czer­wiec

3 czer­wca 2022 r.

Jak co roku Pol­skie Sto­warzysze­nie Morskie Gospo­dar­cze im. Euge­niusza Kwiatkowskiego wręczyło swe wyróżnienia Ani­mus et Sem­per Fidelis (Dziel­nemu i Zawsze Wiernemu) za rok 2021. Tym razem lau­re­atami zostali: prezes i dyrek­tor gen­er­alny PKN Orlen Daniel Oba­jtek, wiceprezes PGNiG Obrót Detal­iczny Robert Gut oraz komen­dant wojew­ódzki Policji Państ­wowej, nadin­spek­tor Andrzej Łapiński. Obsz­erne lau­dacje wygłosili prezes PSMG Marek War­daszka i wiceprezes Sła­womir Latos. Uroczys­tość jak co roku prowadził z wielką erudy­cją i swadą redak­tor Piotr Szubar­czyk. Uroczys­tość odbyła się w pięknej auli budynku Politech­niki Gdańskiej w obec­ności wielu gości przy­byłych z całej Pol­ski, wśród nich widzieliśmy min­is­tra Jana Dziedz­iczaka, kilku woje­w­odów, kon­trad­mi­rałów, dyrek­torów i prezesów spółek, insty­tucji i urzędów. Odczy­tano listy pochwalne dla lau­re­atów, między innymi od pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Orga­ni­za­torzy zaprosili na uroczys­tość Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława, który wręczył w imie­niu Kapituły Medalu panu preze­sowi Danielowi Oba­jtkowi Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis” z lau­dacją: „Za pracę na rzecz gospo­darki nar­o­dowej i suw­eren­ności ener­gety­cznej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Za dzi­ała­nia patri­o­ty­czne i obronę dobrego imienia Pol­ski w kraju i za granicą”. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu w krótkim wys­tąpi­e­niu przekazał rys his­to­ryczny i zakres dzi­ałań Orderu i Kon­fed­er­acji. Były także wspólne patri­o­ty­czne śpiewy i krótki kon­cert skrzy­paczki z Ukrainy wraz z pol­skim ako­rdeon­istą. Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach w kulu­arach był czas na roz­mowy o współpracy z preze­sem Danielem Oba­jtkiem i Bartłomiejem Oba­jtkiem (Dyrek­torem Region­al­nym Lasów Państ­wowych), z którym Prze­o­rat Pomorski współpracuje od dłuższego czasu. Sym­pa­ty­czne krótkie roz­mowy były także z panem wicepreze­sem Robertem Gutem oraz z panem min­istrem Janem Dziedz­icza­kiem. Liczymy na obiecaną życ­zli­wość i współpracę.