AD 2009

11 czer­wca 2009 r.

KANTATAO ŚW. PAWLE w amfiteatrze miejskim w Tczewie z udzi­ałem bpa Jana Bernarda Szlagi, posłów, sen­a­torów, władz miasta i powiatu. Współor­ga­ni­za­torem i wykon­awcą całej oprawy plas­ty­cznej był kawaler Ste­fan Kukowski, muzykę skom­ponował pos­tu­lant Mar­iusz Matuszewski, zaś kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk był jed­nym z głównych dar­czyńców. Folder wydało wydawnictwo Bernardinum, którego wicepreze­sem jest kawaler Tadeusz Serocki. Spek­takl w wyko­na­niu orkiestry kam­er­al­nej, dwóch chórów i recy­ta­torów obe­jrzało około dwóch tysięcy widzów i to wszys­tko dzięki inic­jaty­wie pos­tu­lanta ks. Prałata Pio­tra Wysgi.