AD 2014

6 sty­cz­nia 2014 r.

Orszak Trzech Króli w Tczewie pow­stał z inic­jatywy prze­ora Ste­fan Kukowskiego. Po kilku miesią­cach przy­go­towań ruszyłuli­cami miasta Orszak. Były rodziny z małymi dziećmi, przed­szkola, orga­ni­za­cje społeczne i wielka rzesza ludzi spotkali z królem Kacprem (kawalerem Witol­dem Sos­nowskim), który hojną ręką roz­dawał słody­cze. Skry­bowie pieczę­cią królewską potwierdzali udział w Orszaku. Wyruszył Król Kacper Pier­wszy i setki dzieci­aków prze­bogato ubranych, wśród których był Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna. Szli radośni, weseli śpiewa­jąc kolędy i gra­jąc na instru­men­tach. Na sce­nie w gro­cie betle­jem­skiej dla Świętej Rodziny od godziny trwał kon­cert kolęd w wyko­na­niu chóru dziecięcego „Biedronki”, chóru „Pasjonata” i Mar­iusza Dworakowskiego. Królewski skryba wyp­isy­wał dla rodzin cer­ty­fikaty pod­pisane przez biskupa Ryszarda Kasynę, starostę Józefa Puczyńskiego i prze­ora OŚS Ste­fana Kukowskiego. Skry­bowie trzema wielkimi pieczę­ci­ami potwierdzali prze­by­cia drogą serca, mod­l­itwy i człowieka — całej Trasy Królewskiej. Wszys­tkie cer­ty­fikaty były­drukowane staraniem kawalera Grze­gorza Płazy. Damy częs­towały gorącą herbatą i kawą oraz ciastem, słody­czami i jabłkami pode­j­mowali tysiące gości Świętej Rodziny. Całoś­cią zaw­iadała dama Halina Cybul­ska. Najwięk­szymi dar­czyń­cami byli kawalerowie: Piotr Rezmer i Leszek Meler, logisty­cznie wspierał Woj­ciech Antoniewicz i Tadeusz Bąk. Mate­ri­alną pomocud­zielił kawaler Zbig­niew Ciec­holewski ale też kapelan ks. Piotr Wysga.

Król Kacper Pier­wszy składa hołd i dar Królowi Królów. Całoś­cią wymarszu koor­dynował kawaler Zenon Żynda, a wspo­ma­gał Grze­gorz Płaza. Każdy uczest­nik mógł pobrać cer­ty­fikat udzi­ału w orszaku, korony, nakle­jki oraz chorąg­wie dla grup przy­go­towane przez prze­ora. Ruszyła druga grupa orsza­kowaw­ielką trasą. Na czele ksiądz Woj­ciech Korzeniak na białym ogierze — Król Mel­chior Pier­wszy. Za nim konno asysta dwóch dam i dwóch kawalerów na czterech rączych rumakach. Dalej konno królowa Jad­wiga ze swoim orsza­kiem — patronka naszego miasta. Kilku kilo­metrową trasą idą śpiewa­jąc kolędy i gra­jąc na instrumentach.

W gro­cie betle­jem­skiej król składa hołd i dar kadzidła Dzieciątku. W towarzys­t­wie paz­iów bryczką dwukonną król Bal­tazar Pier­wszy — Wiesław Micha­lak przy­był długą trasą królewską. Za nim jechała asysta kon­nych: ryc­erza i dwórki. Bal­tazar złożył pokłon w afrykańskim rycie i dar złota Królowi Królów. Cały orszak zamyka grupa Kawalerów Orderu Świętego Stanisława w przy­należnych im pur­purowych płaszczach z krzyżem. To oni są głównymi orga­ni­za­torami tej wspani­ałej uroczys­tości. Na sce­nie prowadzący ksiądz Michał Lal odczy­tuje słowa Pisma Świętego o pokłonie Mędr­ców ze Wschodu. Eksce­lencja ks. Biskup Ryszard Kasyna powiedział, iż ”Tczew stał się dzisiaj Betle­jem”, żar­tu­jąc mówił ”(…) w tak dorod­nym towarzys­t­wie tylu królów i królowych jeszcze nigdy nie wędrowałem”. Piękne słowa życzeń złożył też w imie­niu władz Powiatu Tczewskiego wices­tarosta Mar­iusz Wiórek, pod­kreśla­jąc iż takiejrzeszy ludzi ten plac już dawno nie widział. Sza­cuje się, iż udział wzięło 45 tysięcy osób z Tczewa i okol­icy. Wspólny śpiew kolęd, roz­dawanie śpiewników kolę­dowych, wspólne zdję­cia, szczegól­nie z damami i ryc­erzami na koni­ach ale i królami także z bisku­pem zakończyły Orszak pod naszym patronatem.

7 sty­cz­nia 2014 r.

Złote Krzyże Zasługi przyz­nał Prezy­dent RP Bro­nisław Komorowski Ste­fanowi Lubawskiemu i Tadeuszowi Wło­dar­czykowi. Tak wysokie odz­nacze­nie przyz­nano naszym kawalerom za wielo­let­nią sze­roko rozu­mi­aną dzi­ałal­ność społeczną na rzecz lokalnej społeczności i za efek­ty­wne wysiłki na rzecz roz­woju przed­siębior­c­zości. Świad­czy to dobit­nie, iż nasi kawalerowie w Orderze są akty­wni społecznie i cieszy nas doce­ni­anie ich pracy chary­taty­wnej, także poza naszym Prze­o­ratem. Damy i kawalerowie serdecznie grat­u­lują swym konfratrom.

11 sty­cz­nia 2014 r.

Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków (orga­ni­za­torów z 178 miejs­cowości) odbył się pod warsza­wskim Józe­fowie. Udział wzięli, na prośbę Prezesa Fun­dacji Macieja Marchewicza w stro­jach galowych, kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz, Witold Sos­nowski i Ste­fan Kukowski — pomysło­dawca tczewskiego Orszaku. Ode­bral­iśmy nagrodę dla orga­ni­za­tora, czyli całego Przeoratu.

Wymieniono nas jako komitet który wprowadził najwięcej innowacji w orga­ni­za­cję orszaku. JE Kar­dy­nałowi Kaz­imier­zowi Nyc­zowi nasz przeor krótko przekazał infor­ma­cję o Orderze Świętego Stanisława i wręczył kro­nikarskie zapiski o dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu. Obe­jrzeliśmy przed­staw­ie­nie jasełkowe, prace plas­ty­czne i szopki zgłos­zone na konkurs oraz wysłuchal­iśmy kon­certu kolęd.

20 sty­cz­nia 2014 r.

W Starost­wie Powia­towym na zaprosze­nie starosty Józefa Puczyńskiego i prze­ora Ste­fana Kukowskiego spotkali się najak­ty­wniejsi współor­ga­ni­za­torzy i dar­czyńcy, którzy tworzyli Orszak Trzech Króli na uli­cach miasta Tczewa. Na spotka­niu było ponad 50 osób reprezen­tu­ją­cych insty­tucje, orga­ni­za­cje, szkoły i parafie, które wielce przy­czyniły się do sukcesu naszego Orszaku. Przy kawie i roga­likach, starosta Józef Puczyński, ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann i przeor Ste­fan Kukowski wręczali podz­iękowa­nia pod­pisane też oso­biś­cie przez głównego patrona JE Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę.

Po wysłucha­niu wielu miłych słów pod adresem orga­ni­za­torów stwierdzil­iśmy jed­no­myśl­nie, iż w lat­ach następ­nych będziemy wespółor­ga­ni­zowali orszaki w Tczewie. Dyplomy za wielki wkład i zaan­gażowanie oraz włożone środki otrzy­mali dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Zenon Żynda, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Woj­ciech Antoniewicz, Leszek Meler, Tadeusz Bąk, ale też Zbig­niew Ciec­holewski i Tadeusz Wło­dar­czyk. Witotld Sos­nowski zaszczy­cony funkcją Króla, szczegól­nie wiele zro­bił, aby jego dwór i zapros­zone do Orszaku dzieci radośnie ucz­ciły święto Trzech Króli. Wiele wniósł w orga­ni­za­cję orszaku również nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga.

Do następ­nego roku!

11 kwiet­nia 2014 r.

Kalwaria Wejherowska, zwana Jero­zolimą Kaszub­ską to wotum Jakuba Wejhera za ura­towanie życia w bitwie pod Białą Smoleńska w 1634 roku. Kro­nikarz zapisał: Pod Białą uczyniłem swój ślub, pod Białą go wypełnię.

11 kwiet­nia 2014 roku z inic­jatywy Koman­dora Wejherowskiego Zyg­munta Hazuki w drodze krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej uczest­niczyli i tek­sty drogi krzyżowej na poszczegól­nych stac­jach czy­tali: Zyg­munt Hazuka, Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki. Wsparli czy­tanie tek­stów pos­tu­lanci Jarosław Kierznikow­icz i Jarosław Dąbrowski. Kawalerowie wys­tąpili w pełnej gali wśród wielkiego tłumu pąt­ników z Wejherowa i okolic. Wspani­ała inic­jatywa kon­fratrów wejherowskich.

Serdeczne Bóg zapłać!

11 kwiet­nia 2014 r.

11 kwiet­nia 2014 roku w pałacu w Waplewie Wielkim z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca miało miejsce uroczyste rozstrzyg­nię­cie I Konkursu Kul­tury i Trady­cji Szlacheck­iej połąc­zone z galą wręczenia nagród i wyróżnień. Orga­ni­za­torami tego dużego wydarzenia było Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle, Wójt Gminy Stary Targ oraz Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej w Waplewie Wielkim. Hon­orowy patronat nad Konkursem objęła pani Izabela hra­bina Sier­akowska i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tość wręczenia nagród rozpoczęła się w ryt­mie polonezów granych na fortepi­anie przez pana Zyg­munta Smolińskiego. Przeor Ste­fan Kukowski lau­re­atom, opiekunom, rodz­i­com oraz orga­ni­za­torom złożył spec­jalne podz­iękowa­nia i wyróżnienia.

Na konkurs wpłynęło aż 196 prac, które ze względu na dużą ilość i różnorod­ność, orga­ni­za­torzy podzielili na trzy kat­e­gorie: prace plas­ty­czne, prace przestrzenne i maki­ety oraz prace mul­ti­me­di­alne i mono­graficzne. Warto pod­kreślić bardzo wysoki poziom wielu prac więc wybór był naprawdę trudny.

Wielkie słowa uzna­nia należą się wszys­tkim autorom i ich opiekunom. Jest nam niezwykle miło, że tem­atyce his­torii, kul­tury i trady­cji swój czas i tal­ent poświę­ciło aż tylu wykon­aw­ców. W każdej kat­e­gorii wyło­niono zwycięzców, ale dodatkowo przyz­nać trzeba było Grand Prix Konkursu.

Składamy szczególne podz­iękowa­nia osobom, insty­tucjom i fir­mom, które wsparły orga­ni­za­cję konkursu i fun­dowały zestawy atrak­cyjnych i ciekawych nagród. Oczy­wiś­cie wśród najwięk­szych dar­czyńców byli kawalerowie Orderu: Antoni Fila, Zdzisław Frątczak i główny orga­ni­za­tor Piotr Stec.

Zaczy­namy odliczanie do drugiego konkursu, który już za niespełna rok…

23 kwiet­nia 2014 r.

Inic­ja­torem cyklu kon­certów poetycko-​muzycznych „Budu­j­cie na skale” z okazji 15-​lecia wiz­yty Ojca Świętego w Pelplinie jest kawaler Bog­dan Wiśniewski. Patronat objął ks. bp Ryszard Kasyna, starosta tczewski Józef Puczyński i bur­mistrz Pelplina Andrzej Stanuch. Pier­wszy kon­cert odbył się 23 kwiet­nia 2014 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej do słów Karola Woj­tyły w inter­pre­tacji aktorskiego małżeństwa.

Całość prowadził kawaler Bog­dan Wiśniewski. Pro­jekty plas­ty­czne i scenografię wykonał przeor Ste­fan Kukowski. Ciasta dostar­czył kawaler Leszek Meler. Udział w tym dos­to­jnym przed­staw­ie­niu wzięli przede wszys­tkim mieszkańcy Pelplina i okolic.

Następne kon­certy już niedługo…

26 kwiet­nia 2014 r.

W niedzielę Miłosierdzia Bożego, jed­nocześnie w dniu kan­on­iza­cji w Rzymie papieży św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II, odbyły się w Starog­a­rdzie Gd. uroczys­tości dziękczynienia za dar ich świę­tości. Z inic­jatywą uczczenia papieża Polaka, wynie­sionego na ołtarze przez Jego Świą­to­bli­wość Fran­ciszka, wys­tąpiła Koman­do­ria Starog­a­rdzka Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, zna­j­du­jąc wspar­cie księży całego dekanatu na czele z dziekanem ks. Prałatem Józe­fem Pick­iem, kapelanem naszego Prze­o­ratu. Uroczys­tości dziękczynne za wyniesie­nie do chwały ołtarza nowego świętego zgro­madz­iły ok. 5 tyś. wiernych z dekanatu starog­a­rdzkiego. Ludzie przy­byli w czterech równoczes­nych piel­grzymkach z poszczegól­nych parafii, gro­madząc się o godz. 20.00 przed koś­ciołem. Każdy z piel­grzymów złożył na stop­ni­ach koś­cioła płonący znicz, zapalony od łagiewnick­iej „iskry miłosierdzia”. Tym samym pow­stało ogromne serce z czer­wonych świateł (w intencji wiernych) w promieni­ach białych (w intencji zmarłych), gore­jące w zapada­ją­cym zmroku. Piękny sym­bol wiary!

Na mod­l­itwie i śpiewie oczeki­wano na uroczyste wniesie­nie relik­wii papies­kich — z krwią i włosami św. Jana Pawła II, które w pięknym powozie przy­wieziono w asyś­cie kawalerów Orderu Świętego Stanisława na miejsce uroczys­tości. W drodze od fig­ury Papieża przy starog­a­rdzkiej farze św. Mateusza, aż na miejsce uroczys­tości dzierżyli je wraz z ks. prał. Józe­fem Pick­iem asys­tu­jący mu Ste­fan Kukowski – prze­ori kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski i Ryszard Sza­woch. Po umieszcze­niu na wyniosłym cokole dwóch relik­wiarzy rozpoczął się akt dziękczynienia. Po pow­i­ta­niu przez pro­boszcza uczest­ników wiec­zornego zgro­madzenia oraz słowie dziekana wikar­iusz parafii Miłosierdzia Bożego, poprowadził modły przepla­tane pieś­ni­ami w wyko­na­niu parafi­al­nych grup wokalno-​muzycznych. Po odśpiewa­niu Koronki do Miłosierdzia Bożego, o godz. 21.37 (w godzinie śmierci Papieża i nar­o­dzin dla Nieba), rozległa się mod­l­itwa „Pater­nos­ter” odt­wor­zona z nagra­nia głosu Papieża, a nad głowami zgro­mad­zonych rozbłysły fajer­w­erki, zaś po nich wybrzmiał gromki aplauz jako wyraz wspól­nej radości.

Starog­a­rdzka uroczys­tość była wyjątkowym aktem podz­ięki za kan­on­iza­cję św. Jana Pawła II, a liczny w niej udział mieszkańców miasta i okolic dow­iódł, że pamięć o Jego pon­ty­fika­cie wciąż jest żywa i wiąże ludzi aktu­al­nym nadal przesłaniem. Należy dodać, iż Koman­do­ria Starog­a­rdzka Orderu Świętego Stanisława włączyła w intencję dziękczynną uroczys­tości także cel chary­taty­wny, dochód z zakupu tysięcy zniczy do ułoże­nia serca przekazała na wspar­cie let­niego wypoczynku dzieci koloni­jnych, rekru­tu­ją­cych się z niezamożnych rodzin. Zor­ga­nizuje je parafia naszego kapelana NSPJ na Łapiszewie mocno wspier­ana mate­ri­al­nie przez damę Jan­inę Lubawską i kawalerów Sła­womira Flis­sikowskiego, Ste­fana Lubawskiego, Ryszarda Szwocha i Ks. Józefa Picka.

3 maja 2014 r.

Z inic­jatywy naszego kapelana ks. prałata Pio­tra Wysgi, 3 maja po mszy świętej za Ojczyznę posad­zono dąb na tere­nie Parafii Krzyża Świętego w Tczewie w towarzys­t­wie prezy­denta miasta i starosty tczewskiego. Dorodne drzewo jest na pamiątkę kan­on­iza­cji Świętego Jana Pawła II. W uroczys­tości wzięły udział poczty sztan­darowe i wielu wiernych, którzy przy­byli na mszę świętą. Także i nasz Prze­o­rat ma w tym dziele swój skromny udział.

8 maja 2014 r.

Dzień ten jest dniem naszego patrona Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Z radoś­cią więc przyjęliśmy zaprosze­nie ks. Kanon­ika Feliksa Kameck­iego, pro­boszcza koś­cioła pod wezwanie naszego patrona w Sub­kowach, niedaleko Tczewa. Bral­iśmy udział w pro­cesyjnym prze­jś­ciu do koś­cioła niosąc relik­wiarz z relik­wiami Biskupa Męczen­nika, potem we Mszy Świętej kon­cele­browanej przez biskupa pomoc­niczego Diecezji Pelplińskiej Wiesława Śmigla. W imie­niu naszego prze­o­ratu dar ornat z podobizną Świętego Jana Pawła II, złożył kawaler Witold Sos­nowski. Po Mszy przes­zliśmy do domu parafi­al­nego, gdzie czekał na nas raut przy­go­towany przez kawalera Pio­tra Rezmera. W tym cza­sie wyek­sponowal­iśmy trzy tomy naszych kro­nik, podz­iękowal­iśmy za zaprosze­nie, deklaru­jąc dal­szą współpracę z naszym patronackim koś­ciołem. Był też czas na indy­wid­u­alne roz­mowy z ponad 30-​stoma księżmi diecezji pelplińskiej, z księdzem bisku­pem oraz wyko­nanie wielu pamiątkowych zdjęć.

Udział w tym duchowym przeży­ciu w dniu Świętego Stanisława wzięli kawalerowie: Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Zdzisław Frątczak, Zyg­munt Hazuka (koman­dor Wejherowski), Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Grze­gorz Stańczyk, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Ks. Wysga Piotr (kapelan Świa­towego Orderu) oraz Zenon Żynda.

17 maja 2014 r.

Ks. Prałat Fran­ciszek Kamecki zaprosił kawalerów i damy na uroczyste obchody swego 50-​lecia kapłaństwa, co przyjęliśmy z radoś­cią. W darze przynieśliśmy sre­brny relik­wiarz do relik­wii św. Brata Alberta przed­staw­ia­jący boch­enek chleba nat­u­ral­nej wielkości. Pro­jekt relik­wiarza nat­u­ral­nie naszego prze­ora. Msza święta Złotego Jubi­lata, którą kon­cele­brował wraz z bratem swoim ks. Felik­sem Kameckim uhonorował i piękną homilię głosił ks. biskup sufra­gan Wiesław Śmigiel. Po mszy było wiele różnych atrakcji dla rzeszy zgro­mad­zonych wiernych i zapros­zonych gości. Wśród nich byli kawalerowie naszego Prze­o­ratu: Woj­ciech Antoniewicz, Andrzej Grzyb (sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej), Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski, Ks. Piotr Wysga (kapelan Świa­towego Orderu).

1 czer­wca 2014 r.

Najbardziej potrze­bu­ją­cym dzieciom, ale także ich rodzi­nom w dniu dziecka przekazano zebrane dary, głównie żywieniowe. Nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk przekazał 800 lodów, pizze i bagi­etki. Łącznie przekazano w tym dniu ponad 400 kg żywności rodzi­nom wielodzietnym.

Główny orga­ni­za­tor Witold Sos­nowski, dołożył jeszcze słody­cze i mate­ri­ały szkolne dla dzieci. Karna kole­jka była długa, ale dobrze zor­ga­ni­zowana. Przy okazji wspar­liśmy pro­duk­tami Świ­etlicę „Car­i­tas” przy parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego.

1 czer­wca 2014 r.

Należy wspom­nieć o dzi­ałal­ności chary­taty­wnej kawalera Ste­fana Lubawskiego na rzecz dzieci i młodzieży. Wsparł wydanie płyty DVD z nagra­ni­ami piosenekdla dzieci wg Marii Konop­nick­iej w wyko­na­niu znanej sopranistki Jolanty Grzony, udzielił znaczącej pomocy mate­ri­al­nej na rzecz dziecię­cych zespołów sportowych w akro­batyce i koszykówce.

Wsparł finan­sowo jedyne w Polsce wydawnictwo Świa­towego Związku Artys­tów Malu­ją­cych Ustami i Nogami AMUN w Raci­borzu. Pomoc taka pozwala na orga­ni­zowanie wys­taw w kraju i za granicą, jak również plen­erów malarskich.

1 czer­wca 2014 r.

1 czer­wca to dla naszych miluśińs­kich jeden z najważniejszych dni w roku. Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle ze Sztumu, którego preze­sem jest kawaler Orderu Świętego Stanisława — Piotr Stec, przy­go­towało z tej okazji dla najmłod­szych miłą niespodziankę. Dzieci zapros­zone zostały do Koś­ciółka w Rynku na spec­jalne czy­tanie bajek, a zaprosze­nie do przed­staw­ienia włas­nych inter­pre­tacji wier­szy i bajek Brzechwy, Jachow­icza, Konop­nick­iej, Kra­sick­iego i Tuwima przyjęło wiele znanych i ciekawych osób różnych zawodów, zain­tere­sowań, a cza­sami przekonań, ale z wspólną pasją do dzieci. Wszyscy, zanim rozpoczęli czy­tanie, składali naszym pociechom serdeczne i szczere życzenia, a byli to: Leszek Czrnobaj - sen­a­tor RP, Mar­iusz Żół­towski - radny powiatu sztum­skiego, ordy­na­tor chirurgii sztum­skiego szpi­tala, Andrzelina Kastelli-​Smolińska — ped­a­gog i przed­siębiorca, mjr Kaz­imierz Rymer - z-​ca dyrek­tora Zakładu Karnego w Sztu­mie, Irena Szmiłyk - radna powiatu sztum­skiego, st. asp. Piotr Skonieczny - Komenda Policji w Sztu­mie, Jan Kikut - dzi­ałacz społeczny, Adam Kaszub­ski — radny miejski, Mar­iusz Krause — nauczy­ciel i ped­a­gog, Piotr Stec - kawaler Orderu Świętego Stanisława, Arka­diusz Dzikowski — Wielki Mis­trz Bractwa Ryc­erzy Ziemi Sztum­skiej, Elż­bi­eta Domańska — dyrek­tor Szkoły Podstawowej.

Dla wszys­t­kich czy­ta­ją­cych wys­tęp przed tak liczną bardzo wyma­ga­jącą pub­licznoś­cią był dużym wyzwaniem. Na każde dziecko, oprócz bajek i wier­szy, czekały pyszne lody z Firmy „Iglo­tex” (Tadeusza Wło­dar­czyka) podarowane przez Pomorski Prze­o­rat. Milusińscy otrzy­mali również okolicznoś­ciowe zakładki do książek oraz balony. To kole­jna już impreza orga­ni­zowana przez naszego kawalera, adresowana do dzieci i młodzieży powiatu sztumskiego.

6 czer­wca 2014 r.

Mar­iusz Matuszewski jest absol­wen­tem Akademii muzy­cznej w Poz­na­niu, obec­nie wykład­owca tej uczelni. Autor muzyki tzw. poważnej np. kan­tat, ora­toriów, wielu utworów instru­men­tal­nych, pieśni w więk­szości wydanych drukiem, przede wszys­tkim w warsza­wskim wydawnictwie muzycznym.

Nasz kawaler z Poz­na­nia. Oto co robił ostat­nio chary­taty­wnie: 5 opra­cowań na chór dziew­częcy Poz­nańskiej Szkoły Chóral­nej Jerzego Kur­czewskiego, pra­cował w jury konkursu kolęd dla zespołów domów seniora z Wielkopol­ski, opra­cował 8 utworów dla Chóru Nauczy­ciel­skiego z Ostrowa Wlkp. m.in. na kon­cert w ambasadzie pol­skiej w Ate­nach. W kwiet­niu brał dział w kon­cer­cie chary­taty­wnym dla bardzo chorej 11-​letniej Mał­gosi Zagro­bel­nej, czeka­jącej na przeszczep szpiku. Widz­imy, iż cechy chary­taty­wności wśród naszych kawalerów nie mają granic.

7 czer­wca 2014 r.

Abp Woj­ciech Polak prze­jął pod­czas mszy św. w Gnieźnie urząd pry­masa i rządy nad powier­zoną mu archi­diecezją gnieźnieńską. Nowy met­ro­polita gnieźnieński i pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak ode­brał pas­torał — znak władzy pasterskiej,który przekazali mu prymas-​senior abp Józef Kowal­czyk i nuncjusz apos­tol­ski w Polsce abp Celestino Migliore. Następ­nie ode­brał homag­ium (znak czci i posłuszeństwa) od przed­staw­icieli Koś­cioła gnieźnieńskiego — od biskupów pomoc­niczych, a także od przed­staw­icieli duchowieństwa, osób życia kon­sekrowanego oraz osób świec­kich, po czym rozpoczęła się uroczysta msza święta.

W uroczys­tości — oprócz hier­ar­chów koś­ciel­nych — udział wzięli przed­staw­iciele najwyższych władz Pol­ski: marsza­łek Sen­atu, przed­staw­iciele Sejmu i Sen­atu, a także ambasador Pol­ski przy Watykanie. Wśród wielu biskupów byli także biskup pelpiński Ryszard Kasyna i gdański abp Sła­woj Leszek Głódź. Byli też zwierzch­nicy Koś­ciołów chrześ­ci­jańs­kich i związków religi­jnych, duchowieństwo, przed­staw­iciele zgro­madzeń zakon­nych oraz licznie zgro­madzeni wierni. Wśród zapros­zonych był nasz przeor — Ste­fan Kukowski, w towarzys­t­wie kawalera Witolda Sosonowskiego. Dla nowego Pry­masa przekazali życzenia od całego Prze­o­ratu Pomorskiego, wraz z darem — białym, bogato haftowanym ornatem. Była również grupa kawalerów i dam reprezen­tu­ją­cych inne prze­o­raty. Po uroczys­toś­ci­ach zaproszeni zostali na obiad przez kawalerów Dominika Kozłowskiego i Jerzego Pietraka w wspani­ałej restau­racji tuż obok kat­edry.

8 czer­wca 2014 r.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Alek­sandryjskiej i miejs­cowość Śli­wice, która leży w cen­trum Borów Tuchol­s­kich, obchodz­iła swoje 750-​lecie. Uroczystą Mszę św. cele­brował biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Pro­boszcz parafii ks. prałat Andrzej Koss przy­pom­niał bogatą his­torię jed­nej z najwięk­szych, wiejs­kich parafii diecezjii ukazał jej współczesne oblicze.

Na zaprosze­nie pro­boszcza, udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli, przeor Pomorski — Ste­fan Kukowski, któremu towarzyszył kawaler Kaz­imierz Smoliński. Złożyli oni w darze bogato haftowany ornat. Następ­nie uli­cami Śli­wic prze­jechali bryczkami w bar­wnym korowodzie domiejs­cowego amfiteatru, gdzie swoimi tal­en­tami podzieliły się dzieci i młodzież oraz hej­nal­iści myśli­wscy. W cza­sie posiłków, kawalerowie mogli opowiedzieć o dzi­ałal­ności naszego Przeoratu.

512 lipca 2014 r.

Koman­do­ria Starog­a­rdzka urządz­iła biwak inte­gra­cyjny dla dzieci i młodzieży szczegól­nie zaan­gażowanych w parafi­ach dekanatu strog­a­rdzkiego. Fun­dusze zebrano z ofiar za znicze i mate­ri­ały zaprasza­jące na dziękczynie­nie kan­on­iza­cji Ojca Świętego Jana Pawła II. Kwota w wysokości około 15 tysięcy zł. poz­woliła Koman­dorii w cza­sie wakacji w dni­ach od 5 do 12 lipca 2014 r. w Raduniu koło Wiela, zor­ga­ni­zować wspani­ały i wielce uroz­maicony pobyt dla 102 dzieci i młodzieży. Pod okiem ks. Tomasza Kra­jny z parafii Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gd. i prawnych opiekunów z parafii, które wysłały uczest­ników.

Przez tydzień wakacji w lesie i nad jeziorem spędz­iły radośnie wolny czas. Ideą biwaku było budowanie żywego pom­nika św. Jana Pawła II oraz stworze­nie im okazji do akty­wnego, opartego na chrześ­ci­jan­s­kich wartoś­ci­ach wypoczynku waka­cyjnego. Szczególne podz­iękowa­nia należą się damie Janinie Lubawskiej, kawalerowi Sła­womirowi Flis­sikowskiemu, Ryszr­dowi Szwo­chowi, a nade wszys­tko pomysło­dawcy kapelanowi naszego Prze­o­ratu Pomorskiego ks. prała­towi Józe­fowi Pickowi.

Serdeczne Bóg zapłać!

18 lipca 2014 r.

Piel­grzymi z Wejherowa wybrali się na Jasną Górę już po raz pięt­nasty. Wśród nich byli Kawalerowie Koman­dorii Wejherowskiej, współ­funda­torzy obrazu Matki Boskiej Wejherowskiej: kawaler Hen­ryk Jarosz i pos­tu­lant Jarosław Kierżnikow­icz. W cza­sie drogi jak mówią, towarzyszył im śpiew kaszub­s­kich pieśni religi­jnych, recy­tacje wier­szy i tek­stów w języku kaszub­skim, który bardzo pielęgnują.

Wielkim dla nas zaszczytem, ale też wydarze­niem jest obec­ność na Jas­nej Górze i spotkanie naszej „Wer­jrowści Mat­inci” z Czarną Madonną – mówił Jarosław, który m.in. niósł obraz Matki Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki Chorych na Duszy i Ciele, którego koronacji przed pięt­nastu laty dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II. Obraz jest darem dla świą­tyni pod wezwaniem Maryi Gwiazdy Nowej Ewan­ge­liza­cji i świętego Jana Pawła II w Toruniu.

6 sierp­nia 2014 r.

100-​lecie wymarszu Pier­wszej Kom­pani Kadrowej pod wodzą Józefa Pił­sud­skiego na tere­nie miasta Tczew zostało zainicjowane przez prze­ora Pomorskiego — Ste­fana Kukowskiego. Wielkiego wspar­cia udzielił nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga. Przeor zapro­jek­tował pom­nik na Placu J.Piłsudskiego, nad­zorował jego postaw­ie­nie oraz na uroczys­tość odsłonię­cia zaprosił : Przed­staw­icieli Związku Pił­sud­czyków z Gdyni, pana red. Pio­tra Szubar­czyka, który przed­stawił związki Pomorza z J.Piłsudskim oraz ks. Infułata Stanisława Grunta, który obelisk poświę­cił. Ks. Prałat zor­ga­ni­zował uroczys­tości w swo­jej Farze. Msza Święta była kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem ks. Infułata Stanisława Grunta. O Mszę prosił kawaler Witold Sos­nowski, dary ofi­arne w tym krzyż ręcznie rzeźbiony, kro­pel­nicę mosiężną przy­go­towali: dama Halina Cybul­ska, kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk oraz Zenon Żynda. Przepiękną i bardzo patri­o­ty­czną homilię głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Podz­iękowanie Prze­o­ra­towi Pomorskiemu za inic­jatywę i udział w uroczys­toś­ci­ach złożył pro­boszcz koś­cioła Prałat Piotr Wysga, zaprasza­jąc wiernych na odsłonię­cie tabl­icy pro­jektu i fun­dacji Ste­fana Kukowskiego poświę­conej Legion­is­tom Pol­skim. Po Mszy wszyscy zostali zaproszeni na Plac Hallera, gdzie oczeki­wały już śpiewniki patri­o­ty­czne fun­dacji kawalera Kaz­imierza Smolińskiego roz­dawane wszys­tkim, którzy śpiewali pieśni wraz z wybit­nym solistą p. Michałem Olejniczakiem.

Wiele inic­jatyw wykazał i całość uroczys­tości prowadził nasz pos­tu­lant redak­tor o wielkiej erudy­cji Piotr Szubar­czyk, wzbudza­jąc wielki aplauz pub­liczności. To on zaprosił na nasze uroczys­tości panią dr Joannę Wieliczko — Szarkową i dr Jarosława Szarka naukow­ców z IPN z Krakowa, którzy w swoich książkach wpisy­wali dziesiątki dedykacji. Niewąt­pli­wie najwięk­szą atrakcją byli w his­to­rycznych mundurach przed­staw­iciele Związku Pił­sud­czyków z Gdyni z Preze­sem Zarządu płk. Julianem Alek­san­drem Michasiem na czele. Pił­sud­czycy tworzyli poczet sztan­darowy pod­czas odsłonię­cia pom­nika, czy­tali mod­l­itwę wiernych w koś­ciele, uczest­niczyli w odsłonię­ciu tabl­icy i śpiewali pieśni na sce­nie. Do pop­u­laryza­cji naszych uroczys­tości przy­czynił się znacznie kawaler Grze­gorz Płaza druku­jąc tysiące zaproszeń, zaś kolację obfitą i składa­jącą się z wielu dań przy­go­tował w swo­jej restau­racji dla wszys­t­kich gości kawaler Piotr Rezmer. Do pomocy w przy­go­towa­niu włączył się Klub Gazety Pol­skiej, których wielu członków ofi­arnie przy­go­towywało na Placu Hallera kon­cert, scenografię wyko­naną przez Prze­ora i sprzedawało książki o tem­atyce patri­o­ty­cznej. Nagłośnie­nie mieliśmy dzięki Fab­ryce Sztuk. W cza­sie kolacji wszys­tkim, którzy stworzyli tak piękne i patri­o­ty­czne uroczys­tości podz­iękował w imie­niu całego Prze­o­ratu nasz przeor. We wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach uczest­niczyli władze samorzą­dowe miasta Tczew i powiatu tczewskiego, poczty sztan­darowe i liczni mieszkańcy naszego miasta.

67 wrześ­nia 2014 r.

W 75. rocznicę wybuchu II wojny świa­towej i szarży 18. Pułku Ułanów Pomors­kich z 1 wrześ­nia 1939 roku orga­ni­za­torzy 6 wrześ­nia o godz. 19.00 w koś­ciele parafi­al­nym w Kro­jan­tach zor­ga­ni­zowali uroczys­tość odsłonię­cia i poświęce­nia dwóch tablic w kruch­cie koś­cioła. Tablice upamięt­ni­ają wszys­t­kich pomor­dowanych, którzy zginęli w cza­sie II wojny świa­towej z parafii Kro­janty. Druga tablica upamięt­nia wszys­t­kich trzy­dzi­estu trzech ułanów, którzy zginęli pod Kro­jan­tami i przy granicy polsko-​niemieckiej. Po Mszy Świętej główni współor­ga­ni­za­torzy Państwo dr. Tomasz Winiecki (kawaler Orderu Świętego Stanisława) i jego żona mece­nas Grażyna Winiecka — Prezes Zarządu Fun­dacji „Szarża pod Kro­jan­tami” w swoim dworze na kolacji goś­cili wielu znamien­i­tych gości. Z iście staropol­ską gościn­noś­cią dos­to­jna gospo­dyni pode­j­mowała wielu pułkown­ików i gen­er­ałów oraz ks. dr. Eustachego Rakoczego z Jas­nej Góry. Order Świętego Stanisława reprezen­tował przeor pomorski Ste­fan Kukowski. Insc­eniza­cję orga­ni­zowali Fun­dacja Szarża pod Kro­jan­tami oraz gmina Cho­jnice, patronował jej Prezy­dent Rzecz­pospo­litej Pol­skiej Bro­nisław Komorowski. Uroczystą Mszę św. i homilię głosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Widzów czekała insc­eniza­cje oraz musz­tra, którą zakończyła reg­u­laminowa szarża kawalerzys­tów galop­u­ją­cych w dwóch lini­ach po 60 koni w szyku strzemię w strzemię. Obok jeźdźców w mundurach his­to­rycznych pojaw­iłi się współcześni kawalerzyści z jed­nos­tki kawa­lerii zmo­to­ry­zowanej. Roz­mach tego przed­sięwz­ię­cia jak i sama szarża na prze­ci­wnika, przy efek­tach pirotech­nicznych, imi­tu­ją­cych wybuchy artyleryjskie była zor­ga­ni­zowana z satys­fakcjonu­ją­cym dla orga­ni­za­torów i widzów roz­machem, sta­jąc się najwięk­szym w Polsce przed­sięwz­ię­ciem o charak­terze patri­o­ty­czno – kawaleryjskim.

17 wrześ­nia 2014 r.

17 wrześ­nia 2014 roku z inic­jatywy naszego prze­ora Ste­fana Kukowskiego do „Fab­ryki Sztuk”, przy­było wielu mieszkańców na obchody 75. rocznicy zdradzieck­iej napaści na naszą Ojczyznę. Współor­ga­ni­zowali tę pełna ekspresji insc­eniza­cję wśród wycia syren i odgłosów wybuchów: Fab­ryka sztuk, Sto­warzysze­nie Zawsze Sol­i­darni oraz Tczewski Klub Gazety Pol­skiej. Wielką atrakcją był udział Szwadronu Reprezen­ta­cyjnego 18. Płuku Ułanów Pomors­kich, ale także przed­staw­iciele Związku Pił­sud­czyków z Gdyni — nasi pos­tu­lanci do Orderu.

Prowadze­nie powier­zono wspani­ałemu his­to­rykowi panu Piotrowi Szubar­czykowi — naszemu pos­tu­lan­towi. Oprawę muzy­czną odd­a­jącą kli­mat tra­g­izmu wojny, tworzył męski chór „Bel Canto”. W mar­murowej tabl­icy (pro­jektu S. Kukowskiego) utr­walono fakt napaści sowieck­iej Rosji na nasz kraj, aby nie zginęła pamięć o bochater­s­kich obroń­cach. Tablicę poświę­cił i homilię wygłosił ks. Infułat Stanisław Grunt. Tablicę odnosiła dziew­czynka Ania Kruszyńska przy pomocy Prze­wod­nicza­cego Rady Miejskiej pani Mirosława Augustyna. Kwiaty złożyli m.in. pre­cy­dent miasta Mirosław Pobłocki i starosta Józef Puszyński. Podz­iękowali wszys­tkim za trud włożony w przy­go­towanie wspani­ałej insc­eniza­cji kawaler Kaz­imierz Smoliński — poseł RP, dr. Alicja Gajew­ska i Józef Puczyński — starosta tczewski. Po pełnych wrażeń uroczys­toś­ci­ach sprzedawano ksiązki patri­o­ty­czne, a autor „Czer­wonej apokalipsy” dokony­wał i pod­pisy­wał swe dzieło.

21 wrześ­nia 2014 r.

21 wrześ­nia 2014 roku Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, zor­ga­ni­zował po raz czwarty na tere­nie parku i w budynku Cen­trum Kul­tury i Sztuki Wielki Fes­tyn ”Zad­baj o zdrowie”. Patronat objął prezy­dent Tczewa — Mirosław Pobłocki. Były bezpłatne bada­nia medy­czne, czyli bad­nia poziomu ciśnienia tęt­niczego krwi, poziomu cukru, pomi­aru wagi i obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, EKG i spirometrii wraz z poradą lekarza. Były również porady podolog­iczne — pielę­gnacji stóp. Lab­o­ra­to­rium ”Bruss” roz­dawało zniżkowe kupony na bada­nia w swoich pra­cow­n­i­ach. Zain­tere­sowaniem cieszyła się akcja ”Różowa Wstążka” prowad­zona przez firmę AVON. Były także gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy plas­ty­czne — wszys­tko z nagro­dami. Ośrodek Wczes­nej Inter­wencji demon­strował i ćwiczył w udziela­niu pier­wszej pomocy. Można było uzyskać kon­sul­tacje dyplo­mowanej położnej środowiskowej oraz infor­ma­cje doty­czące szczepień prze­ci­wko rakowi szyjki macicy. Cen­trum Pro­mocji Zdrowia — reha­bil­i­tacja medy­czna MAR-​MED udzielała nie tylko porad, ale i również ofer­owała zabiegi ultra­dźwiękowe, pola mag­ne­ty­czne i laseroter­apię. Pielę­gnacja dzieci i niemowląt zain­tere­sowała młode kobi­ety. Starsze panie w MEDYKU mogły dowiedzieć się o prob­lemach menopauzy. Jak zawsze były sekcje prewencji policji i straży pożarnej gro­madząc zain­tere­sowane grupy dzieci i młodzieży.

W cza­sie Wielkiego Fes­tynu przez ponad dwie i pół godziny trwał kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności w wyko­na­niu zespołów: Przed­szkola nr 8, solistów na gitarze z Warsz­tatów Gitarowych Cen­trum Kul­tury i Sztuki, zespołu wokalnego ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12, zespołu ”Wiecznie Młodzi” PKPS w Tczewie. Dłuższy kon­cert dał zespół ”Numer Seryjny”. Każdy zespół prowadzący stoisko medy­czne otrzy­mał od Prze­o­ratu ciasto i kawę (fun­dacji kawalerów Leszka Mel­era i Pio­tra Rezmera), ale więk­szą atrakcją były 980 lodów fun­dowanych przez ”Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka, a roz­dawanych przez wolon­tar­iuszy wszys­tkim mieszkań­com naszego miasta, którzy uczest­niczyli w Fes­tynie. Nasz Prze­o­rat przy­go­tował również prawie 900 fan­tów do loterii fan­towej, którą prowadz­iła Niepub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa nr 1. Nagrodę główną — rower fun­dował kawaler Witold Sos­nowski. Współor­ga­ni­za­cją zaj­mował się kawaler Witold Sos­nowski, przy­go­towanie sceny i wszys­t­kich stoisk kawalerowie Woj­ciech Antoniewicz i Kaz­imierz Smoliński. Gospo­dynią fes­tynu była dama w Orderze Halina Cybul­ska. Wydruk 28 tysięcy zaproszeń dostar­c­zonych do każdej skrzynki w Tczewie zapewnił kawaler Grze­gorz Płaza. Kawaler Zbig­niew Ciec­holewski wsparł finan­sowo nasz Fes­tyn. Inspiracja, pro­jekty i koor­dy­nacja całości to praca prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Współpra­cował z nami ks. Piotr Wysga — kapelan naszego Orderu. Sza­cować należy, iż także w tym roku około 2000 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało z dar­mowych porad i usług.

28 wrześ­nia 2014 r.

W 75. rocznicę agresji sowieck­iej na Pol­skę odbyły sie w Starog­a­rdzie Gd. uroczys­tości ku czci ofiar tej bolesnej karty naszych dziejów. Przy pom­niku Gol­goty Wschodu upamięt­ni­a­ją­cym zamor­dowanych, depor­towanych i ekster­mi­nowanych na Nie­ludzkiej Ziemi Ryszard Szwoch — kawaler z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej Prze­o­ratu Pomorskiego przed­stawił zgro­mad­zonym okoliczności tragedii zapoc­zątkowanej 17 wrześ­nia 1939 roku przez Związek Sowiecki, następ­nie ks. pro­boszcz Witold Kreft poprowadził modły za wszys­tkie ofi­ary tego czasu. Del­e­gacje władz, orga­ni­za­cji i sto­warzyszeń oraz szkół złożyły kwiaty. Następ­nie prezy­dent miasta Edmund Sta­chow­icz z del­e­gacją samorzą­dow­ców oddał hołd śp. płk. J.Trep­cie i płk. T.Łękawskiemu złoży­wszy kwiaty na ich mogiłach na Starym cmen­tarzu w Starog­a­rdzie Gd.

W niedzielę, 28 wrześ­nia odbyły się w Szpe­gawsku uroczys­tości upamięt­ni­a­jące 75. rocznicę Krwawej Jesieni 1939 roku. Mszę św. na miejscu strace­nia dla 7 tys. mieszkańców Kociewia, głównie ze Starog­a­rdu, Tczewa, Gniewa i Pelplina, odprawił ks. bp Wiesław Śmigiel. Okoliczności tej mar­ty­rologii przed­stawił sekre­tarz TMZK Ryszard Szwoch.

Dzięku­jemy kawalerowi za patri­o­ty­czna aktywność!

8 października 2014 r.

Prezy­dent miasta Tczew Mirosław Pobłocki (patron Fes­tynu) oraz Prze­wod­niczący Rady Miasta Mirosław Augustyn zaprosili do Sali okrągłej Urzędu Miasta przed­staw­icieli wszys­t­kich orga­ni­za­torów, firm medy­cznych I zespołów artysty­cznych. Gospo­darze miasta podz­iękowali wszys­tkim dar­czyń­com za wielkie serce i wkład w orga­ni­za­cję już czwartego Wielkiego Fes­tynu Zdrowot­nego. Pod­kreślali zaan­gażowanie, dzięki któremu prawie 2000 Tczewian sko­rzys­tało z dar­mowych badań medy­cznych. Miłą atmos­ferę tworzyły wys­tępy zespołów artysty­cznych z naszego miasta. Wręczyli każdemu podz­iękowa­nia za przy­go­towanie, udział i wkład pracy. Wśród wyróżnionych byli członkowie naszego Prze­o­ratu: dama Halina Cybul­ska oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Kaz­imierz Smoliński.

Gospo­darze miasta kom­ple­men­tu­jąc orga­ni­za­torów prosili o prowadze­nie dal­szej tak wspani­ałej akcji, która daje tyle dobrego w zakre­sie pro­fi­lak­tyki i zdrowotności.

18 października 2014 r.

Tczewski Marsz w Obronie Rodziny pow­stał z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego, zaś głównym orga­ni­za­torem był nasz kawaler poseł Kaz­imierz Smoliński. Marsz rozpoczął się spotkaniem rodzin i tych, „którzy chcą ich prawdzi­wego dobra”. Uczest­nicy protestowali m. in. prze­ci­wko zapi­som kon­wencji o zapo­b­ie­ga­niu i zwal­cza­niu prze­mocy wobec kobiet i prze­mocy domowej. Nazwa tego doku­mentu jest świetna, ale kryją się za nią treści nie do przyję­cia przez kato­lików. W Polsce prze­moc w rodzinie jest najniższa w Europie, a zwłaszcza w rodz­i­nach katolic­kich — powiedział poseł Smoliński. Padły też hasła prze­ci­wko ide­ologii gen­der („Nie zgadzamy się z tym, że można sobie wybrać płeć”) oraz prze­ci­wko związkom partnerskim.

O warunk­ach soc­jal­nych i pro­pa­gandzie na temat dobrodziejstwa karty wiel­kich rodzin mówił kawaler Witold Sos­nowski. Ponad 300 uczest­ników marszu przeszło do koś­cioła pw. Pod­wyższenia Krzyża Św., gdzie odbyła się msza św. kon­cele­browana przez biskupa pomoc­niczego Diecezji Pelplińskiej Wiesława Śmigla, który wygłosił wzrusza­jącą wszys­t­kich homilię. Udział ks. Biskupa niewąt­pli­wie nadał wielką rangę całemu przed­sięwz­ię­ciu. We mszy uczest­niczyło sied­miu księży naszego dekanatu, del­e­gacje orga­ni­za­cji które wsparły orga­ni­za­cję Marszu i wielu wiernych, w tym całe rodziny z dziećmi na czele.

22 października 2014 r.

22 października 2014 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbyło się ostat­nie spotkanie dedykowanego Świętemu Janowi Pawłowi „Budu­j­cie na skale” pod patronatem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Frag­menty dra­matu Karola Woj­tyły „Przed sklepem jubil­era” prezen­towali małżeństwo znakomi­tych aktorów: Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis. Oprawę muzy­czną przy­go­towało TRIO Pelplińskie, zaś całą wiz­ual­iza­cję wszys­t­kich spotkań opra­cował Ste­fan Kukowski. Ele­menty scenograficzne fun­dowali kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Inic­ja­torem i prowadzą­cym te spotka­nia był zawsze kawaler Bog­dan Wiśniewski. Ciasta na cater­ing kawowy zapew­niał kawaler Leszek Meler. W posumowa­niu pod­kreślano wielką rolę B.Wiśniewskiego, jego znaw­stwo i zaangażowanie.

Grat­u­lu­jemy Kawalerowi cyklu udanych spotkań!

31 października 2014 r.

Zbiórka uczest­ników nastąpiła w koś­ciele św. Józefa. Następ­nie korowód setek świę­tych i aniołów, ze śpiewem na ustach, balon­ami, pochod­ni­ami i trans­parentami, udał się do tczewskiej fary na wspólną mod­l­itwę. Przy­witał ich ks. Piotr Wysga, pro­boszcz parafii Krzyża Świętego, kapelan Orderu Świętego Stanisława. Później dzieci i ich rodz­ice uczest­niczyły we wspól­nym balowa­niu w koś­ciele szkol­nym. Odbył się tam kon­cert Juven­tusu, Biedronek oraz Armii Maksy­mil­iana. Na zakończe­nie balu roz­dawano słodką balową niespodziankę. W atmos­ferze radości uczc­zono ogromną rzeszę świę­tych i aniołów mod­l­itwą, śpiewem i tańcem. Nasz Prze­o­rat OŚS włączył się w ten zbożny cel przez propagowanie akcji kilka tysięcy zaproszeń wyko­nanych przez kawalera Grze­gorza Płazę, zapewnie­nie trans­par­en­tów, wiel­kich ele­men­tów scenograficznych i balonów. Oczy­wiś­cie opra­cow­ane graficznie przez Ste­fana Kukowskiego, naszego Przeora.

16 listopada 2014 r.

Na spotka­niu u kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego w celu omówie­niu dal­szej współpracy i podz­iękowa­niu za doty­chcza­sową jego dzi­ałal­ność chary­taty­wną przy­byli ks. infułat Stanisław Grunt, ks. prałat Piotr Wysga kapelan całego Orderu Świętego Stanisława, ks. kan. Win­centy Pyt­lik — dyrk­tor Muzeum Diecez­jal­nego i Kon­ser­wa­tor Diecez­jalny, ks. kan. Krzysztof Niem­czyk — dyrek­tor Zespołu Szkół Katolic­kich w Tczewie oraz ks. Marcin Baska — miejs­cowy kapłan. Za wielo­let­nią bardzo szc­zo­drą dzi­ałal­ność chary­taty­wną w ramach całego Prze­o­ratu Pomorskiego, szczegól­nie na rzecz lokalnej społeczności na wniosek Prze­ora Pomorskiego Wielki Mis­trz Orderu Jan hra­bia Potocki przyz­nał Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Krzyż został wręc­zony przez Prze­ora Pomorskiego, członka Wielkiej Kapituły Ste­fana Kukowskiego i Wielkiego Prałata Pio­tra Wysgę. Po złoże­niu życzeń przez przy­byłych gości już przy stole przys­tą­pi­ono do omówienia dal­szej pracy w naszym Przeoracie.

Wyróżnionemu Kawalerowi serdecznie gratulujemy!

9 grud­nia 2014 r.

Na Spotkanie Opłatkowe naszego Prze­o­ratu przy­byli kawalerowie: ks. Prałat Piotr Wysga, ks. Prałat Józef Pick, Woj­ciech Antoniewicz z żoną, Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Sła­womir Flis­sikowski, Zyg­munt Hazuka, Hen­ryk Jarosz, Ste­fan Kukowski, Grze­gorz Płaza, Tadeusz Serocki, Grze­gorz Stańczyk, Tadeusz Trocki, Bog­dan Wiśniewski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Zenon Żynda i dama Halina Cybul­ska. Dos­to­jnym goś­ciem naszym był ks. Infułat Stanisław Grunt. Poczęs­tunek przy­go­tował kawaler Piotr Rezmer. Wig­ili­jne słowo Boże przekazał ks. dr Józef Pick kapelan naszego Prze­o­ratu. Przeła­mal­iśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie życzenia bożonar­o­dzeniowe. W trak­cie kon­sumpcji wymie­nil­iśmy swoje spostrzeże­nia, wspom­i­nal­iśmy wspólne chary­taty­wne dzi­ała­nia i zarysowal­iśmy plany na przeszłość.

Najbliższa nasza dzi­ałal­ność to Orszaki Trzech Króli w Tczewie, Starog­a­rdzie, Łebie, Pelplinie i Sztu­mie, które inicju­jemy i współor­ga­nizu­jemy. Przeor prosił kawalerów o więk­szy kon­takt między kawalerami i jeszcze więk­szą akty­wność. Podz­iękował też za wiele dobrych, chary­taty­wnych dzieł w Tczewie, Starog­a­rdzie, Sztu­mie i Łebie . Pod­jęliśmy decyzję o złoże­niu deklaracji dobrowol­nej składki miesięcznej na cele orga­ni­za­cyjne, reprezen­ta­cyjne i drobną dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Skarb­nikiem Prze­o­ratu został kawaler Witold Sos­nowski. Ks. Infułat S.Grunt podz­iękował wszys­tkim za akty­wność i uczest­nictwo w wielu dzi­ała­ni­ach dobroczyn­nych i udział w tym spotkaniu.

15 grud­nia 2014 r.

Uroczys­tości XX rocznicy nada­nia imienia ks. Janusza St. Pasierba Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Pelplinie zgro­madz­iły wielu znakomi­tych gości i przy­jaciół wybit­nego kapłana, his­to­ryka sztuki ipoety. Wśród nich znaleźli się abp Hen­ryk Muszyński - pry­mas pol­skisenior, biskup włocławski Wiesław Mer­ing oraz biskup pomoc­niczy Wiesław Śmigiel z Pelplina. Poza poezją i prozą ks. Pasierba na uroczyste spotkanie złożyły się liczne wspom­nienia osób, które znały patrona LO. Wszys­tkie uroczys­tości były z inic­jatywy kawalera Bog­dana Wiśniewskigo i przez niego pro­fesjon­al­nie prowad­zone. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli także poseł RP kawaler Kaz­imierz Smoliński i Ste­fan Kukowski wykon­awca wielu inic­jatyw związanych z pro­mocją pamięci o ks. J.St. Pasierbie.

15 grud­nia 2014 r.

15 grud­nia 2014 roku, odbył się w Pelplinie doroczny opłatek samorzą­dow­ców Diecezji Pelplińskiej. Spotkanie rozpoczął kon­cert kolęd w wyko­na­niu chóru „Can­tores Minores” z Gniewu. Druga odsłona spotka­nia, miała miejsce w refek­tarzu let­nim WSD w Pelplinie. Spotkanie zor­ga­ni­zował ks. kan. Andrzej Szopiński – dusz­pasterz samorządowców.

Z Prze­o­ratu Pomorskiego udział wzięli: dama Halina Cybul­ska oraz kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Sła­womir Flis­sikowski (koman­dor Starog­a­rdzki), Ste­fan Kukowski (przeor Pomorski), Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński (poseł na Sejm RP), Grze­gorz Stańczyk, Tomasz Winiecki, Tadeusz Wło­dar­czyk. W imie­niu całego Prze­o­ratu, przeor złożył życzenia księdzu biskupowi diecez­jal­nemu Ryszardowi Kasynie, wręcza­jąc w darze bożonar­o­dzeniowy ornat. Wszyscy obecni złożyli również życzenia księdzu Biskupowi Sufraganowi Wiesła­wowi Śmiglowi, biskupowi seniorowi Piotrowi Krupie oraz księdzu infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi. Staropol­skim przeła­maniem się opłatkiem i życzeniom z wieloma samorzą­dow­cami nie było końca. Na zakończe­nie otrzy­mal­iśmy z Kurii sym­pa­ty­czne prezenty.