sty­czeń

6 sty­cz­nia 2024 r.

W 2024 r. aż 865 miejs­cowości z Pol­ski i kra­jów za granicą zor­ga­ni­zowało tę inic­jatywę, w tym roku pod hasłem „W jasełkach leży”. Mieszkańcy Tczewa i regionu wyruszyli z trzech kierunków: z placu przy koś­ciele św. Józefa, z placu gen. Hallera (parafia św. Krzyża) i z placu przy pom­niku św. Jana Pawła II (parafia NMP Matki Koś­cioła), by wspól­nie spotkać się na „Kanonce” i tam pokłonić się Panu Jezu­sowi. Tczew po raz jede­nasty dołączył do grona wielu miast, których uli­cami 6 sty­cz­nia przeszedł Orszak Trzech Króli. W Orszaku wzięły udział całe rodziny, przed­szkola, uczniowie, przed­staw­iciele władz, orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, zespoły i chóry. Obecny był także bp pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okroj, ks. dziekan Krzysztof Niem­czyk oraz liczni księża i siostry zakonne. Uczest­nicy masze­rowali pod swoimi sztan­darami lub szyl­dami. W punkcie wyjś­cia każdy otrzy­mał cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc kolorowe pieczę­cie trzech króli. gazetę orsza­kową, koronę oraz śpiewnik z kolę­dami. W ostat­nich kilku­nastu lat­ach roz­dano ich ponad 35.000 wśród uczest­ników poprzed­nio Wig­ilii Tczewskiej, teraz wśród Orszaku Trzech Króli. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem tych uroczys­tości był Ste­fan Kukowski, także autor śpiewnika. W cza­sie spotka­nia na „Kanonce” wręc­zono dyplomy i nagrody za najpiękniejszy strój czy włas­noręcznie wyko­naną koronę. Pod­czas spotka­nia był trady­cyjnie „poczęs­tunek Św. Rodziny:: gorąca kawa, herbata, grog oraz kilka­set ciast i słody­czy. W cza­sie trwa­nia uroczys­tości było wspólne śpiewanie kolęd z udzi­ałem świet­nych artys­tów Mar­iusza Dworakowskiego, Iwony Belki i Mar­iusza Kotwicy. O Epi­fanii i zaan­gażowa­niu kato­lików w radosne święto powiedział serdecznie ks. Bp. Arka­diusz Okroj. W imie­niu społeczeństwa tczewskiego życzenia złożył Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, zaś Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski podz­iękował wszys­tkim zgro­mad­zonym uczest­nikom Orszaku, a nade wszys­tko wielu zaan­gażowanym w to wielkie dzieło, w to radosne święto. Wiele dzieci weszło na scenę do Dzieciątka, Św. Rodziny i króli aby zro­bić sobie zdję­cia, które obok cer­ty­fikatów udzi­ału są pamiątką z kole­jnego Orszaku.

Prowadzący uroczys­tość ks. Woj­ciech Glin­iecki wymienił dobrodziejów: Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Starostwo Powia­towe w Tczewie, Urząd Miasta Tczew, Urząd Gminy Tczew, Zakład Usług Komu­nal­nych oraz Bank Spółdziel­czy w Tczewie. Współor­ga­ni­za­torów: Ośrodek Szkole­nia I Wychowa­nia OHP w Tczewie, Fab­ryka Sztuk, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Zabez­piecze­nie logisty­czne: Policja Powia­towa, Ochot­nicza Straż Pożarna w Tczewie. Ochot­nicza Straż Pożarna w Tczewie. Zaan­gażowani w orga­ni­za­cję Orszaku byli kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Andrzej Zblewski, Jarosław Bar­toszewski, Janusz Więcek, Leszek Meler, Piotr Rezmer oraz damy: Marika Wohlert, Ewa Michałowska. Wszys­tkim zaan­gażowanym w to wielkie (ponad tysiąc osób) dzieło serdeczne Bóg zapłać i do następ­nych dzi­ałań na rzecz społeczności.

https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h?v=APOdBYRlqII

6 sty­cz­nia 2024 r.

W sobotę uli­cami Elbląga już po raz szósty przeszedł Orszak Trzech Króli. W jasełkach wzięły udział tłumy mieszkańców, którzy wspól­nie wyruszyli z placu Kaz­imierza Jagiel­lończyka do kat­edry, gdzie mędrcy pokłonili się Nowonar­o­d­zonemu. Trzej Królowie prowadzeni przez Gwiazdę Betle­jem­ską razem z mieszkań­cami Elbląga przy­o­dzianymi w korony tłum­nie ruszyli spod placu Jagiel­lończyka, by odnaleźć małego Jezusa. Po drodze nie zabrakło scenek rodza­jowych, bo Orszak to prze­cież uliczne przed­staw­ie­nie jasełkowe. Był dwór Heroda, gospoda przy kat­e­drze i sta­jenka wewnątrz kat­edry. W sta­jence królowie złożyli hołd i dary dla Bożej Dzieciny. Zakończe­niem była uroczysta msza święta. W tym roku w grupie orga­ni­za­torów Orszaku był Kawaler naszego Orderu Andrzej Kurpiewski i odpowiadał za nagłośnie­nie całej imprezy. Uczest­niczył wraz z Damą Adri­aną Pilarską w płaszczach orderowych. Była to również dobra okazja dla propagowa­nia Orderu św. Stanisława.

13 sty­cz­nia 2024 r.

13 sty­cz­nia 2024 r. Sto­warzysze­nie Pol­s­kich Kom­bat­an­tów w Pruszkowie od wielu lat orga­nizuje spotkanie opłatkowe zaprasza­jąc wielu dos­to­jnych gości. Spotkanie rozpoczęło się kolędą i wza­jem­nymi życzeni­ami, łamiąc się opłatkiem poświę­conym przez dziekana ks. prałata Mar­i­ana Mikoła­jczyka. Odczy­tano list grat­u­la­cyjny od min. Jana Józefa Kasprzyka — Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych. Odśpiewano kolędy, które wykony­wał pruszkowski chór „Pruszkowianka”. Wśród gości hon­orowych był Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który wraz z kawalerem Piotrem Szubar­czykiem i w asyś­cie kawalerów Krzysztofa Zbro­jkiewicza (Wielkiego sekre­tarza Kon­fed­er­acji) i Marka For­tuny wręczył orga­ni­za­torowi spotka­nia kaw. Tadeuszowi Rutkowskiemu medal Inki „ za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba”, co spotkało się z oklaskami wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Gospo­darza spotkało jeszcze wyróżnie­nie jako członka Drużyn Strz­elec­kich otrzy­mu­jąc Medal Legionowy im. Gen. Józefa Hallera. Medal taki otrzy­mał również Marek For­tuna. Krótką infor­ma­cję o Orderze Św. Stanisława i Kon­fed­er­acji przekazał Ste­fan Kukowski, zaś kaw. Piotr Szubar­czyk mówił o wpły­wie postawy Danuty Siedzikówny na współczesne pokole­nie Polaków i współczesny patri­o­tyzm. Brawo dla gospo­darzy za wspani­ałą i dos­to­jną uroczystość.

18 sty­cz­nia 2024 r.

Wśród muzyki kolę­dowej w restau­racji Piaskowa (kawalera Orderu Pio­tra Rezmera) na zaprosze­nie starosty tczewskiego Mirosława Augustyna spotkali się orga­ni­za­torzy 11. Tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Jak zawsze całość orga­ni­zował Ste­fan Kukowski. Oprawę muzy­czną przy­go­tował Mar­iusz Dworakowski — pos­tu­lant do Orderu ponad 30 podz­iękowań wręczali: biskup sufra­gan Arka­diusz Okrój, starosta Mirosław Augustyn, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. Podz­iękowa­nia, wspólny śpiew kolęd, wspom­nienia, reflek­sje, wnioski na przyszłość. Liczniejszy, niż ostat­nie orszaki uważano za bardzo udany. Wręc­zono podz­iękowa­nia najbardziej akty­wnym Ks. Woj­ciechowi Glin­ieck­iemu, kawalerom z Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu, Janus­zowi Więck­owi, Andrze­jowi Zblewskiemu, Piotrowi Rezmerowi, Leszkowi Melerowi, oraz damie Marice Wohlert. Najak­ty­wniejszym: Fab­ryce Sztuk w Tczewie, Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Tczewie, Młodzieży Wszech­pol­skiej Okręgu Pomorskiego. Jak zawsze nieza­stą­pi­onemu Zakład­owi Usług Komu­nal­nych w Tczewie, Ochot­niczej Straży Pożarnej w Tczewie, Powia­towej Komendzie Policji w Tczewie. Serdeczne podz­iękowa­nia i bło­gosław­ieństwo ks. Biskupa, wspólny śpiew kolęd, poczęs­tunek, zakończył spotkanie. Do następ­nego roku !

Spotkanie było także okazją do wręczenia podz­iękowań dar­czyń­com, którzy zebrali najwięcej darów (poś­ciel, ręczniki, ubra­nia) dla kobiet i mężczyzn bez­dom­nych i prze­by­wa­ją­cych na tere­nie Tczewa i okol­icy. Opiekę stał ma nad nimi ks. kapelan dr. Woj­ciech Glin­iecki. Wśród dar­czyńców byli członkowie Prze­o­ratu Pomorskiego, ale też II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące i Liceum Ekonomiczne.