wrze­sień

4 wrześ­nia 2016 r.

4 wrześ­nia 2016 tysiące ludzi z całej Pol­ski przy­jechało do Kro­jant koło Cho­jnic, aby obe­jrzeć jedną z najwięk­szych insc­eniza­cji his­to­rycznych w Polsce. Od 15 lat w każdą pier­wszą niedzielę wrześ­nia odt­warzana jest tu szarża ułanów z 1 wrześ­nia 1939 roku. Wów­czas to żołnierze 18 Pułku Ułanów Pomors­kich prze­ci­w­staw­ili się wojskom niemieckim. Dzięki ich poświęce­niu pol­ska piechota zna­j­du­jąca się w rejonie Cho­jnic mogła się wyco­fać, a Niemcy nie byli w stanie w pier­wszym dniu wojny zdobyć przepraw na Brdzie. Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną przekazu­jącą społeczeństwu wartości patri­o­ty­czne i chrześ­ci­jańskie naszego nar­odu” otrzy­mała pani prezes Fun­dacji „Szarża pod Kro­jan­tami” Grażyna Winiecka. Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowski wręcza­jąc medal pod­kreślił inspira­cyjną rolę pani mece­nas, ale też podz­iękował naszemu kawalerowi Tomas­zowi Winieck­iemu za nieoce­niona pomoc w współt­worze­niu i spon­sorowanie tej gigan­ty­cznej insc­eniza­cji. Wielka rolę tego małżeństwa pod­kreślali też zgro­madzeni gen­er­ałowie i kapłani zebrani na rau­cie pod­sumowu­ją­cym to wielkie wydarzenie.

11 wrześ­nia 2016 r.

11 wrześ­nia 2016 r. Gmina Tczew znana jest ze swego rol­niczego charak­teru oraz kul­ty­wowa­nia trady­cyjnych wartości. Naw­iązu­jąc do tych jakże chlub­nych i ważnych ideałów w niedzielę 11 wrześ­nia br. w Swarożynie odbyły się uroczyste obchody dożynek. Trady­cyjnie dożynki rozpoczęły się dziękczynną mszą św. polową, która odpraw­iona została na tere­nie rekrea­cyjnym w Swarożynie przez ks. dr. Pio­tra Mali­nowskiego. Pod­czas dożynek odbył się konkurs chary­taty­wny na rzecz najuboższych uczniów ZSAiO w Swarożynie z przez­nacze­niem na zakup mate­ri­ałów do prak­ty­cznej nauki zawodu klas żywienia i usług gas­tro­nom­icznych. Uczniowie na dożynkach zebrali 526 zło­tych. Nagrody stanow­iły szk­lan­ice ufun­dowane przez nasz Prze­o­rat. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem był nasz pos­tu­lant Jarosław Bartoszewski.

14 wrześ­nia 2016 r.

14 wrześ­nia 2016 r. z okazji jubileuszu 180 lecia Col­legium Mar­i­anum w Pelplinie została odpraw­iona Msza św. kon­cele­browana w bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie. Wraz z bisku­pem pelplińskim Ryszar­dem Kasyną i bisku­pem pomoc­niczym seniorem Piotrem Krupą, kon­cele­browało kilkudziesię­ciu kapłanów.Witając zebranych na liturgii dyrek­tor szkoły ks. Arka­diusz Ćwik­liński zapraszał do mod­l­itwy za wspól­notę szkoły, aby ona „przez swoją posługę i przekazy­wanie wiedzy mogła się rozwi­jać i skutecznie dążyć do doskon­ałości a ostate­cznie do świę­tości”. W obchodach wzięło udział liczne grono absol­wen­tów i wielu dos­to­jnych gości. Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za wielkie zasługi społeczne i chary­taty­wne wręczał Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski /​absolwent ostat­niego rocznika Collegium/​w towarzys­t­wie Koman­dora Pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego i bardzo akty­wnego kawalera Leszka Mel­era. Wśród zapros­zonych gości byli także dama Alicja Słyszewska, jał­mużnik Prze­o­ratu Witold Sos­nowski, Sła­womir Flis­sikowski — koman­dor starog­a­rdzki. W darze szkoła otrzy­mała od naszego Prze­o­ratu kilka­set szk­lanic na cele chary­taty­wne, banery jubileuszowe i potężny tort dla wszys­t­kich gości.

17 wrześ­nia 2016 r.

17 wrześ­nia 2016. Już po raz drugi pod­jęliśmy się orga­ni­za­cji uroczys­tości obchodów 77. rocznicy zdradzieck­iej napaści na naszą Ojczyznę dla tczewskiej społeczności. Do współor­ga­ni­za­cji włączyła się Fab­ryka Sztuk,organizacja„Młodzież wszech­pol­ska”, Klub „Gazety Pol­skiej”. Patronat IPN Odd­ział Gdańsk z p. Piotrem Szubar­czykiem, na czele jako prowadzą­cym . O mor­dach na kapłanach w cza­sie wojny mówił ks. kan. Jan Buk i zainicjował mod­l­itwy za poległych. Oprawę muzy­czna i wspólne śpiewy były dziełem chóru „Pas­sion­ata”. Wspaniale włączyła grupa rekon­struk­cyjna Szwadron im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich wys­taw­ia­jąc zabytkowy sprzęt wojskowy oraz poczet sztan­darowy (z buławą dowód­czą). Młodzież przy­go­towała kli­mat grozy do tego spotka­nia przez syreny, huki i dymy. Roz­dawała obec­nym uczest­nikom śpiewniki (fun­dacja kawalera Kaz­imierza Smolińskiego). Wspólny śpiew pieśni wojskowych były przepla­tane ekspresyjnymi infor­ma­c­jami o tragedii IV rozbioru Pol­ski. Mądre i dojrzałe wypowiedzi prze­wod­niczącego Młodzieżowej Rady Miasta i Młodzieży Wszech­pol­skiej zostały nagrod­zone gorą­cymi oklaskami. Całość pod­sumował inic­ja­tor przeor Ste­fan Kukowski (pro­jekty, reży­se­ria) dzięku­jąc wszys­tkim zaan­gażowanym. Podz­iękowanie wręczał starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski. Mogliśmy liczyć na wspar­cie kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Do zobaczenia.

19 wrześ­nia 2016 r.

19 wrześ­nia 2016. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna zaprosił na Mszę św. i spotkanie w gmachu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie dar­czyńców, którzy włączyli się w przy­go­towanie Świa­towych Dni Młodzieży na tere­nie diecezji pelplińskiej i w Krakowie. Na Mszy św. kon­cele­browanej przez kilkudziesię­ciu księży mod­lono się za wszys­t­kich dobrodziejów i uczest­ników ŚDM. W liturgii uczest­niczyło kilka­set osób. Poza kapłanami do Pelplina przy­byli przed­staw­iciele samorządów, insty­tucji, firm i osób pry­wat­nych oraz liczni wolon­tar­iusze ŚDM.Po Mszy św. każdy otrzy­mał imi­enne podz­iękowanie i pamiątkowy album. Wspom­nienia o lip­cowych dni­ach kon­tyn­uowano pod­czas wspól­nego poczęs­tunku. Spec­jalne podz­iękowa­nia otrzy­mali kawalerowie: Tadeusz Wło­dar­czyk (najho­jniejszy dar­czyńca), Leszek Meler, Piotr Rezmer i Ste­fan Kukowski. Serdeczne Bóg zapłać.

22 wrześ­nia 2016 r.

22 wrześ­nia 2016 r. w Lesie Szpę­gawskim hitlerowcy zamor­dowali około 7 tysięcy osób, które reprezen­towały wszys­tkie grupy społeczne. Głównie byli to przed­staw­iciele pol­skiej inteligencji, dzi­ałacze społeczni i poli­ty­czni, duchowni oraz osoby umysłowo i psy­chicznie chore. Po tor­tu­rach w starog­a­rdzkim więzie­niu wywożono więźniów do lasu na egzekucję. Zabi­jano ich strza­łem w tył głowy. Strze­lano też z broni maszynowej, dobi­ja­jąc ran­nych kol­bami karabinów.

Zespół Szkół Agrotech­nicznych i Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Swarożynie od lat dba o groby masowe w Lesie Szpę­gawskim w których spoczy­wają zamor­dowani przez hitlerow­ców mieszkańcy. Z dużych kami­en­nych płyt usunięto brud i dużo zgniłych liści oczyszcza­jąc też teren przy grobach. Mogiły te są położone kilka­set metrów od cen­tral­nej części Miejsca Pamięci z dziesiątkami podob­nych grobów masowych, w której zna­j­dują się także pom­nik i krzyż. Fak­tem jest, że głównie dba się o te rejony, które zna­j­dują się w pobliżu pom­nika i krzyża. Również w innych miejs­cach w lesie pochowani są zamor­dowani ludzie, o nich także trzeba pamię­tać i wykonują to uczniowie szkoły Jarosława Bar­toszewskiego. W tym roku uczniowie z inic­jatywy dyrek­tora wkopali osiem dużych tablic kierunk­owych (wyko­nanych przez prze­ora Ste­fana Kukowskiego), gdyż do mogił tych trudno było dotrzeć. Uczniowie wraz z gronem nauczy­ciel­skim wzięli udział w ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach odd­a­jąc hołd pomordowanym.

Jak co roku, uczniowie pier­wszych klas tech­nikum i zasad­niczej szkoły zawodowej składali ślubowanie na sztan­dar szkoły przy pom­niku upamięt­ni­a­ją­cym tragedię szpę­gawską. Pod­czas tej uroczys­tości w dniu 3 października młodzież wysłuchała listu dyrek­tora IPN z Gdańska prof. Mirosława Golona oraz przemówienia dyrek­tora pana Jarosława Bar­toszewskiego (pos­tu­lanta do Orderu ŚS). Potem złożyli wiązanki i znicze na grobach pomor­dowanych. Wychowawcy zaprowadzili uczniów do różnych grobów masowych na których zapalili znicze.