AD 2015

25 sty­cz­nia 2012 r.

Przeor naszego Prze­o­ratu wraz z Dyrek­torem Muzeum Diecez­jal­nego ks. Win­cen­tym Pyt­likiem w cza­sie wiz­yty u naszego pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego omówił dofi­nan­sowanie cyklu kon­certów muzy­cznych orga­ni­zowanych w Diecezji Pelplińskiej. Głównym dar­czyńcą na ten szczytny cel są Zbig­niew Ciec­holewski i kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Na zdje­ciu: ks. dyrek­tor w imie­niu ks. Infułata S.Grunta wręcza podz­iękowanie za dzi­ała­nia charytatywne.