AD 2012

5 sty­cz­nia 2013 r.

Na spotkanie noworoczno-​świąteczne, Bar­bara Bromont-​Sławińska — przeor Koman­dorii Kujawskiej — zaprosiła do swo­jego gościn­nego domu Wielkiego Mis­trza Jana Zbig­niewa Potock­iego, Wielkiego Prze­ora — Marka Kra­marskiego, Prze­ora Łódzkiego gen. Antoniego Dziekańskiego oraz damy i kawalerów naszego Orderu. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali kawaler Włodz­imierz Mroczkowski i Przeor Ste­fan Kukowski, który przed­stawił dzi­ała­nia chary­taty­wne w swoim Prze­o­ra­cie, co spotkało się z wielkim zain­tere­sowaniem zebranych osób. Także Wielki Mis­trz przekazał o dzi­ała­ni­ach w naszym Orderze. Przy akom­pa­ni­a­men­cie kawalera Janusza Spław­ińskiego i pięknej intonacji Agnieszki Pilewskiej odśpiewal­iśmy kolędy, przekaza­l­iśmy sobie życzenia łamiąc się opłatkiem. Dwaj obecni księża nadali spotka­niu trady­cyjny, chrześ­ci­jański ryt. Obfi­cie przy­go­towany stół nie kazał długo na siebie czekać. W trak­cie spotka­nia było wiele okazji do rozmów, wymi­any doświad­czeń i naw­iąza­nia nowych kon­tak­tów.

Dzięku­jemy za inic­jatywę i gościn­ność na Kujawach!