AD 2015

8 sty­cz­nia 2012 r.

Kon­cert Noworoczny znanego w kraju zespołu „New Life’m” pow­stał z inic­jatywy Banku Żywności z Tczewa. Zaprosil­iśmy na kon­cert głównie wielkie grono wolon­tar­iuszy, którzy w ostat­nich lat­ach tworzyli armię wspier­a­jącą wiele inic­jatyw chary­taty­wnych na tere­nie miasta i powiatu tczewskiego. Stąd wręcza­jący spec­jalne podz­iękowa­nia dla pani Marii Jankowskiej — prezes Banku Żywności, prezy­denta miasta Tczewa Mirosła­wowi Pobłock­iemu, starosty tczewskim — Józe­fowi Puczyńskiemu, ale także dla Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława — Ste­fanowi Kukowskiemu. Wśród niewielu szczegól­nie wyróżnionych za wielo­let­nią inic­jatywę i dzi­ałal­ność chary­taty­wną na rzecz lokalnej społeczności znaleźli się rown­ież nasi kawalerowie: Witold Sos­nowski, Piotr Rezmer i Leszek Meler. Wsparła kon­cert dama Halina Cybul­ska i pos­tu­lant Sła­womir Miel­nik. Na sali widzieliśmy również z rodz­i­nami naszych kawalerów W.Antoniewicza i W.Mroczkowskiego.