czer­wiec

11 czer­wca 2016 r.

11 czer­wca 2016 roku. Uroczys­tość rozpoczęła pro­cesja uli­cami miasta i ingres do bazy­liki kat­e­dral­nej, w którym wzięło udział około 150 przed­staw­icieli Zwierzch­nictwa Pol­skiego Bożogrobców. Mszy św. prze­wod­niczył Wielki Mis­trz Zakonu kard. Edwin Fred­eric O« Brien z Rzymu z udzi­ałem 5 biskupów i 40 kapłanów. Wielki Przeor Zwierzch­nictwa Pol­skiego kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz wygłosił homilię, przy­pom­i­na­jąc pod­sta­wowe założe­nia dzi­ałal­ności Zakonu wskazu­jąc, że inwest­y­tura wprowadza nowe osoby do tej wspól­noty, „aby dzieło Bożogrobców rosło i rozwi­jało się”. Doda­jąc, że członkowie Zakonu mają być ludźmi sum­ienia i „rozsz­erzać Koś­ciół Jezusa Chrys­tusa na całej ziemi, słowem i przykła­dem swo­jego życia”. Kar­dy­nał pod­kreślił aktu­al­ność potrzeby dzi­ałal­ności chary­taty­wnej Zakonu. Na zakończe­nie uroczys­tości Zwierzch­nik Pol­ski Zakonu Karol Szlenkier w imie­niu Zakonu ofi­arował Wyższemu Sem­i­nar­ium Duchownemu w Pelplinie relik­wiarz z relik­wiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Inwest­y­tura nowych członków Zakonu, której doko­nano w Pelplinie łączyła się z tegorocznymi obchodami 20-​lecia utworzenia przez Stolicę Apos­tol­ską Zwierzch­nictwa Pol­skiego Zakonu Ryc­er­skiego Grobu Bożego w Jero­zolimie. Się­ga­jąca Śred­niowiecza i wypraw Krzyżowych wspól­nota w głównej mierze obe­j­muje osoby świeckie. Zaj­muje się ona mod­l­itwą o pokój w Ziemi Świętej a także dzi­ałal­noś­cią chary­taty­wną wspier­a­jącą utrzy­manie tamte­jszych miejsc kultu upamięt­ni­a­ją­cych korze­nie chrześ­ci­jaństwa. Na inwest­y­turę został zapros­zony Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który w towarzys­t­wie Koman­dora Gdyńskiego Grze­gorza Stańczyka i Jał­mużnika Prze­o­ratu Witolda Sos­nowskiego udeko­rowali głównego cel­e­bransa Bożogrobców ks. Win­cen­tego Pyt­lika Medalem 250. lecia Orderu ŚS, pod­kreśla­jąc w lau­dacji jego wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną w Kurii Pelplińskiej. Także w imie­niu Wielkiego Mis­trza naszego Orderu Jana Z.Potockiego W. Kan­clerz przekazał grat­u­lacje i życzenia Wielkiemu Mis­tr­zowi Zakonu kar­dy­nałowi Edwinowi Fred­eric O« Brien, dołącza­jąc ponad 130 stron­i­cowe zapiski kro­nikarskie z dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego. W del­e­gacji naszej uczest­niczył również Walde­mar Wilk. W przemówie­niu przekaza­l­iśmy ryc­er­zom i damom Zakonu o naszej działalności.

12 czer­wca 2016 r.

Nie zawsze docier­a­jąca do mieszkańców pro­fi­lak­tyka prozdrowotna jak i pomoc głównie rodzi­nom uboższym jest przy­czyną orga­ni­zowa­nia już po raz siódmy przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława fes­tynu pod hasłem „Zad­baj o zdrowie”. Pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem był jak zawsze przeor OŚS Ste­fan Kukowski. Patronatem Fes­tyn objął prezy­dent miasta Tczew p. Mirosław Pobłocki. Do orga­ni­za­cji włączyło się Cen­trum Hand­lowe Atrium, na którego wielkim parkingi i wewnątrz budynku przeprowad­zoną całą akcję. Z dużym zaan­gażowaniem w tym roku pomysł ten wsparły Zespół Opieki Zdrowot­nej „Przy­chod­nie Rogowscy”, „Med­ical”, „Szpi­tale Tczewskie”, „Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie”, firma „Audio­fon. Aparaty słu­chowe”, „Lux Med Diag­nos­tyka”. Można było sko­rzys­tać z bezpłat­nych badań i porad medy­cznych. Ofer­owano bad­nia poziomu nad­ciśnienia tęt­niczego krwi, poziomu cukru, pomi­aru wagi i obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, EKG z kon­sul­tacją lekarską. Była pro­fi­lak­tyka chorób płuc (anki­eta), badanie spirom­e­tryczne — określa­jące wydol­ność odd­e­chową. Także pro­fi­lak­tyka chorób układu krąże­nia i hiper­c­ho­les­terolowa. Udzielano porad i bada­nia reha­bil­i­ta­cyjne. Masaż uciskowy BOA. Było badanie słuchu, dobór aparatów, audiome­tria tonalna, impen­dan­cyjna, porady z dziedziny pro­totech­niki słuchu. Pro­fi­lak­tyka raka piersi, samobadanie na fan­tomach antomicznych, rejes­tracja na bada­nia mam­mo­graficzne. Byli też neu­rol­o­gopeda, fizjoter­apeuta, psy­cholog, spec­jal­ista w zakre­sie autyzmu. Były też porady kos­me­ty­czne Avon Cos­met­ics i pro­mocja akcji „Avon Kon­tra Rak Piersi”. Ori­flame pro­ponowała anal­izę składu masy ciała i prezen­towała swoje pro­dukty. Były także gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy plas­ty­czne — wszys­tko z nagro­dami, dyplo­mami, słodyczami.

Jak zawsze były sekcje prewencji straży miejskiej i straży pożarnej gro­madząc zain­tere­sowane grupy dzieci i młodzieży. Były pokazy i ćwiczenia w udziela­niu pier­wszej pomocy. Były szkole­nia i gry o znakach dro­gowych. Roz­dawano gadżety odblaskowe. Zespół Ksz­tałce­nia Zawodowego w Tczewie prowadził konkursy siłowa­nia — armwest­lingu nagradza­jąc dyplo­mami uczest­ników. Do tego była akcja mal­owa­nia twarzy, gry i zabawy dla dzieci, pro­mowa­nia Kociewia jako zdrowy styl spędza­nia czasu na raj­dach rowerowych i kajakowych. Zespół Szkół Agrotech­nicznych i Ogól­nok­sz­tałcą­cych w Swarożynie (pos­tu­lanta Jarosława Bar­toszewskiego) prowadził akcję zdrowa żywność, przy­go­towu­jąc do degus­tacji warzywa, owoce, kok­taile. Dzieciom na papierowych talerzach pro­ponowano mal­owanie „zdrowych posiłków”. Uni­w­er­sytet Trze­ciego Wieku uczył różnorod­nych tech­nik malars­kich i prowadził konkursy plas­ty­czne „Nasze zdrowie”, nagradza­jąc uczest­ników dyplo­mami i cukierkami.

W cza­sie Wielkiego Fes­tynu przez trzy godziny trwał kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności w wyko­na­niu zespołów: Chóru Pas­sion­ata , dzieci z Przed­szkola nr 8, zespółu “Duode­cyma” ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12, Zespołu Fiso­liki, wspani­ałego duetu — Iwony Belki i Mar­iusza Dworakowskiego. Całość pro­fesjon­al­nie prowadzili Bar­bara Der­bis w towarzys­t­wie Pio­tra Cymanowskiego.Darmową grochówkę ser­wował kawaler Orderu pan Piotr Rezmer, właś­ci­ciel restau­racji Piaskowa. Każdy zespół prowadzący stoisko medy­czne otrzy­mał od orga­ni­za­tora ciasta (fun­dacji kawalera Leszka Mel­era), kawę, napoje oraz spec­jalne dyplomy i książkę o Tczewie. Do pomocy w orga­ni­za­cji fes­tynu przys­zli z pomocą wolon­tar­iusze z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP. Dla dzieci i młodzieży były dar­mowe dmuchane zamki, skocznie i batuta.

Przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski losy przez­nac­zone na Tczewskie Hos­picjum rozprowadzali członkowie klubu Gazety Pol­skiej zbier­a­jąc 705 zł. na zakup spec­jal­nego wózka inwalidzkiego.Szacować należy, iż także w tym roku około 2000 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało z dar­mowych porad i usług. Wszys­tko to dzięki wspar­ciu i pomocy damy Anny Bubka, Zbig­niewa Ciec­holewskiego, a szczegól­nie Grze­gorza Płazy i Pio­tra Cymanowskiego.

16 czer­wca 2016 r.

16 czer­wca 2016 r. orga­ni­zowany przez prezesa „Samorządne Pow­isle”, kawalera Pio­tra Steca II Konkursu Trady­cji i Kul­tury Szlacheck­iej jest m.in. pod patronatem Prze­o­ratu Pomorskiego. Konkurs jest orga­ni­zowany na całej ziemi sztum­skiej, w wielu szkołach placówkach kul­tur­al­nych obe­j­mu­jąc plas­tykę, mod­ele, opis trady­cji, filmy wideo. Wspani­ała uroczys­tość w pałacu w Waplewie z udzi­ałem hra­biny Izabeli Sier­akowskiej — Tomaszewskiej (która przekazała wspani­ały pałac nar­o­dowi pol­skiemu), dyrekcji Muzeum, władz lokalnych i oczy­wiś­cie licznie zgro­mad­zonej młodzieży wraz z opieku­nami. O wysokim poziomie zgro­mad­zonych prac świad­czy wiele prac, ale i 2. miejsce w ogól­nokra­jowym konkur­sie. Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski udeko­rował panią Izabellę Sier­akowską Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną. Przekaza­l­iśmy tez grat­u­lacje od Jana Zbig­niewa hra­biego Potock­iego. Lau­dację odczy­tał kawaler Antoni Fila, kawaler Piotr Stec wręcza­jąc kwiaty opowiedział o wielo­let­niej współpracy z Panią Izabellą. Bral­iśmy też udział w wręcza­niu dyplomów i wyróżnień. O dzi­ałal­ności patri­o­ty­cznej i chary­taty­wnej zac­nych rodów pol­s­kich i naszego Orderu omaw­ial­iśmy na przed­prożu pałacu. Wręczyliśmy tak zasłużonej damie 130. stron­i­cowe zapiski kro­nikarskie o dzi­ała­ni­ach naszego Przeoratu.

16 czer­wca 2016 r.

16 czer­wca 2016 r. Niepub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa zaprosiła swoich dobroczyńców na uroczyste obchody nada­nia imienia św. Ojca Pio. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą kon­cele­browaną przez dziekana ks. Krzysztofa Stolt­manna, Dyrek­tora Zespołu Szkół Katolic­kich ks. kan. Krzysztofa Niem­czyka a prze­wod­niczył ks. pro­boszcz prał. Piotr Wysga w koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Na tere­nie szkoły był pro­gram artysty­czny naw­iązu­jący do Patrona w wyko­na­niu uczniów. Potem przemówienia i życzenia zapros­zonych gości. Wielki Prałat OŚS ks. Piotr Wysga i Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski wręczyli relik­wie św. Ojca Pio wraz z relik­wiarzem, złoty medal z Jego wiz­erunk­iem i księgę z życio­ry­sem patrona szkoły. Podz­iękowała za wspani­ałe dary złożyła pani dyrek­tor Dorota Piechowska. Szkoła pod­sta­wowa ksz­tałci i wychowuje uczniów w duchu chrześ­ci­jańskim i patri­o­ty­cznym utrzy­mu­jąc wysoki poziom naucza­nia. Pieczę nad szkołą ma też nasz Przeorat.

22 czer­wca 2016 r.

22 czer­wca 2016 r. koman­dor Bog­dan Wiśniewski przy­go­tował i prowadził z okazji 1050. lecia chrztu Pol­ski wieczór mod­l­itw poe­t­y­c­kich od Bogurodz­icy aż po wier­sze ks. Twar­dowskiego i ks. Pasierba. Głównym orga­ni­za­torem był Odd­ział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego w Pelplinie. Kon­cert odbył się w auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej w Pelplinie. W części muzy­cznej wys­tąpił chorał gre­go­ri­ański w wyko­na­niu Scholi Can­to­rum Gymeven­siss. Jest to kole­jne spotkanie z cyklu Jubileuszu Chrztu w którym swój udział ma Koman­do­ria Pelplińska Prze­o­ratu Pomorskiego. Gratulujemy !

28 czer­wca 2016 r.

28 czer­wca br. przy dworku Don­imirs­kich w Czerninie gdzie siedemdziesiąt lat temu zginął ppor. Zdzisław Badocha ps. Żelazny odbyła się uroczys­tość, pod­czas której odsłonięty został pamiątkowy obelisk ku czci Żelaznego jed­nego z najwybit­niejszych dowód­ców szwadronów 5 Wileńskiej Bry­gady AK dowod­zonej przez leg­en­darnego mjr Zyg­munta Szendzielarza ps. Łupaszkę. Odsłonię­cia obelisku dokon­ali por. Józef Bandzo ps. Jas­trząb oraz Z-​ca Szefa Kance­larii Prezesa Rady Min­istrów Paweł Szot. W uroczys­toś­ci­ach udział wzięli przed­staw­iciele Wojska Pol­skiego, Pomorskiego Kura­to­rium Oświaty, Urządu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych , IPN-​u, Par­la­mentu RP, władz samorzą­dowych, a także licznie przy­byłe grupy rekon­struk­cyjne biorące udział w XIV Rajdzie Pieszym Szlakiem Żołnierzy 5 Wileńskiej Bry­gady AK mjr. „Łupaszki” oraz orga­ni­za­cje i mieszkańcy. Uroczysta Msza św. za Żelaznego w koś­ciele pw. Św Jad­wigi w Czerninie​.Do zgro­mad­zonych w duchu patri­o­ty­czno his­to­rycznym zwró­cił się przy­były na uroczys­tość J. E. Biskup Diecezji Elbląskiej ks. Andrzej Jezier­ski. Po Mszy. św. por. Józef Bandzo ps. Jas­trząb został udeko­rowany Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Lau­dację przy­go­tował kawaler OŚS Piotr Stec, prezes Sto­warzyszenia „Samorządne Pow­iśle”, a wręczał Wielki Kan­clerz Świa­towego Orderu Ste­fan Kukowski. Wielkie wzrusze­nie odz­nac­zonego i bur­zliwe oklaski setek młodych rąk trwały długo i świad­czyły o ukocha­niu trady­cji i bohat­era tam­tych cza­sów. Na zakończe­nie uroczys­tości złożono wiązanki kwiatów pod tablicą na koś­ciele upamięt­ni­a­jącą Żelaznego. Kro­nikarskie zapiski naszego Prze­o­ratu wręczyliśmy księdzu Biskupowi Andrze­jowi Jezier­skiemu. Po mszy rozpoczął się patri­o­ty­czny kon­cert, na którym zagrali Tadek Firma Solo oraz Con­tra Mundum. Po spotka­niu w cza­sie rautu mogliśmy poroz­maw­iać o dzi­ałal­ności orderowej z przed­staw­icielami strony rzą­dowej i Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej, licząc na współpracę.