AD 2009

5 października 2013 r.

145. Inwest­y­tura Świa­towego Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika w kole­gia­cie Świętej Trójcy w Wejherowie rozpoczęła się spotkaniem orga­ni­za­cyjnym Dam, Kawalerów i Pos­tu­lan­tów z Prze­o­rem na Pol­skę Markiem Kra­marskim. Przeor Ste­fan Kukowski powiadomił wszys­t­kich o poby­cie w szpi­talu Wielkiego Mis­trza J.Z.Potockiego. Przy kawie i cias­tach omówiliśmy sprawy orga­ni­za­cyjne naszego Prze­o­ratu, jak i związane z inwest­owaniem nowych Kawalerów. Za wielkiedzi­ała­nia chary­taty­wne Ste­fan Kukowski ode­brał z rąk gen. dyw. Antoniego Dziekańskiego, Prze­ora Łódzkiego medal wojskowy. Po roz­da­niu płaszczy przes­zliśmy pro­cesyjnie, ze sztan­darem nie­sionym przez chorążego Leszka Mel­era dopob­liskiej kole­giaty. Zapros­zony przez nas ks. Infułat Stanisław Grunt w kon­cele­brze ks. Prałata Pio­tra Wysgi, Prałata Józefa Picka — naszych Kawalerów, oraz dwóch księży z Wejherowa odprawił Mszę Świętą w naszej intencji dla mieszkańców. Po Mszy Przeor Marek Kra­marski w asyś­cie ofi­cerów, miecznika płk. rez. Włodz­imierza Mroczkowskiego i gen. dyw. Leszka Dziekańskiego przys­tąpił do odbiera­nia przysięgi od pos­tu­lan­tów: Zdzisława Frątczaka, Hen­ryka Jarosza, Grze­gorza Płazy, Grze­gorza Stańczyka, Pio­tra Steca, Tadeusza Trock­iego, Bog­dana Wiśniewskiego oraz Zenona Żyndy.

Pos­tu­lanci Sła­womir Flis­sikowski oraz Zyg­munt Hazuka otrzy­mali po przysiędze nom­i­nacje na koman­dorów starog­a­rdzkiego i wejherowskiego. Nom­i­nacje na kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego otrzy­mał ks. Prałat Józef Pick, który ze względu na powierze­nie przez biskupa obow­iązków dziekana starog­a­rdzkiego zrezyg­nował z funkcji koman­dora. Kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk dostąpił, za wybitne zasługi na rzecz Prze­o­ratu, pod­niesienia do klasy II z prawem noszenia Sre­brnej Gwiazdy. Na wniosek Prze­ora Pomorskiego, członka Wielkiej Rady Dorad­czej, najwyższej god­ności god­ności dostąpił ks. Prałat Piotr Wysga i przyjął nom­i­nację Wielkie Mis­trza Jana Zbig­niewa hra­biego Potock­iego na kapelana Świa­towego Orderu Świętego Stanisława B.M. Także na wniosek Prze­ora Pomorskiego przyz­nano ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi za wielo­let­nią, akty­wną dzi­ałal­ność chary­taty­wną Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława, który został wręc­zony przez Prze­ora na Polskę.

Po Mszy świętej i Inwest­y­turze przes­zliśmy do sali banki­etowej, gdzie staraniem kawalerów z Wejherowa na czele z płk. rez. Zyg­muntem Hazuką przy­go­towano „spotkanie przy stole”. Wzrusza­jące przemówienia i podz­iękowa­nia wygłosili wszyscy zaproszeni goś­cie, wpisu­jąc się do kro­niki naszego Prze­o­ratu. Było uroczyś­cie i familiarnie.

A teraz do pracy!