sier­pień

4 sierp­nia 2017 r.

4 sierp­nia 2017 r dzięki Koman­dorowi Komadorii Gdyńskiej Orderu Świętego Stanisława ppłk. Grze­gor­zowi Stańczykowi naw­iąza­l­iśmy kon­takt i określil­iśmy zakres współpracy z Dowódcą 49 Bazy Lot­niczej w Pruszczu Gdańskim pułkown­ikiem dypl. pilotem Grze­gorz Mate­jukiem i zastępcą dowódcy płk naw­iga­torem Adamem Forem­nym. Po dłuższej sym­pa­ty­cznej roz­mowie dos­zliśmy do wniosku, iż będzie to współpraca z naszym Prze­o­ratem Pomorskim owocna także dla społeczeństwa miasta Pruszcz Gdański. Szczegól­nie rozsz­erza­jąc wspólną dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną i społeczną.

5 sierp­nia 2017 r.

5 sierp­nia 2017. W związku z prze­niesie­niem Siostry Natalii z tczewskiej filii Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo przekaza­l­iśmy Siostrze podz­iękowanie za wspólną pracę chary­taty­wną, a kawaler Leszek Meler w darze przekazał wspani­ały i tort. Tak więc gorzkie chwile pożeg­na­nia osłod­zono pysznym tortem. Wspólne zdję­cie z Wielkim Kan­clerzem jest wyko­nane w Gnieźnie po uroczys­tej Mszy Świętej w cza­sie 400. lecia Charyz­matu Wincentyńskiego.

14 sierp­nia 2017 r.

Robocze spotkanie kawalerów Tadeusza Wło­dar­czyka, Kaz­imierza Smolińskiego i Ste­fana Kukowskigo na którym omówiono plany prestiżowych dzi­ałań naszego Prze­o­ratu, w tym i następ­nym roku kalen­dar­zowym. Była to okazja do wręczenia podz­iękowań kawalerowi Tadeuszowi, który przekazał na obozy, kolonie i akcje chary­taty­wne w okre­sie let­nim ponad pół tony żywności i wsparł znacznie uroczys­tości 400. lecia Charyz­matu Wincentyńskiego.

Przy­go­towu­jemy się do wielkiej i różnorod­nej uroczys­tości, na skalę kraju, Biegu Tropem Wilczym i budowę Pom­nika Smoleńskiego.

15 sierp­nia 2017 r.

15 sierp­nia 2017. Prze­o­rat Pomorski był jed­nym z głównych orga­ni­za­torów uroczys­tości 15 sierp­nia, które rozpoczęły się Mszą Świętą w koś­ciele Macierzyństwa NMP w Miłobądzu. Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objęli poseł RP Kaz­imierz Smoliński, sen­a­tor RP Antoni Szy­mański i Mirosław Golon dyrek­tor Odd­zi­ału Gdańskiego IPN. Wspani­ała homilia religijno-​patriotyczna księdza pro­boszcza Alek­san­dra Ces­linga mobi­li­zowała wiernych do akty­wności patri­o­ty­cznej. Na czele pocztów sztan­darowych był poczet Szwadronu im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, benefic­jenta tych uroczys­tości. Po mszy na placu przed koś­ciołem zor­ga­ni­zowano kon­cert męskiego chóru Bell Canto, który wraz z kilkuset wiernymi śpiewał pieśni patri­o­ty­czne. Po kon­cer­cie starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski podz­iękował chórowi, całej zgro­mad­zonej lud­ności, zaprasza­jąc do wzię­cia udzi­ału w dal­szej części uroczys­tości, którą współor­ga­ni­zował. Polic­janci na moto­cyklu i w samo­chodzie wraz z wozami straży pożarnej zabez­pieczali prze­marsz kilkuset osób do miejsca trze­ciej części uroczys­tości. „Rotą” rozpoczęliśmy spotkanie przed pom­nikiem Michała Różanowskiego, pol­skiego żołnierza pogranicza bes­tial­sko zamor­dowanego przed Niem­ców 15 sierp­nia 1939 roku. Miejsce przy pom­niku staran­nie uporząd­kowało i odnow­iło Starostwo Tczewskie. Przed­staw­iciel Szwadronu przy­witał wszys­t­kich zgro­mad­zonych na placu przed pom­nikiem. Krótkie wys­tąpi­e­nie Starosty Tczewskiego zaw­ier­ało rys his­to­ryczny wydarzeń z 1939 roku, dąże­nia do wol­ności i kul­ty­wowanie trady­cji przez mieszkańców Pomorza. Potem odczy­tano przekazy do zgro­mad­zonych od sen­a­tora A. Szy­mańskiego i posła K. Smolińskiego. Starosta Gdański zakończył ofic­jalne wystąpienia.

Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, który zaaranżował dzisiejsze uroczys­tości i wykonał wszys­tkie prace plas­ty­czne, poprosił Starostę Tczewskiego o wręcze­nie podz­iękowań tym, którzy najbardziej przy­czynili się do stworzenia takiej wspani­ałej oprawy świąt Wniebowz­ię­cia NMP oraz rocznicy „Cudu nad Wisłą”. Podz­iękowa­nia otrzy­mali, m.in. Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich za orga­ni­za­cję spotka­nia. Koman­do­ria Tczewska Orderu Świętego Stanisława za opra­cow­anie i fun­dację śpiewników, baneru, plakatów, poczęs­tunku dla wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Podz­iękowa­nia otrzy­mali z Prze­o­ratu: koman­dor Anna Bubka, Piotr Rezmer, Leszek Meler, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Trocki. Wielki Kan­clerz OŚS po wręcze­niu podz­iękowa­nia Staroś­cie Gdańskiemu i Pani Wójt Gminy Pszczółki zwró­cił się z prośbą o włącze­nie się do budowy nowego pom­nika na tej his­to­rycznej granicy gdańsko-​polskiej w myśl dewizy „praemiando inci­tat”. Zadeklarował wyko­nanie pro­jektu obelisku i orga­ni­za­cję uroczys­tości w roku przyszłym. Ostat­nim uroczystym akcen­tem było złoże­nie hołdu obroń­com Ojczyzny, złoże­nie kwiatów i zniczy. Odt­wor­zono walkę wojska pol­skiego z niemieckim najeźdźcą, atak kawa­lerii, his­to­ryczne uzbro­je­nie, wyko­nanie przez grupy rekon­struk­cyjne, strzały, wybuchy. Po tym był czas na herbatę, kawę, ciasto i reflek­sje na gorąco wza­jem­nie przekazy­wane. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli: damy Anna Bubka, Anna Par­tyka, kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke, Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski. Szczegól­nie dzięku­jemy kawalerom z Wejherowa, także za przy­wiezione dary.

15 sierp­nia 2017 r.

Warsz­taty Plas­ty­czne orga­ni­zowane co roku przez parafię w Turzu zakończyły się sukce­sem i wys­tawą pięknych prac plas­ty­cznych. Każdy uczest­nik wykonał dwie prace o tem­atyce maryjnej: jedna to obraz mal­owany na szkle, druga również obraz mal­owany na kar­tonie. Pod­czas Warsz­tatów przy­dały się też pro­dukty spoży­w­cze przekazane przez kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Warsz­taty są dla dzieci w cza­sie wakacji miejscem spotkań, artysty­cznego doskonale­nia pod kierunk­iem wybit­nego fachowca, ale też cza­sem zabaw i posiłków. Jak widać wszys­tko pod delikatną kon­trolą orga­ni­za­tora, księdza pro­boszcza Mirosława Prze­chowskiego. Dobrze, iż możemy takie akcje wspomagać.

15 sierp­nia 2017 r.

Po raz kole­jny 15 sierp­nia 2017 r. — w ramach obchodów odpustu w pelplińskiej kat­e­drze Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Marii Panny połąc­zonych z Dniem Patrona Pelplina św. Bernarda — wolon­tar­iusze pod kierunk­iem koman­dora Pelplińskiej Koman­dorii Orderu Św. Stanisława Bog­dana Wiśniewskiego prowadzili niezwykły kier­masz książek. Wcześniej przeprowad­zono zbiórkę różnych pub­likacji wśród ofi­ar­o­daw­ców. Następ­nie zapraszano do stoiska z propozy­cją zabra­nia wybranej książki i pozostaw­ienia dowol­nej kwoty z przez­nacze­niem na datki na misje prowad­zone w Afryce przez kapucynów. W ciągu kilku godzin zebrano znaczącą sumę pieniędzy, która stanowi równowartość trzech row­erów, tak potrzeb­nych zakon­nikom i kat­e­chis­tom w Repub­lice Cen­tral­nej Afryki, gdzie posługuje pelplin­ian o. Tomasz Świtała.

16 sierp­nia 2017 r.

Msza święta miała wyjątkowy charak­ter, poświę­cona była pamięci Bł. o. Hilarego Pawła Januszewskiego, z racji jego 110 rocznicy urodzin. Liturgii prze­wod­niczył ks. dr Woj­ciech Gruba, pro­boszcz rodzin­nej parafii bło­gosław­ionego w Garcu Wielkim. W prezbi­terium koś­cioła otwarto wys­tawę, która przy­bliża nam postać bł. o. Hilarego, męczen­nika obozu kon­cen­tra­cyjnego z Dachau. W związku z 70 leciem pracy karmelitów w tym koś­ciele przy­bliżono his­torię Zakonu Karmelitów, który z Gdańskiem jest związany od ponad 600 lat. Pod koniec mszy Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Tadeuszowi Popiela, prze­orowi klasz­toru, rek­torowi koś­cioła św. Katarzyny Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za skuteczne przeprowadze­nie pro­cesu beat­y­fika­cyjnego ś.p. Ojca Hilarego Pawła Januszewskiego i pop­u­laryza­cję Jego postaci na ziemi kociewskiej. Kan­cler­zowi towarzyszył kawaler Łukasz Par­tyka, który w Prze­o­ra­cie od lat dba o pop­u­laryza­cję Bło­gosław­ionego. Po mszy wyświ­et­lono krótki film o życiu Bło­gosław­ionego. Po uroczys­toś­ci­ach kawalerowie Ste­fan Kukowski, Stanisław Marsza­łek, Łukasz Par­tyka, Tadeusz Serocki, Adam Wika — Czarnowski zostali poprosze­nie na kolację, pod­czas której omówiliśmy dal­szą współpracę z naszym Prze­o­ratem i Orderem Świętego Stanisława.

27 sierp­nia 2017 r.

27 sierp­nia 2017. Kole­jne dożynki parafi­alne w Turzu, które wspiera Prze­o­rat Pomorski. Pro­jekty naszego prze­ora, cała poligrafia kawalera Grze­gorza Płazy, a pomocy orga­ni­za­cyjnej i rzec­zowej udzielił kawaler Arka­diusz Kiem­czyński. Dla wszys­t­kich uczest­ników ciast różno­ra­kich wiele dostar­czył kawaler Leszek Meler. Na chary­taty­wną loterię fan­tową przekaza­l­iśmy kilka­set szk­lanic, które wzbo­gaciły zestaw losów i były zachętą do kupowa­nia kole­jnych. Pozostałe atrakcje orga­ni­zował ks. pro­boszcz Mirosław Prze­chowski. Mieszkańcy wsi i dos­to­jni zaproszeni goś­cie baw­ili się wesoło i długo wraz z całą parafią.