listopad

3 listopada 2020 r.

W Orderze Świętego Stanisława o zasięgu ogól­noświa­towym jest prężnie dzi­ała­jący Prze­o­rat Dol­nej Aus­trii, który jest dumny ze swej dzi­ałal­ności chary­taty­wnej, wspier­a­jąc ludzi i orga­ni­za­cji potrze­bu­ją­cych wspar­cia. o ich dzi­ała­ni­ach jest na : www​.face​book​.com/orderof­saintstanis­law oraz www.order-of-saint-stnislas.com. Za współpracę, zrozu­mie­nie i doce­nie­nie dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Dol­nej Aus­trii w Orderze, Prze­o­rat Pomorski otrzy­mał okolicznoś­ciowy medal przysłany przez Wielkiego Prze­ora Aus­trii Chev. Har­ald M. Hauka i Chan­cel­lor of Europe Exc. Dr. Alexan­dra Graff de Pancsova na ręce Ste­fana Kukowskiego.Liczymy na dal­sze zacieśnie­nie współpracy i wza­jemne inspirowanie się, a po okre­sie obostrzeń pan­demicznych na wiz­ytę. Poprzed­nio: 67 października 2018– pow­sta­nia Prze­o­ratu Dol­nej Aus­trii w Eggen­burgu był del­e­gat Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, który wręczył Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława, naw­iązu­jąc trwałą współpracę.

7 listopada 2020 r.

7 listopada – dokład­nie w 150 rocznicę urodzin Biskupa Kon­stan­tyna Dominika – odbyła się w Pelplinie kon­fer­encja pop­u­larnonaukowa poświę­cona temu, który — jak pisał ks. Janusz St. Pasierb — był nadzwycza­jnie zwycza­jny. Ze względu na obow­iązu­jące obostrzenia związane z pan­demią Covid 19 kon­fer­encja została przeprowad­zona w try­bie online, dzięki tech­nicznemu i logisty­cznemu wspar­ciu Radia Głos.Otworzył ją biskup diecez­jalny Ryszard Kasyna, który podz­iękował za jej zor­ga­ni­zowanie, życzył owoc­nych obrad i reflek­sji nad włas­nym życiem. Następ­nie zostało zaprezen­towanych dziewięć refer­atów. Autorzy wys­tąpień (ks. prof. dr hab. Jan Walkusz – KUL, Teresa Hoppe – Cen­trum Myśli Jana Pawła II w Gdyni, Bożena Korth – dyrek­tor Szkoły Pod­sta­wowej im. Bpa K. Dominika w Swarzewie, ks dr Krzysztof Koch – dyrek­tor Bib­lioteki Diecez­jal­nej, ks. Stanisław Majkowski – kus­tosz sank­tu­ar­ium Matki Boskiej Królowej Pol­skiego Morza w Swarzewie, ks. Karol Mis­i­urski – parafia św. Jakuba Apos­toła Łebie, dr Euge­niusz Pryczkowski – ZK-​P Ban­ino oraz klerycy: Krys­t­ian Rink z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie i Woj­ciech Zielke z Gdańskiego Sem­i­nar­ium Duchownego – pochodzący z rodziny Kon­stan­tyna Dominika) mówili o różnych aspek­tach życia i dzi­ałal­ności kandy­data na ołtarze – m. in. o jego teologii pracy, o maryjnej duchowości, o wzorcu świę­tości na współczesne czasy, o jego roli jako rek­tora Sem­i­nar­ium Duchownego, o kaszub­skim środowisku i rodzinie. Podawano także liczne przykłady kul­ty­wowa­nia pamięci o Nim – zarówno w środowisku Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego, w parafii swarzewskiej, jak i w dwóch szkołach noszą­cych Jego imię. Istot­nym dopełnie­niem kon­fer­encji było wys­tąpi­e­nie ks. Win­cen­tego Pyt­lika – wice­pos­tu­la­tora w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym, który mówił o możli­wości składa­nia świadectw i łask. Zapraszał również do mod­l­itwy w trud­nych sprawach za wstaw­i­en­nictwem Sługi Bożego Biskupa Kon­stan­tyna. Part­nerem był Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława B.M. Kon­fer­encję przy­go­tował i poprowadził Bog­dan Wiśniewski – koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Św. Stanisława B.M. , który jest także redak­torem pub­likacji z mate­ri­ałami pokon­fer­en­cyjnymi. Stronę graficzno-​promocyjną zajął się Ste­fan Kukowski – Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława B.M. Kon­fer­encję wspo­mogli pon­adto: kawaler Leszek Meler oraz kawaler Ryszard Rogaczewski (ten ostatni przy­go­tował redakcję graficzną publikacji).

7 listopada 2020 r.

Grupa Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa sku­pia kilka­dziesiąt dzieci (grupa młod­sza) i młodzież szkolną (grupa starsza) przy koś­ciele św. Józefa w Tczewie. , Świętego Win­cen­tego a’Paulo na ul. Kaszub­skiej w piątki o 19.15 Opiekunowie: — Sios­tra Natalia Adamska i ksiądz Andrzej Węsier­ski. Opiekunką grupy jest dama naszego Orderu Katarzyna Stu­deny. Od kilku lat współpracu­jemy, szczegól­nie przy orga­ni­za­cji chary­taty­wnych pikników, zbiórkach na rzecz potrze­bu­ją­cych, spotkań patri­o­ty­cznych, współt­worzenia wypoczynku dla tej młodzieży, czy przy Orszaku Trzech Króli.

Dlat­ego Kapituła Medalu przyz­nała Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa Medal Roku Jana Pawła II, który wręczył w koś­ciele po mszy świętej kan­clerz kapituły Ste­fan Kukowski. ode­brała sios­tra Natalia i Marysia — przed­staw­icielka Grupy.

Szczęść Boże na dal­szą współpracę.

9 listopada 2020 r.

Za inic­jatywę, przy­go­towanie setek ulotek, roll– apu, plansz, banerów rozsyłanych inter­ne­towo dostal­iśmy podz­iękowanie od brata Tomasza. Efek­tem naszej pracy jest zebranie na konto szkoły św. Stanisława w parafii w Bocaranga kilku tysięcy euro.

Z naszych kawalerów najho­jniejszy był ks. kapelan Józef Pick. Oczeku­jemy dal­szych wpłat. Dobroczyń­com serdeczne Bóg zapłać.

Nadal prosimy nawet na drobne wpłaty.

Konto na które należy wpła­cać dobrowolne datki: konto naszej Kus­todii zakon­nej Tchad-​RCA. Konto jest obsługi­wane przez naszego ekonoma Kus­todii — wpła­cane pieniądze w całości trafi­ają do:

Credit Lyon­nais, Paris Anjou 20 Boule­vard Malesherbes, 75008 Paris. Vice Province Capucins Tchad-​RCA

IBAN FR06 3000 2009 6500 0000 5505 D45 BIC CRLYFRPP

Proszę dopisać: Tomasz Świtała Szkoła św. Stanisława

25 listopada 2020 r.

Dla uczczenia tej set­nej rocznicy nasz Prze­o­rat Pomorski zor­ga­ni­zował wys­tawę „Odblask Tajem­nicy„, która jest próbą zbiorowej odpowiedzi pol­s­kich artys­tów na pos­tu­lat: „Do tych, którzy z pasją i poświęce­niem poszukują nowych «epi­fanii» piękna, aby podarować je światu w twór­c­zości artysty­cznej”. Wys­tawa miała wędrować po Polsce, a także poza grani­cami kraju. Wys­tawa miała także zaw­itać do Lon­dynu. Niestety pan­demia pokrzyżowała plany ekspozy­cji wędru­jącej. W Lon­dynie, Towarzystwo Pomocy Polakom – pod którego pieczą wys­tawa londyńska miała się odbyć, pod­jęło decyzję zor­ga­ni­zowa­nia wys­tawy wirtu­al­nej. Dostępna jest od 25 listopada 2020 na stronie:

https://www.tpp.london/reflection-​of-​mystery–introduction/?fbclid=IwAR24dNKMdiGERlFrXvoa3YWuYFK9TCPX­iszul–NcxdPmHx0eoLO0ul9nkoI

https://www.tpp.london/gallery/​z

Prosimy o wpisy­wanie się do Księgi Gości (Guest Book), można po pol­sku, ang­iel­sku lub w innym dowol­nym języku

https://www.tpp.london/the–relief-​society-​for-​poles-​2/​reflection-​of-​mystery/​tpp–london-​reflection-​of-​mystery–guest-​book/​

Pry­mas Anglii i Walii, Kar­dy­nał Vin­cent Nichols, w liś­cie do Towarzystwa Pomocy Polakom z okazji otwar­cia wirtu­al­nej wys­tawy pisze:

„Pię­kno które nas otacza jest frag­mentem, odzwier­ciedle­niem jego źródła: piękna esencji i natury Boga. Świat można

zrozu­mieć jako pełny tych frag­men­tów lub odblasków: w naturze, w architek­turze, w muzyce i, oczy­wiś­cie, w sztuce”.

Kura­torem Wys­tawy jest kawaler w Orderze ŚS Janusz Sikora-​Sikorski KC*SG Prezes Towarzystwa Pomocy Polakom (Char­ity No. 327128)

26 listopada 2020 r.

W cza­sie reżimu pan­demii i w tym cza­sie ekspozy­cji dzieł malars­kich „Odblask Tajem­nicy” w aresz­cie śled­czym w Gdańsku oraz w więzie­niu w Sztu­mie uzgod­niono, iż zor­ga­nizuje się teraz ekspozy­cję wirtu­alną, a w dogod­nym cza­sie w roku przyszłym będą kole­jne odsłony na żywo. Wielokroć przekładane spotkanie z władzami więzi­en­nictwa i wręcze­nie podz­iękowań za kilkulet­nią współpracę w zakre­sie dzi­ałań patri­o­ty­cznych na ziemi sztum­skiej, w tym pomoc i wspar­cie, m. in. w orga­ni­za­cji plen­erów malarsko-​rzeźbiarskich, budowy pom­nika Inki i orga­ni­za­cji uroczys­tości odsłonię­cia) Prze­o­rat Pomorski i Kapituła Medalu 100.lecia Odzyska­nia Niepodległości przyz­nała zasłużonym pra­cown­ikom takie medale.

Zaś za wiele lat orga­ni­za­cji Ogólnopol­skiego Przeglądu Sztuki Więzi­en­nej ( w tym roku a konkurs wpłynęło ponad 1300 prac, których autorami było 278 osad­zonych z kraju i 99 z zagranicy, które pokazy­wały co gra w duszach więzi­en­nych twór­ców w dąże­niu do wol­ności i naprawy).Uczczono 100 rocznicę urodzin Jana Pawła II oraz 100 rocznicę plebis­cytu na Pow­iślu, Warmii i Mazu­rach. dostrzegliśmy też wielkie zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję wys­tawy „Odblask Tajemnicy”.

Udział w spotka­niu wzięli odz­naczeni medalami pra­cown­icy więzi­en­nictwa: płk Andrzej Tesarewicz – Dyrek­tor Okrę­gowy Służby Więzi­en­nej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiar­dowski – Z-​ca Dyrek­tora Okrę­gowego SW w Gdańsku, mjr Marek Stuba – Rzecznik Pra­sowy Dyrek­tora Okrę­gowego SW w Gdańsku, Jarosław Wodz­iński – Prze­wod­niczący Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku, Tadeusz Łoz­iński – Z-​ca Prze­wod­niczącego Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku, płk Andrzej Tesarewicz – Dyrek­tor Okrę­gowy Służby Więzi­en­nej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiar­dowski – Z-​ca Dyrek­tora Okrę­gowego Służby Więzi­en­nej w Gdańsku ‚płk Artur Król – Dyrek­tor Aresztu Śled­czego w Gdańsku, płk Jan Moro­zowski – Dyrek­tor Zakładu Karnego w Sztu­mie, Czesław Tuła — Prze­wod­niczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa, Jarosław Wodz­iński – Prze­wod­niczący Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku.

Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława otrzy­mał Zarząd Okrę­gowy NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku złożony na ręce Jarosława Wodz­iński­iego –Prze­wod­niczącego Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku złożony na ręce Jarosława Wodz­ińskiego — Prze­wod­niczącego Zarządu Okrę­gowego NSZZ Funkcjonar­iuszy i Pra­cown­ików Więzi­en­nictwa w Gdańsku.

Medale wręczał Kan­clerz Kapituły medali Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w asyś­cie damy Anny Par­tyka i kawalera Łukasza Partyki.

Omówiliśmy dal­szą współpracę, szczegól­nie nad rewital­iza­cją Świętego Gaju, innymi patri­o­ty­cznymi i kul­tur­al­nymi dzi­ała­ni­ami - wszyscy uczest­nicy zadeklarowali dal­szą, inten­sy­wną współpracę z Orderem.