AD 2017

3 wrześ­nia 2012 r.

Nasz prze­o­rat zad­bał także o dzieci którym łącznie dostar­c­zono ponad 600 kg pro­duk­tów, jak bagi­etki, pizze, pierogi. Pro­dukty oczy­wiś­cie były darem naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Dys­try­bucja zajął się nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga. Pro­dukty dotarły do min­is­tran­tów i grupy litur­gicznej w Gar­czynie, młodzieży niepełnosprawnej z grupy „Arka Noego” będąca na obozie Nowej Wsi k. Jabłonowa, dzieci z półkolonii „Rodziny Kolp­inga” w parafii św. Krzyża. Kawaler Włodz­imierz Mroczkowski zaś dostar­czył część pro­duk­tów dla dzieci i młodzieży będącej na półkolo­ni­ach w parafii Świętego Józefa w Tczewie. Dzięki takiej orga­ni­za­cji i hojności wspo­mogliśmy tych, którzy najbardziej potrze­bują naszej pomocy.