sty­czeń

6 sty­cz­nia 2023 r.

To już 10 lat orga­ni­zowa­nia Tczewskiego Orszaku Trzech Króli z grupą orga­ni­za­cyjną pod inic­ja­torem tego wydarzenia Ste­fanem Kukowskim. Dodać należy, iż zespół ten orga­ni­zował przez 10 lat Wielką Tczewską Wig­ilię dla wszys­t­kich mieszkańców miasta, gro­madząc często ponad 5.000 osób przy „jed­nym stole”. Jak co roku uli­cami Tczewa trzej królowie podążali za gwiazdą betle­jem­ską, by oddać hołd świętej rodzinie i złożyć dary Jezu­sowi. Na star­cie z darami ustaw­ili się: Mel­chior, Kacper i Bal­tazar. Wszyscy oni z trzech stron ruszyli, by pokłonić się i obdarować Króla Królów. I tak Mel­chior z pl. Hallera ruszył jako pier­wszy (pan Michał Samp) w towarzys­t­wie biskupa pomoc­niczego Arka­diusza Okroja, ks. pro­boszcza Adama Gadom­skiego i Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Za nimi szła Św. Jad­wiga Królowa — patronka Zespołu Szkół Katolic­kich i miasta Tczewa. W wielkiej licz­bie staw­iło się Bractwo Kurkowe. Dalej szli współor­ga­ni­za­torzy tego Orszaku, czyli Szkoła Katolicka. Drugi orszak wyruszył spod Fab­ryki Sztuk. Król Kacper — lekarz Woj­ciech Chylicki w dos­to­jnej bryczce w towarzys­t­wie ks. pro­boszcza Andrzeja Piekarnikar­czyka, pani dyrek­tor Fab­ryki Sztuk Alicji Gajew­skiej i posła RP Kaz­imierza Smolińskiego. Na koniec z pod pom­nika św. Jana Pawła II pomknął król Bal­tazar (pan Tomasz Kajzer). Na czele orszaku na koniu jechał ryc­erz (doświad­c­zony wielce Eligiusz Micha­lak), za nim podążał starosta tczewski Mirosław Augustyn w towarzys­t­wie Orga­ni­za­tora trze­ciego orszaku — kawaler Orderu Św. Stanisława Witolda Sos­nowskiego. W poszczegól­nych orsza­kach wydawano za darmo korony, cer­ty­fikaty udzi­ału w orszaku, tczewskie śpiewniki orsza­kowe. Wszyscy uczest­nicy trzech orsza­ków wraz z tczewianami dotarli na tczewską Kanonkę, gdzie spotkali się ze Świętą Rodz­iną. Przynieśli ze sobą bib­li­jne dary: kadzidło, złoto, mirrę i pokłonili się dzieciątku Jezus. W rados­nym nas­troju wznos­zono okrzyki, kła­ni­ano się Jezuskowi. Na sce­nie witał wszys­t­kich dos­to­jnych gości ks. Woj­ciech Glin­iecki. Pan Prze­mysław Radziszewski, jeden z najlep­szych solistów w Polsce, przy akom­pa­ni­a­men­cie Mar­iusza Dworakowskiego intonował szereg kolęd skutecznie inicju­jąc wspólne śpiewy. O orszaku trzech króli — świę­cie Objaw­ienia Pańskiego mówił ks. biskup Arka­diusz Okrój, o trady­cji, o rodzinie, o radości z Nar­o­dzenia. W imie­niu społeczności mówił starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Inic­ja­tor orsza­ków Ste­fan Kukowski zaczął, iż „Jezus malusieńki nie płacze z zimna”, gdyż setki gorą­cych serc przy­byłych na orszak Go ogrzeje i podz­iękował ludziom i orga­ni­za­cjom dobrej woli, którzy przy­czynili się do tego zbożnego dzieła. Na sce­nie „Dzieci Maryi” odtańczyły taniec uwiel­bi­enia. Poczęs­tunek Świętej Rodziny dla wszys­t­kich gości to setki ciast, gorąca kawa, herbata, ale także kiełbasy z grilla. W namio­cie orga­ni­za­cyjnym na cer­ty­fikat­ach udzi­ału w Orszaku przy­bi­jano kole­jne pieczę­cie i przyj­mowano korony samodziel­nie wyko­nane, które wezmą udział w konkur­sie. Wspólne kolęd śpiewanie, wiele zdjęć z królami i świętą rodz­iną było dal­szym wspól­nym udzi­ałem wspól­noty radości i zjed­noczenia. Z ramienia Prze­o­ratu Pomorskiego szczegól­nie włączyli się w orga­ni­za­cję: dama Anna Bubka, Katarzyna Stu­dena i Halina Cybul­ska oraz kawalerowie Jarosław Bar­toszewski, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski oraz pos­tu­lanci Janusz Więcek, Sła­womir Zyganowski, .Patronatem tczewski Orsza­kiem objęli Biskup J.E. Arka­diusz Okroj, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki. Do następ­nego Orszaku !

7 sty­cz­nia 2023 r.

Od siostry Goretti dostal­iśmy zaprosze­nie na doroczne uroczys­tości bożonar­o­dzeniowe. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski współpracuje z tym ośrod­kiem, które zaj­mują się osobami o więk­szej niesprawności fizy­cznej i umysłowej. Przed­staw­iono jasełka w ich wyko­na­niu, kon­cert kolęd innych artys­tów i tczewskiego chóru „Fisolki”. Przez prawie trzy godziny było bardzo radośnie i inte­gra­cyjnie. Popros­zony o głos gość hon­orowy Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji w asyś­cie Mar­iusza Dworakowskiego — pos­tu­lanta do Orderu wręczył na ręce siostry Medal „Pro eccle­sia” Zgro­madze­niu Sióstr Benedek­tynek Samary­tanek Krzyża Chrys­tu­sowego w Bielawkach za wielo­letni wkład w kul­ty­wowanie pol­skości. wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw i wytr­wałość w ich realizację.