listopad

10 listopada 2022 r.

Zakończe­nie Roku 100. lecia Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie prze­b­ie­gało bardzo uroczyś­cie. Msza święta w koś­ciele w intencji uczniów, nauczy­cieli i dobrodziejów z wielce poucza­jącą, patri­o­ty­czną homilią. Prze­jś­cie do szkoły, gdzie na placu odsłonięto i poświę­cono gran­i­tową tablicę. Potem apel w cza­sie którym najbardziej uroczystym momentem było udeko­rowanie sztan­daru szkoły Medalem „Polo­nia sem­per fidelis”, przyz­nanym przez Kapitułę Medalu, a wręc­zonym przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Ste­fana Kukowskiego wraz z wielce zasłużonym kawalerem Orderu Jarosławem Bar­toszewskim. Deko­racja Medalem, przyk­lęknię­cie i ucałowanie płata sztan­daru, oklaski zgro­mad­zonych uczniów.

Dołąc­zona lau­dacja zaw­ier­ała tekst „W uzna­niu 100. let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie pol­skości”. Po uroczys­toś­ci­ach już na sali wspani­ałe przed­staw­ienia, pan­tomima, chór, insc­eniza­cje w wyko­na­niu uczniów szkoły, ale też i sym­pa­ty­cznych przed­szko­laków. Poważniejszą część miał do przed­staw­ienia red. Piotr Szubar­czyk (pos­tu­lant do Orderu) mówiąc o hym­nie i Józe­fie Wybickim. O godz. 11:11 odśpiewano hymn Państ­wowy. Krótkie grat­u­lacje od posła na Sejm RP Kaz­imierza Smolińskiego (kawalera Orderu), przed­staw­iciela Kura­to­rium Oświaty i Wychowa­nia oraz Tczewskiego Starostwa. Na zakończe­nie prze­wod­niczący komisji konkur­sowej Ste­fan Kukowski odczy­tał wyniki konkursu plas­ty­cznego i lit­er­ack­iego, po czym lau­re­atom wręczył nagrody. Niespodzianką było wręcze­nie panom Piotrowi Szubar­czykowi (całą serię wykładów) i Ste­fanowi Kukowskiemu stat­uetki „Przy­ja­ciel Szkoły”.

11 listopada 2022 r.

W Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Mal­borku odbyła się insc­eniza­cja his­to­ryczna, poświę­cona wydarzeniom związanym z odzyskaniem prze Pol­skę niepodległości. Kole­jny już raz w postać Ignacego Jana Paderewskiego wcielił się Piotr Stec — Przeor Pomorski i Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. To wszys­tko w spec­jal­nie przy­go­towanej scenerii — prezy­dent USA i Paderewski przy­byli przed­wo­jen­nym samo­cho­dem Rolls-​Royce. Marsza­łek zasi­adł wewnątrz słyn­nego samo­chodu CWS T-​1, a także w towarzys­t­wie prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Thomasa Wodor­owa Wilsona, przy­byłym licznie mieszkań­com i goś­ciom został uroczyś­cie przed­staw­iony ważny dla Polaków „13 punkt Wilsona”, doma­ga­jacy się utworzenia na mocy Trak­tatu Wer­sal­skiego, niepodległego państwa pol­skiego. Niech żyje wolna i niepodległa Pol­ska! Cześć i chwała bohaterom! Insc­eniza­cja ta wpisuje się w ogólnopol­ski pro­jekt Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława B.M. — Polo­nia sem­per fidelis”.