AD 2018

13 grud­nia 2012 r.

Kon­cert Czwartkowy zaty­tułowany „Pieśni Pol­skie” odbył się w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie. Tym razem usłyszeliśmy utwory Feliksa Nowowiejskiego, Ignacego Paderewskiego, a także Fry­deryka Chopina. Wid­owisko trady­cyjnie przy­ciągnęło do gmachu Muzeum wielu gości, zach­wyconych brawurowym wyko­naniem wszys­t­kich pieśni. Kon­cert uświet­nił swą obec­noś­cią Ksiądz Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna. Kon­cer­towi towarzyszyła także prezen­tacja wys­tawy mitr biskupich i opac­kich zaty­tułowana „Dziedz­ictwo”. Pro­jekty i real­iza­cja plansz na wys­tawie kawalera Ste­fana Kukowskiego.