czer­wiec

6 czer­wca 2020 r.

Zmarł gor­liwy kapłan, człowiek wiary i czynu. Związany też poprzez wspar­cie Jego dzieł z Orderem Świętego Stanisława. W uroczys­tej pro­cesji, z udzi­ałem kilkudziesię­ciu pocztów sztan­darowych, z morzem kwiatów. W pocz­tach sztan­darowych byli gór­nicy i hut­nicy ze Śląska, związkowcy z Sol­i­darności, strażacy, liczne del­e­gacje z Rud­nika nad Sanem. Kon­cele­browanej mszy świętej z udzi­ałem czterech biskupów i ponad 100 księży prze­wodził ksiądz biskup Hen­ryk Tomasik, ordy­nar­iusz diecezji radom­skiej, do której należy parafia Kałków. Towarzyszyli mu trzej inni biskupi: Jan Piotrowski– biskup kielecki, Edward Frankowski– biskup san­domier­ski, Piotr Turzyński, biskup pomoc­niczy radom­ski. Był ojciec Euge­niusz Augustyn, opat wąchock­iego opactwa cys­ter­sów. Homilię wygłosił ksiądz pro­fe­sor Wiesław Przy­goda. Pod­kreślił, że ksiądz Wala nie miał nic dla siebie. Wszys­tko miał dla innych ludzi, bied­nych, chorych, starych, potrze­bu­ją­cych. Wymienił pod­sta­wowe obiekty, które ksiądz Wala wybu­dował w Kałkowie i Rud­niku nad Sanem. Pro­fe­sor wspom­niał, że ksiądz infułat Czesław Wala upamięt­nił w Kałkowie 96 ofiar katas­trofy smoleńskiej, za co spotkały go szykany. Pod koniec mszy świętej ofic­jalne wys­tąpi­enia rozpoczęli przed­staw­iciele prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy, pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Miał wiele odz­naczeń państ­wowych, hon­orowych, patri­o­ty­cznych i sakral­nych. Za jego wielkie zasługi na różnych polach odz­nac­zono go między innymi, dziecię­cym Medalem Uśmiechu. Jest lau­re­atem nagrody Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej „Kus­tosz Pamięci Nar­o­dowej”. Był Ryc­erzem Grobu Bożego. Otrzy­mał nagrodę Vivendi Car­i­tate — Żyjącemu Miłoś­cią i wiele innych. W 2018 roku prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył go Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Do tych nagród i wyróżnień w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława kawaler Orderu ks. prałat gen. Stanisław Rospon­dek dołożył pośmiert­nie przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Jana Pawła II” z dedykacją: dzięku­jemy Tytanowi Pracy i Mod­l­itwy za stworze­nie Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Kałkowie-​Godowie, za wioskę dla niepełnosprawnych, za dom seniora, za usłysze­nie i chwale­nie Boga przez głu­choniemych, za pochy­lanie się nad opuszc­zonymi i niepełnosprawnymi, za admirację Świętego Jana Pawła II. Będąc w Domu Pana módl się za nami. Po takiej lau­dacji nasz dos­to­jny zmarły Kapłan Czesław Wala otrzy­mał zasłużone oklaski od wszys­t­kich zgro­mad­zonych na pogrzebie.


6 czer­wca 2020 r.

Zmarł gor­liwy kapłan, człowiek wiary i czynu. Związany też poprzez wspar­cie Jego dzieł z Orderem Świętego Stanisława. W uroczys­tej pro­cesji, z udzi­ałem kilkudziesię­ciu pocztów sztan­darowych, z morzem kwiatów. W pocz­tach sztan­darowych byli gór­nicy i hut­nicy ze Śląska, związkowcy z Sol­i­darności, strażacy, liczne del­e­gacje z Rud­nika nad Sanem. Kon­cele­browanej mszy świętej z udzi­ałem czterech biskupów i ponad 100 księży prze­wodził ksiądz biskup Hen­ryk Tomasik, ordy­nar­iusz diecezji radom­skiej, do której należy parafia Kałków. Towarzyszyli mu trzej inni biskupi: Jan Piotrowski– biskup kielecki, Edward Frankowski– biskup san­domier­ski, Piotr Turzyński, biskup pomoc­niczy radom­ski. Był ojciec Euge­niusz Augustyn, opat wąchock­iego opactwa cys­ter­sów. Homilię wygłosił ksiądz pro­fe­sor Wiesław Przy­goda. Pod­kreślił, że ksiądz Wala nie miał nic dla siebie. Wszys­tko miał dla innych ludzi, bied­nych, chorych, starych, potrze­bu­ją­cych. Wymienił pod­sta­wowe obiekty, które ksiądz Wala wybu­dował w Kałkowie i Rud­niku nad Sanem. Pro­fe­sor wspom­niał, że ksiądz infułat Czesław Wala upamięt­nił w Kałkowie 96 ofiar katas­trofy smoleńskiej, za co spotkały go szykany. Pod koniec mszy świętej ofic­jalne wys­tąpi­enia rozpoczęli przed­staw­iciele prezy­denta Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy, pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Miał wiele odz­naczeń państ­wowych, hon­orowych, patri­o­ty­cznych i sakral­nych. Za jego wielkie zasługi na różnych polach odz­nac­zono go między innymi, dziecię­cym Medalem Uśmiechu. Jest lau­re­atem nagrody Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej „Kus­tosz Pamięci Nar­o­dowej”. Był Ryc­erzem Grobu Bożego. Otrzy­mał nagrodę Vivendi Car­i­tate — Żyjącemu Miłoś­cią i wiele innych. W 2018 roku prezy­dent Andrzej Duda odz­naczył go Krzyżem Koman­dorskim Orderu Odrodzenia Pol­ski. Do tych nagród i wyróżnień w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława kawaler Orderu ks. prałat gen. Stanisław Rospon­dek dołożył pośmiert­nie przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Jana Pawła II” z dedykacją: dzięku­jemy Tytanowi Pracy i Mod­l­itwy za stworze­nie Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Kałkowie-​Godowie, za wioskę dla niepełnosprawnych, za dom seniora, za usłysze­nie i chwale­nie Boga przez głu­choniemych, za pochy­lanie się nad opuszc­zonymi i niepełnosprawnymi, za admirację Świętego Jana Pawła II. Będąc w Domu Pana módl się za nami. Po takiej lau­dacji nasz dos­to­jny zmarły Kapłan Czesław Wala otrzy­mał zasłużone oklaski od wszys­t­kich zgro­mad­zonych na pogrzebie.

10 czer­wca 2020 r.

Wys­tawę „Odblask tajem­nicy” od 10 czer­wca można oglą­dać w Częs­to­chowie w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II jako głównym orga­ni­za­torem wraz z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława. Wys­tawę poprzedz­iła Msza święta kon­cele­browana przez bpa prof. dr. hab. Antoniego Dłu­gosza i ks. prałata gen. Stanisława Rozpondka. Obaj kapłani po mszy otrzy­mali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk kura­tora wys­tawy Krzysztofa Witkowskiego i artysty Marcina Koł­panow­icza — członków kapituły Medalu. O Orderze Świętego Stanisława mówił wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski, wręcza­jąc kapłanom opis dzi­ałań dam i kawalerów. Częs­to­chowski wernisaż wys­tawy zaszczy­cili swoją obec­noś­cią: met­ro­polita częs­to­chowski abp Wacław Depo, sen­a­tor RP Ryszard Majer, zastępca prezy­denta miasta Częs­to­chowy Ryszard Ste­fa­niak i członkowie Orderu św. Stanisława Prze­o­ratu Częs­to­chowskiego. Pod­czas wernisażu, wita­jąc gości, dyrek­tor Muzeum Krzysztof Witkowski pod­kreślił — w pra­cach widać tęs­knotę artys­tów do piękna, prawdy, a przede wszys­tkim do dobra. Zwraca­jąc się do zebranych, abp Wacław Depo powiedział m.in. „Przez obrazy, przed którymi stoimy – a każdy z nich zaprasza do wnętrza — ale także przez niepow­tarzal­ność każdego z nas odkry­wamy jakieś tajem­nice. Twórcy tych pięknych prac mieli swoją myśl, którą zawarli, którą zapisali w dziele. To jest też tajem­nica, że każdy widz będzie musiał odkry­wać coś dla siebie, aby później umieć to przekazać innym”. Z kolei komis­arz wys­tawy, jak i arcy­biskup częs­to­chowski otrzy­mali Medal Roku Świętego Jana Pawła z rąk Pio­tra Steca i Ste­fan Kukowskiego — członków Kapituły Medalu. Artyści czer­pali inspirację z Bib­lii, współczes­nej twór­c­zości religi­jnej i z metafizyki. W związku z tym, więk­szość obrazów zgro­mad­zonych na wys­tawie to świadectwo oso­bis­tej religi­jności ich autorów. „Obrazy to prze­myśle­nia, reflek­sje, medy­tacje. Wszys­tko to, o czym Jan Paweł II pisze w swoim liś­cie do artys­tów i do czego zachęca, czyli do zach­wytu nad światem i do reflek­sji nad słowem Bożym jest w tych pra­cach. ” — mówił artysta malarz Marcin Koł­panow­icz. Wernisaż zaszczy­cili oso­biś­cie malarze-​wystawiający: Krzysztof Klimek i Krzysztof Wiśniewski. Wernisaż uświet­nił kon­cert mez­zoso­pranistki Lucyny Ordon-​Klimczak i pianisty-​organisty Grze­gorza Klim­czaka. Pro­gram kon­certu został zbu­dowany w opar­ciu o poezje i poe­maty Karola Woj­tyły. Wernisaż był po restryk­cyjnych przepisach czasu pan­demii jeszcze w ogranic­zonej ilości zapros­zonych gości. Po zwiedze­niu wys­tawy właś­ci­ciel muzeum oprowadził po muzeum, które liczy ponad 11 tysięcy monet i medali — najwięcej na świecie. W cza­sie poczęs­tunku była okazja do wymi­any doświad­czeń, podz­iękowa­nia prze­orowi Orderu Św. Stanisława Krzyszto­fowi Zbro­jkiewic­zowi za wspar­cie orga­ni­za­cyjne i czas na wpisy do kro­niki wys­tawy „Odblask tajem­nicy”. Mece­nas wys­tawy jest firma Orlen, part­nerem firma Tau­ron. Patronat nad wys­tawą mieli Pry­mas Pol­ski Woj­ciech Polak i abp Wacław Depo. W dniu następ­nym damy i kawalerowie uczest­niczyli, na zaprosze­nie arcy­biskupa częs­to­chowskiego, na mszy i w pro­cesji Bożego Ciała w kat­e­drze częs­to­chowskiej, gdzie byliśmy serdecznie witani.

16 czer­wca 2020 r.

Zwycza­jne Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Świętego Stanisława. Na początku spotka­nia ks. prałat dr Józef Pick wraz z prze­o­rem Ste­fanem Kukowskim wręczyli kaw. Piotrowi Rezmerowi pod­niesie­nie do III klasy orderu — Krzyż Koman­dorski OŚS, uza­sad­ni­a­jąc to wielo­let­nią, chary­taty­wną akty­wnoś­cią kawalera. Także wiele innych dyplomów i podz­iękowań otrzy­mali dama i kawalerowie naszego Prze­o­ratu. Walne Zebranie Członków Sto­warzyszenia Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława prowadził Jarosław Bar­toszewski. Po zapoz­na­niu się z dzi­ałaniem Prze­o­ratu przez prze­ora Ste­fan Kukowskiego za 2019 rok udzielono abso­lu­to­rium Zarzą­dowi (uch­wała nr 1). Przyjęto zmi­anę w wysokości składek — (uch­wała nr 2). Przed­staw­iono i przyjęto zmi­anę w Statu­cie (uch­wała nr 3). Uczest­nicy Wal­nego Zebra­nia postanow­ili jed­no­myśl­nie zaak­cep­tować i przyjąć decyzję i deklarację Zarządu Sto­warzyszenia z 1 czer­wca 2020 o przys­tąpi­e­niu do Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika z siedz­ibą w Częs­to­chowie jako członek założy­ciel (uch­wała nr 4). Omówiono plan dzi­ała­nia na 202021 r. przed­staw­ia­jąc najważniejsze prestiżowe dzi­ała­nia. Omówiliśmy też pod­jętą przez Prze­o­rat Pomorski wys­tawę malarstwa „Odblask tajem­nicy”, szczegól­nie w trud­nym okre­sie pan­demii, oraz zaan­gażowanie i współor­ga­ni­zowanie ogólnopol­skiego Konkursu plas­ty­cznego „Święty Jan Paweł II”.

Omówie­nie zmian per­son­al­nych. Na prośbę prze­ora Ste­fana Kukowskiego, doty­chcza­sowego prze­ora, przyjęto jego rezy­gnację z funkcji Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława BM. Rezy­gnacja została uza­sad­niona bardzo dobrą kondy­cją Prze­o­ratu Pomorskiego (uznanego za jeden z najak­ty­wniejszych prze­o­ratów w świa­towym Orderze), zaan­gażowanie się kawalera — Wielkiego Kan­clerza OŚS — w tworze­nie nowej świa­towej struk­tury leg­e­lizu­jącej się Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława BM z siedz­ibą w Częs­to­chowie. 10 let­nia dzi­ałal­ność i wielkie zaan­gażowanie w Prze­o­ra­cie Pomorskim została nagrod­zona oklaskami. Przeor Ste­fan Kukowski, po kon­sul­tac­jach z akty­wnymi członkami Prze­o­ratu, wskazał na Prze­ora Pomorskiego OŚS bardzo akty­wnego Pio­tra Steca, zapro­ponował stworze­nie funkcji Kan­clerza Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS ze wskazaniem na Jarosława Bar­toszewskiego oraz funkcji Kro­nikarza Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS ze wskazaniem na Andrzeja Zblewskiego. Nom­i­nacje zostały przyjęte i jednogłośnie przyjęte. Jed­nocześnie Ste­fan Kukowski zachowuję stanowisko Prezesa Sto­warzyszenia Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS, ze względu na prowad­zone przez Sto­warzysze­nie akcje chary­taty­wne i społeczne obe­j­mu­jące teren całego kraju. Jest też nadal Wielkim Kan­clerzem Orderu Świętego Stanisława o świa­towym zasięgu. Kawaler Ste­fan Kukowski zadeklarował nadal inten­sy­wną pracę w ramach Prze­o­ratu Pomorskiego kon­tynu­u­jąc pod­jęte dzi­ała­nia i przed­stawił też nowe plany.

28 czer­wca 2020 r.

Kapituła Medalu poprosiła — upoważniła Prze­ora Krakowskiego Michała Daszczyszczaka (GCC­StS) do wręczenia Medalu „Roku Świętego Jana Pawła” Ojcu Prze­orowi Klasz­toru OO. Paulinów Na Skałce Grze­gor­zowi Pru­sowi z tek­stem lau­dacji: w Posyn­odal­nej Adhor­tacji Apos­tol­skiej „Pas­tores Gregis” pisał: „Cała posługa paster­ska może być postrze­gana jako wyraża­jąca się w potrójnej funkcji naucza­nia, uświę­ca­nia i prowadzenia”. Dzięku­jemy Ojcu, Tytanowi pracy i mod­l­itwy, za ciągłe chodze­nie śladami świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika oraz za szerze­nie kultu Świętego Jana Pawła II.

28 czer­wca 2020 r.

Prze­o­rat Pomorski, z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele, włączył się do współor­ga­ni­za­cji Dnia Ojca — spotkanie ze św. Józe­fem na tere­nie parafii Huta Kalna. Inic­ja­torem uroczys­tości był pro­boszcz ks. dr. Marek Łan­gowski. Przy­go­towal­iśmy wiele pro­jek­tów plas­ty­cznych i orga­ni­za­cyjnych. To pier­wsze for­ma­cyjne spotkanie, które objęło mężczyzn terenu Pol­ski północ­nej, obe­j­mu­jąc kilka diecezji, na razie ograniczają te plany przepisy pan­demii. Pro­boszcz Parafii zaprosił całe Rodziny, a w szczegól­ności Ojców, Mężów i Synów. To w ich intencji była spra­wowana Msza św. W dni­ach poprzedza­ją­cych odbyły się rekolekcje i czuwanie razem ze św. Józe­fem — oblu­bieńcem NMP, patronem koś­cioła w Hucie Kalnej . Rekolekcje prowad­zone były przez wer­bistę, o. Bog­dana Dubieńczuka. Były nauki skierowane wyłącznie do mężczyzn, ale rekolekcjon­ista nie zapom­niał o całych rodz­i­nach. W niedzielę 28 czer­wca we Mszy św. uczest­niczyli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława: koman­dor Bog­dan Wiśniewski, kaw. Ryszard Szwoch oraz przeor Ste­fan Kukowski. Po mszy w ogrodzie przy ple­banii odbył się rodzinny piknik z konkur­sami dla mężczyzn i ich rodzin: piłowanie drewna na czas, prze­cią­ganie węża strażack­iego, gry i zabawy inte­gru­jące rodziny. Dzieci rysowały kolorową kredą na dep­taku, zwiedzały wozy strażackie. Dla każdego była kiełbasa z ogniska, ciasto, kawa i zimne napoje. Prze­o­rat dostar­czył także kilka­set fan­tów na nagrody, nagrody rzec­zowe i dyplomy dla uczest­ników konkursu „100 rocznica urodzin świętego Jana Pawła II”. W cza­sie spotka­nia ludy­cznego była okazja do przed­staw­ienia wielo­ra­kich dzi­ałań Orderu ŚS ojcu Bog­danowi. Wspani­ała okazja inte­gracji ojców z rodz­i­nami, samorządu lokalnego, OSP.

30 czer­wca 2020 r.

Hon­orowy Oby­wa­tel TMZT dla Ste­fana Kukowskiego. W lau­dacji pod­kreślono wielo­rakość dzi­ałań społecznych i chary­taty­wnych od ponad 40 lat na ziemi tczewskiej. W tym wiele wiel­kich inic­jatyw i real­iza­cje patri­o­ty­cznych (prawie wszys­t­kich w Tczewie i okol­icy) pom­ników, tablic, uroczys­tości. Także o charak­terze religi­jnym — przez 10 lat Wielkie Tczewskie Wig­ilie, przez ostat­nie 7 lat Orszaki Trzech Króli. Zakres wys­taw plas­ty­cznych daleko wyszedł poza ziemię tczewską, wychodząc poza granice kraju. Pod­kreślono prestiż dla miasta poprzez dzi­ała­nia Ste­fana Kukowskiego w ramach pełnienia funkcji Prze­ora Pomorskiego i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława. Zauważono współpracę TMZT i Prze­o­ratu Pomorskiego na niek­tórych polach, tak jak Orszak Trzech Króli, który real­izuje od lat kawaler Jarosław Bar­toszewski. Uwzględ­ni­a­jąc to wszys­tko jednogłośnie i oklaskami przyz­nano i wręc­zono „w uzna­niu za wielo­let­nią akty­wną pracę w TMZT w real­iza­cji zadań w dziedzinie kul­tury, a zwłaszcza w opra­cow­a­niu graficznym mate­ri­ałów pro­mo­cyjnych i orga­ni­za­cji konkursów plas­ty­cznych uch­wałą z dnia 30 czer­wca 2020 r. nadaje się god­ność Hon­orowy Członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej”. Drugim wyróżnionym został wielce zasłużony, wielo­letni dzi­ałacz Ste­fan Mrozek, któremu też szcz­erze gratulujemy.