AD 2013

8 czer­wca 2014 r.

Parafia p.w. Św. Katarzyny Alek­sandryjskiej i miejs­cowość Śli­wice, która leży w cen­trum Borów Tuchol­s­kich, obchodz­iła swoje 750-​lecie. Uroczystą Mszę św. cele­brował biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Pro­boszcz parafii ks. prałat Andrzej Koss przy­pom­niał bogatą his­torię jed­nej z najwięk­szych, wiejs­kich parafii diecezjii ukazał jej współczesne oblicze.

Na zaprosze­nie pro­boszcza, udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli, przeor Pomorski — Ste­fan Kukowski, któremu towarzyszył kawaler Kaz­imierz Smoliński. Złożyli oni w darze bogato haftowany ornat. Następ­nie uli­cami Śli­wic prze­jechali bryczkami w bar­wnym korowodzie domiejs­cowego amfiteatru, gdzie swoimi tal­en­tami podzieliły się dzieci i młodzież oraz hej­nal­iści myśli­wscy. W cza­sie posiłków, kawalerowie mogli opowiedzieć o dzi­ałal­ności naszego Przeoratu.