AD 2010

21 maja 2013 r.

Jubileusz 25-​lecia posługi kapłańskiej i 20-​lecia służby wojskowej świę­tował ks. kan. płk Zenon Surma – pro­boszcz parafii wojskowej pw. NMP Królowej Pokoju, dziekan Dekanatu Inspek­toratu Wspar­cia Sił Zbro­jnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. Mszy św. w koś­ciele gar­ni­zonowym prze­wod­niczył biskup polowy ks. dr Józef Guzdek. Jubi­la­towi wielo­let­nieji ofi­arnej służby grat­u­lowali i życzenia złożyli wice­wo­je­w­oda kujawsko-​pomorski, prezy­dent Byd­goszczy, szef Inspek­toratu Wspar­cia Sił Zbro­jnych gen. dyw. Zbig­niew Tłok-​Kosowski. Na uroczys­tości obecni byli liczni przed­staw­iciele duchowieństwa i kor­pusu ofi­cer­skiego Wojska Pol­skiego. Wśród zapros­zonych gości byli kawaler płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski, Woj­ciech Antoniewicz i Ste­fan Kukowski, który w imie­niu całego prze­o­ratu wręczył w darze bogato haftowany ornat. Wszyscy uczest­niczyliśmy we Mszy św., wspani­ałym kon­cer­cie i uroczystym obiedzie po którym mieliśmy okazję przed­stawić ideę Orderu Świętego Stanisława i dzi­ałal­ność naszego Przeoratu.