AD 2021

6 sty­cz­nia 2015 r.

W Pelplinie bur­mistrz miasta Patryk Dem­ski wyszedł z inic­jatywą orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli pro­ponu­jąc patronat hon­orowy Biskupowi Pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie, ks. infuła­towi Tadeuszowi Brzez­ińskiemu i Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Świętego Stanisława. Włączyliśmy się do współor­ga­ni­za­cji i pomocy rzec­zowej. Wiz­ual­iza­cję Orszaku wykonał przeor Ste­fan Kukowski, ciasta spon­sorował kawaler Leszek Meler przyj­mu­jąc też zaszczytny obow­iązek Pier­wszego Króla Orszaku Pelplińskiego. W orga­ni­za­cję włączył się akty­wnie kawaler Bog­dan Wiśniewski przy­go­towu­jąc młodzież swego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego do bar­wnego korowodu orsza­kowego, idąc obok biskupa Ryszarda Kasyny.

Orszak piel­grzy­mu­jąc z trzech stron miasta z trzema królami połączył sięw ponad tysięczny tłum, który przeszedł do przepięknej goty­ck­iej Bazy­liki Kat­e­dral­nej. Tam trzej królowie złożyli Dzieciątku dary: mirrę, kadzidło i złoto. Pełna kat­e­dra ludzi wysłuchali homilii księdza Biskupa i podz­iękowań bur­mistrza miasta Pelplin. Po kon­cer­cie kolę­dowym młodzieżowego zespołu piel­grzymi mogli w kruż­gankach cys­ter­s­kich poczęs­tować się gorącą kawą i ciastem oraz otrzy­mać cer­ty­fikat udzi­ału w Orszaku. Zadzi­wieni frek­wencją orga­ni­za­torzy i nasz prze­ordeklarują jeszcze bar­wniejszy pokłon Dzieciątku w roku przyszłym.