AD 2023

6 sty­cz­nia 2023 r.

To już 10 lat orga­ni­zowa­nia Tczewskiego Orszaku Trzech Króli z grupą orga­ni­za­cyjną pod inic­ja­torem tego wydarzenia Ste­fanem Kukowskim. Dodać należy, iż zespół ten orga­ni­zował przez 10 lat Wielką Tczewską Wig­ilię dla wszys­t­kich mieszkańców miasta, gro­madząc często ponad 5.000 osób przy „jed­nym stole”. Jak co roku uli­cami Tczewa trzej królowie podążali za gwiazdą betle­jem­ską, by oddać hołd świętej rodzinie i złożyć dary Jezu­sowi. Na star­cie z darami ustaw­ili się: Mel­chior, Kacper i Bal­tazar. Wszyscy oni z trzech stron ruszyli, by pokłonić się i obdarować Króla Królów. I tak Mel­chior z pl. Hallera ruszył jako pier­wszy (pan Michał Samp) w towarzys­t­wie biskupa pomoc­niczego Arka­diusza Okroja, ks. pro­boszcza Adama Gadom­skiego i Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Za nimi szła Św. Jad­wiga Królowa — patronka Zespołu Szkół Katolic­kich i miasta Tczewa. W wielkiej licz­bie staw­iło się Bractwo Kurkowe. Dalej szli współor­ga­ni­za­torzy tego Orszaku, czyli Szkoła Katolicka. Drugi orszak wyruszył spod Fab­ryki Sztuk. Król Kacper — lekarz Woj­ciech Chylicki w dos­to­jnej bryczce w towarzys­t­wie ks. pro­boszcza Andrzeja Piekarnikar­czyka, pani dyrek­tor Fab­ryki Sztuk Alicji Gajew­skiej i posła RP Kaz­imierza Smolińskiego. Na koniec z pod pom­nika św. Jana Pawła II pomknął król Bal­tazar (pan Tomasz Kajzer). Na czele orszaku na koniu jechał ryc­erz (doświad­c­zony wielce Eligiusz Micha­lak), za nim podążał starosta tczewski Mirosław Augustyn w towarzys­t­wie Orga­ni­za­tora trze­ciego orszaku — kawaler Orderu Św. Stanisława Witolda Sos­nowskiego. W poszczegól­nych orsza­kach wydawano za darmo korony, cer­ty­fikaty udzi­ału w orszaku, tczewskie śpiewniki orsza­kowe. Wszyscy uczest­nicy trzech orsza­ków wraz z tczewianami dotarli na tczewską Kanonkę, gdzie spotkali się ze Świętą Rodz­iną. Przynieśli ze sobą bib­li­jne dary: kadzidło, złoto, mirrę i pokłonili się dzieciątku Jezus. W rados­nym nas­troju wznos­zono okrzyki, kła­ni­ano się Jezuskowi. Na sce­nie witał wszys­t­kich dos­to­jnych gości ks. Woj­ciech Glin­iecki. Pan Prze­mysław Radziszewski, jeden z najlep­szych solistów w Polsce, przy akom­pa­ni­a­men­cie Mar­iusza Dworakowskiego intonował szereg kolęd skutecznie inicju­jąc wspólne śpiewy. O orszaku trzech króli — świę­cie Objaw­ienia Pańskiego mówił ks. biskup Arka­diusz Okrój, o trady­cji, o rodzinie, o radości z Nar­o­dzenia. W imie­niu społeczności mówił starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Inic­ja­tor orsza­ków Ste­fan Kukowski zaczął, iż „Jezus malusieńki nie płacze z zimna”, gdyż setki gorą­cych serc przy­byłych na orszak Go ogrzeje i podz­iękował ludziom i orga­ni­za­cjom dobrej woli, którzy przy­czynili się do tego zbożnego dzieła. Na sce­nie „Dzieci Maryi” odtańczyły taniec uwiel­bi­enia. Poczęs­tunek Świętej Rodziny dla wszys­t­kich gości to setki ciast, gorąca kawa, herbata, ale także kiełbasy z grilla. W namio­cie orga­ni­za­cyjnym na cer­ty­fikat­ach udzi­ału w Orszaku przy­bi­jano kole­jne pieczę­cie i przyj­mowano korony samodziel­nie wyko­nane, które wezmą udział w konkur­sie. Wspólne kolęd śpiewanie, wiele zdjęć z królami i świętą rodz­iną było dal­szym wspól­nym udzi­ałem wspól­noty radości i zjed­noczenia. Z ramienia Prze­o­ratu Pomorskiego szczegól­nie włączyli się w orga­ni­za­cję: dama Anna Bubka, Katarzyna Stu­dena i Halina Cybul­ska oraz kawalerowie Jarosław Bar­toszewski, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski oraz pos­tu­lanci Janusz Więcek, Sła­womir Zyganowski, .Patronatem tczewski Orsza­kiem objęli Biskup J.E. Arka­diusz Okroj, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki. Do następ­nego Orszaku !

7 sty­cz­nia 2023 r.

Od siostry Goretti dostal­iśmy zaprosze­nie na doroczne uroczys­tości bożonar­o­dzeniowe. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski współpracuje z tym ośrod­kiem, które zaj­mują się osobami o więk­szej niesprawności fizy­cznej i umysłowej. Przed­staw­iono jasełka w ich wyko­na­niu, kon­cert kolęd innych artys­tów i tczewskiego chóru „Fisolki”. Przez prawie trzy godziny było bardzo radośnie i inte­gra­cyjnie. Popros­zony o głos gość hon­orowy Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji w asyś­cie Mar­iusza Dworakowskiego — pos­tu­lanta do Orderu wręczył na ręce siostry Medal „Pro eccle­sia” Zgro­madze­niu Sióstr Benedek­tynek Samary­tanek Krzyża Chrys­tu­sowego w Bielawkach za wielo­letni wkład w kul­ty­wowanie pol­skości. wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw i wytr­wałość w ich realizację.

25 sty­cz­nia 2023 r.

Jubileuszowy, 10 Orszak Trzech Króli za nami. Do restau­racji „Piaskowa” Pio­tra Rezmera po raz dziesiąty starosta tczewski i Ste­fan Kukowski zaprosił na spotkanie pod­sumowu­jące tczewski Orszak. Dla kilkudziesię­ciu osób i orga­ni­za­cji przy­go­towano podz­iękowa­nia: „Jaśniejąca gwiazda niech wskazuje nam zawsze drogę w życiu, jak wskazała nam drogę do nowonar­o­d­zonego Jezusa na 10. Tczewskim Orszaku Trzech Króli. Oby czyste intencje i czyny z których korzys­tali wszyscy zgro­madzeni na tym rados­nym spotka­niu były trwałe i pożyteczne. Jesteśmy wdz­ięczni za zaan­gażowanie, licząc na dal­sze dzi­ała­nia na rzecz Koś­cioła Powszech­nego”. Za wielkie zaan­gażowanie, wkład własny i udział w Orszaku podz­iękowa­nia wręczali J.E. Arka­diusz Okroj — Biskup Pomoc­niczy Pelpliński, Mirosław Augustyn — Starosta Tczewski i Ste­fan Kukowski — pomysło­dawca i główny orga­ni­za­tor wraz z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Św. Stanisława wszys­t­kich Orsza­ków. Zaan­gażowani w to wielkie dzieło byli damy Anna Bubka, Katarzyna Stu­dena, i Halina Cybul­ska, kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Leszek Meler, Witold Sos­nowski, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski, pos­tu­lanci: Janusz Więcek i Sła­womir Zyganowski. Do szczegól­nie zaan­gażowanych należały: Zespół Szkół Katolic­kich i Fab­ryka Sztuk. Dalej młodzież z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, z tczewskiego OHP i Młodzieży Wszech­pol­skiej. Po raz 10 podz­iękowanie z rąk ks. Biskupa podz­iękowanie ode­brał Eligiusz Micha­lak (tym razem bez swego rumaka), Jiry Stu­deny, dar­czyńcy Leszek Meler i Jacek Zyw­ert. Zawsze zabez­pieczali tczewska Policja, Straż Miejska i Ochot­nicza Straż Pożarna. Imi­enne podz­iękowa­nia były dla księży zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję. Za część religi­jno — artysty­czną podz­iękowano wielkiemu artyś­cie Prze­mysła­wowi Radziszewskiemu i Mar­ius­zowi Dworakowskiemu. Całą wielka logistykę (scenę, namioty, bari­erki) zawdz­ięcza­l­iśmy Urzę­dowi Miejskiemu i Zakład­owi Usług Komu­nal­nych. Zawsze liczyć mogliśmy na Szwadron Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i Bractwo Kurkowe. Podz­iękowa­nia otrzy­mali również media, które zapraszały społeczność na radosne spotka­nia orsza­kowe. Pod­czas spotka­nia wspólny śpiew kolęd intonował ks. Woj­ciech Glin­iecki. Jubileuszowe spotkanie zgro­madz­iło mniejszą ilość osób. Po okre­sie pan­demicznym jest to zjawisko które dotknęło wszys­tkie dzi­ała­nia pub­liczne. Mamy nadzieję, iż pow­ili wrócimy do masowej orga­ni­za­cji. W cza­sie orszaku roz­dawal­iśmy wszys­tkim cer­ty­fikaty udzi­ału, korony oraz tczewskie śpiewniki orsza­kowe. Orga­nizu­jąc prze 10 lat wielkie spotka­nia wig­ili­jne i potem orsza­kowe roz­dal­iśmy już ok. 46.000 śpiewników z kolę­dami. Był też poczęs­tunek „świętej rodziny”(kawa, herbata, ciasta) ale także kilka­set kiełbas z grilla. Konkurs na najpiękniejszą koronę przeprowadz­iła i nagrody wręczała przed­staw­icielka Fab­ryki Sztuk. Po ofic­jal­nych podz­iękowa­ni­ach był czas na wspólne zdję­cia z bisku­pem i starostą, który podz­iękował panu Ste­fanowi Kukowskiemu za orga­ni­za­cję i zaan­gażowanie. Przy kawie i cias­tach były krótkie reflek­sje osób z sali. Pod­sumowanie tczewskiego Orszaku dokonał Ks. Biskup, dzięku­jąc za wielki wkład i wysiłek orga­ni­za­cyjny licząc na dal­szą akty­wność osób zaan­gażowanych w dzieła ewan­ge­liza­cyjne udziela­jąc paster­skiego bło­gosław­ieństwa. Po ofic­jal­nym spotka­niu, pod­czas pry­wat­nej kolacji, był czas na omówie­nie z bp. Arka­diuszem dal­szej współpracy Kon­fed­er­acji Orderu z Koś­ciołem, a zwłaszcza z Diecezją Pelplińską na najbliższe miesiące i lata.

29 sty­cz­nia 2023 r.

Wielki Finał czyli Kon­cert Wiec­zoru odbył się z udzi­ałem wybit­nego solisty Syl­wes­tra Targosza-​Szalonka. Pod­czas gali finałowej, na „Fes­ti­walu Serc” w Parafii Chrys­tusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie Chór Męski Har­mo­nia z Wejherowa jak i Chór męski Echo z Tczewa otrzy­mały medal „Polo­nia Sem­per Fidelist” „Za 100. let­nią dzi­ałal­ność na niwie kul­tury pol­skiej. Za artysty­czne, społeczne, patri­o­ty­czne szerze­nie pol­skości i obronę dobrego imienia Pol­ski w kraju i za granicą”. Medale zostały wręc­zone dyry­gen­towi obu chórów Leszkowi Gołąbowi i preze­som chórów, przez Hen­ryka Jarosza (kawalera Orderu Św. Stanisława) i Ste­fana Kukowskiego — prze­wod­niczącego Kapituły Medalu. Bur­zliwe oklaski pub­liczności potwierdz­iły słuszność decyzji Kapituły. Po kon­cer­cie w koś­ciele było spotkanie przy kawie , gdzie omówiono dal­szą współpracę z księdzem pro­boszczem infułatem Danielem Nowakiem i panem Marcinem Drewą — doradcą prezy­denta RP a Kon­fed­er­acją Orderu Św. Stanisława.

17 lutego 2023 r.

Del­e­gacja Dubieńskiej Admin­is­tracji Państ­wowej z Ukrainy odwiedzili firmę Iglo­tex, której właś­ci­cielem jest nasz kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk, który zadeklarował poprzez del­e­gację z Dubna przekazanie auto­busu wojsku ukraińskiemu. Jest to kole­jny już dar naszego kawalera. Pobyt gości z Ukrainy zakończył się uroczystym spotkaniem w Zes­pole Szkół Rol­niczych w Bolesła­wowie, na którym nasi goś­cie wzięli udział w niezwykłym wid­owisku przy­go­towanym przez uczniów tej placówki. Wys­tęp artysty­czny nie wyma­gał tłu­maczenia na język ukraiński. Młodzi artyści pokazali trudną his­torię wojenną Pol­ski, a także w prze­j­mu­jący sposób zapewnili o sol­i­darności Polaków z Ukraiń­cami. Starosta dubieński Wse­wołod Pekarski otrzy­mał Medal Polo­nia Sem­per Fidelis, który w imie­niu kapituły wręczył Ste­fan Kukowski, wielki mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława BM. To wyróżnie­nie „za wielo­let­nią współpracę ukrainsko-​polską oraz za kul­ty­wowanie pol­skości na Ukrainie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.”

Pod­czas spotka­nia starosta Kaz­imierz Chyła na znak wspar­cia, ale także uzna­nia za odwagę, hart ducha, nieustę­pli­wość, wolę walki i ogromną wrażli­wość na potrzeby rodaków przyz­nał Wse­wołodowi Pekarskiemu, prze­wod­niczącemu Dubieńskiej Admin­is­tracji Państ­wowej, który jest odpowied­nikiem starosty, Medal Starosty Starog­a­rdzkiego. Dzięku­jemy Wam za wszys­tko. Musimy wal­czyć i się nie pod­damy. Dla nas każdy gest jest ważny – pod­kreślił Wse­wołod Pekarski.

17 lutego 2023 r.

Od marca 2022 roku do dnia dzisiejszego pod opieką i przy udziale Kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka jest wielu uchodźców z Ukrainy. Najpierw było to ok. 20 osób. Teraz jest to grupa 50 osób. Obok udostęp­nienia im nowych mieszkań Kawaler Tadeusz udostęp­nił swój dawny dom w Skór­czu. Pon­adto zapew­nia im pomoc w poszuka­niu pracy, w tym w fir­mie Iglo­tex, Restau­racji i Hotelu Molto Bene. Dzieciom które przy­jechały z matką pomogli znaleźć miejsce w przed­szko­lach i szkołach. Pon­adto udzielają wspar­cia dla ich rodzin pozosta­ją­cych w obszarze dzi­ałań wojen­nych w Ukrainie wysyła­jąc potrzebne zaopa­trze­nie. Pon­ad­to­Tadeusz do końca marca 2023 przekaże dla Sił Zbro­jnych Ukrainy za pośred­nictwem Starosty z Dubna auto­bus, który będzie dowoził wojsko na front.

24 lutego 2023 r.

24 lutego 2023r, w rocznicę bar­barzyńskiej napaści i wojny, którą puti­nowska Rosja rozpoczęła na Ukrainie, z inic­jatywy Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława odbyły się w Sztu­mie uroczys­tości, upamięt­ni­a­jące to wydarze­nie. Pod sztum­skim Głazem Pamięci, oprócz kawalerów Pio­tra Steca, Antoniego Fili i Zdzisława Frączaka, przy­byli także dzi­ałacze społeczni i samorzą­dowi, nauczy­ciele oraz liczna grupa rodzin ukraińs­kich, które znalazły schronie­nie na Pow­iślu. Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze, a okoliczne wys­tąpi­e­nie miał Przeor pomorski Piotr Stec. Rodziny ukraińskie, nie kryjąc wzruszenia, odśpiewały przy Głazie hymn Ukrainy.

1 marca 2023 r.

1 marca jest Nar­o­dowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyk­lę­tych”, który sym­bol­izuje hołd dla pol­s­kich bohaterów — żołnierzy podziemia antyko­mu­nisty­cznego, którzy wal­czyli z komu­nisty­cznym agre­sorem w lat­ach 40. i 50. Ich lojal­ność wobec wol­nej i suw­eren­nej Ojczyzny chroniła pol­s­kich oby­wa­teli przed komu­nistami. Jak co roku, 1 marca, z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych Prze­o­rat Pomorski jest współor­ga­ni­za­torem Rajdu Szlakiem Niezłom­nych po Ziemi sztum­skiej i Pow­iślu. Rajd odbył się na trasie: Czernin –Ferma-​Czernin –Tulice –Zajezierze — Sztum. Także pod pom­nikiem Inki– bohater­skiej łączniczki. Dla zgro­mad­zonych przy­go­towano gorący poczęs­tunek. Kilka­dziesiąt osób, z prze­o­rem pomorskim Piotrem Ste­cem, masze­rowało do miejsc związanych z pobytem Wyk­lę­tych na Pow­iślu, gdzie złożono wieńce kwiatów i zapalono znicze. Cześć i chwała Bohaterom!

5 marca 2023 r.

Msza Święta za ojczyznę w koś­ciele NMP na Suchostrzy­gach była kon­cele­browana przez ks. dziekana Jacka Spy­chal­skiego. W cza­sie mszy kawalerowie Orderu Św. Stanisława służyli: czy­tanie (Ste­fan Kukowski), dary ołtarza przy­go­tował Andrzej Zblewski i Witold Sos­nowski. Poczty sztan­darowe wys­taw­ili: Starostwo Powia­towe, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Szwadron Ułanów Zaniemeńs­kich. Po mszy były dal­sze uroczys­tości przy Pan­teonie Katyńskim. Pow­i­tano: Kaz­imierza Smolińskiego — posła na Sejm RP, Mirosława Augustyna — Starostę Powiatu Tczewskiego, Panią Bar­barę Kamińską — Prze­wod­niczącą Rady Powiatu, Alek­san­drę Szwarc z Gdańskiego IPN, Ste­fana Kukowskiego — inic­ja­tora i współor­ga­ni­za­tora Biegu. Wielce erudy­cyjne było wys­tąpi­e­nie Alek­sandry Szwarc z Gdańskiego IPN. Potem wier­sze o bohat­er­ach tam­tych cza­sów w wyko­na­niu uczen­nic z II LO. Mod­l­itwa spec­jal­nie napisana przez księdza Łukasza Nowot­nego w intencji poległych bohaterów i naszej Ojczyzny. Min­utą ciszy ucz­cil­iśmy bohaterów Niepodległej Pol­ski. Wiele del­e­gacji złożyło wieńce i znicze, w tym Prze­o­ratu Pomorskiego. Po tych uroczys­toś­ci­ach wszyscy przes­zli na miejsce startu biegu Tropem Wilczym.

Uroczys­tości Biegu Tropem Wilczym prowadził Tomasz Tobi­ański. Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla dzieci na dys­tan­sie 196 metrów, dla każdego czekał okolicznoś­ciowy medal — udział wzięło 22 uczest­ników. Najmłod­sza 2 let­nia uczest­niczka Maja otrzy­mała pamiątkowy puchar od Ste­fana Kukowskiego (prefer­owany przez Order „Rok Rodziny”). Bieg główny został poprzed­zony odśpiewaniem hymnu państ­wowego, który zaintonował zespół „Fisolki” pod dyry­gen­turą Mar­iusza Dworakowskiego. W samo połud­nie wys­trzał do startu dał Mirosław Augustyn — Starosta Tczewski. 180 uczest­ników ruszyło na trasę, udział wzięli miedzy innymi członkowie Sto­warzyszenia Bie­ga­jący Tczew Team Tapflo Poland CrossElite, uczniowie szkół pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych, Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie, OSP Gniszewo, przed­staw­iciele WOT 7 Pomorska Bry­gada Obrony Tery­to­ri­al­nej i wielu, wielu innych. Każdemu uczest­nikowi wręczano pamiątkowy medal. Na podium puchary dla najlep­szych wręczali Mirosław Augustyn — Starosta Tczewski, Prze­wod­nicząca Rady Powiatu Tczewskiego Bar­bara Kamińska oraz przed­staw­icielka IPN Gdańsk Alek­san­dra Szwarc. Uroczys­tość wręcza­nia prowadzili Tomasz Tobi­ański– dyrek­tor Powia­towego Cen­trum Sportu wraz z Jarosławem Bar­toszewskim — kan­clerzem w Prze­o­ra­cie Pomorskim Orderu Św. Stanisława. Przed­staw­iono hon­orowych patronów: Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku, Jan Józef Kasprzyk — Szef urzędu ds. Kom­bat­an­tów, Grze­gorz Berendt — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. Podz­iękowa­nia za współpracę i wspieranie Biegu otrzy­mali: II LO w Tczewie, powia­towe Cen­trum Sportu, Zespół Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia OHP, Zespół „Fisolki”, BS Tczew, Jacek Zyw­ert, Michał Woj­tuszkiewicz. Katarzynę i Jirego Stu­denów wyróżniono za wspaniale przy­go­towanie wraz z OHP gorącej kawy, herbaty i wielu ciast dla wszys­t­kich przy­byłych na uroczys­tości. Starosta, Prze­wod­nicząca Rady Powiatu i Alek­san­dra Szwarc wręczali także podz­iękowa­nia kawalerom Orderu Andrze­jowi Zblewskiemu i Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu. Stat­uetki Tropem Wilczym otrzy­mało: Starostwo Tczewskie, grupa rekon­struk­cyjna Ułanów, Mar­iusz Dworakowski, Jacek Cherek. Za sześ­ci­o­let­nie zaan­gażowanie w dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, w tym Bieg Tropem Wilczym, Medale „Inki” otrzy­mali Dorota Koś­ci­jańczuk i Tomasz Tobi­ański. Medale wręczał prze­wod­niczący Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski. Zespół „Fisolki” pod dyrekcją Mar­iusza Dworakowskiego dał krótki kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych, zachę­ca­jąc wszys­t­kich zebranych do wspól­nego śpiewu, dlat­ego roz­dano wszys­tkim śpiewniki patri­o­ty­czne. Uroczys­tości zakońc­zono wys­tąpi­e­niem przed­staw­icielki Gdańskiego IPN i Starosty Tczewskiego.

11 kwiet­nia 2023 r.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej po raz szósty był orga­ni­zowany przy Tczewskim Pan­teonie Katyńskim. Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej kon­cele­browaną przez ks. Dziekana Jacka Spy­chal­skiego w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła na Suchostrzy­gach. O 13.00 hym­nem Pol­ski rozpoczęły się uroczys­tości. Wzrusza­jąca była mod­l­itwa prowad­zona przez księdza kat­e­chetę za pol­s­kich patri­otów zamor­dowanych w lasach katyńs­kich. O bohater­s­kich Polakach mor­dowanych przez radziec­kich opraw­ców w his­to­rycznym kon­tekś­cie mówił redak­tor Piotr Szubar­czyk. Licznie zebrani mieszkańcy, del­e­gacje sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji społecznych, wielu szkół, policji tczewskiej (z Komen­dan­tem Powia­towym insp. Marcinem Mali­nowskim), wiceprezy­den­tem miasta Adamem Bur­czykiem wysłuchało listu syna, który pisał do niez­nanego mu i zamor­dowanego w Katyniu ojca. Mon­odram przy­go­tował i przed­stawił uczeń II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego na którego tere­nie zna­j­duje się Pan­teon. Tu też zna­j­duje się aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszys­tkim ofi­arom sowieckim z terenu Powiatu Tczewskiego. Przed­staw­iciel Rodziny Katyńskiej p. Jerzy Wierzbowski ze względu na prze­możne wzrusze­nie przeprosił, ale nie był w stanie nic powiedzieć. Wielka ilość młodzieży ze szkół śred­nich świad­czyła o zaan­gażowa­niu nauczy­cieli i uczniów, dla których pol­skość to nor­mal­ność, to honor, to obow­iązek. Kilka­naś­cie pocztów sztan­darowych szkół, orga­ni­za­cji społecznych i grupy rekon­struk­cyjnej uświet­niło tę patri­o­ty­czną uroczys­tość. Roz­dano przy­go­towane przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława śpiewniki patri­o­ty­czne z których wszyscy zebrani odśpiewali pieśni patri­o­ty­czne, które przy­go­tował Mar­iusz Dworakowski — pos­tu­lant do Orderu. Wszys­tkie del­e­gacje w rytm werbli składały wieńce biało-​czerwone i znicze pamięci. Dama w Orderze Halina Cybul­ska przy­go­towała wspani­ały wie­niec, który w towarzys­t­wie dwóch Kawalerów złożyła u stóp Pan­teonu. Także dama Anna Bubka składała wie­niec z Klubem Gazety Pol­skiej. Za wielkie zaan­gażowanie w uroczys­tości, za hołd odd­any, za przekazy­wanie wartości i świadectwa prawdy wices­tarosta tczewski Andrzej Flisik wraz z pomysło­dawca pan­teonu i dorocznych uroczys­tości Ste­fanem Kukowskim wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia. Otrzy­mali, m.in. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Sto­warzysze­nie Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, pan Mar­iusz Dworakowski. Zwieńcze­niem podz­iękowań był Medal „Polo­nia Sem­per Fidrlis” wręc­zony przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego Ośrod­kowi Sz\kolenia i Wychowa­nia OHP w Tczewie za wielo­let­nie dzi­ała­nia społeczne i patri­o­ty­czne wśród młodzieży i dorosłych. Medal ode­brał kierownik tczewskiego odd­zi­ału Janusz Więcek (pos­tu­lant do Orderu) wraz z Komen­dan­tem Wojew­ódzkim OHP w Gdańsku. Kilka­dziesiąt wychowanków tczewskiego OHP przyjęło to wyróżnie­nie ze szczegól­nym entuz­jazmem. Po uroczys­toś­ci­ach wszyscy uczest­nicy zostali zaproszeni na herbatę, kawę i wiele ciast przy­go­towanych przez członków Prze­o­ratu Pomorskiego (Leszka Mel­era i Jacka Zyw­erta) a obsługi­wanych przez młodzież OHP. Relacje z uroczys­tości ukazały się w ogólnopol­skiej TVP3 i kilku innych medi­ach lokalnych. Współpraca w orga­ni­za­cję uroczys­tości Starostwa Powia­towego i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława dała wspani­ały efekt patri­o­ty­czny bo „nie można zakopać pamięci w dołach”. Społeczność powiatu tczewskiego pamięta.

15 kwiet­nia 2023 r.

Inwest­y­tura Prze­o­ratu Łódzkiego w Alek­sandrowie Łódzkim. Inwest­y­tura jest okazją do pub­licznej deklaracji przy­należności do Orderu, do niesie­niu pomocy potrze­bu­ją­cym, szerzenia idei patri­o­tyzmu, chrześ­ci­jańskiej empatii, zobow­iązanie do hon­orowego postępowa­nia w życiu codzi­en­nym. Wszyscy uczest­nicy Inwest­y­tury zgro­madzili się przed mszą św. w sali gościn­nej na ple­banii koś­cioła p.w. Świę­tych Archan­iołów Michała, Gabriela i Rafała. Na zaprosze­nie Kapituły tego Prze­o­ratu inwest­y­turę prowadził Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, od lat współpracu­jący z Prze­o­ratem Łódzkim. Był czas na przed­staw­ie­nie zadań i obow­iązków dam i kawalerów oraz his­torii Orderu. Uroczys­tości rozpoczęły się cer­e­mo­ni­al­nym wejś­ciem księży, dam i kawalerów na Mszę Świętą. W homilii ksiądz pro­boszcz naw­iązy­wał do życia św. Stanisława. Po mszy nastąpiło poświęce­nie dystynk­toriów, które miały być wręczane w cza­sie inwest­y­tury. Pod koniec mszy na wniosek Prze­ora Łódzkiego ks. dziekan kanonik Gabriel Kołodziej ode­brał z rąk Wielkiego Mis­trz i Prze­ora Łódzkiego Medal „Pro Eccle­sia”. Marsza­łek Inwest­y­tury Jarosław Bar­toszewski O.C.St.S. (Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego i sekre­tarz w Kon­fed­er­acji Orderu) przy­witał wszys­t­kich p. t. zgro­mad­zonych prosząc pos­tu­lan­tkę Mał­gorzatę Ras­sal­ską o pode­jś­cie do ołtarza i złoże­nie ślubowa­nia na ręce Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji, który powiedział: Oby Bóg obdarzył Ciebie swoją łaską i dał tobie wolę wypeł­ni­a­nia tych ślubów. Niech da Ci siłę do lojal­nej i wiernej służby Bogu i potrze­bu­ją­cym ludziom. Uznaję twoje ślubowanie i przyj­muję cię w poczet dam i kawalerów Orderu Św. Stanisława”. Należy dodać, iż pos­tu­lan­tka jest córką z rodziny od lat związanej z Prze­o­ratem Łódzkim. Prze­jęła płaszcz swo­jej mamy, który nałożył jej Przeor Łódzki, mówiąc: „Ubrałaś płaszcz odpowiedzial­ności i służby dla innych oraz obow­iązku przestrze­ga­nia ryc­er­s­kich zasad postępowa­nia w życiu codzi­en­nym”. Ze względu na poważny stan zdrowia obecny przeor deklaruje w sposób godny przekazać władzę młod­szemu pokole­niu. Na wniosek Wielkiego Mis­trza dama Mar­i­ola Pal­ińska za wiele lat pracy w Prze­o­ra­cie Łódzkim została pod­nie­siona do klasy III i udeko­rowana Krzyżem Koman­dorskim Oś.S. Za wielo­let­nią, rzetelną pracę w Orderze i pełnie­nie funkcji prze­ora Stanisław Syguła został odz­nac­zony Zło­tym Krzyżem zasługi Orderu Świętego Stanisława. Wszys­tkie deko­racje spotkały się z owacją zebranych dam, kawalerów, rodzin i zapros­zonych gości. Uroczys­tości zakońc­zone zostały bło­gosław­ieńst­wem księdza dziekana i wspól­nym ser­wisem zdję­ciowym. Pod­czas uroczys­tej kolacji był czas na wspólne plany dzi­ałal­ności w ramach Orderu.

22 kwiet­nia 2023 r.

W sobotę, 22 kwiet­nia 2023r. w Świę­tym Gaju odbyły się pod­niosłe uroczys­tości ku czci Świętego Woj­ciecha. Podob­nie, jak w poprzed­nim roku, z udzi­ałem i przy współor­ga­ni­za­cji naszej Kon­fed­er­acji Św. Stanisława BM. Z miejs­cowego koś­cioła do ołtarza polowego w uroczys­tej pro­cesji przeszły setki piel­grzymów i znakomi­tych gości. Kole­jny raz relik­wie Św. Woj­ciecha nie­sione były przez kawalerów naszego Orderu — Bog­dana Wiśniewskiego, Antoniego Filę, Zdzisława Frączaka i Pio­tra Steca. Kawalerowie nieśli również piękną ikonę Św. Woj­ciecha, napisaną przez pana Zenona Chrześ­ci­jańskiego, będącą darem Orderu dla miejs­cowej parafii a ufun­dowaną przez Wielkiego Radcę Kon­fed­er­acji Pio­tra Steca. Pro­cesję otwier­ali, a następ­nie kon­cele­browali uroczystą Mszę Św. Biskupi — J.E.ks. Bp. Jacek Jezier­ski — Biskup Diecezji elbląskiej oraz J.E.ks. Bp. Janusz Ostrowski — Biskup pomoc­niczy z Olsz­tyna. Po uroczys­tej Mszy Św. członkowie Kapituły Kon­fed­er­acji Piotr Stec wraz Bog­danem Wiśniewskim, w imie­niu Kapituły oraz Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego wręczyli zasłużonym osobom ustanowione medale i wyróżnienia. Medale Pro Eccle­sia otrzy­mali: ks. Bp Jacek Jezier­ski — Biskup Diecezji elbląskiej, Ks. Piotr Łat­acz – Kus­tosz Sank­tu­ar­ium Św. Woj­ciecha w Świę­tym Gaju oraz płk Adam Poćwiar­dowski. Medale Świętego Woj­ciecha otrzy­mali: ks.Bp Janusz Ostrowski, Andrzej Śli­wka– Pod­sekre­tarz Stanu w Min­is­terst­wie Akty­wów Państ­wowych, Artur Cho­jecki — Woje­w­oda Warmińsko-​Mazurski, Michał Gzowski– Rzecznik Pra­sowy Lasów Państ­wowych, Pan Maciej Romanowski – Starosta Elbląski, Fran­ciszek Litawa — Przed­siębiorca i dzi­ałacz chary­taty­wny. Cer­ty­fikaty Dobra otrzy­mali: Zenon Chrześ­ci­jański– autor ikony Św. Woj­ciecha, Fran­ciszek Pas­tuszak – dzi­ałacz społeczny. W trak­cie tej części uroczys­tości Piotr Stec zapoz­nał przy­byłych gości z przy­go­towaną przez Ste­fana Kukowskiego ideą i pro­gramem utworzenia Pomorskiego Szlaku Świętego Woj­ciecha, obe­j­mu­jącego Diecezje Pelplińską, Gdańską i Elbląską. Kon­cepcja Szlaku została przekazana na ręce Biskupa Elbląskiego oraz ks. Pio­tra Łat­acza –kus­tosza Sank­tu­ar­ium Św. Woj­ciecha w Św. Gaju. Idea ta znalazła także zrozu­mie­nie i zain­tere­sowanie zgro­mad­zonych funkcyjnych gości. Tak współt­worzymy Święty Gaj i nadal chcemy rozwi­jać (szczegól­nie wśród młodego pokole­nia Polaków) kult Św. Woj­ciecha, który oddał się pracy misyjnej wśród prus­kich pogan, z których rąk ostate­cznie zginął 23 kwiet­nia 997 roku, mając 41 lat.

2223 kwiet­nia 2023 r.

Uroczys­tości odpus­towe Św. Woj­ciecha rozpoczęły się trady­cyjnie w sobotni wieczór Niesz­po­rami o św. Woj­ciechu w kat­e­drze gnieźnieńskiej, którym prze­wod­niczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel z Toru­nia. Po nabożeńst­wie z bazy­liki wyruszyła trady­cyjna pro­cesja z relik­wiami męczen­nika i innych gnieźnieńs­kich świę­tych i bło­gosław­ionych na Wzgórze Zbarskie do koś­cioła św. Michała Archan­ioła, gdzie jak zawsze słowo do zgro­mad­zonych wygłosili obecni biskupi z Pol­ski i Europy m.in.: abp Stanisław Gądecki z Poz­na­nia, kard. Kaz­imierz Nycz z Warszawy, abp. Marek Jędraszewski z Krakowa, abp Jan Graub­ner, met­ro­polita praski i Pry­mas Czech, abp Zbig­niew Stankiewicz, met­ro­polita ryski oraz abp Ladislav Nemet metropo­lia bel­gradzki. Prze­chowa­j­cie, pom­nóż­cie, przekaż­cie świę­towo­j­ciechowe dziedz­ictwo wiary następ­nym pokole­niom – słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane w cza­sie piel­grzymki do Gniezna w 1979 roku towarzyszyły trwa­ją­cym w Gnieźnie uroczys­toś­ciom odpus­towym ku czci św. Wojciecha.„Dziękujemy dziś Bogu za świętego Woj­ciecha, biskupa i męczen­nika, głównego Patrona Pol­ski, patrona archi­diecezji gnieźnieńskiej i miasta Gniezna. Ale dziś dzięku­jemy też za świętego Jana Pawła II, za Jego piel­grzy­mowanie do grobu i relik­wii świętego Woj­ciecha, za wszys­tko, czego nas właśnie stąd, z tego Lechowego Wzgórza uczył. Odczuliśmy i coraz bardziej odczuwamy, jak wielkim zobow­iązaniem są dla nas Jego słowa” – mówił Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak. W niedzielę była Msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem met­ro­pol­ity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy rozpoczęła się po pro­cesji z relik­wiami męczen­nika, która trady­cyjnie przeszła w niedzielny ranek uli­cami miasta. Za sre­brną trumną podążali biskupi z za granicy, a także polscy biskupi z prze­wod­niczą­cym Episkopatu Pol­ski abp. Stanisławem Gądeckim z Poz­na­nia, kard. Kaz­imierzem Nyczem z Warszawy i abp. Markiem Jędraszewskim z Krakowa. W pro­cesji podążały poczty sztan­darowe, przed­staw­iciele najróżniejszych sto­warzyszeń i bractw w tym wielka grupa dam i kawalerów z Orderu Świętego Stanisława pod prze­wod­nictwem Wielkiego Mis­trza Walde­mara Wilka i Dominika Kozłowskiego. Kon­fed­er­ację Orderu reprezen­tował Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wraz z małżonką. Przy gro­bie męczen­nika rokrocznie gro­madzą się liczne rzesze wiernych, duchownych i biskupów z Pol­ski oraz z zagranicy. Radoś­cią jest, iż w tym zbożnym dziele uczest­niczy wielu reprezen­tan­tów Orderu ŚS z całej Pol­ski. Wszak św. Woj­ciech i św. Stanisław BiM są patron­ami Pol­ski. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych Ste­fan Kukowski wraz z żoną i Walde­mar Wilk uczest­niczyli w uroczystym obiedzie z udzi­ałem biskupów i wielu dos­to­jnych gości. Do następ­nych uroczys­tości Św. Woj­ciecha, być może na Pomorskim Szlaku św. Wojciecha.

23 kwiet­nia 2023 r.

Na spec­jal­nej audi­encji w cza­sie uroczys­tości odpus­towych Św. Woj­ciecha w Gnieźnie, w dniu imienin Pry­masa Pol­ski, była okazja wręcze­nie medalu „Św. Woj­ciecha” wraz z cer­ty­fikatem pod­pisanym przez Kus­tosza Sank­tu­ar­ium Św. Gaju ks. dr. Pio­tra Łat­acza i prze­wod­niczącego Kapituły Medalu Ste­fana Kukowskiego. Nade wszys­tko była możli­wość przed­staw­ie­nie Pry­ma­sowi kon­cepcji utworzenia wielkiego Pomorskiego Szlaku św. Woj­ciecha, co spotkało się z wielką życ­zli­woś­cią. W celu uwiary­god­nienia osób i orga­ni­za­cji tworzą­cych to dzieło księdzu Pry­ma­sowi zostaw­iono wydrukowane i udoku­men­towane dzi­ała­nia Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława B.M.: *w Roku Jana Pawła II — cykl wys­taw czołowych pol­s­kich artys­tów „Odblask Tajem­nicy”, *w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego — cykl dzi­ałań i książkę „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński”- jako zwieńcze­nie kon­fer­encji naukowej, *wielo­letni cykl uroczys­tości tworzą­cych kult bł. Hilarego Pawła Januszewskiego w Gręblinie oraz po prz­er­wie pan­demicznej *reak­tywację Sank­tu­ar­ium Św. Woj­ciecha w Świę­tym Gaju. Zgod­nie z zasadą w Koś­ciele Ks. Pry­mas przyj­muje patronat po uzyska­niu patronatu biskupa miejsca. Ksiądz Pry­mas jest żywo zain­tere­sowany roz­wo­jem tej kon­cepcji. W najbliższych tygod­ni­ach Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji będzie prowadził dal­sze kon­sul­tacje z bisku­pami miejsca, pro­boszczami, zakon­ami, władzami świeckimi na których będą stacje Pomorskiego Szlaku św. Woj­ciecha. Szczęść nam Boże.

26 kwiet­nia 2023 r.

26 kwiet­nia Pub­liczna Szkoła Pod­sta­wowa w Mirotkach (gm. Skórcz) po raz kole­jny ucz­ciła pamięć o tych, którzy zostali zamor­dowani w 1940 r. w Katyniu. Jed­nym z nich był mieszkaniec wsi kpt. Fran­ciszek Jan Górski. W pro­gramie obchodów znalazła się insc­eniza­cja his­to­ryczna w wyko­na­niu uczniów Szkoły, przy­pom­i­na­jąca o wydarzeni­ach sprzed 83 lat. Jak zaz­naczyła nauczy­cielka języka pol­skiego Lidia Sikora, w tej — liczącej ok. 40-​stu uczniów — placówce, co trzeci z nich należy do koła teatral­nego. Słowo do szkol­nej młodzieży oraz uczest­ników uroczys­tości skierował Piotr Szubar­czyk — his­to­ryk, wielo­letni pra­cownik IPN i pos­tu­lant do Orderu. Przy­toczył rys his­to­ryczny wydarzeń z 1940 r. oraz podz­iękował uczniom i pra­cown­ikom Szkoły za kul­ty­wowanie pamięci o zamor­dowanych w Katyniu i na Pomorzu Polakach. Głos zabrała także Bar­bara Pytko, prezes Zarządu Gdyńs­kich Rodzin Katyńs­kich. Byli też radni powiatu starog­a­rdzkiego i starosta starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła. Ste­fan Kukowski — Prze­wod­niczący Kapituły Medalu, wręczył wielo­let­niej dyrek­tor placówki Grażynie Koś­ciel­nej, odz­nacze­nie „Polo­nia Sem­per Fidelis”, które — jak zaz­naczył — jest uhonorowaniem za wielki wkład w zainicjowanie (w 2008 r.) i kon­tyn­uowanie tak uroczystych obchodów upamięt­nienia ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zaz­nac­zono, iż sam wręcza­jący jest inic­ja­torem wielu miejsc pamięci na tere­nie Pomorza. Potem złożono kwiaty pod pom­nikiem Fran­ciszka Górskiego oraz Macieja Płażyńskiego.

27 kwiet­nia 2023 r.

W Zes­pole Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie odbyło się spotkanie autorskie i pro­mocja książki ks. dra Woj­ciecha Gruby „Utr­walić w pamięci. Spotkanie to zbiegło się z 40. leciem kapłaństwa Autora. Wydarze­nie zgro­madz­iło wielu mieszkańców Wielkiego Garca, gminy Pelplin i okolic. W pro­gramie zawarto wprowadze­nie Autora, prezen­tację pub­likacji, okolicznoś­ciowe lau­dacje i wys­tąpi­enia. Nie obyło się bez sprzedaży książki i wpisów dedyka­cyjnych. Zaproszeni również byli z Prze­o­ratu Pomorskiego: Anna Par­tyka i Łukasz Par­tyka (inic­ja­torzy i funda­torzy tabl­icy, medalu, broszury poświę­conych bło­gosław­ionemu O. Hilaremu Januszewskiemu z Gręblina), koman­dor Bog­dan Wiśniewski — który był jed­nym z recen­zen­tów książek ks. W. Gruby, także kawaler Ryszard Szwoch — także autor kilku książek. Wspani­ały tort oczy­wiś­cie kawalera Leszka Mel­era z Pelplina. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wręczył w asyś­cie p. Par­tyków medal Św. Woj­ciecha i spec­jalne życzenia na 40 lecia kapłaństwa. Wspom­niał też o bł. Januszewskim, kul­cie w Gręblinie i wręc­zonym medalu Pry­ma­sowi Pol­ski abp. Woj­ciechowi Polakowi. Po ofic­jal­nym spotka­niu, pod­czas rautu, był czas na omówie­nie planów w Orderze i zain­tere­sowanym o dzi­ałal­ności kawalerów dla społeczeństwa.

2 maja 2023 r.

Północny szlak Św. Woj­ciecha był głównym tem­atem spotka­nia z ks. bp. Jack­iem Jezier­skim z Prze­o­rem Pomorskim (członkiem Wielkiej Kapituły Kon­fed­er­acji) Piotrem Ste­cem i Ste­fanem Kukowskim Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji i zarazem pomysło­dawcą Szlaku. Omówiono założe­nia tworzenia w Polsce północ­nej inten­sy­fikacji kultu św. Woj­ciecha, jako rozsz­erzenia idei woj­ciechowych wśród starszych piel­grzymów, ale nade wszys­tko wśród młod­szego pokole­nia. W miarę możli­wości tworzenia zrębów pod szlaki piesze, rowerowe, moto­cyk­lowe i wodne. Wspólne szukanie osób i insty­tucji, które zech­ci­ałyby się zaan­gażować w to wspólne dzieło. Mając przy­chyl­ność i bło­gosław­ieństwo Biskupa Elbląskiego jesteśmy dobrej myśli. Szczęść nam Boże.

8 maja 2023 r.

Z okazji dnia Św. Stanisława spotkaliśmy się w koś­ciele pw. Św. Stanisława B.M. w Sub­kowach. W cza­sach przed reżimem pan­demicznym i za poprzed­niego pro­boszcza ks. Feliksa Kameck­iego w tym koś­ciele odby­wały się inwest­y­tury i inne uroczys­tości. Na obec­nym spotka­niu uczest­niczyli wraz z żon­ami koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, Adam Wika-​Czarnowski, Paweł Szczepanik, Ste­fan Kukowski, u którego po uroczys­toś­ci­ach przy kawie omówiono dal­sze dzi­ała­nia Prze­o­ratu Pomorskiego na tere­nie Gdyni oraz tworze­niu Północ­nego Szlaku Św. Woj­ciecha i kole­jnego spotka­nia na 25 lecia parafii w Łebie.

13 maja 2023 r.

W przed­dzień ogólnopol­s­kich Uroczys­tości ku czci Św. Stanisława w Bazylice Świętego Michała Archan­ioła Sank­tu­ar­ium Męczeństwa Świętego Stanisława na Skałce w mszy wiec­zornej i pro­cesji uczest­niczyli Ste­fan Kukowski z małżonką i Józef Kra­jew­ski — Chałubow­icz z Prze­o­ratu Pomorskiego. Na mszy zostal­iśmy pow­i­tani, zaś po mszy zostal­iśmy zaproszeni na spotkanie z O. Mar­iuszem Tabul­skim, prze­o­rem klasz­toru na Skałce, rek­torem Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Zakonu Paulinów. Pod­czas krótkiego spotka­nia omówiliśmy dal­szą współpracę z Orderem.

14 maja 2023 r.

Na początku Mszy na Skałce abp Marek Jędraszewski powiedział „Msza jest o bło­gosław­ieństwo dla ojczyzny, o budowanie przez nią życia społecznego i nar­o­dowego na niewzruszal­nych fun­da­men­tach Deka­logu i oby­d­wóch przykazań miłości, a w szczegól­ności na prawdzie i wza­jem­nym poszanowa­niu”. W uroczys­toś­ci­ach, które rozpoczęły się pro­cesją z kat­edry na Wawelu do bazy­liki paulinów na Skałce, wzięło udział kilkudziesię­ciu pol­s­kich biskupów, przed­staw­iciele różnych stanów, sto­warzyszeń i bractw koś­ciel­nych, służby mundurowe, reprezen­tanci władz i samorządów, liczne del­e­gacje w stro­jach region­al­nych, kor­pus dyplo­maty­czny, żeńskie i męskie zgro­madzenia zakonne. Oczy­wiś­cie staw­ili się też kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława.

W pochodzie nie­sione były relik­wie świę­tych i bło­gosław­ionych związanych z archi­diecezją krakowską.

W cza­sie homilii bp Jan Kopiec wskazał na poję­cie dobra wspól­nego, które choć pochodzi z nauki społecznej, to pre­cyzyjnie odw­zorowuje zobow­iązanie, by mogło się real­i­zować Jezu­sowe prag­nie­nie: „nie zostawię was siero­tami”. Porządek Koś­cioła i porządek świata są odmi­enne, ale powinny kierować się razem do wspól­nego dobra. – Do pomyśl­nego wyniku dzi­ała­nia wykazy­wanego przez tzw. świat powinna dochodzić wiara i wynik przeży­wanych prób w trud­nych momen­tach, ale wtedy trzeba szukać wspar­cia z Wysoka – mówił bp Jan Kopiec zaz­nacza­jąc, że „ziemia ta, poprzez roz­dar­cie, jest zjed­noc­zona w ser­cach Polaków, jak żadna inna” i zachę­cał, aby „wspól­nie dbać o dobro wspólne”. Homilię tę każdy członek naszego Orderu powinien wziąć do serca i do stosowa­nia. Więk­szą grupę dam i kawalerów mieli wielki mis­trz Jan Zbig­niew Potocki oraz wielki mis­trz Walde­mar Wilk. Kon­fed­er­ację Orderu reprezen­towali: Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski z małżonką, Wielki Kan­clerz Stanisław Hendryk oraz Mał­gorzata Ciecierska-​Hendryk — prze­wod­nicząca Sądu Hon­orowego. O orga­ni­za­cję w cza­sie spotka­nia zad­bali Jacek Żyrkowski — przeor Małopol­ski OŚS i przeor Krakowski OŚS — Paweł Dunikowski, dzięki jego staran­iom wspani­ały pul­pit met­alowy pod mszał i bieliznę ołtar­zową nieśli w darze ołtarza Ste­fan Kukowski i jako trzeci Józef Krajewski-​Chałubowicz. Po mszy wielu członków Orderu spotkało się trady­cyjnie na obiedzie, w cza­sie którego można było poroz­maw­iać o dal­szej drodze dzi­ałań, oby najwięcej wspól­nych, aby „wspól­nie dbać o dobro wspólne” w naszym Orderze, w naszej Ojczyźnie.

28 maja 2023 r.

W uroczys­tość Zesła­nia Ducha Świętego w koś­ciele NSPJ w Gdyni została odpraw­iona dziękczynna msza św. za 50 lat posługi kapłańskiej ks. prałata Hen­ryka Lew Kiedrowskiego, której prze­wod­niczył ks. biskup diecezji gdańskiej Piotr Przy­borek. Od 29 lat sprawuje opiekę duchową nad gdyńskimi rzemieśl­nikami. Życzenia z okazji jubileuszu w imie­niu wszys­t­kich rzemieśl­ników zrzes­zonych w gdyńskim Cechu złożyła kapelanowi Starszyzna Cechowa. Kawalerowie Kon­fed­er­acji Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława BM uhonorowali ks. Prałata Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Adam Wika Czarnowski wygłosił lau­dację a Paweł Szczepanik wręczył medal. Niech dobry Bóg obdarzy naszego Kapelana dobrym zdrowiem!

28 maja 2023 r.

W niedzielę, 28 maja 2023 roku o godz. 14.00 w Gręblinie, została odpraw­iona msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem prow­inc­jała Pol­skiej Prow­incji Św. Józefa Zakonu Braci NMP z Góry Karmel o. dr. Wiesława Strz­eleck­iego z klasz­toru w Krakowie. Słowo Boże wygłosił przeor klasz­toru w Gdańsku o. Jarosław Pyzia OCarm. Na mszy obecni też byli: klerycy z WSD Karmelitów w Krakowie, bur­mistrz MiG Pelplin Mirosław Chyła, Kon­fed­er­ację Orderu Św. Stanisława reprezen­towali Ste­fan Kukowski, Jarosław Bar­toszewski, gen .Józef Giedymin Kra­jew­ski (wręczał dary ołtarza). Ksiądz pro­boszcz Woj­ciech Gruba otrzy­mał od Ojca Prow­inc­jała „Kopię poda­nia Pawła Januszewskiego (o. Hilarego) z prośbą o przyję­cie do Zakonu Braci NMP z Góry Karmel — Karmelici”, co może stanowić swego rodzaju „relik­wię” po bło­gosław­ionym. Nato­mi­ast ubiegłoroczni budown­iczy kapliczki: Krzysztof Kam­rowski, Fran­ciszek Żółtek, Tadeusz Habas, Jolanta Par­tyka — otrzy­mali medal „Bło­gosław­iony Hilary Paweł Januszewski” od Kapituły Medalu. Uroczys­tości uświet­niły dwa chóry: „Cho­rus Nepo­mu­cen­sis” z Godziszewa i „Lut­nia” z Mal­borka. Całość koor­dynowała soł­tys Sołectwa Gręblin Katarzyna Borys, która zaprosiła wszys­t­kich zgro­mad­zonych na uroczys­tości na swo­jskie ciasta i kawę. Miejsce kultu jest pod szczególną pieczą Prze­o­ratu Pomorskiego, który zainicjował i fun­dował wielka tablicę umieszc­zoną na domu — miejsca zamieszka­nia Bło­gosław­ionego i pamiątkowe medale.

3 czer­wca 2023 r.

4 czer­wca 2023 r.

4 czer­wca 2023 r. Środowiska katolickie zor­ga­ni­zowały w niedzielę Tczewski Marsz Życia. To już druga jego edy­cja. W ten sposób zaman­i­festowano troskę o życie.Po koronce w koś­ciele, wierni prze­masze­rowali uli­cami Tczewa do Koś­cioła Najświęt­szej Marii Panny Matki Koś­cioła, w którym odbył się kon­cert uwiel­bi­enia. Życie jest najwięk­szą wartoś­cią, jaką Bóg nam daje. A więc otwórzmy nasze serca. Dawanie świadectwa o życiu jest wielką man­i­fes­tacją wiary. Wierzymy w Boga, który jest życiem. Bóg potrze­buje nas, aby chronić życie — usłyszeli wierni w Koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Marsze dla Życia i Rodziny orga­ni­zowane są w celu pub­licznego świadectwa o pod­sta­wowej wartości ludzkiego życia od poczę­cia oraz rodziny opartej na małżeńst­wie kobi­ety i mężczyzny, otwartym na przyję­cie i wychowanie dzieci.

11 czer­wca 2023 r.

11 czer­wca 2023. Po raz 15. w Tczewie w niedzielę, 11 czer­wca zagoś­cił „Ogród Nadziei”. To akcja chary­taty­wna na rzecz hos­picjum. Wydarze­nie po raz czwarty odby­wać się będzie w mini parku przy odd­ziale hos­picyjnym przy ul. Paderewskiego. Była to też okazja, aby nauczyć się, jak badać piersi, zmierzyć ciśnie­nie i poziom cukru. Nie zabrakło wielu wys­tępów artystycznych.

Każda osoba, która tu pracuje, tworzy zespół inter­dyscy­pli­narny, to jest pewnego rodzaju łań­cuszek — ogniwa tworzące bardzo istotną dla dobrej opieki nad chorymi hos­picyjnymi atmos­ferę, wspar­cie, ulgę w cier­pi­e­niu – zaz­nacza Teresa Sych­meler. Nasze fizjoter­apeutki, lekarz, wspól­nie tworzymy zgraną, empaty­czną ekipę. Istotne też jest stworze­nie empatii dla zarówno chorych, jak i też wśród całej społeczności. Do czego wal­nie przy­czy­nia się od początku pan Ste­fan Kukowski. Tak też było i w tym roku tworząc chary­taty­wnie wiz­erunek naszej akcji. Prze­o­rat Pomorski zaś dostar­czył ponad setkę różnorod­nych fan­tów na loterię. Wolon­tar­iusze rozesłani po całym mieś­cie i na tere­nie hos­picjum, loterie, itd. zebrali łącznie ponad 52.00 zł.

Po mszy św. kon­cele­browanej przez ks. pro­boszcza Adama Gadom­skiego i kapelana szpi­tali tczews­kich ks. Woj­ciecha Glińskiego wręczyli pani Tere­sie Sych­meler medal „Pro Eccle­sia” za wielo­letni wkład w kul­ty­wowanie pol­skości, wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw, szczegól­nie na rzecz osób starszych w ramach „Ogrodu Nadziei” i wytr­wałość w ich realizację.

11 czer­wca 2023 r.

11 czer­wca 2023. Chór Męski „ECHO” obchodzi swoją 100-​lecie. Pow­stał w 1923 roku w środowisku tczewskiego mieszcza­ństwa jako wyraz wewnętrznej potrzeby Polaków, którzy po 150 lat­ach niewoli mogli swo­bod­nie kul­ty­wować rodz­imą kul­turę i trady­cje pol­skiego śpiewa­nia. Przez całe pokole­nia przy­czy­niał się do pro­mocji pol­skiej kul­tury i trady­cji Tczewa i Kociewia. Ogółem w swo­jej his­torii Chór kon­cer­tował ponad 1300 razy. Wszys­tko jest na dobrej drodze, by zwieńczył swoje 100-​lecie także kon­certem w Pałacu Prezy­denckim! 22 sty­cz­nia zaśpiewano w kat­e­drze pelplińskiej, w cza­sie mszy św. kon­cele­browanej przez biskupa Arka­diusza Okroja, kon­cert kolęd otworzył cykl wys­tępów jubileuszowych. Z okazji urodzin Tczewa 30 sty­cz­nia chór dał uroczysty kon­cert z okazji Dnia Tczewa. 4 czer­wca miała miejsce Msza Jubileuszowa w tczewskiej Farze w intencji chórzys­tów, ich rodzin i zmarłych członków. Chór wielokrot­nie kon­cer­tował poza grani­cami kraju, m.in. w Buł­garii, Rumu­nii, Jugosławii, Czechosłowacji, Fin­landii, Ukrainie, trzykrot­nie na Węgrzech i Litwie, czterokrot­nie w Niem­czech. Był pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem Tczews­kich Fes­ti­wali Pieśni Chóral­nej. 11 czer­wca był kon­cert galowy. Pod­czas gali finałowej, na Fes­ti­walu Serc w Parafii Chrys­tusa Króla w Wejherowie Chór Męski „Echo” otrzy­mał medal Polo­nia Sem­per Fidelis za 100-​letnią dzi­ałal­ność na niwie kul­tury pol­skiej. Za artysty­czne, społeczne, patri­o­ty­czne szerze­nie pol­skości, obronę i szerze­nie dobrego imienia Pol­ski w kraju za granica. Medal wręczał Ste­fan Kukowski — prze­wod­niczącego Kapituły Medalu.

Kon­cer­towali: Chór Męski „Echo”, Chór Męski „Har­mo­nia” z Wejherowa, tenorzy: Łukasz Wroński, Syl­wester Tar­gosz Sza­lonek, Prze­mysław Radziszewski. było mnóstwo wyróżnień i nagród, w tym woje­w­ody pomorskiego. Najwyższym wyróżnie­niem był medal hon­orowy „Zasłużony dla Kul­tury Pol­skiej”, przyz­nanym przez min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego za wyróż­ni­a­jące się dzi­ała­nia, tworze­niu, upowszech­ni­a­niu kul­tury w kraju i za granicą. Niemożność oso­bis­tego udzi­ału patronów hon­orowych J.E. Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasyny i min­is­tra Kul­tury i Sztuki Jarosława Sel­l­ina, trzeci patron hon­orowy Ste­fan Kukowski wręczył Medal „Zasłużony dla Kul­tury Pol­skiej” na ręce prezesa Chóru Andrzeja Mer­chla i dyry­genta Leszka Gołąba. Piękne życzenia i bło­gosław­ieństwo od Biskupa Pelplińskiego odczy­tał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. Dodał, iż rozpoczę­cie Jubileuszu 100. lecia Chóru rozpoczęło się w sty­czniu w kat­e­drze w Pelplinie Mszą Świętą kon­cele­browaną przez bpa Arka­diusza Okroja, który również przekazał list grat­u­la­cyjny i bło­gosław­ieństwo biskupie. Pod koniec uroczys­tości pod­kreślono, iż najwięk­szy wkład społeczny, pracy i tal­entu włożył Ste­fan Kukowski przy­go­towu­jąc od miesięcy współor­ga­ni­za­cję Jubileuszu i wszys­tkie pro­jekty graficzne (około 50 pro­jek­tów). Po kon­cer­cie, pod­czas rautu, był czas przyj­mowanie dal­szych życzeń na serdeczne roz­mowy, często po lat­ach. Życzeń dal­szych lat tak owoc­nych i na tak wysokim poziomie nie było końca.

20 czer­wca 2023 r.

20 czer­wca 2023. Pobyt w Pelplinie w celu omówienia współpracy między Kon­fed­er­acją Orderu a Muzeum Diecez­jal­nym był okazją do spotka­nia z bardzo akty­wnym i hojnym kawalerem w Prze­o­ra­cie Pomorskim — Leszkiem Mel­erem. Doce­ni­a­jąc kilku­nas­to­let­nią pracę Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wręczył przyz­nany Cer­ty­fikat Dobra oraz stat­uetkę z relik­wiami Ojca Pio. Relik­wiarz stanął na pier­wszym miejscu wśród wielu innych nagród i podz­iękowań. Nasz kawaler znany jest jako dar­czyńca nie tylko w naszym Prze­o­ra­cie. Podz­iękowal­iśmy też Pani Danu­cie, za wspieranie w dobroczyn­ności swego męża. Podłożem jest w tej rodzinie katolicka dobroczyn­ność i zarazem wielka skrom­ność. Szczęść Wam Boże.

22 czer­wca 2023 r.

22 czer­wca 2023. Spek­takl został zapro­jek­towany w ramach wdz­ięczności za czas wspól­noty polsko-​ukraińskiej. Pol­ska katolicko-​narodowa gościn­ność została dostrzeżona prze dziesiątki młodzieży — wychowanków Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia i uczniów z Ukrainy ze szkoły TRIS­TAN. Nasz pos­tu­lant z Prze­o­ratu Pomorskiego Janusz Więcek wielce przy­czynił się do sprawnej orga­ni­za­cji tego przed­sięwz­ię­cia (ele­menty scenografii, roz­dawanie słod­kiego poczęs­tunku). Ponad 200 eklerków przekazał (po raz kole­jny) pan Jacek Zyw­ert — cukier­nia Sam­bor. Całą wiz­ual­iza­cję zapro­jek­tował, wykonał i przekazał Ste­fan Kukowski. Janusz Więcek odbier­a­jąc podz­iękowanie wspom­niał o wielkiej akty­wności ośrod­ków szkolno-​wychowawczych opieku­ją­cych się od miesięcy młodzieżą z Ukrainy, która już nie raz uczest­niczyła w akc­jach chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim. Piękne i bar­wne wid­owisko wykon­ali aktorzy zawodowi i ama­torzy z Ukrainy i Pol­ski. W przy­go­towa­niu brali udział: Ukraińsko-​Polski Klub kobiet ” In tempo nova” — szlak do inte­gracji polsko-​ukraińskiej” zakońc­zone „Переплелися наші долі”-„Splecone są nasze losy” i napisała ten spek­takl „Najlep­sza rola” pani prof. Maria Mon­tegu, której to Kapituła Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nała medal za wielo­let­nią współpracę ukraińsko — pol­ską oraz za kul­ty­wowanie pol­skości na Ukrainie poprzez dzi­ała­nia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Medal wręczał prof. Stanisław Hendryk — Wielki Kan­clerz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w towarzys­t­wie Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji. Jest to kole­jny dowód współpracy i wspiera­nia uchodźców w Polsce.

5 lipca 2023 r.

5 lipca 2023. Grupy parafi­alne Chór Dziecięcy „Biedronki” oraz Min­is­tranci wraz z opieku­nami ze Starog­a­rdu Gdańskiego (razem 25 osób) wyruszyli na waka­cyjną wypoczynek. Rozpoczęli od wiz­yty w Pelplinie, gdzie udali się na Górę upamięt­ni­a­jącą wiz­ytę św. Jana Pawła II w 1999 roku. Następ­nie do Osieka, gdzie zamel­dowali się w parafi­al­nym domu piel­grzyma. Gdzie czyn­nie wypoczy­wali przez trzy dni do czego przy­czynili się także pan Ste­fanowi Kukowski oraz kawaler w Orderze Św. Stanisława Tadeusz Wło­dar­czyk (firma Iglo­tex ze Skór­cza) za kilka­dziesiąt pizz i 40 kg różno­ra­kich pierogów. Młodzież złożyła miłe podziękowania.

7 lipca 2023 r.

W dniu 7 lipca 2023r. w Elblągu miało miejsce spotkanie przed­staw­icieli naszego Orderu z Dyrek­torem Okrę­gowej Służby Więzi­en­nej w Olsz­tynie płk Woj­ciechem Szczudło. W trak­cie spotka­nia, w imie­niu Kapituły Medalu ( także w obec­ności Pro­boszcza Parafii pw. Św. Woj­ciecha w Świę­tym Gaju– Pio­tra Łat­acza) Wielki Radca Kon­fed­er­acji Piotr Stec wręczył płk Woj­ciechowi Szczudło nadany przez Kapitułę Medal Świętego Woj­ciecha. Jest to efekt współpracy z naszym Orderem oraz wspar­cie Parafii w Świę­tym Gaju w orga­ni­za­cję uroczys­tości ku czci Św. Woj­ciecha, a także renowację i porząd­kowanie miejsca pamięci i kultu. Okrę­gowa Służba Więzi­enna także akty­wnie wspier­ała dzi­ała­nia naszego Orderu w pra­cach i orga­ni­za­cji wydarzeń patri­o­ty­cznych związanych z lokalną społecznoś­cią. Pan Dyrek­tor zadeklarował dal­szą współpracę z naszym Prze­o­ratem Pomorskim oraz wspar­cie prac i dzi­ałań, które będą miały miejsce w Świę­tym Gaju w następ­nych latach.

8 lipca 2023 r.

8 lipca 2023 w Sta­jni Goszyn odbyły się zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody. Uczest­nicy stanęli do walki, jak co roku, by zdobyć puchar Wójta Gminy Tczew. Jeździectwo to wyjątkowa dyscy­plina, która łączy w sobie prawdziwą pasję, zalety per­son­alne, kul­turę — wdz­ięk i szyk, a każdy jeździec prezen­tuje umiejęt­ności konia w sposób wyjątkowy. Orga­ni­za­torami imprezy są: Klub Jeździecki Turze, Gmina Tczew i Sta­j­nia Goszyn. Część wiz­ual­iza­cji jest wykony­wana przez Ste­fana Kukowskiego i wspier­ana przez Prze­o­rat Pomorski. Zawody jak zawsze są orga­ni­zowane na najwyższym poziomie.

12 lipca 2023 r.

12 lipca 2023 wernisaż wys­tawy obrazów „Lon­dyn żywy. Emi­gra­cyjne portrety Bar­bary Kaczmarowskiej-​Hamilton” odbył się w Warsza­wie w Przys­tanku His­to­ria IPN. Zaprasza­ją­cym był Prezes Karol Nawrocki. Wys­tawa to 12 pastelowych portretów wybit­nych emi­gra­cyjnych twór­ców niezłom­nych ze środowiska pol­skiego wychodźstwa w Wielkiej Bry­tanii. Jej tytuł „Lon­dyn żywy” naw­iązuje do serii wydawniczej pol­s­kich pis­arzy na wychodźst­wie, poświę­conej klasykom lit­er­atury. Ów żywy Lon­dyn to miejsce sym­bol­iczne i realne, gdzie od lat 40. po 90. XX wieku, poza zasięgiem komu­nisty­cznej cen­zury, rozwi­jała się pol­ska kul­tura. W dyskusji o wys­tawie, która odbyła się pod­czas wernisażu, wzięli udział Bar­bara Kaczmarowska-​Hamilton, dr hab. Maciej Zakrzewski oraz dr Paweł Lib­era. Wśród zapros­zonych hon­orowych gości był Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu z żoną, który odz­naczył artys­tkę z Lon­dynu medalem „Polo­nia sem­per fidelis” -”’za dzi­ała­nia patri­o­ty­czne i obronę dobrego imienia Pol­ski oraz za kul­ty­wowanie pol­skości w kraju i za granicą poprzez różnorodne dzi­ała­nia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych”. Wśród znakomi­tości byli Ewa Minge i Jarosław Kukowski. Pani Kacz­marowska Hamil­ton wys­taw­iała w lat­ach poprzed­nich swe prace na wys­tawach „Odblask Tajem­nicy”, „Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński” i „Piękna nasza Pol­ska cała” orga­ni­zowane przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława, które w wer­sji elek­tron­icznej obiegły cały świat.

15 lipca 2023 r.

Patronat Hon­orowy Obchodów 700. lecia Waplewa Wielkiego: Jarosław Sellin — wicem­i­nis­ter Kul­tury, Sztuki i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, J.E. dr Jacek Jezier­ski — Biskup Elbląski, dr hab. Jacek Friedrich — Dyrek­tor Muzeum Nar­o­dowego w Gdańsku, Mieczysław Struk - Marsza­łek Wojew­ództwa Pomorskiego, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława.

Uroczys­tości rozpoczęły się Mszą św. kon­cele­browaną za 700 lat lokacji Waplewa. Ks. pro­boszcz odczy­tał przesłanie i bło­gosław­ieństwo od J.E. Jacka Jezier­skiego — biskupa elbląskiego. Do mszy służył nasz wielce hojny kawaler Antoni Fila. Po mszy w imie­niu Kapituły medal „Pro Ecle­sia” ks. pro­boszc­zowi Arka­dius­zowi Borzyszkowskiemu i medal „Polo­nia sem­per fidelis” Ojcu ks. Zbig­niewowi Braunowi OFM wręczali Wielki Radca Piotr Stec i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Potem pro­cesyjnym prze­jś­ciem dotar­liśmy pod Głazie Pamięci, na którym odsłonięto tablicę 700. lecia (wśród nich dobroczyńca Ste­fan Kukowski). Posadze­nie Dębu Pamięci przed budynkiem Świ­etl­icy w Waplewie Wielkim dokonał mieszkaniec Waplewa O. Z.Braun. Kwiaty złożyli w imie­niu Orderu Św. Stanisława Antoni Fila, Zdzisław Frątczak. God­nie reprezen­tował nas także gen Józef Gedymin Kra­jew­ski orz zawsze Adam Zając — prezes Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z Pruszcza Gd. W Muzeum Trady­cji Szlacheck­iej po przy­wi­ta­niu dos­to­jnych gości przez prowadzącego Ste­fan Kukowski wraz z Piotrem Ste­cem wręczyli Gminie Stary Targ (na ręce wójta p. Wiesława Kaźmier­skiego) przyz­nany przez Kapitułę Medalu medal „Polo­nia sem­per fidelis”, co spotkało się z gorą­cymi oklaskami zgro­mad­zonych gości. Przekazano na ręce wójta listy grat­u­la­cyjne i przesła­nia od pana min­is­tra Jarosława Sel­l­ina oraz od dyrek­tora Muzeum II Wojny Świa­towej — prof. Grze­gorza Berendta. Do orga­ni­za­cji obchodów wielce przy­czynili się z Orderu Św. Stanisława Piotr Stec pomysło­dawca i współor­ga­ni­za­tor Głazu Pamięci wraz tablicą, dębu 700 lecia, prowadząc także całe uroczys­tości oraz Ste­fan Kukowski wykonu­jąc chary­taty­wnie całą wiz­ual­iza­cję (loga, plakatu, banerów, tabl­icy gran­i­towej, zaproszeń, cer­ty­fikatów, itd.) Oby­d­waj dona­torzy otrzy­mali medale „Zasłużony dla Gminy Stary Targ”. Po dwóch mery­to­rycznych refer­at­ach na temat 700. lecia Waplewa i zasłużonego rodu Sier­akows­kich część gości pod­jechało do Tulic, gdzie złożyli kwiaty pod pom­nikiem Danuty Siedzikówny „Inki”. Pod­kreślono, iż pom­nik Inki pow­stał przed laty z inic­jatywy prze­ora Pio­tra Steca, pro­jektu Ste­fana Kukowskiego i całkow­itym sumptem Prze­o­ratu Pomorskiego. Zad­bany pom­nik jest miejscem spotkań patri­o­ty­cznych. Ksiądz A.Borzyszkowski poprowadził mod­l­itwę za zmarłych. Słowo o bohaterst­wie patri­otów pol­s­kich (kon­tynu­a­torów dzi­ałań z Rodu Sier­akows­kich) mówił wicem­i­nis­ter w Min­is­terst­wie Akty­wów Państ­wowych pan Karol Rabenda, któremu wręc­zono medal „Inki-​zachować się jak trzeba”. Kwiaty w imie­niu dam i kawalerów złożyli Ste­fan Kukowski, Antoni Fila, Andrzej Zblewski. Przez wójta Wiesława Kaźmier­skiego kawalerowie Orderu zostali zaproszeni na Fes­ti­walu Smaków i Kier­maszu Rękodzieła. Pod­sumowa­nia uroczys­tości dokon­al­iśmy w gościn­nych pro­gach kawalera Antoniego Filii i jego żony Alicji.

20 lipca 2023 r.

Prze­o­rat Pomorski sko­rzys­tał z okazji i włączył się do spotka­nia bardzo cenionych artys­tów którzy brali udział w wys­tawie „Odblask Tajem­nicy” orga­ni­zowanej w Roku Jana Pawła II przez Kon­fed­er­ację Orderu Św. Stanisława. Nasi kawalerowie wykony­wali: grafikę — Ste­fan Kukowski, cater­ing — Piotr Rezmer, słod­kości — Leszek Meler. Obecny także na spotka­niu był Przeor Pomorski — Piotr Stec. Artyści biorący udział w spotka­niu to: Krzysztof Izdebski-​Kruz, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Koł­panow­icz i oczy­wiś­cie właś­ci­ciel Ate­lier Jarosław Kukowski. Byli też: Grze­gorz Klim­czak wraz z Lucyną Ordon-​Klimczak — artys­tką Opery Krakowskiej, którzy skom­ponowali i wykony­wali ora­to­rium do „Odblasku Tajem­nicy”. Całe artysty­czne spotkanie prowadz­iła dr Kat­rina Sadrak. Patronat nad całoś­cią wydarzenia miała paryska Gale­ria Quan­tum, part­nerem był Bank Spółdziel­czy w Tczewie. W ten dzień pra­cownię artysty­czną zamieniono w mag­iczne miejsce, pełne wzruszeń, uniesień, rozmów o sztuce, życiu. Władze lokalne god­nie reprezen­tował starosta tczewski Mirosław Augustyn. Tak spotkały się osoby, które z Orderem współpracują od lat, w tym także uczest­nicząc w wys­tawach ”Kar­dy­nał S. Wyszyński” czy „Piękna nasza Pol­ska cała”. Liczymy na dal­szą współpracę.

24 lipca 2023 r.

4 kwiet­nia 2017 roku uroczyś­cie otwarto Tczewski Pan­teon Katyński (według słów prof. Mirosława Golona z IPN to jeden z najwięk­szych w Polsce). Aż 7 z 20 Dębów Pamięci przez­nac­zono dla pomor­dowanych polic­jan­tów powiatu tczewskiego. Następ­nym etapem uczczenia było odsłonię­cie w lipcu 2022 r. wielkiej mar­murowej tabl­icy na budynku przed­wo­jen­nej komendy policji przy ul. Lecha. Kon­tynu­acją pomysłów i wszys­t­kich pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego jest odsłonię­cie tabl­icy „Skwer Ofiar Katy­nia” oraz Dębu Pamięci posad­zonego dla uhonorowa­nia polic­jan­tów Komendy Powia­towej Policji Państ­wowej w Tczewie. Uroczys­tość rozpoczęła się emocjon­al­nym i mery­to­rycznym refer­atem red. Pio­tra Szubar­czyka. W śród zapros­zonych hon­orowych gości był pomysło­dawca cyklu upamięt­nień Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława). Uroczys­tego odsłonię­cia tabliczki z nazwą dokonał Komen­dant Powia­towy Policji w Tczewie — Marcin Mali­nowski, Prezy­dent Miasta Tczewa – Mirosław Pobłocki oraz Pan Jerzy Wierzbowski. Pani Emilia Maćkowiak ze Sto­warzyszenia Rodz­ina Katyńska w Gdańsku sym­bol­icznie podsy­pała zasad­zony dąb ziemią katyńską. Pani Hanna Śliwa — Wiele­siuk podz­iękowała Komen­dan­towi Powia­towemu Policji w Tczewie za współpracę z Rodz­iną Katyńską w Gdańsku, wręcza­jąc mu stosowne odz­nacze­nie. Kapelan tczews­kich polic­jan­tów — ksiądz Jan Buk przeprowadził mod­l­itwę, po której dokonał poświęce­nia skweru.

28 lipca 2023 r.

Polic­janci z Komendy Powia­towej Policji w Tczewie rozpoczęli swoje święto mszą świętą w Bazylice Kat­e­dral­nej w Pelplinie. Nabożeństwo w intencji polic­jan­tów i pra­cown­ików Policji odprawił, Ksiądz Biskup Arka­diusz Okroj. Na placu przed świą­tynią rozpoczęła się uroczysta akademia, pod­czas której funkcjonar­iusze otrzy­mali akty mianowa­nia na wyższe stop­nie pol­i­cyjne. Przed­staw­iciele władz samorzą­dowych wręczyli nagrody dla wyróż­ni­a­ją­cych się polic­jan­tów oraz pra­cown­ików cywilnych. Pod­czas cer­e­monii uhonorowano I Zastępcę Komen­danta Powia­towego Policji w Tczewie mł. insp. Radosława For­tunę Medalem XXX-​lecia pow­sta­nia NSZZ Polic­jan­tów oraz medalem Polo­nia Sem­per Fidelis z rąk Wiel kiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego, któremu asys­tował Komen­dant Powia­towy Policji w Tczewie insp. Marcin Mali­nowski. Na zakończe­nie uroczys­tości przemówie­nie wygłosił insp. Bogusław Zięba, Starosta Tczewski — Mirosław Augustyn oraz Bur­mistrz Miasta i Gminy Pelplin — Pan Mirosław Chyła. Prze­maw­ia­jący podz­iękowali polic­jan­tom za ich za ich zaan­gażowanie w wykony­wa­niu obow­iązków w codzi­en­nej służ­bie i pra­cown­ikom Policji za sum­i­enną i rzetelną pracę.

29 lipca 2023 r.

Po raz pier­wszy w his­torii Orderu Św. Stanisława (po reak­tywacji powo­jen­nej) mogliśmy uhonorować post mortem naszego Kawalera Carla Albrechta Schacka von Wit­te­nau, który został przyjęty do Orderu Św. Stanisława 14 maja 1777 r. przez króla Pol­ski Stanisława Augusta Poni­a­towskiego. Jego wier­ność Królowi i ówczes­nej Rzeczy­pospo­litej zasłużyła na nasze odz­nacze­nie Medalem „Polo­nia sem­per fidelis”. W Koś­ciele pw. św. Stanisława Kostki w Rodowie odbyło się uroczyste pośmiertne uhonorowanie Carla Albrechta Schacka von Wit­te­nau medalem „Polo­nia Sem­per Fidelis” przez Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji w asyś­cie gen­er­ała wojska aus­tral­i­jskiego kaw. Józefa Gedymina Kra­jew­skiego Chałubow­icza. Wielce mery­to­ryczną, obsz­erną lau­dację wygłosił prof. dr hab. Mar­iusz Białecki. Wykazał się on wielką sprawnoś­cią orga­ni­za­cyjną, mery­to­ryczną także od lat 32 orga­nizu­jąc plener rzeźbiarsko-​malarski, pode­j­mu­jąc mnóstwo inic­jatyw społecznych, artysty­cznych i dzięki temu wieś ma zasłużoną sławę jako „wioska cudów”. W ramach sze­rok­iej akcji „Pole sztuk” był także wykład „Szak jako szef reg­i­mentu pieszego koron­nego królewicza jego­mości”, który wygłosi dr Tomasz Karpiński. Także „Od (Ostat­niej) Wiecz­erzy do fast­foodu. O jedze­niu w sztuce.” – wygłosił dr hab. prof. nadzw. Piotr Birecki (Uni­w­er­sytet im. M. Kopernika w Toruniu), kon­cert muzy­czny „Suita Sor­gen See” – Daniel Bloom. Był też czas na obfity i różnorodny raut przy­go­towany dla wszys­t­kich zgro­mad­zonych przez gościn­nego ks pro­boszcza Andrzeja Mama­jka. Wszys­tkie uroczys­tości zaszczy­cili: J.E. Jacek Jezier­ski — biskup elbląski, ks. prof. dr hab. Ste­fan Ewer­towski, ks. dr Piotr Towarek, Kacper Płażyński — poseł na Sejm R.P. Prze­o­rat Pomorski god­nie reprezen­towali kaw. Antoni Fila i płk Zdzisław Frątczak. Z radoś­cią naw­iąza­l­iśmy nowy kon­takt z prof. Mar­iuszem Białeckim — Preze­sem Roz­woju Wsi Rodowo.

29 lipca 2023 r.

Cytaty z lau­dacji wygłos­zonej przez prof. Mar­iusza Białeckiego:

Karl Albrecht (Karol Woj­ciech) Schack von Wit­te­nau (zapisy­wano również jako Szak), urodził się w 02.02.1717 roku w Stange­bergu (obec­nie Stążki) w rodzin­nym gnieździe jed­nych z najz­nakomit­szych rodów dawnych Prus, herbu — modry wilk na czer­wonym polu, wspięty z czerwono-​modrej sza­chown­icy. Szlachta ta przez dwieś­cie lat posi­adała zespół dóbr rodowych min. w Stążkach, Balewie, Rodowie Dużym i Małym, Górowychach Małych, Jeziornem, Jaw­tach i położonym niedaleko Susza Nip­kowie Wielkim i w Nip­kowie Małym. … W służ­bie Rzeczy­pospo­litej złożył najwięk­szą ofi­arę, w wyniku walk prowad­zonych z kon­fed­er­atami barskimi 18 III 1769 r. pod Piotrkowem Try­bunal­skim stracił jedynego syna Augusta. Po pier­wszym rozbiorze Pol­ski w 1772, król pruski na jego prośbę wyraził zgodę na dal­szą służbę w wojsku pol­skim. Gen­erał lejt­nant reg­i­mentu im. królewicza Karol Woj­ciech Szak von Wit­te­nau zmarł 28 sty­cz­nia 1782 r., pochowany został w rodzin­nej kryp­cie w koś­ciele św. Stanisława Kostki w Rodowie. Obecny Koś­ciół wraz z częś­cią wyposaże­nia ist­nieje dzięki donacji Karla Albrechta Schacka von Wit­te­nau. Prze­jdźmy do odz­naczeń: jest 14 V 1777 r. Karol Woj­ciech zostaje odz­nac­zony przez króla pol­skiego Stanisława Augusta Poni­a­towskiego Orderem św. Stanisława w koś­ciele św. Krzyża w Warszawie.

Kapituła Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nała to odz­nacze­nie Gen­er­ałowi lejt­nant­nowi reg­i­mentu im. królewicza Karolowi Woj­ciechowi Sza­kowi von Wit­te­nau za służbę i wier­ność królowi pol­skiemu Stanisła­wowi Augus­towi Poni­a­towskiego oraz za deter­mi­nację w walce o swo­body religi­jne na tere­nie dawnych ziem Rzeczy­pospo­litej oraz Prus Królews­kich i Książę­cych. „PRAEMIANDO INCI­TAT” — „Nagradza­jąc, zachęca” — głosi dewiza umieszc­zona w obu odz­naczeni­ach. We wstępie statutu Orderu św. Stanisława czy­tamy: „aby cnota pobożnych i Ojczyźnie zasłużonych ludzi, naprzód wzgląd zna­j­dował, a po tym ich także zasługi jakowym pub­licznym łaski królewskiej zaszczytem ozdo­bione były i żeby się przez takowy sposób, wszyscy do chwaleb­nego w dobrym naślad­owa­nia i do najcel­niejszych dla Rzecz­pospo­litej czyn­ności zachę­cali”. Na koniec pragnę podz­iękować Kapit­ule Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” w oso­bie Pana Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika za to zaszczytne wyróżnie­nie Karola Woj­ciecha Szaka von Wit­te­nau, które w godny sposób przy­wraca Jego pamięć i należną mu godność.”

6 sierp­nia 2023 r.

W niedzielę do san­nick­iego pałacu zaw­itały znamien­ite osobowości świata kul­tury i sztuki. Gośćmi spec­jal­nymi byli Ewa Minge i Ste­fan Kukowski. Był to dzień kon­certu z cyklu Chopin-​muzyka-​poezja. Szczel­nie wypełniły się sale kon­cer­towe w pałacu i na sce­nie pojaw­iły się Beata Bil­ińska, która zasi­adła za fortepi­anem i aktorka, Monika Dryl. Spod pal­ców pianistki popłynęły urzeka­jące dźwięki muzyki Fry­deryka Chopina. Towarzyszyła im poezja Juliana Tuwima i Wisławy Szym­borskiej, w niesamowitej inter­pre­tacji Moniki Dryl. Na sce­nie pojawił się Ste­fan Kukowski, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, który przyp­iął Medal Polo­nia Sem­per Fidelis Mon­ice Patrow­icz, dyrek­tor Europe­jskiego Cen­trum Artysty­cznego im. Fry­deryka Chopina w San­nikach. Medal nadany został przez Kapitułę Medalu „w uzna­niu wielo­let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie kul­tury pol­skiej”. Współor­ga­ni­za­torami wydarzenia byli Europe­jskie Cen­trum Artysty­czne im. Fry­deryka Chopina w San­nikach, Towarzystwo im. Fry­deryka Chopina w Warsza­wie oraz Paryska Gale­ria Quan­tum. Potem był czas na przy­bliże­nie dzi­ałal­ności Orderu Św. Stanisława i dal­szej współpracy.

11 sierp­nia 2023 r.

Mszą za ofi­ary mordu w lasach Piaśnicy kon­cele­browaną przez bpa Wiesława Szla­chetkę rozpoczęto uroczys­tości. Potem w uroczys­tości otwar­cia udział wzięli przed­staw­iciele władz rzą­dowych i samorzą­dowych, przed­staw­iciele duchowieństwa, Wojska Pol­skiego oraz mieszkańcy Wejherowa. Zaprosze­nie dostał też Ste­fan Kukowski, współor­ga­ni­za­tor na ziemi wejherowskiej miejsca pamięci wraz rad­nym miasta — kawalerem Hen­rykiem Jaroszem. His­to­rycznie pier­wszym na proskryp­cyjnej liś­cie wrogów trze­ciej Rzeszy był hr. dr Witold Kukowski. W Lasach Piaśnic­kich życie straciło od 12 tys. do 14 tys. ludzi. Ofi­ary mor­dowano najczęś­ciej strza­łem w tył głowy. Zbrod­nia nazy­wana jest m.in. „Kaszub­skim Katyniem”. Pod­czas uroczys­tości głos zabrał m.in. min­is­ter kul­tury Piotr Gliński, który zaz­naczył, że zbrod­nia piaśnicka, która miała unices­t­wić pol­ski naród, miała być zapom­ni­ana. Niemcy próbowali zatrzeć jej ślady w 1944 roku, a później w cza­sach PRL-​u nie zad­bano o jej pamięć. Pod­kreślił, że his­to­ria „Pomorskiego Katy­nia” zachowała się dzięki rodzi­nom pomor­dowanych oraz dzi­ałac­zom społecznym. Wys­tawa stała została otwarta dla zebranych zaraz po poświęce­niu budynku przez Biskupa Wiesława Szla­chetkę. Spotkanie w Wejherowie było również miejscem omówienia z Preze­sem IPN Karolem Nawrockim utr­wala­nia miejsc pamięci inicjowanych i orga­ni­zowanych przez Kon­fed­er­ację Orderu Św. Stanisława: stra­jki szkolne na Kociewiu 29 wrześ­nia w Kas­parusie oraz uroczys­tości obchody Nar­o­dowego Święta Niepodległości 10 listopada w Mechelinkach.

12 sierp­nia 2023 r.

Jego Świą­to­bli­wość Papież Fran­ciszek

Celem dzi­ałal­ności Kon­fed­er­acji jest służba w odbu­dowa­niu i wdroże­niu porządku opartego na pod­stawie uni­w­er­sal­nych wartoś­ci­ach chrześ­ci­jańs­kich: dobra, prawdy, miłości, spraw­iedli­wości i prawa moralne Doty­chcza­sowe dzi­ała­nia, opier­a­jące się głównie na Prze­o­ra­cie Pomorskim który od kilku­nastu lat jako wzór i dro­gowskaz wiernie służy Koś­ciołowi Powszech­nemu i Ojczyźnie. Wielką radoś­cią i wspar­ciem byłoby obję­cie dzi­ałal­ności patronatem i udzie­le­nie bło­gosław­ieństwa Jego Świą­to­bli­wości Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława B.M. Byłoby to wielkim wspar­ciem w łącze­niu i podz­iękowaniem za doty­chcza­sową dzi­ałal­ność i zmo­bi­li­zowałoby to damy i kawalerów do inten­sy­wniejszej pracy dla ludzi potrze­bu­ją­cych wspar­cia i pomocy.

15 sierp­nia 2023 r.

15 sierp­nia br. odbyły się kole­jne zainicjowane przez Prze­o­rat Pomorski uroczys­tości patri­o­ty­czne związane z 84. rocznicą mordu na Michale Różanowskim — żołnierzem II Batal­ionu Strzel­ców z Tczewa i 103 rocznicy zwycięstwa nad bol­szewickim wojskiem, w dniu Święta Wniebowz­ię­cia NMP. Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą z udzi­ałem kawalerów Orderu Świętego Stanisława (Ste­fan Kukowski, Józef Kra­jew­ski, Piotr Szubar­czyk, Andrzej Zblewski) oraz ułanów ze Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich w koś­ciele pw. Macierzyństwa NMP w Miłobądzu. Nabożeństwo cele­brował ks. Pro­boszcz Alek­sander Ces­ling. Następ­nie, wierni i goś­cie udali się pod pom­nik wznie­siony z inic­jatywy Prze­o­ratu Pomorskiego na dawnej granicy Pol­ski i Wol­nego Miasta Gdańsk. Jak co roku, złożono sym­bol­iczne kwiaty oraz zapalono znicze ku pamięci żołnierzy. W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach wzięli udział m.in.: Zastępca Wójta Gminy Tczew Katarzyna Beringer-​Kusio, Poseł na Sejm RP Mag­dalena Sroka, Wójt Gminy Pszczółki Maciej Urbanek. Dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej im. Obrońców Pomorza Gdańskiego w Miłobądzu Tadeusz Dzwonkowski, który przy­go­tował nagłośnie­nie i zapewnił oprawę muzy­czna do wspól­nych śpiewów pieśni patri­o­ty­cznych. Wszyscy zgro­madzeni otrzy­mali śpiewniki patri­o­ty­czne opra­cow­ane i roz­dane przez Prze­o­rat Pomorski. Była okazja, aby za wielo­let­nią dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną, szczegól­nie wśród młodzieży odz­naczyć Medalem „Polo­nia Sem­per Fidelis” pana Tadeusza Dzwonkowskiego. Medal wręczał Ste­fan Kukowskie — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława w asyś­cie gen. Józefa Gedymina Kra­jew­skiego. Po części ofic­jal­nej Gmina Tczew zaprosiła wszys­t­kich na ciasto i kawę.

24 sierp­nia 2023 r.

2427 sierp­nia w Sławie odbył się XXXV Jubileuszowy Rajd Hon­orowych Daw­ców Krwi, którego celem były pop­u­laryza­cja idei hon­orowego krwio­daw­stwa i zasad czer­wonokrzys­kich, inte­gracja środowiska hon­orowych daw­ców krwi PCK.Wziął w nim udział także Kan­clerz Prze­o­ratu Jarosław Bar­toszewski wraz z drużyną PCK z Gdańska, która pokony­wała różne konkurencje sportowo-​rekreacyjne i wykazy­wała się umiejęt­noś­ci­ami kierow­ców, pilotów i członków załóg samo­chodowych oraz zna­jo­moś­cią his­torii i zabytków Ziemi Lubuskiej, pow­sta­nia PCK i przepisów ruchu dro­gowego Pod­czas uroczys­tego zakończenia rajdu kawaler Jarosław Bar­toszewski przy­bliżył zebranym his­torię i idee Orderu Św. Stanisława i wręczył wielo­let­nim orga­ni­za­torom Rajdu – Bogusławie Fediuk – Pelińskiej i Janowi Kowal­czykowi Medale Inki. Oboje są zasłużonymi hon­orowymi daw­cami krwi, orga­ni­za­torami i prop­a­ga­torami różnych akcji czer­wonokrzys­kich, pro­mują i prowadzą kursy udziela­nia I pomocy przedm­e­dy­cznej i są zaan­gażowani w pomoc dla ukraińs­kich uchodźców.

15 wrześ­nia 2023 r.

Zespół Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie (akty­wna pani Anna Krykowska) przy wspar­ciu Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława po raz siódmy zor­ga­ni­zował Marsz Pamięci o ofi­arach hitleryzmu i stal­in­izmu. Kilka­set młodzieży z tczews­kich szkół prze­masze­rowały w mil­cze­niu aby pod Głazem Pamięci złożyć zapalony znicz i kwiaty. Wspólny śpiew hymnu Sybi­raków, kilka słówo obroń­cach naszej Ojczyzny i prze­jś­cie do sali Zespołu Szkół Katolic­kich, gdzie wysłuchal­iśmy dynam­icznej prelekcji red. Pio­tra Szubar­czyka (pos­tu­lanta do Orderu Ś.S. Wśród sztan­darów szkół był sztan­dar szkoły ze Swarożyna udeko­rowany Medalem 100. lecia przez naszą Konfederację.

Potem wspólny poczęs­tunek i uzgod­nie­nie dal­szych działań.

17 wrześ­nia 2023 r.

17 wrześ­nia 2023. To już dziewięć lat jak z inic­jatywy Ste­fana Kukowskiego została odsłonięta tablica upamięt­ni­a­jąca bohater­s­kich obrońców naszej Ojczyzny, którzy bronili nas od zachodu ze strony hitlerows­kich Niemiec, jak i 17 wrześ­nia bronili Pol­ski od wschodu. Jak zawsze uroczys­tości rozpoczęły się Mszą Św. za Ojczyznę w tczewskiej Farze. Po mszy na spotkanie przed tablicą spotkało się kilka­dziesiąt osób. Przy tabl­icy czekał już hon­orowy poczet sztan­darowy grupy rekon­struk­cyjnej Ułanów Zaniemeńs­kich z kap­i­tanem Adamem Zającem na czele. Wycie syreny z głębi terenu Fab­ryki Sztuk dało znak do rozpoczę­cia uroczys­tości przy tabl­icy, gdzie pow­itał wszys­t­kich zebranych rozu­mieją­cych pol­skość Ste­fan Kukowski. Mod­l­itwę za obrońców Ojczyzny poprowadził kawaler w Orderze kan­clerz Jarosław Bar­toszewski. Po czym del­e­gacje i osoby pry­watne złożyli wiązanki kwiatów (rozpoczął wieńcem biało-​czerwonym poseł z Gdańska Kacper Płażyński) oraz zapalone znicze pamięci. Syrena i prze­jś­cie na teren dziedz­ińca Fab­ryki Sztuk. Rolę prowadzącego prze­jął pos­tu­lant do Prze­o­ratu Pomorskiego Piotr Szubar­czyk, który rozpoczął his­to­ryczną wzmi­anką o obroń­cach i tych którzy Pol­skę zdradzili. Prowad­zony reflek­tor prze­suwał światło po wielkiej fladze i scenografii. Pan Rafał Buca z Młodzieży Wszech­pol­skiej przed­stawił o porzu­conych obroń­cach Europy i oso­bistą reflek­sją o udziale młodzieży w uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych. Roz­dane śpiewniki opra­cow­anych i fun­dacji Prze­o­ratu Pomorskiego umożli­wiły wspólne odśpiewanie pieśni „My Pier­wsza Bry­gada”. Przy­go­towanie pod­kładów muzy­cznych i śpiew przy­go­towała pani Mał­gorzata Smoter. Wspani­ała Insc­eniza­cja patri­o­ty­czna w wyko­na­niu uczniów Uni­w­er­syteck­iego Katolick­iego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. św. Jad­wigi Królowej pod kierunk­iem nauczy­cielki Joanny Drozd. I znów Wspólna pieśń „Szara Piechota” i „Rozk­witały pąki białych róż”. Prowadzący odczy­tał frag­menty przesła­nia przesłanego przez p. min­is­tra Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych. Krótkie wys­tąpi­enia o patri­o­tyzmie w szkołach, wśród młodzieży i oso­biste reflek­sje były w wys­tąpi­eni­ach posłów RP Kaz­imierza Smolińskiego, Kacpra Płażyńskiego i Michał Urba­ni­aka. W naw­iąza­niu do patri­o­ty­cznego wychowa­nia w szkołach Ste­fan Kukowski wskazał, że wśród obec­nych uczest­ników tego spotka­nia ma sied­miu swoich uczniów, których uczył w LO w Tczewie. Na zakończe­nie orga­ni­za­tor Wielki Mis­trz Orderu Ś.St. Ste­fan Kukowski w asyś­cie Kan­clerza Jarosława Bar­toszewskiego wraz z prze­wod­niczącą Rady Powiatu Bar­barą Kamińską, wręczyli podz­iękowa­nia współor­ga­ni­za­torom tego patri­o­ty­cznego spotka­nia. Uczniowie i kadra Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie zaprosili wszys­t­kich na poczęs­tunek, ser­wu­jąc kawę i ciasto. Zor­ga­ni­zował to Janusz Więcek — pos­tu­lant do Orderu Św. Stanisława. Dzięku­jemy wszys­tkim współor­ga­ni­za­torom. Cześć i chwała bohaterom.

2 października 2023 r.

1 października w Sank­tu­ar­ium Piaśnickim odbyła się doroczna uroczys­tość patri­o­ty­czna upamięt­ni­a­jąca ofi­ary masowej zbrodni doko­nanej przez Niem­ców w lasach piaśnic­kich w pier­wszych miesią­cach II wojny światowej.W nabożeńst­wie przy Kapl­icy Piaśnick­iej wzięło udział wiele osób z Pomorza i Kaszub, w tym wszys­tkie władze samorzą­dowe. a także przed­staw­icieli akty­wnych środowisk społecznych i poli­ty­cznych oraz wojsko i harcerze. Uroczys­tości wpisują się w Nar­o­dowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieck­iej Zbrodni Pomorskiej 1939 (w tym zbrodni piaśnick­iej). Uroczystą Mszę św. kon­cele­brował ks. bp Wiesław Szla­chetka w asyś­cie wielu księży.

Dnia 2 października 2023 br. miał miejsce w Koś­ciele pw. NMP Królowej Pol­ski w Wejherowie niezwykły kon­cert „Pamię­tamy, by czas nie zaćmił i w niepamięć nie obró­cił”. W kon­cer­cie pod patronatem Min­is­tra Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego wys­tąpiła Orkies­tra Fil­har­monii Nar­o­dowej pod batutą dyry­genta. Pub­liczność usłyszała „Sym­fonię pieśni żałos­nych” op. 36 Hen­ryka Mikołaja Góreck­iego. Gości pow­itała Teresa Pat­sidis — dyrek­tor Muzeum Piaśnick­iego w Wejherowie. Wśród gości i melo­manów zasiedli w koś­ciel­nych ławach m.in. prorek­tor Akademii Muzy­cznej w Gdańsku prof. dr hab. Marek Rocławski, prof. dr hab. Witosława Frankowska , byli przed­staw­iciele władz miasta i powiatu. Wśród nich na uroczys­toś­ci­ach w Piaśnicy i Wejherowie Order Św. Stanisława god­nie reprezen­tował kawaler Hen­ryk Jarosz.

2 października 2023 r.

Pol­skie Sto­warzysze­nie Morskie i Gospo­dar­cze im. Euge­niusza Kwiatkowskiego zostało założone w 1996 r. w Gdyni. Jed­nym z głównych założy­cieli był kpt. Ż.W. inż. Zbig­niew Sulaty­cki, obec­nie hon­orowy Prezes Sto­warzyszenia i Prze­wod­niczący Kon­wentu Morskiego. Sto­warzysze­nie orga­nizuje spotka­nia, odczyty i dyskusje, sym­pozja i sem­i­naria, kon­fer­encje naukowe, kon­gresy i wspiera Kon­wenty Morskie. Zasłużonym i wybit­nym Polakom nadaje własne tytuły hon­orowe i stat­uetki „Ani­mus et Sem­per Fidelis” oraz sre­brny pierś­cień z grawerunk­iem ANI­MUS ET SEM­PER FIDELIS” (Odważny i zawsze wierny). W tym roku to wybitne wyróżnie­nie otrzy­mali: Min­is­ter Kli­matu i Środowiska Anna Moskwa, woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich i Ste­fan Kukowski. W lau­dacji wygłos­zonej przez red. Pio­tra Szubar­czyka pod­kreślono kilkudziesię­ci­o­let­nią społeczną dzi­ałal­ność, chary­taty­wność, poświece­nie na rzecz innych i trwałe ślady na ziemi w postaci wielu pom­ników, tablic okolicznoś­ciowych także wychowanie kilku pokoleń młodych patri­otów. Także wspom­ni­ano o bardzo sze­rok­iej dzi­ałal­ności pro pub­lico bono w Orderze Św. Stanisława na różnych wyso­kich stanowiskach.

5 października 2023 r.

Ponownie bp Aleh Butkiewicz, biskup witeb­ski, prze­wod­niczący Kon­fer­encji Episkopatu Białorusi odwiedził ziemię sztum­ską i na zaprosze­nie prze­ora O.Ś.St. Pio­tra Steca odprawił mszę św. w goty­ckim koś­ciele w Pos­tolinie. Po mszy była okazja aby wręczyć dos­to­jnemu goś­ciowi w imie­niu Kapituły medal „Pro Eccle­sia” przyz­nany za wielo­let­nią pracę dusz­paster­ską wśród Polaków na obczyźnie, za kul­ty­wowanie pol­skości. Po mszy zostal­iśmy zaproszeni w gościnne progi Pio­tra Steca, gdzie przy kolacji był dobry czas i miejsce aby omówić dal­sze wspar­cie Polaków na Białorusi. Już planu­jemy orga­ni­za­cję let­niego obozu dla dzieci i młodzieży, także innych form współpracy. Dużą hojnoś­cią wykazał się nasz kawaler Antoni Fila, deklaru­jąc dal­sze wspar­cie. Wys­tąpimy z takim apelem do innych dam i kawalerów.

7 października 2023 r.

To było jest mnie ogromne wyróżnie­nie, że mogłam być w gronie Tych Wszys­t­kich Wspani­ałych Osób, które przez lata pra­cow­ały na rzecz Świ­etl­icy OAZA we wczo­ra­jszych obchodach 20 rocznicy. Pani Grażyna Antczak dziękowała państwu Kukowskim z całego serca za wielo­letni wkład, bez­in­tere­sowne zaan­gażowanie, za utworze­nie sekcji Akcji Katolick­iej, za tworze­nie zrębów Świ­etl­icy, za tony żywności w cza­sie gdy dzieci głodowały, za całe wiz­ual­iza­cje fes­tynów dla całej parafii.

Były uściski, wspom­nienia, kawa i swo­jskie ciasta i tort. Ste­fan Kukowski (obec­nie Mis­trz w Orderze Świętego Stanisława)

oce­ni­a­jąc 20 lat chary­taty­wnej pracy na rzecz w sumie tysięcy dzieci, za trud poświęce­nie wręczył w imie­niu Kapituły Medal INKI — zachować się jak trzeba na ręce założy­cielki Grażyny Antczak, która przez lata całe poświęca pro pub­lico bono swój czas, energię i zdrowie. Ustalono, iż w cza­sie Orszaku Trzech Króli Świ­etlica Oaza będzie współor­ga­ni­za­torem, przy­go­towu­jąc żywy żłóbek.

7 października 2023 r.

Nie często się zdarza, aby poli­tyk bez kamer, bez fan­far i tłumu przy­jechał aby dowiedzieć się na miejscu jak prze­b­ie­gają prace kon­ser­wa­torskie, co potrzeba aby koś­ciół św. Stanisława Kostki w Tczewie służył jeszcze setki lat. Po koś­ciele tym, jak i po tczewskiej Goty­ck­iej Farze oprowadzał ks. prał. Piotr Wysga — były pro­boszcz, potężna skarb­nica fachowej wiedzy. Na spotkanie z min­istrem Jarosławem Sell­inem (przy­był rodzin­nie ze swoją żoną) został zapros­zony Ste­fan Kukowski z małżonką, od ponad 60 lat związany z tczewską Farą (m.in. autor i główny pro­jek­tant dziesiątek tablic w Kapl­icy Pamięci, pro­jek­tant pom­nika — krzyża lur­dzkiego, itp.)W roboczym spotka­niu uczest­niczył też kawaler w Orderze Ś.S. Andrzej Zblewski. W spotka­niu uczest­niczy też sze­roko znany i ceniony malarz Jarosław Kukowski, który umówił się ponownie na spotkanie w ate­lier artysty. Pod­czas obiadu w u pro­boszcza Adama Gadom­skiego porus­zono temat neogo­ty­ck­iego ołtarza ufun­dowanego przez kawalerów w Orderze dla spalonego koś­cioła w Kas­parusie, zapros­zono pana min­is­tra Sel­l­ina na uroczys­tości patri­o­ty­czne 10 listopada do Mecha­linek. Na zakończe­nie sym­pa­ty­cznego spotka­nia w imie­niu Kapituły Medalu „Pro Eccle­sia” za wielo­let­nie wspieranie nar­o­dowych i koś­ciel­nych dóbr kul­tury, dzięki czemu także i zabytki parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie służą i będą przez następne pokole­nia służyć wiernym — wręczyli poprzedni i obecny pro­boszcz oraz Ste­fan Kukowski.

8 października 2023 r.

Chór Mieszany Pas­sion­ata pow­stał w lutym 2013 roku przy Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie. W swoim reper­tu­arze posi­ada utwory świeckie, ludowe, okolicznoś­ciowe, patri­o­ty­czne oraz sakralne. Chór wys­tępuje także w koś­ciołach Tczewa i okolic. Śpiewem ubo­gaca Mszy Świę­tych w wielu innych miejs­cowoś­ci­ach Pomorza. Na jubileuszowym kon­cer­cie byli wybitni ogólnopolscy soliści Prze­mysław Radziszewski i Agata Sowa. Chór od początku współpracuje z Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Św. Stanisława, skąd otrzy­muje cały wiz­erunek plas­ty­czny. Także tworzy oprawę muzy­czną na orga­ni­zowanych przez Order uroczys­toś­ci­ach: Orszaki Trzech Króli, Żołnierzy Niezłom­nych, 17 wrześ­nia, na rzecz hos­picjum. Członkowie chóru nawet pry­wat­nie wykazują się przy­wiązaniem do Koś­cioła i Ojczyzny. Doty­czy to zarówno pani Moniki Bławat, jak i obec­nego dyry­genta Michała Ole­jnika, na którego ręce Ste­fan Kukowski i Piotr Szubar­czyk złożyli medal „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nany przez Kapitułę Medalu. Według dewizy Orderu Praemiando inci­tat — liczymy na wiele lat dal­szej współpracy.

14 października 2023 r.

W Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbyła się VII kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa z cyklu „Wielcy ludzie małego Pelplina”. W tym roku poświę­cona artys­tom sztuk plas­ty­cznych: malar­zom i rzeźbiar­zom wywodzą­cym się z Pelplina i tym, którzy tutaj tworzyli. Mowa będzie m.in. o Wacławie Szczeblewskim – założy­cielu Pomorskiej Szkoły Sztuk Plas­ty­cznych, Władysławie Drapiewskim – twórcy ści­en­nego malarstwa sakral­nego, Ste­fanie Lewickim, który w Pelplinie prowadził pra­cownię malarską, Mikołaju Cichoszu – pomorskim rzeźbiarzu oraz Woj­ciechu Durku, który z Pelplina nie pochodził, ale zostawił w tym mieś­cie jedno z dzieł swo­jego życia: pom­niki o charak­terze patriotyczno-​religijnym, zniszc­zone przez Niem­ców jesienią 1939 r. Prele­gen­tami był, m.in. kawaler Ryszard Szwoch, zaś pomysło­dawcą i mod­er­a­torem kon­fer­encji był Bog­dan Wiśniewski — koman­dor pelpliński. Jak zawsze part­nerem Prze­o­rat Pomorski, który reprezen­towali: Ste­fan Kukowski, Tadeusz Serocki i Ryszard Rogaczewski.

28 października 2023 r.

Prze­o­rat Pomorski Orderu św. Stanisława zor­ga­ni­zował 28.10.2023r. inwest­y­turę w swoim Prze­o­ra­cie. Przed mszą przy kawie było spotkanie pos­tu­lan­tów, dam i kawalerów w goty­ckim refek­tarzu Col­legium Mar­i­anum, gdzie ks. prał. Józef Pick poprowadził mod­l­itwy za zdrowie dam, blis­kich krewnych kawalerów oraz za zmarłego graw­era Zbig­niewa Cegiel­skiego. Potem omówiono 14 let­nią dzi­ałal­ność Prze­o­ratu Pomorskiego. Ste­fan Kukowski (były przeor) dokonał pod­sumowa­nia dzi­ałal­ności, przed­stawił sześ­ciu nowych pos­tu­lan­tów i omówił cer­e­monie. Pro­cesyjnym prze­jś­ciem nawą główną wraz z dos­to­jnymi kapłanami w bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie rozpoczęliśmy Mszę Św. kon­cele­browaną, którą odprawił Wielki Prałat Kon­fed­er­acji ks. prał. Józef Pick w asyś­cie Prałata Jego Świą­to­bli­wości Mar­i­ana Szczepińskiego i ks. prof. dr. hab. Pio­tra Moskala. Ks. J.Pick głosił homilię, naw­iązu­jąc do założy­ciela króla Stanisława Poni­a­towskiego, ale też do Kon­fed­er­acji Orderu. Homilią zach­wycili się wszyscy zebrani. W darze ołtarza dla kat­edry złożyliśmy wszys­tkie tomy nowego wyda­nia Lekcjonarza.

Po mszy świętej przys­tąpil­iśmy do Inwest­y­tury, którą bardzo sprawnie poprowadził Marsza­łek — Kan­clerz Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosław Bar­toszewski. Inwest­ował Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski w asyś­cie prałata Józefa Picka, Prze­ora Pomorskiego — Pio­tra Steca i miecznika Leszka Mel­era. Pos­tu­lanci złożyli przysięgę na stop­ni­ach ołtarza przed gronem Ofi­cerów Orderu, a w momen­cie pode­jś­cia przed ołtarz został im nałożony „płaszcz odpowiedzial­ności i służby” przez Prze­ora Pomorskiego. Pos­tu­lanci klęcząc w ryc­er­skim rytuale mieczem zostali pasowani na Kawalerów i Damy: Krzyż Kawaler­ski K.C.St.S., Adri­ana Pilarska, Ewa Michałowska, Kurpiewski Andrzej, Krzyż Ofi­cer­ski O.C.St.S. Marika Wohlert , Krzyż Koman­dorski C.C.St.S. Janusz Więcek, Piotr Szubar­czyk. Pod­niesienia: Krzyż Ofi­cer­ski O.C.St.S. Jan­ina Lubawska, Krzyż Koman­dorski C.C.St.S.: Adam Wika-​Czarnowski, Ryszard Rogaczewski, Jarosław Struczyński, Ryszard Szwoch, Bogusław Tadrowski. Krzyż Koman­dorski z Gwiazdą Sre­brną C.S.St.S. Hen­ryk Jarosz. Krzyż Wielki z Gwiazdą Złotą G.C.St.S.: Jarosław Bar­toszewski, Leszek Meler, gen. Józef Gedymin Kra­jew­ski. Krzyże zasługi za wiele lat pracy w Orderze otrzy­mali: Sre­brny Krzyż Zasługi Orderu Św. Stanisława Kaz­imierz Smoliński, Złoty Krzyż Zasługi Orderu Św. Stanisława Piotr Stec. Za lata rzetel­nej pracy w Prze­o­ra­cie Pomorskim podz­iękowa­nia otrzy­mała dama Halina Cybul­ska i Zdzisław Frątczak. Wielkie Cer­ty­fikaty Dobra Kon­fed­er­acji otrzy­mali: Ks. Józef Mar­ian Pick i Antoni Fila. Po uroczys­tej Inwest­y­turze był czas na wspólne zdję­cie w atmos­ferze radości i wzruszenia z dos­to­jnymi Kapłanami, Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji oraz mnóstwo zdjęć w różnych kon­fig­u­rac­jach. Po tym był czas na spotkanie także w gronie rodziny, przy­jaciół w refek­tarzu, gdzie czekał już przy­go­towany poczęs­tunek. W atmos­ferze radości spożyliśmy dania, omówiliśmy dal­sze plany dzi­ała­nia po czterech lat­ach czeka­nia na to radosne spotkanie naszych dam i kawalerów.

31 października 2023 r.

Już po raz jede­nasty, Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie oraz Zespół Szkół Katolic­kich zaprosili na wyjątkowe wydarze­nie, które rozbudzi w nas prag­nie­nie świę­tości i dobra. Od 11 lat inic­ja­torem i współor­ga­ni­za­torem uroczys­tości, autorem całej wiz­ual­iza­cji jest Ste­fan Kukowski. Tczewski Bal Świę­tych to coroczna uczta dla całych rodzin, pełna radości, zabawy i ducha wspól­noty. W tym roku uczest­nicy gro­madzą się przed koś­ciołem św. Józefa, skąd wyruszył rozśpiewany i radosny korowód. Prawie wszyscy byli w stro­jach świę­tych i aniołów. Były trans­par­enty pro­mu­jące świę­tość. Miejscem „niebi­ańskiej cel­e­bracji” był koś­ciół szkolny, który led­wie pomieś­cił tylu świę­tych i aniołów. W Boże uwiel­bi­e­nie zabrał chór dziecięcy ROKIDS z Małego Kato­lika w Rokitkach. Rozśpiewanym dzieciom towarzyszyli będą utal­en­towani muzycy, którzy stworzyli nieza­pom­ni­aną atmos­ferę. Nie zabrakło konkursów, quizów, wspól­nych zabaw. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, jak co roku, zebrał od swoich dar­czyńców słody­cze i ciasta. W namio­cie przy koś­ciele młodzież z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP na czele z kawalerem Orderu Januszem Więck­iem przy­go­towała gorącą herbatę, dla dorosłych kawę, doda­jąc własne wyp­ieki wydawała każdemu uczest­nikowi słodki poczęs­tunek. Wspól­nie stworzyliśmy wieczór pełen świę­tości, zabawy i uśmiechu. Niech każdemu przyświeca myśl, że może być świę­tym! Prze­o­rat Pomorski dla każdego z dar­czyńców przy­go­tował spec­jalny cer­ty­fikat dobra syg­nowany pieczę­ci­ami ks. Adama Gadom­skiego i Wielkiego Mis­trza Konfederacji.

10 listopada 2023 r.

16 listopada 2023 r.

Pasier­bowe kon­certy w Pelplin­ieW tym roku mija 30 rocznica śmierci ks. Janusza st. Pasierba – wybit­nego poety i his­to­ryka sztuki, pro­fe­sora Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie i Akademii Teologii Katolick­iej (dzisiaj: Uni­w­er­sytet Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego).Z tej okazji w Pelplinie – mieś­cie, które szczegól­nie było bliskie poe­cie – odbyły się dwa kon­certy przy­go­towane według włas­nego sce­nar­iusza przez Bog­dana Wiśniewskiego koman­dora Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Św. Stanisława. Pier­wszy, zaty­tułowany „Poeta jest Twoim bratem”, odbył się 15 wrześ­nia w pelplińskiej bazylice kat­e­dral­nej. Tek­sty ks. Pasierba czy­tały aktorki: Elż­bi­eta Goe­tel i Monika Janeczek-​Toporowska, zaś z reper­tu­arem muzyki religi­jnej wys­tąpiły sopranistki: Jolanta Grzona i Beata Dąbrowska. Na organach towarzyszył im Michał Rakowski. Inny charak­ter miał nato­mi­ast kon­cert zaprezen­towany na sce­nie Miejskiego Ośrodka Kul­tury w Pelplinie. 15 listopada 2023 r. troje znakomi­tych artys­tów wys­tąpiło w pro­gramie „Wiara. Nadzieja. Miłość”. Monika Janeczek-​Toporowska inter­pre­towała wier­sze ks. Pasierba, zaś Agata Glejt i Sła­womir Hoduń przy­go­towali liryki tego poety w wer­sji wokalno-​muzycznej.

18 listopada 2023 r.

W dworku we Frący odbył się XV Międzyg­minny Konkurs Poezji i Pieśni Patri­o­ty­cznej o patronat hon­orowy popros­zono Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji, który opra­cował wiz­ual­iza­cję i przekazał wiele nagród rzec­zowych dla wszys­t­kich lau­re­atów. Jest to kole­jna współpraca na niwie szerzenia patri­o­tyzmu wśród dzieci i młodzieży. Inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem tego konkursu jest nasza pos­tu­lan­tka Regina Kotłowska. Przed oce­ni­an­iem dzieł była okazja do wręczenia medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” wielce zasłużonemu 90. let­niemu panu Edmundowi Witt­stock­owi „za pielęg­nowanie his­torii rodzin­neji dziejów Małej Ojczyzny, za propagowanie pol­skości w duchu katolick­iej wiary ojców naszych”. Bardzo pop­u­larny na tej ziemi dzi­ałacz otrzy­mał gorące oklaski. Jak pod­kreślono było to bardzo wzrusza­jące i wychowu­jące wydarzenie.

9 grud­nia 2023 r.

Teren kwidzyńs­kich sta­jni, okry­tych leg­endą, to szczególne miejsce, w którym można mówić o sile trady­cji, bo szwadron to sym­bol przy­wraca­nia trady­cji pol­skiemu wojsku. Z radoś­cią i dumą reprezen­tował nasz Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji cały Order Św. Stanisława w dorocznym spotka­niu opłatkowym w myśl idei za Boga i Ojczyznę. Na wniosek i przy współudziale Dowódcy Sto­warzyszenia Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich Adama Zająca wręc­zono Medal INKI Zachowałem się jak trzeba Panu płk. Stanisła­wowi Skrzyp­skiemu — Preze­sowi Wojew­ódzkiego Związku Inwalidów Wojen­nych „za wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba. Bo pol­skość to nor­mal­ność, to obow­iązek, to honor.” W cza­sie tego wig­ili­jnego spotka­nia była też okazja do omówienia dal­szej współpracy z Orderem Św. Stanisława. Pre­amiando Incitat !

11 grud­nia 2023 r.

Na doroczny Opłatek biskupa diecez­jalny dr. Ryszard Kasyna zaprosił nasz Prze­o­rat Pomorski. Po kon­cer­cie kolęd w kat­e­drze Przes­zliśmy do refek­tarz, gdzie składal­iśmy sobie wza­jem­nie życzenia. Order reprezen­towali: Ste­fan Kukowski G.C.C.St.S., Bog­dan Wiśniewski \G.S.St.S. oraz Leszek Meler G.C.St.S., który złożyli życzenia Eksce­lencji w imie­niu Kon­fed­er­acji dając w darze bogato haftowany ornat. Wśród wielu dos­to­jnych gości spotkaliśmy takich z którymi już uzgad­nial­iśmy dal­sze dzi­ała­nia chary­taty­wne. Przy kawie już z ks. bisku­pem Arka­diuszem Okro­jem dopre­cy­zowal­iśmy dzi­ała­nia w 11. Tczewskim Orszaku Trzech Król i A.D.2024. Rad­owal­iśmy się też z udzi­ału w naszej del­e­gacji z Adama Zająca — Prezesa Sto­warzyszenia Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńskich.

17 grud­nia 2023 r.

W niedzielę 17 grud­nia damy i kawalerowie spotkali się w restau­racji *Piaskowa” w Tczewie na dorocznym spotka­niu opłatkowym przy­go­towanym dzięki wielkiej życ­zli­wości kaw. Pio­tra Rezmera i dostar­c­zonym cias­tom Leszka Melera.Piękną inic­jatywą wykazali się Adri­ana Pilarska i Andrzej Kurpiewski, którzy przy­wieźli sprzęt nagłaś­ni­a­jący, śpiewa­jąc kolędy zachę­cili nas do wspól­nego śpiewu kolęd. O głębokości przeżyć Bożego Nar­o­dzenia mówił ks. kapelan prał. Piotr Wysga. Pobło­gosławił opłatek, którym łamiąc się złożyliśmy sobie życzenia. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji podz­iękował tym którzy pra­cow­ali chary­taty­wnie w naszym Prze­o­ra­cie. Przyz­naną I Klasę Orderu Ś.S. udeko­rował kaw. Jarosława Bar­toszewskiego. S. Kukowski przekazał o stanie pow­stawa­niu nowego zakładu graw­er­skiego, który będzie dla nas wykony­wał dystynk­to­ria orderowe. W cza­sie kolacji była okazja o krótkiego omówienia obec­nych, jak i planowanych dzi­ałań. Kaw. Józef Kra­jew­ski omówił dzi­ała­nia zmierza­jące to naw­iąza­nia kon­taktu (za zgodą Wielkiego Mis­trz) z Zakonem Ryc­er­skim Ojca Anchita z Brazylii. Marika Wohlert przekazała o braku zain­tere­sowa­nia kawalerów Szla­chetna Paczka. Nadal zbier­amy dary rzec­zowe dla bez­dom­nych. W spotka­niu naszego Prze­o­ratu Pomorskiego mogli i wzięli udział damy: Cybul­ska Halina, Adri­ana Pilarska, Maika Wohlert. Kawalerowie: ks. Piotr Wysga, Andrzej Kurpiewski, Józef Kra­jew­ski, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Znaczna część Prze­o­ratu została uspraw­iedli­wiona z nieobecności.