czer­wiec

24 czer­wca 2021 r.

Z okazji 100.lecia Szkoły Pod­sta­wowej w Swarożynie oraz 55. lecia rocznicy nada­nia szkole im. S.Żeromskiego uczest­niczyliśmy w uroczys­toś­ci­ach pod patronatem min­is­tra Oświaty i Wychowa­nia i Biskupa Pelplińskiego. Kawaler Mar­iusz Matuszewski (jako wybitny muzyk i kom­pozy­tor) skom­ponował hymn szkoły. Ste­fan Kukowski zajął się całoś­cią wiz­ual­iza­cji uroczys­tości pro­jek­tami i real­iza­cją: folderu, zakładki, zaproszeń, banerów, itd. Był to ze strony Orderu gest doce­nienia wielo­let­niej współpracy ze szkołą. Było też prapremierowe wyko­nanie przez uczniów hymnu szkoły, poświece­nie i wręcze­nie nowego sztan­daru, ślubowanie ósmok­la­sistów, część artysty­czna w wyko­na­niu najmłod­szych uczniów. Na ręce dyrek­tora złożyliśmy stosowne życzenia.

24 czer­wca 2021 r.

OGÓLNOPOL­SKI KONKURS

„Dziedz­ictwo Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokolenie

i postawy młodzieży”, orga­ni­zowanego w 75. Rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.

Celem Konkursu jest:

  • Przy­bliże­nie postaci i losów Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz ich roli w walce o wolną i niepodległą Polskę.
  • Uczcze­nie pamięci Żołnierzy Niezłom­nych oraz podziemia niepodległoś­ciowego w Polsce w 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”.
  • Ukazanie dziedz­ictwa Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz ich roli i wpływu na współczesne postawy młodzieży.
  • Inspirowanie i pro­mocja twór­c­zości artysty­cznej młodych ludzi.
  • Ksz­tał­towanie akty­wnej postawy młodzieży wobec his­torii i zjawisk kultury.
  • Propagowanie wartości oraz postaw oby­wa­tel­s­kich i patriotycznych.

Inic­ja­torem uroczystych obchodów rocznicy śmierci Inki jest Przeor Pomorski Piotr Stec (Wielki Radca Kon­fed­er­acji). Jak zawsze o lat wielu współor­ga­ni­za­cją zajął się kawaler Ste­fan Kukowski — twórca całej wiz­ual­iza­cji i pro­jek­tów plastycznych.

Żywo i akty­wnie do grupy orga­ni­za­torów dołączyli Jarosław Bar­toszewski, Bog­dan Wiśniewki, Andrzej Zblewski — członkowie Zarządu Kon­fed­er­acji Orderu ŚS. Inic­jatywa rozsz­erzyła się na wiele osob­nych i podrzęd­nych orga­ni­za­cji biegów, rajdów, konkursów na tere­nie całego Wojew­ództwa Pomorskiego.

26 czer­wca 2021 r.

Uroczys­tości upamięt­ni­a­jące 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki” w Waplwie Wielkim i Tuli­cach będą pod hon­orowym patronatem:

- J.E. Jacka Jezier­skiego — Biskupa Elbląskiego,

- Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku,

- Jana Józefa Kasprzyka — Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych,

- Jarosława Sel­l­ina — Wicem­i­nis­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Narodowego,

- Karola Nawrock­iego — dyrek­tora Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku,

- Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława.

27 czer­wca 2021 r.

W niedzielę 27.06.2021 w Koś­ciele pw. św. Jad­wigi Śląskiej na Częs­to­chowie odbyła się msza święta w intencji Księdza Gen­er­ała Stanisława Rospondka w 80 rocznicę urodzin i 55 Jego posługi kapłańskiej. W uroczys­tości uczest­niczyło wiele znamien­i­tych osób począwszy od Rodz­iców Pana Prezy­denta Pol­ski, Andrzeja Dudy, Szefa Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, wielu Pro­fe­sorów Pol­s­kich Uczelni, Ofi­cerów Wojska Pol­skiego, przed­staw­icieli admin­is­tracji i władz samorządów lokalnych i wielu przy­jaciół dos­to­jnego jubi­lata. Naszą Kon­fed­er­ację Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika reprezen­towali: Wielki Kan­clerz Prof. Stanisław Hendryk, Prze­wod­niczący Rady Kon­sty­tucyjnej Prof. Leszek Stad­niczeńko, Przeor Kon­frater­nii Staropol­skiej Krzysztof Zbro­jkiewicz i Marek For­tuna oraz Dama Mał­gorzata Ciecierska-​Hendryk, którzy wręczyli Księdzu Gen­er­ałowi, Hon­orowemu Członkowi Orderu Świętego Stanisława BM, Medal Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego przyz­nany Mu przez Kapitułę Medalu (z inic­jatywy Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego). Uroczys­tości zakończyły się wspól­nym obi­a­dem w Dworku Mar­i­anka w Rędz­i­nach k. Częs­to­chowy, gdzie była okazja do składa­nia oso­bistych grat­u­lacji i pamiątkowych prezentów.