grudzień

4 grud­nia 2022 r.

90. lecie urodzin i wielki zjazd rodzinny (prawie 40 osób) był okazją do uhonorowa­nia ks. dr. kan. Fran­ciszka Kam­rowskiego Medalem „Pro eccle­sia” — „Z wyrazami głębok­iego sza­cunku drogi życiowej i dusz­paster­skiej misji pełnionej z miłoś­cią i ofi­arnoś­cią przez dos­to­jnego Księdza. Proszę przyjąć wraz z wyrazami sza­cunku najserdeczniejsze życzenia wielu Bożych łask, zdrowia i wszelkiej pomyśl­ności.” Medal wręczył w asyś­cie ks. dr. Woj­ciecha Gruby — kus­tosza sank­tu­ar­ium Bł. Hilarego Pawła Januszewskiego i kawalera Łukasza Par­tyki — współinic­ja­tora pow­sta­nia tego sank­tu­ar­ium, funda­tora tabl­icy i medalu Ste­fan Kukowski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Po tym nastąpiło wręcze­nie drugiego medalu okolicznoś­ciowego „ Bł. Hilarego Pawła Januszewskiego” za szczególny wkład w upamięt­nie­nie bł. Hilarego Januszewskiego, który swoje życie złożył jako świadectwo wiary, niosąc pomoc współwięźniom w KL Dachau, za dawanie świadectwa prawdzie. Dos­to­jny Jubi­lat jako 8. latek spo­tykał bło­gosław­ionego Zakon­nika, zamieszku­jąc w Gręblinie, roz­maw­iał z nim i zapamię­tał jego dobroć i charyzmę. Ksiądz Jubi­lat zach­wycał swą dociek­liwą pamię­cią i nadal pięknym głosem. Plu­ri­mos annos zakończyło wzrusza­jącą część ofic­jalną. Po gorą­cych brawach zostali goś­cie pod­jęci obfi­tym obiadem.

6 grud­nia 2022 r.

Kole­jna wielka akcja chary­taty­wna naszego kawalera z Poz­na­nia. Opra­cował utwór Jerzego Har­alda j”Jest taki jeden skarb” na 4-​glosowy chór mieszany wyko­nany pod­czas Kon­certu Chary­taty­wnego w Akademii Muzy­cznej w Katow­icach, który odbył się 27 listopada 2022 roku.

Dochód został przez­nac­zony na finan­sowanie psy­choter­apii dla sied­miorga dzieci doświad­c­zonej prze­mocą z Placówki Opiekuńczo-​Wychowawczej w Katowicach-​Bogucicach. Orga­ni­za­torem tej akcji był Lions Club Katow­ice Barbórka.Za tak wielki wkład był spec­jal­nie hon­orowym goś­ciem. Brawo !

12 grud­nia 2022 r.

12 grud­nia odbyło się w Pelplinie doroczne spotkanie przedświąteczne z bisku­pem diecez­jal­nym Ryszar­dem Kasyną środowiska pomorskiego; przed­staw­icieli par­la­mentu, samorządów, służb mundurowych, wielu insty­tucji, orga­ni­za­cji. Order Św. Stanisława reprezen­tował Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji i Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński, który złożył dar — wspani­ały ornat (włas­nym sumptem) ks. biskupowi. Rozpoczął je kon­cert kolęd w bazylice kat­e­dral­nej. W refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego życzenia w imie­niu zebranych złożył gospo­dar­zowi miejsca starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna w wygłos­zonym przemówie­niu między innymi podz­iękował za wielo­raką współpracę insty­tucji świec­kich z Koś­ciołem katolickim na tere­nie diecezji, wymieni­a­jąc też Prze­o­rat Pomorski Orderu Ś.S.. Wśród kilkuset gości obecni byli między innymi woje­w­oda pomorskim Dar­iusz Drelich oraz marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego Mieczysław Struk.

14 grud­nia 2022 r.

W środę, 14 grud­nia odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe śp. ks. prałata Stanisława Cie­niewicza (zmarł w wieku 82 lat), wielo­let­niego pro­boszcza i budown­iczego koś­cioła pod wezwaniem NMP Matki Koś­cioła w Tczewie. Liturgii Mszy Świętej prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Mod­l­itwie ostat­niego pożeg­na­nia w koś­ciele prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy archi­diecezji gdańskiej Wiesław Szla­chetka, nato­mi­ast pro­cesji żałob­nej na cmen­tarz i mod­l­itwie przy gro­bie biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okrój. Rodz­ina, przed­staw­iciele samorządów, duchowieństwo, tłumy parafian i del­e­gacje z różnych zakątków Pomorza uczest­niczyły w ostat­niej drodze ks. Stanisława Cie­niewicza. Budown­iczy świą­tyni pw. NMP Matki Koś­cioła spoczął na cmen­tarzu komu­nal­nym w Tczewie, według życzenia obok pom­nika Nien­ar­o­d­zonych. Swego kapłana pożeg­nało ponad 150 księży z różnych stron Pol­ski. W świą­tyni prze­maw­iali tylko pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski, ks. Hen­ryk Biet­zke, Ste­fan Kukowski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława (https://​youtu​.be/​I​C​g​y​u​X​-​V​H​6​g, od 2.23), Krzysztof Dośla — prze­wod­niczący regionu gdańskiego NSZZ Sol­i­darność i prezy­dent Tczewa, Mirosław Pobłocki. Zmarły Kapłan otrzy­mał tytuł prałata hon­orowego papieskiego oraz kanon­ika Kapituły Kat­e­dral­nej Pelplińskiej. Za wielo­let­nie krzewie­nie ideałów „Sol­i­darności” władze Tczewa nadały mu w 1990 r. tytuł hon­orowego oby­wa­tela miasta. Za wybitne zasługi w dzi­ałal­ności społecznej i dusz­paster­skiej, został uhonorowany Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski. W Tczewie znany jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, z którą miał świetny kon­takt. Był również budown­iczym koś­cioła na Suchostrzy­gach. Po mszy del­e­gacja Prze­o­ratu, Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski złożyli wie­niec (fun­dacji Anny Bubka i Halina Cybul­skiej) z białych kwiatów na gro­bie zasłużonego Kapłana. Na stypie była okazja do wspom­nień o zmarłym, jego kole­gach, ale też o dzi­ałal­ności kawalerów i dam na rzecz Koś­cioła. była też okazja do omówienia Orszaku Trzech Króli, który wyruszy także właśnie z koś­cioła NMP na Suchostrzy­gach. W środę, 14 grud­nia odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe śp. ks. prałata Stanisława Cie­niewicza (zmarł w wieku 82 lat), wielo­let­niego pro­boszcza i budown­iczego koś­cioła pod wezwaniem NMP Matki Koś­cioła w Tczewie. Liturgii Mszy Świętej prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Mod­l­itwie ostat­niego pożeg­na­nia w koś­ciele prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy archi­diecezji gdańskiej Wiesław Szla­chetka, nato­mi­ast pro­cesji żałob­nej na cmen­tarz i mod­l­itwie przy gro­bie biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okrój. Rodz­ina, przed­staw­iciele samorządów, duchowieństwo, tłumy parafian i del­e­gacje z różnych zakątków Pomorza uczest­niczyły w ostat­niej drodze ks. Stanisława Cie­niewicza. Budown­iczy świą­tyni pw. NMP Matki Koś­cioła spoczął na cmen­tarzu komu­nal­nym w Tczewie, według życzenia obok pom­nika Nien­ar­o­d­zonych. Swego kapłana pożeg­nało ponad 150 księży z różnych stron Pol­ski. W świą­tyni prze­maw­iali tylko pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski, ks. Hen­ryk Biet­zke, Ste­fan Kukowski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława (https://​youtu​.be/​I​C​g​y​u​X​-​V​H​6​g, od 2.23), Krzysztof Dośla — prze­wod­niczący regionu gdańskiego NSZZ Sol­i­darność i prezy­dent Tczewa, Mirosław Pobłocki. Zmarły Kapłan otrzy­mał tytuł prałata hon­orowego papieskiego oraz kanon­ika Kapituły Kat­e­dral­nej Pelplińskiej. Za wielo­let­nie krzewie­nie ideałów „Sol­i­darności” władze Tczewa nadały mu w 1990 r. tytuł hon­orowego oby­wa­tela miasta. Za wybitne zasługi w dzi­ałal­ności społecznej i dusz­paster­skiej, został uhonorowany Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski. W Tczewie znany jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, z którą miał świetny kon­takt. Był również budown­iczym koś­cioła na Suchostrzy­gach. Po mszy del­e­gacja Prze­o­ratu, Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski złożyli wie­niec (fun­dacji Anny Bubka i Halina Cybul­skiej) z białych kwiatów na gro­bie zasłużonego Kapłana. Na stypie była okazja do wspom­nień o zmarłym, jego kole­gach, ale też o dzi­ałal­ności kawalerów i dam na rzecz Koś­cioła. była też okazja do omówienia Orszaku Trzech Króli, który wyruszy także właśnie z koś­cioła NMP na Suchostrzygach.

14 grud­nia 2022 r.

Spotkanie opłatkowe Prze­o­ratu Pomorskiego w składzie: ks. prał. Piotr Wysga, ks. prał. Józef Pick (kapelani w Orderze), Jarosław Bar­toszewski, Anna Bubka, Halina Cybul­ska, Antoni Fila, Zdzisław Frątczak, Ste­fan Kukowski, Witold Sos­nowski, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Część miała poważne powody uspraw­iedli­wia­jące nieobec­ność. Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji) pow­itał zebranych dzięku­jąc za akty­wność społeczną. Była też okazja do wręczenia medalu „Pro Eccle­sia” ks. prał. Piotrowi Wys­dze za wiele lat akty­wnej pracy w ramach Orderu Św. Stanisława. Ks. Wielki Prałat Józef Pick pobło­gosławił opłatki i obec­nych, po czym złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się „białym chlebem życia”. Pięknie i obfi­cie przy­go­towana Wig­ilia przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera (właś­ci­ciela restau­racji) dodała blasku spotka­niu. Potem był czas na omówie­nie dal­szych naszych dzi­ałań, głownie Orszaku Trzech Króli, który już po raz 10. orga­nizu­jemy dla kilku tysięcy mieszkańców, w tym poczęs­tunek kawą ciastem, kiełbasą z grilla.