AD 2013

1 czer­wca 2014 r.

Należy wspom­nieć o dzi­ałal­ności chary­taty­wnej kawalera Ste­fana Lubawskiego na rzecz dzieci i młodzieży. Wsparł wydanie płyty DVD z nagra­ni­ami piosenekdla dzieci wg Marii Konop­nick­iej w wyko­na­niu znanej sopranistki Jolanty Grzony, udzielił znaczącej pomocy mate­ri­al­nej na rzecz dziecię­cych zespołów sportowych w akro­batyce i koszykówce.

Wsparł finan­sowo jedyne w Polsce wydawnictwo Świa­towego Związku Artys­tów Malu­ją­cych Ustami i Nogami AMUN w Raci­borzu. Pomoc taka pozwala na orga­ni­zowanie wys­taw w kraju i za granicą, jak również plen­erów malarskich.