luty

2 lutego 2018 r.

2 lutego 2018. Mszą świętą rozpoczęło się spotkanie księdza pro­boszcza Mirosława Prze­chowskiego z wszys­tkimi dobrodzie­jami, którzy przy­czynili sie do zor­ga­ni­zowa­nia w we wsi Turze wspani­ałego Orszaku Trzech Króli. Prawie 30 osób i rodzin została nagrod­zona spec­jal­nymi dyplo­mami, które wręczali hon­orowi patroni Orszaku: Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski i pro­boszcz ks. Mirosław Prze­chowski. Grupa parafian upiekła ciasto i przy­go­towała dla wszys­t­kich poczęs­tunek. Po wręcze­niu był czas na reflek­sje i wnioski do orga­ni­za­cji przyszłorocznego orszaku. Także parafi­anie naw­iązali do dzi­ałań orga­ni­za­cji 100. lecia koś­cioła i roli Prze­o­ratu Pomorskiego. Do wyróżnionych kawalerów za ogrom pracy zostali wyróżnieni Arka­diusz Kiem­czyński i Grze­gorz Płaza.

3 lutego 2018 r.

3 luty 2018. Rozdys­ponowal­iśmy w współpracy ze sto­warzysze­niem „Miłosierni”, którego współza­łoży­cielem jest wraz z mężem nasza pos­tu­lan­tka w Orderze Katarzyna Stu­dena. Przekaza­l­iśmy łącznie około 5 ton ubrań, które zgro­madził Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick. Dary otrzy­mali: DPS Gniew 20 worków (około tona), DPS Bielawki 15 worków, DPS Wol­sz­tyn 14 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Świeciu 8 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Wejherowie 12 worków, Zgro­madze­nie Sióstr w Chełm­nie 8 worków, Schro­nisko w Gdańsku, ul. Żaglowa 6 worków i około 50 rodzin wielodziet­nych z Tczewa. Wiele rzeczy było mało uży­wanych i dobrej jakości, więc radość obdarowanych była wielka. Potrzeby jeszcze więk­sze i akcja Prze­o­ratu Pomorskiego i Sto­warzyszenia trwać będzie nadal.

5 lutego 2018 r.

5 lutego 2018. Wraz ze starostą zaprosil­iśmy ponad 80 osób na pod­sumowanie orga­ni­za­cji Orszaku. Podz­iękowa­nia wręczali ks. dziekan Krzysztof Stolt­mann, starosta Tadeusz Dzwonkowski, wiceprezy­dent Adam Bur­czyk i główny orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski. Wręczenia przy­go­towała koman­dor Orderu Anna Bubka. W Orszaku tczewskim uczest­niczyło ok. 4000 osób. Każdy mógł otrzy­mać cer­ty­fikat udzi­ału zdoby­wa­jąc pieczę­cie 3 króli. Wydano ponad 300 kg ciasta, 50 kg słody­czy, 250 kg jabłek. Podz­iękowano wszys­tkim orga­ni­za­cjom tworzą­cym orszak i osobom indy­wid­u­al­nym. Do wyróżnionych dam i kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zal­ic­zono: Annę Bubka, Andrzeja Zblewskiego, Jarosława Bar­toszewskiego, ale też Hal­inę Cybul­ską, Pio­tra Rezmera, Leszka Mel­era, Katarzynę Stu­deny, Witolda Sos­nowskiego. Wspier­ali hojnie Paweł Kasiarz, Zbig­niew Ciec­holewski, Tadeusz Wło­dar­czyk. Kapituła Medalu 250. lecia Orderu Świętego Stanisława postanow­iła przyz­nać ten Medal rodzinie Stu­denych (Jizy, Katarzyna, Katarzyna mł., Marysia) za wielo­let­nie dzi­ała­nia chary­taty­wne i współpracę z Prze­o­ratem Pomorskim. Medal wręczał Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski. Gorące oklaski świad­czyły o zaskocze­niu nagrod­zonych i trafności wyboru. Przy kawie i cias­tach wymienial­iśmy wspom­nienia i uwzględ­nial­iśmy wnioski na przyszłość. Do roku następnego.

1718 lutego 2018 r.

1718 lutego 2018. Wielki Prze­o­rat Świętego Stanisława w Niem­czech zaprosił na Inwest­y­turę w Monaco zor­ga­ni­zowaną przez fran­cuski Prze­o­rat Lazurowego Wybrzeża. Dzięki doświad­cze­niu Alek­sandry i Zbig­niewowi Nowakom (prze­orowi warsza­wskiemu) bardzo sprawnie porusza­l­iśmy się po księst­wie Monaco, zwiedza­jąc śred­niowieczną dziel­nicę z pałacem książąt Grimaldich, dziel­nicę Monte Carlo, port jach­towy. Inwest­y­tura przy­go­towana pięknie przez Tadeusza v. Liso­nia, bardzo sprawnie przeprowad­zona w koś­ciele dla wielu pos­tu­lan­tow z Europy. Przysięgę odbierał IX Wielki Mis­trz Senior Jan Zbig­niew Potocki w towarzys­t­wie Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego. Miecznikim był Zbig­niew Nowak — przeor warsza­wski, nakłada­ją­cym płaszcz Jacek Żyrkowski — przeor małopol­ski, prowadzą­cym­był legat niemiecki Tadeusz v. Lison. Wielki bankiet chary­taty­wny wraz kon­certem muzy­cznym odbył się w Cafe de Paris w Monaco. Wys­tąpili świa­towej sławy artyści: Daniel v. Lison oraz delia Grace Noble. W cza­sie banki­etu Wielki Kan­clerz zasłużonym damom i kawalerom wręczył Medale 250. lecia. Otrzy­mali: Paula Misar, Wenant Bronk — Mar­wicz, Krzysztof Leszek Porowski, Ilona Kan­clerz, Beata Drza­zga. Praemiando inci­tat — nagradza­jąc zachęć.

27 lutego 2018 r.

27 luty 2018 r. Wraz z kapelanem, ks. Prałatem Józe­fem Pickem przeor Ste­fan Kukowski wiz­y­tował zakład pracy kawalera Leszka Mellera wręcza­jąc mu kilka podz­iękowań za miesiące pracy społecznej i chary­taty­wnej, szczegól­nie na rzecz najuboższych w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Ofi­arność i akty­wność kawalera jest przykła­dem dla innych członków naszego Prze­o­ratu. W roboczym spotka­niu przy kawie i cias­tach uczest­niczyli także inni kawalerowie omaw­ia­jąc dal­sze dzi­ała­nia na rzecz innych.