AD 2019

6 sty­cz­nia 2019 r.

Wśród muzyki kolę­dowej przy­go­towa­nia do wymarszu. Wydawanie śpiewników orsza­kowych, cza­sop­ism, przyk­le­janie znaczków, wydawanie cer­ty­fikatów, koron każdemu uczest­nikowi. Z placu Hallera wyrusza Król Mel­chior Pier­wszy (ks. Stanisław Sokun), za nimi jedzie konno ryc­erz i dama (Janusz i Alicja Konkel), za nimi Królowa Jad­wiga, patronka Tczewa w towarzys­t­wie dwórek. Potem pro­boszcz ks. Adam Gadom­ski w towarzys­t­wie Wielkiego Kan­clerza OŚS Ste­fana Kukowskiego, dołączył także poseł Kaz­imierz Smoliński. Dalej Bractwo Kurkowe oraz Szwadron Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. Grupa mod­er­a­torów inicju­jąca okrzyki, śpiewy kolęd, gra­jąc na instru­men­tach z Zespołu Szkół Katolic­kich. Za szkołami dołączą mieszkańcy miasta. Z terenu Fab­ryki Sztuk wyruszył wspani­ałą bryczką Cesarz Kacper Pier­wszy — Krzysztof Chylicki w towarzys­t­wie sze­rok­iego dworu. Rytm nadawał i kolędy intonowała orkies­tra Tor­peda. Na początku orszaku wiernych szedł ks. pro­boszcz kanonik Jan Buk. Dołączyły grupy Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku, tczews­kich Ama­zonek, I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego. Z placu przy pom­niku Jana Pawła Świętego wyruszył Szejk Bal­tazar Pier­wszy (Jiry Stu­deny) w asyś­cie wielu aniołków, za nim jechał konno ryc­erz (Eligiusz Micha­lak) w towarzys­t­wie dwórki na koniu. Chorążymi byli przed­staw­iciele Klub Kawaleryjski im. 18 Pułku Ułanów Pomors­kich. Na początku orszaku wiernych szedł ks. dziekan Jacek Spy­chal­ski i starosta Mirosław Augustyn. Za nimi szły grupy młodzieży szkol­nej, głównie z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego i Zespołu Szkół Eko­nom­icznych. W odstę­pach cza­sowych przy­chodzili królowie, kła­niali się Dzieciątku, składali hołd i dary. Na głównej sce­nie świąteczny kli­mat tworzył nasz sławny artysta Prze­mysław Radziszewski, który pory­wał mieszkańców do wspól­nego śpiewu kolęd. Prowadze­nie i nar­rację powier­zono księdzu Piotrowi Pruskiemu, który wspom­niał iż jesteśmy jed­nym 750 orsza­kiem w kraju, który tak licznie po raz szósty jest na urodz­i­nach Chrys­tusa. Wielo­bar­wny tłum po przy­by­ciu korzys­tał z „poczęs­tunku świętej rodziny”, była dla wszys­t­kich gorąca kawa, herbata, ciasta różnorodne i słody­cze. Były też jabłka i po raz pier­wszy, pod czu­jnym strażaków, wielkie ognisko nad którym piec­zono ponad 500 kiełbas z dodatkami. Każdy uczest­nik Orszaku otrzyma cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc pieczę­cie trzech króli. Każda rodz­ina prze­brana i god­nie uczest­nicząca w Orszaku mogła uzyskać duży, imi­enny cer­ty­fikat z pod­pisami patronów. Każdy otrzy­mał dar­mowy śpiewnik z kolę­dami, aby wspól­nym śpiewem uczest­niczyć we wspól­no­cie Epi­fanii. O potrze­bie bycia razem z okazji Święta Trzech Króli, jego trady­cji, o odnowie oblicza ziemi, tej ziemi — mówił ksiądz dziekan Jacek Spy­chal­ski. Sym­pa­ty­cznymi słowami pow­itał mieszkańców i życzenia złożył starosta tczewski Mirosław Augustyn. Zaś Ste­fan Kukowski (pomysło­dawca i główny koor­dy­na­tor) słowami Bóg zapłać podz­iękował wielu osobom pry­wat­nym, szkołom, orga­ni­za­cjom za hojność i wielki trud włożony w orga­ni­za­cję tczewskiego Orszaku dla kilku tysięcy mieszkańców. W tym roku na Tczewskim Orszaku był SzpikoBus, gdzie kilka­dziesiąt osób zapisało się do bazy daw­ców szpiku. Akcję zor­ga­ni­zowała młodzież z Zespołu Szkół Katolic­kich — YOUng Heroes. W osob­nym namio­cie komisja konkur­sowa przyj­mowała prace: włas­noręcznie, artysty­cznie wyko­naną koronę, prace plas­ty­czne o tem­atyce trzech króli oraz wykony­wała ser­wis zdję­ciowy god­nie prze­brane na to święto rodziny. W orga­ni­za­cji Orszaku brali udział z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego kawalerowie: Andrzej Zblewski, Jarosław Bar­toszewski, Witold Sos­nowski oraz damy: Anna Bubka, Halina Cybul­ska. Najho­jniejszymi zaś dar­czyń­cami byli: Paweł Kasiarz, Piotr Rezmer, Zbig­niew Ciec­holewski, Grze­gorz Płaza. Serdeczne Bóg zapłać. Do przyszłego roku na Orszaku !

6 sty­cz­nia 2019 r.

W Starog­a­rdzie Gdańskim z trzech różnych miejsc wyruszyły tegoroczne orszaki Trzech Króli. Jeden pod prze­wo­dem Prezy­denta Miasta Janusza Stankowiaka, drugiemu prze­wod­niczył Starosta Starog­a­rdzki Kaz­imierz Chyła, a trze­ciemu trady­cyjnie Król Kurkowy Kaz­imierz Daw­icki Zgodny, w towarzys­t­wie Pani Wójt Gmniny Starog­ard Mag­dalena Forc Cherek. Orszaki spotkały się na Rynku, gdzie próbował je zatrzy­mać jak zawsze prze­biegły król Herod, ale oczy­wiś­cie nie udało się to jemu i zgod­nie za prze­wo­dem gwiazdy poszły dalej razem do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha, gdzie przy­witała ich św. Rodz­ina. Po odd­a­niu pokłonu Orszak wszedł za Św. Rodz­iną i Królami do koś­cioła. Nastąpiło wspólne śpiewanie kolęd połąc­zone ogromną radoś­cią i jed­noś­cią. Prze­cież wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi i kochamy Boże Nar­o­dze­nie. Na koniec kapłani obecni w koś­ciele udzielili wspól­nego bło­gosław­ieństwa. Według naszych sza­cunków było około 3000. Ale za to radość i jed­ność była chyba trochę więk­sza. Szczególne podz­iękowanie dla Ogniska Pracy Poza­szkol­nej i Wspól­noty Rodzin Im. Św. Rodziny. Udział wzięli, m.in. Szwadron Kawa­lerii im. Szwoleżerów Roki­ti­ańs­kich, Wolon­tar­iusze z Można Inaczej, z KSM, Szkol­nego Koła Car­i­tas na Łapiszewie, Wspól­noty Domown­icy Boga. Główny orga­ni­za­tor, Kawaler Prze­o­ratu Pomorskiego, Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława ks. Józef Pick złożył podz­iękowa­nia — Wszys­tkim uczest­nikom Bóg zapłać!

6 sty­cz­nia 2019 r.

Pelpliński Orszak Trzech Króli odbył się po raz piąty. Wzięło w ni udział kilka­set osób. Trzy orszaki prowad­zone przez Kacpra, Mel­chiora i Bal­tazara w gwieździstym prze­marszu dotarły najpierw prze siedz­ibę Urzędu Miasta i Gminy, gdzie witał je biskup diecez­jalny ks. Ryszard Kasyna, pro­boszcz parafii kat­e­dral­nej ks. Tadeusz Brzez­iński i bur­mistrz Mirosław Chyła. Na miejscu była Pelplińska Orkies­tra Dęta, która orszak do bazy­liki kat­e­dral­nej na mszę św. kon­cele­browaną pod prze­wod­nictwem biskupa Ryszarda Kasyny. Trzej królowie złożyli w żłóbku dary: złoto, kadzidło i mirrę oraz zwró­cili przesłaniem do wiernych Po mszy św. w kruż­gankach można było posilić się drożdżówkami, wypić herbatę, otrzy­mać cer­ty­fikat uczest­nictwa w orszaku, a także zro­bić sobie zdję­cie z Trzema Królami. Wśród orga­ni­za­torów była także Koman­do­ria Pelplińska Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława. Współs­ce­narzystą i prowadzą­cym oraz komen­tu­ją­cym Pelpliński Orszak Trzech Króli był koman­dor Bog­dan Wiśniewski, jed­nym ze skry­bów wyp­isu­ją­cych imi­enne cer­ty­fikaty był kawaler Ryszard Rogaczewski, dama Alicja Słyszewska koor­dynowała zada­nia związane z Orsza­kiem. Wśród wiel­kich dar­czyńców był nato­mi­ast kawaler Leszek Meler.

6 sty­cz­nia 2019 r.

W Sub­kowach Orszak Trzech Króli był pod patronatem Biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny, wójta gminy Miroslawa Murzydlo i Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława Ste­fana Kukowskiego. Orszak zabez­pieczała policja i OSP.

Uczest­nicy orszak rozpoczęli Mszą Świętą kon­cele­browaną pod prze­wod­nictwem pro­boszcza ks. Feliksa Kameck­iego w koś­ciele parafi­al­nym pw. Św. Stanisława. Bar­wne his­to­ryczne stroje przy­go­towało Bractwo Ryc­er­skie Kerin. Uli­cami wsi bar­wny i radosny korowód, śpiewa­jąc kolędy z włas­nych spec­jal­nie drukowanych śpiewników dotarł do gmin­nego Domu Kul­tury, gdzie trzej królowie pow­itali wszys­t­kich mieszkańców wsi. Każdy uczest­nik mógł otrzy­mać cer­ty­fikat uczest­nictwa w sub­kowskim orszaku.Przygotowane jasełka przez wielu uczniów klas trze­cich szkoły pod­sta­wowej były bur­zli­wie oklaski­wane. Gorąca kawę, herbatę i ciasta przy­go­towały panie z Car­i­tasu. Całość tegorocznego orszaku orga­ni­za­cyjnie (także częś­ciowo mate­ri­al­nie) przy­go­towali członkowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Anna i Łukasz Par­tyka oraz Tomasz Jeschke. Do orszaku dołączył ze śpiewem kolę­dowym kawaler Piotr Cymanowski. Wszyscy mieszkańcy już wyczekują kole­jnego, piątego orszaku.

6 sty­cz­nia 2019 r.

W Wejherowie tegoroczny Orszak Trzech Króli, czyli święto Objaw­ienia Pańskiego, odbyło się pod hasłem „Odnowić oblicze ziemi”. Patronat hon­orowy objął Arcy­biskup Met­ro­polita Gdański Sła­woj Leszek Głódź, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius i Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt. Uroczys­tość rozpoczęła się wspól­nym śpiewaniem kolęd pod Pałacem Przeben­dows­kich i Key­ser­lingów w Parku Miejskim. Stamtąd wraz Trzema Królami kolorowy pochód z koron­ami na głowie i śpiewnikami w ręku wyruszył na plac Jakuba Wejhera na spotkanie ze Świętą Rodz­iną. Marsz sku­pia rodziny wokół trady­cji i wartości chrześ­ci­jańs­kich a także inte­gruje wejherowską społeczność. W orszaku brał także udział kawaler Hen­ryk Jarosz.

6 sty­cz­nia 2019 r.

W parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu kole­jny raz odbył się Orszak Trzech Króli. Odbyła się uroczysta Msza Św., na zakończe­nie której młodzież z Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Turzu zaprezen­towała jasełka. Po wyjś­ciu z koś­cioła uczest­nicy orszaku ustaw­ili się w kolorowym korowodzie i podąża­jąc za gwiazdą, z kolędą na ustach i z koron­ami na głowach, przes­zli uli­cami wsi do pob­liskiego parku. Tam, na sce­nie amfiteatru, w sta­jence czekało Dzieciątko Jezus, któremu pokłonili się Trzej Królowie, a następ­nie pozostali uczest­nicy orszaku. Przy akom­pa­ni­a­men­cie gitary, odśpiewano wiele kolęd, po których pro­boszcz — ks. Krzysztof Piątkiewicz przekazał podz­iękowa­nia wszys­tkim zaan­gażowanym w orga­ni­za­cję tegorocznego Orszaku Trzech Króli, poczy­na­jąc od kawalerów Orderu Ś. St. Grze­gorza Płazy i Arka­diusza Kiem­czyńskiego, którzy są wraz z Prze­o­ratem Pomorskim byli inic­ja­torami także poprzed­nich orsza­ków. Na zakończe­nie tego rados­nego spotka­nia na przy­byłych czekała gorąca herbata, ciasto i kiełbaski piec­zone na ognisku, dzięki wspar­ciu orga­ni­za­cji dzi­ała­ją­cych na tere­nie parafii oraz osób pry­wat­nych. Dzięki wspar­ciu Urzędu Gminy wydrukowano i roz­dano kilka­set śpiewników, cer­ty­fikatów uczest­nictwa i dużych cer­ty­fikatów dla rodzin pod­pisanych przez patronów:Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę, Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława Ste­fana Kukowskiego i Wójta Gminy Krzysztofa Augusty­ni­aka. Nad bez­pieczeńst­wem uczest­ników orszaku czuwali strażacy z OSP w Turzu, OSP w Małżewie i OSP Dalwinie.”

17 sty­cz­nia 2019 r.

Kon­cert kolęd w wyko­na­niu Kapeli Kociewskiej orga­ni­zowany w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie był kole­jnym z cyklu „Kon­certy czwartkowe” od lat wspier­any, cza­sem współt­wor­zony, przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. Stąd eksponowanie na kon­cer­tach prze­ora pomorskiego i koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego przez orga­ni­za­tora ks. dyr. Win­cen­tego Pyt­lika i ks.dr. Łukasza Kąt­nego. Ten kon­cert był inny, gdyż do śpiewa­nia kolęd włączyła się pełna sala uczest­ników, którzy przy­jeżdżają z terenu powiatu tczewskiego. Podz­iękowano głównemu dar­czyńcy kawalerowi Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu. Po kon­cer­cie było spotkanie władz miasta i dobroczyńców Muzeum Diecez­jal­nego, gdzie mieliśmy okazję omówić kilka wspól­nych dzi­ałań na tere­nie Diecezji Pelplińskiej z księdzem sekre­tarzem biskupa pelplińskiego, dyrek­torem muzeum i bur­mistrzem miasta Pelplin.

19 sty­cz­nia 2019 r.

W Poz­na­niu odbyło się posiedze­nie Wielkiej Kapituły i prze­orów Królewskiego Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika. Koman­dorie: Tczewska, Starog­a­rdzka, Pelplińska, Gdyńska i Sztum­ska stanow­iące Prze­o­rat Pomorski złożyły spra­woz­danie z dzi­ałal­ności zapisanych na 400 stronach, na których były krótkie zapiski z dzi­ałań chary­taty­wnych, patri­o­ty­cznych, religi­jnych i prestiżowych. Wszys­tkie były udoku­men­towane zdję­ci­ami. Zapiski nie zaw­ier­ały podz­iękowań, dyplomów, życzeń i odz­naczeń. Na spotka­niu byli Przeor Pomorski (Wielki Kan­clerz) Ste­fan Kukowski i Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Najważniejszym zagad­nie­niem było możli­wość dal­szych kon­sul­tacji nad Statutem, który będzie ele­mentem wieńczą­cym zjed­noczenia wszys­t­kich nurtów orderowych. Z zabranych głosów wynikło jed­noz­nacznie, iż nazwa po całkow­itym zjed­nocze­niu (co jest zawarte też w Statu­cie) może być wyłącznie i bezdyskusyjnie: Order Świętego Stanisława — co mocno pod­kreślił Ste­fan Kukowski . Zgodzili się z tym zebrani na spotka­niu kawalerowie. Kukowski pod­kreślił też, iż przyj­mować do Orderu należy nie wszys­t­kich, lecz ludzi o charak­terze human­i­tarnym i chary­taty­wnym o chrześ­ci­jańs­kich zasadach niesienia pomocy wszys­tkim potrze­bu­ją­cym. Order Św. Stanisława BM kieruje się etosem ryc­er­skim w służ­bie Ojczyźnie oraz Nar­o­dowi uwzględ­ni­a­jąc prawa i potrzeby człowieka. Zgłosil­iśmy też sprze­ciw w sprawie usunię­cia z kręgu członków Wielkiej Kapituły kawalera z Krakowa, gdyż nie było wysłucha­nia drugiej strony (audiatur et altera pars). Wstrzy­mal­iśmy się od akcep­tacji nowego członka Wielkiej kapituły z Poz­na­nia, bowiem nie dane nam było oso­biś­cie zapoz­nać się z jego dzi­ałal­noś­cią, zapewne dużą. Zgłosil­iśmy też prośbę o przyspiesze­nie dzi­ałań nad kon­sul­tacją nad nowym Statutem — przyjęto ter­min do końca lutego, a zwołanie wszys­t­kich dam i kawalerów w celu jego zatwierdzenia i przyję­cia — do czer­wca 2019 roku. Pozostałe wnioski przeszły przez akla­mację. Przekazu­jąc doku­men­tu­jące dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu Pomorskiego (są też na www​.sw​-stanis​law​.pl) prosil­iśmy zebranych kawalerów o zapisy­wanie i doku­men­towanie, gdyż zdarzają się przy­padki przyp­isy­wa­nia sobie prac które nie wiadomo czy były. Do zjed­noczenia Orderu !

21 sty­cz­nia 2019 r.

Wielka akcja wspar­cia dla Świ­etl­icy Środowiskowej przy parafii Św. Krzyża w Tczewie prowad­zonej przez siostry Pasterki, które prosiły o dary żywnoś­ciowe dla prawie 40 dzieci, które uczęszczają do tej świ­etl­icy. Są to dzieci w różnym wieku, głównie z dziel­nicy Stare Miasto, przy­chodzące do świ­etl­icy zaraz po szkole. Dostar­czyliśmy więc wiele artykułów żywnoś­ciowych, ale najwięcej pro­duk­tów z firmy Iglo­tex — naszego kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Różnorod­ność żywności wynikało ze współpracy ze Sto­warzysze­niem Siostry Samu­lowskiej. Od lat Świ­etlica może liczyć na nasze wspar­cie. Bóg zapłać !

24 sty­cz­nia 2019 r.

Wydanie mono­graficznej pracy ks. dr. Woj­ciecha Gruby, wielo­let­niego pro­boszcza parafii Niepokalanego Poczę­cia NMP w Wielkim Garcu było wielkim wydarze­niem w tej prastarej parafii. Dos­to­jny autor zauważył i docenił dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, który był inic­ja­torem, współor­ga­ni­za­torem i dona­torem tabl­icy i uroczys­tości poświę­conej bło­gosław­ionemu Hilaremu Pawłowi Januszewskiemu. Wów­czas to, 3 maja 2016 roku, zgro­madz­iła się lud­ność z całej wsi i okolic na tych uroczys­toś­ci­ach. Co roku damy i kawalerowie uczest­niczą w uroczystych mszach odpus­towych z udzi­ałem ojców karmelitów, władz świec­kich i koś­ciel­nych składa­jąc znicze pamięci pod tablicą bło­gosław­ionego. „Od tego czasu, między naszą wspól­notą parafi­alną a karmeli­tami, zaw­iązały się szczególne więzi” - pisze Autor w swej książce. Raduje nas to wielce, byliśmy początkiem, a z karmeli­tami z Gdańska mamy przy­ja­ciel­skie stosunki.

26 sty­cz­nia 2019 r.

Zmarł poseł na Sejm RP IV i V kadencji, ped­a­gog, samorzą­dowiec, opozy­cjon­ista z cza­sów PRL, dłu­go­letni pra­cownik Klubu Par­la­men­tarnego Prawa i Spraw­iedli­wości Andrzej Liss. 26 sty­cz­nia 2018 r. w jego rodzin­nym Pelplinie odbyły się państ­wowe uroczys­tości pogrze­bowe z udzi­ałem przed­staw­icieli Rady Min­istrów z min­istrem Joachimem Brudz­ińskim, par­la­men­tarzys­tów i eurodeputowanych, przed­staw­icieli władz wojew­ódz­kich z woje­w­odą Dar­iuszem Drelichem. Obecni byli wło­darze miasta i powiatu. Przed­staw­icielka Kance­larii Prezy­denta RP przekazała żonie śp. Andrzeja Lissa Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodzenia Pol­ski. Po mszy św. w koś­ciele Bożego Ciała trumnę ze zwłokami Zmarłego pochowano w asyś­cie salwy hon­orowej i kom­pani reprezen­ta­cyjnej Mary­narki Wojen­nej na miejs­cowym cmen­tarzu. Wśród uczest­ników cer­e­monii żałob­nej i wielu żeg­na­ją­cych Zmarłego był także koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski — prze­maw­ia­jąc na cmentarzu.

27 sty­cz­nia 2019 r

Na prośbę siostry Lil­iany — pasterki, które opiekują się Świ­etlicą Środowiskową Car­i­tas przy parafii Krzyża Świętego w Tczewie włączyliśmy się do pomocy przekazu­jąc dziesiątki kilo­gramów różnorod­nej żywności, pro­duk­tów żywnoś­ciowych (ze zbiórki ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia) oraz ponad 100 dużych pizz, które przekazał kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Świ­etlica ta opiekuje się prawie 40 dziećmi z rodzin ubogich, które jedzą tam posiłki, odra­bi­ają lekcje i bawią się pod opieka ped­a­gogów. Jest to kole­jna pomoc dla świ­etl­icy. Już przy­go­towu­jemy dal­szą żywność na następne tygodnie.

6 lutego 2019 r.

6 lutego 209, jak co roku po Orszaku Trzech Króli zor­ga­ni­zowal­iśmy wraz ze Starost­wem Powia­towym w Tczewie spotkanie wszys­t­kich najbardziej zasłużonych współor­ga­ni­za­torów i dar­czyńców. W restau­racji „Piaskowa” spec­jalne podz­iękowa­nia z rąk dziekana tczewskiego ks. Jacka Spy­chal­skiego, wiceprze­wod­niczącej Rady Powiatu Alicji Gajew­skiej oraz głównego koor­dy­na­tora, prze­ora pomorskiego OŚS Ste­fana Kukowskiego ode­brało ponad 60 zasłużonych osób i orga­ni­za­cji. Były to wielo­ty­god­niowe przy­go­towa­nia do orszaku. Wszyscy dzi­ałali chary­taty­wnie, w tym damy i kawalerowie: Jarosław Bar­toszewski, Anna Bubka, Halina Cybul­ska, Grze­gorz Płaza, Witold Sos­nowski, Andrzej Zblewski. Dobroczyńcy to kawalerowie: Piotr Rezmer, Zbig­niew Ciec­holewski. W nas­trój świąteczny wprowadz­iła nas Święta Rodz­ina (uczniowie z II LO), którzy odt­worzyli piękną scenę pow­i­ta­nia z tczewskiego Orszaku. Najbardziej zasłużona rodz­ina, która od lat wspaniale uczest­niczy w Orsza­kach, rodz­ina państwa Bożeny i Krzysztofa Chylic­kich została decyzją kapituły odz­nac­zona Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Także przekazano podz­iękowa­nia i wysokie nagrody pieniężne (fun­dacji naszego Pos­tu­lanta) rodzi­nom i dzieciom biorą­cym udział w konkur­sie na najpiękniejszą koronę, strój dla całej rodziny, prace plas­ty­czne na temat 3. króli. Jest to jedyny w Polsce konkurs na przy­go­towanie w rodz­i­nach, aby wczuć się w ducha Epi­fanii. Potem była kawa, herbata, napoje i wiele wspani­ałych ciast fun­dacji kawalerów Pio­tra Rezmera i Leszka Mel­era. Wymi­ana uwag i plany na przyszłość. Z pokorą przyjęliśmy pochwały. Do następ­nego Orszaku !

11 lutego 2019 r.

Kole­jną inic­jatywą patri­o­ty­czną Prze­o­ratu Pomorskiego jest orga­ni­zowany Bieg Tropem Wilczym. Głównymi współor­ga­ni­za­torami są: Starostwo Powia­towe w Tczewie, Powia­towe Cen­trum Sportu, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące w Tczewie przy znacznym wspar­ciu orga­ni­za­cyjnym Fun­dacji Wol­ność i Demokracja. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Jarosław Szarek — Prezes IPN i prof. Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku. Planowany przez wszys­t­kich pro­gram uchodzi za jeden z najbo­gat­szych w kraju. Zdeklarowało już udział w biegu wielu bie­gaczy, gdyż dodatkowo wręczamy puchary. Prowadz­imy też akcje chary­taty­wne. Mamy też spon­sora strate­gicznego — Firmę Dekpol. Cześć i Chwała.

11 lutego 2019 r.

Nasz kawaler Zbig­niew Ciec­holewski obchodzi swoje urodziny. Wśród wielu osób, w tym urzędu gminy, koś­cioła, zakładów, składa­ją­cych mu życzenia był nasz przeor Ste­fan Kukowski. Ze względu na kilkulet­nie zma­gania się z chorobą, wszyscy życzyli dal­szej poprawy stanu zdrowia, powodzenia w rodzinie i w prowad­zonej fir­mie. zac­nemu Kawalerowi życzenia powodzenia we wszys­t­kich poczy­na­ni­ach a szczegól­nie na niwie dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. Niech dobroć serca i chęć podzie­le­nia się z innymi przyświeca wielu Twoim poczy­nan­iom, a Pan który widzi w ukryciu to dostrzeże. Niech zdrowie dopisuje. Czerp radość z otacza­jącego Cię świata, a nade wszys­tko z Twoich najbliższych. Wspier­a­jąc rodz­inę miej wspar­cie także w niej. Niech dobro zawsze będzie blisko Ciebie — tego życzyli damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Była też okazja do wręczenia podz­iękowań i dyplomów za wspieranie wielu akcji chary­taty­wnych w ramach Orderu Świętego Stanisława.

24 lutego 2019 r.

Mieszkańcy Wejherowa uroczyś­cie ucz­cili 362 rocznicę śmierci założy­ciela miasta Jakuba Wejhera. Wys­trzelono salwy hon­orowe z armat oraz złożono kwiaty pod pom­nikiem i w rodzin­nym grobie.Uroczystość z udzi­ałem władz miejs­kich i powia­towych oraz przed­staw­icieli Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego rozpoczęła się mod­l­itwą i złoże­niem kwiatów w kryp­cie grobowej rodziny Wejherów. Następ­nie wszyscy uczest­niczyli we mszy świętej w koś­ciele klasz­tornym pod prze­wod­nictwem ks. kanon­ika Mar­i­ana Miotka z Gniewina.

Na zakończe­nie uroczys­tości religijno-​patriotycznej na placu Wejhera liczne del­e­gacje państ­wowe i samorzą­dowe złożyły wiązanki kwiatów pod pom­nikiem założy­ciela miasta, wsród nich również kawaler Orderu św. Stanisława Hen­ryk Jarosz, który reprezen­tował nasz Prze­o­rat Pomorski.

1 marca 2019 r.

Z okazji Nar­o­dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyk­lę­tych” odbyła się 1 marca br. uroczysta Msza św. w koś­ciele pw. Chrys­tusa Króla i Bł. S. Alicji Kotowskiej. Po nabożeńst­wie licznie zgro­madzeni uczest­nicy uroczys­tości, z pocz­tami sztan­darowymi na czele, prze­masze­rowali przy akom­pa­ni­a­men­cie Orkiestry Dętej Gminy Wejherowo na Plac Ofiar Piaśnicy, gdzie ode­grano Hymn Nar­o­dowy, a po Apelu Pamięci, złożono kwiaty przy Bramie Piaśnick­iej. Kwiaty złożyli m.in. Wejherowska Wspól­nota Pokoleń z kawalerem Orderu Świ­etego Stanisława Hen­rykiem Jarosz.

1 marca 2019 r.

Armio Wyk­lęta Tczew o was Pamięta! — pod takim hasłem prze­biegły orga­ni­zowane przez Młodzież Wszech­pol­ską obchody Nar­o­dowego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyk­lę­tych. Obchody rozpoczęto od odśpiewa­nia hymnu nar­o­dowego. Następ­nie słowami „Czołem Wielkiej Polsce” i gromką odpowiedzią tłumu przemówie­nie rozpoczął prezes tczewskiego koła Młodzieży Wszech­pol­skiej. W swo­jej wypowiedzi pod­kreślał wartość ideałów, które przyświecały Żołnier­zom Wyk­lę­tym tłu­macząc, że celem wieców pamięci nie jest jedynie pamięć sama w sobie, a inspiracja do codzi­en­nego życia wartoś­ci­ami takimi jak Bóg, Honor i Ojczyzna. Przemówie­nie Wszech­po­lak zakończył wier­szem Her­berta — „Przesłanie Pana Cog­ito”. Potem był apel poległych i mod­l­itwa „Pod twoją obronę” oraz odśpiewani pieśni „Boże coś Pol­skę”. Skromny udział miał też nasz Prze­o­rat Pomorski.

2 marca 2019 r.

W bazylice kat­e­dral­nej w Pelplinie święce­nia biskupie przyjął ks. prałat dr Arka­diusz Okroj, który będzie pełnił urząd biskupa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej. Pelplińską kat­e­drę wypełniły tłumy uczest­ników uroczys­tości. Obec­nych było siedem­nastu biskupów. Głównym kon­sekra­torem był biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Współsza­farzami święceń: nuncjusz apos­tol­ski w Polsce abp Sal­va­tore Penac­chio i biskup toruński Wiesław Śmigiel. W uroczys­tej Mszy św. między innymi wzięli udział przed­staw­iciele par­la­mentu, samorządów, przed­staw­iciele uczelni wyższych, służb mundurowych, ruchów i sto­warzyszeń katolic­kich, osób zakon­nych, bardzo wielu księży, liczne del­e­gacje. Wśród zapros­zonych i pow­i­tanych był Order Świętego Stanisława z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na czele. Biskup pelpliński mówił, że często ludzie „całą nadzieję, jedyną nadzieję i wartość swo­jego życia położyli nie­jako w ziemi i na ziemi, i wycz­er­pują w tej nadziei całą swoją życiową ambicję i akty­wność”. Rolą Koś­cioła jest nieść ewan­gelię „również i tym, którzy nie chcą iść, którzy się iry­tują, że my o tej drodze cią­gle wspom­i­namy”. Po homilii ks. Arka­diusz Okroj złożył przyrzeczenia przepisane rytu­ałem święceń biskupich. Po namaszcze­niu głowy i wręcze­niu Ewan­gelii bp Okroj otrzy­mał insyg­nia swo­jej posługi, którymi są pierś­cień, mitra i pas­torał. Po Komu­nii św. nowowy świę­cony biskup przeszedł środ­kiem kat­edry udziela­jąc bło­gosław­ieństwa. Nad­szedł również spec­jalny list od prezy­denta Pol­ski Andrzeja Dudy. Nuncjusz apos­tol­ski abp Sal­va­tore Penac­chio powiedział: „tak pracuj, taki bądź, aby ludzie byli bliżej Jezusa po spotka­niu z Tobą”. Bp Okroj naw­iązał do swo­jego zawoła­nia biskupiego i zada­nia, które Chrys­tus zle­cił Apos­tołom: „Idąc, naucza­j­cie”. Bp Arka­diusz Okroj kon­tyn­uował, że „nie można miłować Boga i nie mówić o tym innym. Nie można miłować bliźniego – i nie dzielić się z nim świadectwem wiary”. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali: koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, Leszek Meler, Przeor Ste­fan Kukowski. Zaprosze­nie również byli kawalerowie: Zbig­niew Ciec­holewski , Piotr Cymanowski (wices­tarosta tczewski), ks. prałat Józef Pick (kapelan — Wielki Prałat), Kaz­imierz Smoliński (poseł RP), Tomasz Winiecki, Tadeusz Wło­dar­czyk, dama Jan­ina Lubawska. Po obiedzie, w cza­sie rautu mogliśmy o dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława przekazać nuncjus­zowi abp. Sal­va­tore Penac­chio, o dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego wspom­niał abp Sła­woj Leszek Głódź. Z nowym bisku­pem sufra­ganem Arka­diuszem Okroj umówiliśmy się na osobną audi­encję w ciągu miesiąca i omówimy współpracę.

3 marca 2019 r.

W powiecie tczewskim odbyła się VII edy­cja imprezy „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych”. Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława był pomysło­dawcą i głównym orga­ni­za­torem tczewskiej edy­cji. Akty­wnie włączył się do orga­ni­za­cji tej patri­o­ty­cznej imprezy Powiat Tczewski, Powia­towe Cen­trum Sportu i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie. W niedzielę odpraw­iona została uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. O intencję mszalną prosił spir­i­tus movens obchodów i pro­jek­tant całej wiz­ual­iza­cji — Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc ponad tysią­clet­nią nieroz­er­wal­ność niepodległości i wol­ności Pol­ski z wiarą katolicką naszego nar­odu. Liturgii prze­wod­niczył ksiądz dziekan Jacek Spy­chal­ski. Pier­wsze i drugie czy­tanie mieli kawaler Orderu Świętego Stanisława Jarosław Bar­toszewski i w stroju ryc­er­skim Eligiusz Micha­lak. Mod­l­itwę wiernych czy­tali uczeń i uczen­nica II LO, dama w Orderze Anna Bubka, Alek­san­dra Mazur­czak, pułkownik Pił­sud­czyków Julian Michaś. Dary ołtarza przy­go­towała młodzież z II LO, kawaler Orderu ŚS Andrzej Zblewski i przed­staw­iciel gdyńs­kich pił­sud­czyków. Wysłuchal­iśmy pięknej, patri­o­ty­cznej homilii księdza z parafii NMP. Wices­tarosta tczewski Piotr Cymanowski (kawaler naszego Prze­o­ratu) podz­iękował księdzu pro­boszc­zowi, cel­e­bran­som i tłum­nie zgro­mad­zonym mieszkań­com za udział we Mszy Świętej. Dal­sze uroczys­tości przy­go­towane przez II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące odbyły się przy Pan­teonie Katyńskim. Po wysłucha­niu his­to­rycznego tła bohaterstwa i tragedii Żołnierzy Niezłom­nych usłyszeliśmy piękny wiersz w wyko­na­niu uczen­nicy. Była też krótka reflek­sja patri­o­ty­czna posła Kaz­imierza Smolińskiego (kawaler naszego Prze­o­ratu) i wices­tarosty Pio­tra Cymanowskiego. Dziekan — senior ks. Stanisław Cie­niewicz poprowadził mod­l­itwę za tych co zginęli broniąc wol­ności w naszej Ojczyźnie. Potem wiele przy­byłych del­e­gacji złożyło kwiaty i znicze pamięci. Bieg Tropem Wilczym przy­go­towany per­fek­cyjnie przez Tomasza Tobi­ańskiego, dyrek­tora Powia­towego Cen­trum Sportu. W ramach pro­jektu odwołu­jącego się do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyk­lęty Józef Franczak ps. Lalek odbył się trady­cyjny bieg na dys­tan­sie 1963 metrów. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Kwota z wpisowego za udział w biegu została przekazana dla Sto­warzyszenia Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej. Dlat­ego bieg w Tczewie miał charak­ter wyjątkowy, nie tylko patri­o­ty­czny ale również chary­taty­wny. Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla najmłod­szych na dys­tan­sie 196 metrów. Każdy z młodych uczest­ników otrzy­mał spec­jalny dyplom uczest­nictwa. List który skierował do uczest­ników Biegu Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej, Pan Andrzej Duda odczy­tała 10. let­nia dziew­czynka. Przed biegiem głównym uczest­nicy biegu odśpiewali hymn państ­wowy wraz z Męskim Chórem Echo. O godz. 12.00 ponad 250 uczest­ników wybiegło na trasę biegu. W biegu udział wzięły osoby w różnym wieku, od dzieci w wózkach do seniorów. Choć bieg nie miał charak­teru współza­wod­nictwa to osoby, które na metę dotarły najszy­b­ciej uhonorowano pucharami. Za udział w biegu każdy jego uczest­nik otrzy­mał pamiątkowy pakiet z medalem, koszulką, lek­turą patri­o­ty­czną. Potem starostwo ser­wowało ciepły posiłek, kawę, herbatę, ciasto. Sto­warzysze­nie Siostry Samu­lowskiej i Prze­o­rat Pomorski przy­go­towali dla wszys­t­kich uczest­ników kilka­set kiełbas piec­zonych nad ogniskiem. Przy wejś­ciu każdemu uczest­nikowi spotka­nia roz­dano fold­ery (przy­go­towane przez Miejską Bib­liotekę Pub­liczną), z których wielu z nas po raz pier­wszy dowiedzi­ało się o tczewskim ruchu oporu. Roz­dawano też dar­mowe śpiewniki patri­o­ty­czne spec­jal­nie na ten dzień przy­go­towane przez głównego orga­ni­za­tora oraz kawalera Grze­gorza Płazę. Na sce­nie pro­fesjon­al­nie prowadzący kaw. Jarosław Bar­toszewski odczy­tał list z przesłaniem i bło­gosław­ieńst­wem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Przesłanie przekazał nam także min­is­ter Jan Józef Kasprzyk i Prezes IPN Jarosław Szarek. Potem był kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych chóru Męskiego Chór Echo pod dyrekcją Leszka Gołąba. Każdy uczest­nik uroczys­tości mając dar­mowy śpiewnik mógł wspól­nie śpiewać pieśni patri­o­ty­czne. Wysłuchal­iśmy też kon­certu wokalnego i wier­sze w wyko­na­niu uczniów II LO. Na sce­nie też dyrek­tor Tomasz Tobi­ański wręczył puchary dla najlep­szych zawod­ników biegu. Pani dyrek­tor Dorota Koś­ci­jańczuk ogłosiła wyniku Powia­towego Konkursu Wiedzy o „Żołnierzach Wyk­lę­tych” orga­ni­zowanego wraz z gdańskim Insty­tutem Pamięci Nar­o­dowej. Prowad­zony przez znanego artystę Mar­iusza Dworakowskiego chór Fisolki zakończył pieś­ni­ami patri­o­ty­cznymi część artysty­czną. Na antresoli szkoły było wiele atrakcji dla najmłod­szych. Mogli kolorować rysunki patri­o­ty­czne wespół z instruk­torami z Fab­ryki Sztuk. W salce korek­cyjnej II LO zapro­ponowało tor przeszkód, gry i zabawy sprawnoś­ciowe. Sto­warzysze­nie Miłosierdzia z siostrą zakonna i grupą wolon­tar­iuszy uczyli robić biało-​czerwone kotyliony i różańce,(przygotowywała pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena) co spotkało się z wielkim zaciekaw­ie­niem. Na tere­nie wokół szkoły odbyły się pokazy grupy rekon­struk­cyjnej Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich z pokazem wielkiej kolekcji his­to­rycznej broni z cza­sów II wojny. Prym wiódł prezes Adam Zając. Był też z nami ryc­erz Jana Sobieskiego (Eligiusz Micha­lak) w pełnym stroju bojowym w towarzys­t­wie pięknie ubranej dwórki. O bohat­er­ach walki o wol­ność można było poroz­maw­iać z liczną grupą w stro­jach pił­sud­czyków ze Związku Pił­sud­czyków RP Okręgu Pomorskiego z Gdyni, która przy­była wraz ze swym preze­sem Julianem Michasiem. Zawody strz­eleckie z broni pneu­maty­cznej przeprowadz­iła Liga Obrony Kraju wraz z Ochot­niczym Hufcem Pracy. W zawodach strz­elec­kich wzięło udział około sto osób. Podz­iękowanie za uczest­nictwo otrzy­mali wszyscy uczest­nicy strze­la­nia. Na zakończe­nie uroczys­tości wices­tarosta tczewski Piotr Cymanowski wraz z pomysło­dawcą kom­pleksu uroczys­tości Wielkim Kan­clerzem Orderu Świętego Stanisława Ste­fanem Kukowskim wręczyli stat­uetki „Tropem Wilczym 2019″ pani dyrek­tor II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego Doro­cie Koś­ci­jańczuk i Tomas­zowi Tobi­ańskiemu — dyrek­torowi Powia­towego Cen­trum Sportu. Wszyscy zasłużeni i zaan­gażowani w przy­go­towanie i udział w tczewskiej edy­cji ” Tropem wilczym — pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” otrzy­mali spec­jalne podz­iękowa­nia pod­pisane również przez starostę Mirosława Augustyna. W wręcza­niu wielu podz­iękowań popros­zono również posła na sejm RP pana Kaz­imierza Smolińskiego. Spon­sorem strate­gicznym była Firma Dekpol, dzięki której można było wzbo­gacić to wielkie patri­o­ty­czne uroczys­tości. Patronat nad całym szeregiem tczews­kich uroczys­tości uczczenia Żołnierzy Niezłom­nych objęli: Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Jarosław Szarek — Szef IPN Warszawa, Mirosław Golon — dyrek­tor IPN w Gdańsku, Min­is­ter ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej. Cześć i chwała.

14 marca 2019 r.

Damy i Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława grat­u­lują i życzą abp. Stanisła­wowi Gądeck­iemu.Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz Orderu Świ­etego Stanisława

19 marca 2019 r.

Na Placu Józefa Pił­sud­skiego z okazji Imienin Komen­danta spotkali się mieszkańcy Tczewa, aby wyrazić pamięć i wdz­ięczność za przy­wróce­nie Polsce niepodległość. Przed­staw­iciel młodzieży w swym przemówie­niu naw­iązał do wspani­ałej współpracy, mimo różnic ide­owych, poli­tyków czasu przed­wo­jen­nego. Pol­ska dla nich, dla Pił­sud­skiego była wartoś­cią nadrzędną. Przed­staw­iciel pani Poseł UE Anny Fotygi odczy­tał przesłanie skierowane do Tczewian, „dzięku­jąc tczewskiej społeczności, która zawsze z zaan­gażowaniem i w duchu pol­s­kich trady­cji czci i hon­oruje nar­o­dowych bohaterów”. Pięknie o marsza­łku mówił też Starosta Tczewski i pani Prezes Klubu Gazety Pol­skiej. Potem było wiele biało-​czerwonych kwiatów pod mon­u­mentem Komen­danta. Po tym przes­zliśmy na Plac Józefa Hallera, gdyż pamię­tal­iśmy też o Józe­fie Hallerze, który był w Tczewie w drodze na zaślu­biny z morzem. Rys his­to­ryczny o tych wydarzeni­ach przed­staw­iła Katarzyna, przed­staw­icielka młodego patri­o­ty­cznego pokole­nia. Z naszego Prze­o­ratu Pomorskiego kwiaty składali: Halina Cybul­ska i Ste­fan Kukowski (inic­ja­tor i orga­ni­za­tor spotka­nia) oraz Anna Bubka i Andrzej Zblewski. Nadal w kon­wencji imieni­nowej prowadzący Wiesław Micha­lak podz­iękował zebranym gościom.

26 marca 2019 r.

26 marca. Odwiedzil­iśmy świ­etlicę środowiskową Car­i­tas przy parafii Krzyża Świętego w Tczewie, która jest od lat pod pieczą naszego Prze­o­ratu. Przekaza­l­iśmy kilka­naś­cie kilo­gramów różno­ra­kich ciast oraz pro­dukty spoży­w­cze, które będą przez opiekunkę przy­go­towane jako posiłek dla dzieci. Dzieci i młodzież korzysta ze świ­etl­icy po szkole: odra­bi­ają lekcje, bawią się i korzys­tają z posiłków. Najczęś­ciej nie mają dobrych warunków domowych. Świ­etlica ma silne wspar­cie w sios­trach zakon­nych. Bardzo kolorowe pomieszcze­nie, schludna i bardzo czyste pomieszczenia kuchenne i jadal­nia. Omówiliśmy dal­szą współpracę i zakres pomocy.

3 kwiet­nia 2019 r.

3 kwiet­nia w imie­niu Dam i Kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego płynęły szczere imieni­nowe życzenia do Dos­to­jnego Sol­enizanta bpa Ryszarda Kasyny. Życzyliśmy więc, aby przepowiadanie Ewan­gelii — zgod­nie z dewizą biskupią Waszej Eksce­lencji In ver­i­tate et car­i­tate — naz­nac­zone było Bożą radoś­cią i przynosiło stokrotne owoce. Aby nieustan­nie towarzyszyła Księdzu Biskupowi Boża Opa­trzność, a także życ­zli­wość ludzi. Życzyliśmy też wielu sił duchowych i fizy­cznych do pełnienia tak ważnej i odpowiedzial­nej biskupiej posługi, szczegól­nie na płaszczyźnie dusz­paster­skiej. Prosil­iśmy także o przyję­cie życzeń zdrowia i pogody ducha, satys­fakcji i radości, tak potrzeb­nych w real­iza­cji wszys­t­kich dzieł Diecezji Pelplińskiej: tych duchowych, i tych mate­ri­al­nych. dal­iśmy też dar słodki — sękacz wielki od kawalera Leszka Mel­era, a życzenia od koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego i Ste­fana Kukowskiego, prze­ora pomorskiego. Omówiliśmy też szczegóły przez nas orga­ni­zowanych uroczys­tości 20. lecia wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie.Organizujemy ogólnopol­ską wys­tawę malarstwa, grę miejską dla młodzieży oraz kon­cert „Budu­j­cie na skale”. Umówiliśmy się na audi­encję z bisku­pem sufra­ganem Arka­diuszem Okro­jem w celu omówienia współpracy na dal­sze lata.

11 kwiet­nia 2019 r.

11 kwiet­nia. Uroczys­tość rozpoczęła Msza św. w koś­ciele Najświęt­szego Serca Pana Jezusa, której prze­wod­niczył wikar­iusz biskupi ks. prałat Mar­ian Szczepiński, który pod­kreślił, że jest to okazja do mod­l­itwy za Ojczyznę, „która potrze­buje naszego odd­a­nia, głębok­iej reflek­sji oraz świado­mości, że powin­niśmy czynić wszys­tko dla odzyski­wa­nia chrześ­ci­jańskiej tożsamości”. Wita­jąc zebranych pro­boszcz tamte­jszej parafii ks. prałat dr Józef Pick (Wielki Prałat Orderu Świętego Stanisława) przy­pom­niał, że po raz pier­wszy w Polsce obchod­zone jest Święto Chrztu Pol­ski jako święto nar­o­dowe. W homilii ks. prałat dr Krzysztof Różański ukazał his­to­ryczną rolę Chrztu Pol­ski. Naw­iązu­jąc do postaw­ionego pom­nika wykład­owca pelplińskiego sem­i­nar­ium zaz­naczył, że mon­u­ment stanął, „aby ksz­tał­tował nam pamięć o fun­damen­cie naszej tożsamości”. Chrzes Pol­ski miał decy­du­jący wpływ na ksz­tałt pol­skiej kul­tury. Doda­jąc, że „każde pokole­nie ma do spełnienia swoje zadanie”. Po liturgii licznie zebrani uczest­nicy uroczys­tości przes­zliśmy na plac, gdzie osłonięto pom­nik Chrztu Pol­ski. Pomysło­dawcą i funda­torem pom­nika na swo­jej ziemi jest sen­a­tor Prawa i Spraw­iedli­wości Walde­mar Bonkowski. Władze Starog­a­rdu Gd. nadały również jed­nej z pob­lis­kich ulic imię Chrztu Pol­ski. W niecodzi­en­nym wydarze­niu wzięli udział przed­staw­iciele par­la­mentu, samorządów Pomorza, duchowni, del­e­gacje orga­ni­za­cji społecznych, wojsko, husaria, mieszkańcy miasta. Na zaprosze­nie orga­ni­za­torów przy­byli też kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Ryszard Szwoch, koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski, Grze­gorz Sobczyński, Paweł Szczepanik i przeor Ste­fan Kukowski. Z nami był również płk Pił­sud­czyków Sła­womir Dzięgielewski. Pod­kreślamy, iż wykon­awcą pom­nika Chrztu Pol­ski jest nasz pos­tu­lant Leon Czerwiński.Po uroczys­toś­ci­ach przy biesi­ad­nym stole mogliśmy omówić współpracę z Przeoratem.

11 kwiet­nia 2019 r.

11 kwiet­nia w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie był kon­cert z cyklu Kon­certów Czwartkowych, mocno wspier­any przez kawalerów naszego Prze­o­ratu (głównie Zbig­niewa Ciec­holewskiego i Tadeusza Wło­dar­czyka). Wykon­awcą barokowego reper­tu­aru (utwory Georga Tele­manna oraz Anto­nia Vivaldiego) był Kwartet Smy­czkowy Solistów ARTE CON BRIO wybit­nych artys­tów Fil­har­monii Pomorskiej w Byd­goszczy i Akademii Muzy­cznej w Łodzi, wraz z Karoliną Makułą – mez­zoso­pranistką, która wykon­ała główny punkt pro­gramu kon­certu: Sta­bat Mater Vivaldiego. Po kon­cer­cie koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski i przeor Ste­fan Kukowski zostali zaproszeni przez ks. dyrek­tora Win­cen­tego Pyt­lika na poczęs­tunek, wów­czas mogliśmy omówić m.in. orga­ni­za­cję kilku uroczys­tości z okazji 20. lecia wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. Całą wiz­ual­iza­cję (poza wspani­ałym ołtarzem) tamtej wiz­yty pro­jek­tował i real­i­zował chary­taty­wnie Ste­fan Kukowski. Na spotka­niu tym była możli­wość omówienia dal­szej dzi­ałal­ności naszego Prze­o­ratu z J.E. ks. bisku­pem sufra­ganem Arka­diuszem Okro­jem. A teraz do pracy.

21 kwiet­nia 2019 r.

Pani euro­poseł Anna Fotyga po spotka­niu z wybor­cami w Tczewie odwiedz­iła Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego kan­clerza OŚS. W cza­sie dość długiej wiz­yty omówiono współpracę na dal­sze miesiące. Wiele ciepłych słów otrzy­mali damy i kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego za lata pracy chary­taty­wnej i patri­o­ty­cznej. Pani euro­poseł weszła do Komitetu Hon­orowego wys­tawy czołowych pol­s­kich plas­tyków NIEPODLEGŁA SUW­ERENNA pod patronatem Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Andrzeja Dudy. Wys­tawa będzie we Włocławku, Koło­brzegu i Tczewie. Pani A.Fotyga objęła także patronatem hon­orowym wys­tawę artys­tów SACRUM w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie, która będzie w 20. rocznicę wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II. Inic­ja­torem i komis­arzem wys­tawy będzie nasz przeor. Wiz­yta pani euro­poseł zacieśniła wspani­ałą współpracę, zarysowu­jąc wspólne dzi­ała­nia społeczne.

25 kwiet­nia 2019 r.

Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku prof. Mirosław Golon oraz Sto­warzysze­nie Miłośników Pieśni Patri­o­ty­cznej zaprosili na uroczys­tość posadze­nie Dębu Katyńskiego w Szkole SP 26 w Gdańsku oraz odsłonię­cia tabl­icy pamiątkowej poświę­conej ppor. Adamskiemu, nauczy­cielowi zamor­dowanemu w Katyniu. Rangę uroczys­tości pod­kreślił udział kom­pani hon­orowej wojska pol­skiego. Po uroczys­toś­ci­ach odbył się bene­fis założy­cielki i hon­orowej Prezes GRK, Emilii Maćkowiak, autorki książek „Ocaleni z niepamięci” (2001) oraz „Prawda pamięć pojed­nanie” (2018). Orga­ni­za­torem bene­fisu był Gdański Odd­ział IPN. Spotkanie poprowadził naczel­nik dzi­ału edukacji IPN Krzysztof Drażba. Uczest­nikiem spotka­nia Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski — inic­ja­tor i twórca Tczewskiego Pan­teonu Katyńskiego.

3 maja 2019 r.

3 maja 2019 r. obyła się w Gręblinie polowa msza św. w 20 rocznicę beat­y­fikacji o. Hilarego Pawła Januszewskiego. Urod­zony w Kra­jenkach k. Tucholi dzieciństwo spędził w Gręblinie, gdzie kilka lat temu na jego rodzin­nym domu odsłonięto pamiątkową tablicę, ufun­dowaną przez Annę i Łukasza Par­tyków — damę i kawalera Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława B.M. Na uroczys­tość zaprosił ks. dr Woj­ciech Gruba — pro­boszcz parafii w Wielkim Garcu. Oprócz miejs­cowych wiernych przy­jechali do Gręblina karmelici z o. Zbig­niewem Czer­wie­niem — wikar­iuszem i I rad­nym Prow­incji Krakowskiej OO.Karmelitów. Towarzyszyli mu także inni członkowie Zarządu tej prow­incji, m.in. o. Mateusz Otręba. Przy­byli także przełożeni klasz­torów karmelic­kich z Gdańska (wśród nich o. Tadeusz Popiela — przeor gdańskiego klasz­tou), Obór k. Brod­nicy oraz Woli Gułowskiej na Pod­la­siu, gdzie zna­j­duje się Sank­tu­rar­ium Żołnierzy Wrześ­nia 1939. Kus­tosz tego sank­tu­ar­ium o. Janusz Bęb­nik przy­wiózł na gręblińskie uroczys­tości grupę liceal­istów. Jak co roku w uroczys­toś­ci­ach wzięli udział przed­staw­iciele Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Św. Stanisława B.M. Oprócz wspom­ni­anych wyżej funda­torów — małżonków Anny i Łukasza Par­tyków był także Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej oraz kawaler Ryszard Szwoch z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej. Damy i kawalerowie OŚS wspier­ają szerze­nie kultu bł. Hilarego Januszewskiego, współpracu­jąc w tym zakre­sie m.in. z ks. dr. Woj­ciechem Grubą.

6 maja 2019 r.

6 maja w Krynicy-​Zdroju, Beata Szy­dło, star­tu­jąca z pier­wszego miejsca na liś­cie PiS w wyb­o­rach do europar­la­mentu, spotkała się z mieszkań­cami uzdrowiska. W ponad godzin­nym spotka­niu uczest­niczyło wielu poli­tyków i samorzą­dow­ców. Po spotka­niu była możli­wość na krótką roz­mowę, z której sko­rzys­tał wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski. Jak na ogólne spotkanie, w dłuższej roz­mowie poruszył wielo­raką (szczegól­nie chary­taty­wną i patri­o­ty­czną) dzi­ałal­ność Orderu Świętego Stanisława. Pani pre­mier poprosiła o wiz­ytówkę w celu naw­iąza­nia kon­taktu po wyb­o­rach. Żywe zain­tere­sowanie dzi­ałal­noś­cią Orderu może przynieść pozy­ty­wne efekty.

7 maja 2019 r.

W cza­sie pokłonu Matce Boskiej Królowej Pol­ski w Częs­to­chowie, po uroczys­toś­ci­ach była możli­wość poroz­maw­ia­nia z Met­ro­pol­itą Częs­to­chowskim arcy­bisku­pem Wacławem Depo na temat Orderu Świętego Stanisława, ze szczegól­nym uwzględ­nie­niem zbliża­jącej się rocznicy. Otrzy­mal­iśmy bło­gosław­ieństwo na drodze zjed­noczenia wszys­t­kich nurtów Orderu w prawdzie i god­ności. „Dokąd idziemy?” — pytał met­ro­polita częs­to­chowski abp Wacław Depo pod­czas odpustu ku czci św. Stanisława w Szczepanowie, pytanie tak aktu­alne dla wszys­t­kich wiernych koś­cioła powszech­nego, a dla nas dam i kawalerów w szczególności.

8 maja 2019 r.

Jak co roku obchodzil­iśmy odpust Św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach. Na Mszy Świętej, którą spra­wował ks. Andrzej Ossowski (pro­boszcz Sank­tu­ar­ium Maryjnego w Piasecznie), zgro­madzili się licznie parafi­anie oraz przed­staw­iciele Kawalerów i Dam Orderu Świętego Stanisława. Uroczys­tość rozpoczęła się pro­cesyjnym wniesie­niem Relik­wii Świętego Stanisława, które niósł kawaler Leszek Meler w asyś­cie kawalerów Pio­tra Cymanowskiego oraz Jarosława Bar­toszewskiego. Słowo Boże do zgro­mad­zonych wiernych wygłosił ks. Stanisław Cie­niewicz. Na zakończe­nie liturgii ksiądz kon­cel­e­brans pobło­gosławił Relik­wiarzem wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Po zakońc­zonej Mszy Świętej można było ucałować Relik­wie (dzierżone przez kawalerów Orderu) i oddać w ten sposób cześć Św. Stanisła­wowi. Po Mszy było spotkanie, na którym byli kawalerowie.

11 maja 2019 r.

Obchody 74 rocznicy zakończenia II wojny świa­towej miały w Pruszczu Gdańskim szczególny i uroczysty charak­ter. Rozpoczęło je pod­niosłe nabożeństwo w koś­ciele pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego. Następ­nie uroczysty pochód przeszedł uli­cami Pruszcza do Między­nar­o­dowego Parku Kul­tur­owego Fak­to­ria, gdzie odbył się uroczysty apel poległych oraz wręcze­nie i poświęce­nie dwóch sztan­darów — dla Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich oraz pruszcza­ńskiego odd­zi­ału Związku Inwalidów Wojen­nych RP. I to właśnie Szwadron oraz jego sztan­dar zostali uhonorowani Medalem 100-​lecia Niepodległości, które w trak­cie uroczys­tości wręczyli członkowie Kapituły Medalu — Piotr Stec (bardzo akty­wny kawaler Orderu Świętego Stanisława i prezes Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle) i Julian Michaś, pułkownik Związku Pił­sud­czyków RP. Szwadron Kawa­lerii od lat wielu akty­wnie współpracuje z Prze­o­ratem Pomorskim, ale także rozsz­erza wiedzę o patri­o­tyźmie wśród młod­szego pokolenia.

12 maja 2019 r.

Uroczysta pro­cesja na Skałkę ku czci Patrona Pol­ski, św. Stanisława BM odbywa się corocznie w maju w celu upamięt­nienia jego męczeńskiej śmierci. Jest ona uwieńcze­niem oktawy św. Stanisława, obchod­zonej w Pol­skim Koś­ciele ku czci Biskupa ze Szczepanowa. Pro­cesja rozpoczęła się w Kat­e­drze na Wawelu i przeszła na Skałkę uli­cami Krakowa. W pro­cesji biorą udział przed­staw­iciele władz świec­kich i duchownych, wyższych uczelni, bractwa i del­e­gacje w stro­jach ludowych z różnych zakątków Pol­ski. W tym roku na uroczys­tej pro­cesji ku czci św. Stanisława BM byli obecni: met­ro­polita krakowski, abp Marek Jędraszewski, kard. Stanisław Dzi­wisz – arcy­biskup senior archi­diecezji krakowskiej, abp Sal­va­tore Pen­nac­chio – Nuncjusz Apos­tol­ski w Polsce, abp Sła­woj Leszek Głódź – arcy­biskup met­ro­polita gdański, który prze­wod­niczył Mszy św. „Chwała Ci, Święty Biskupie, za ten trud jed­noczenia. Wspomóż nas w jed­nocze­niu pol­s­kich serc. Tak potrzeb­nym, tak niezbęd­nym. Tak koniecznym — mówił met­ro­polita gdański, abp Sła­woj Leszek Głódź pod­czas homilii wygłos­zonej na Skałce w Krakowie. Wśród uczest­ników pro­cesji był m. in. Wielki Mistrz-​Senior Jan Potocki, Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, Przeor Małopol­ski Jacek Żyrkowski — główny orga­ni­za­tor pro­cesji dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława. Dary ołtarza składali Mis­trz i Przeor Małopol­ski. Było wielu dam i kawalerów, którzy stanow­ili najliczniejszą grupą wśród zakonów i orga­ni­za­cji. Po zakończe­nie pro­cesji spotkaliśmy się na obiedzie. Pięknym akcen­tem było udeko­rowanie przez Wielkiego Kan­clerza Ste­fana Kukowskiego kawalera Jacka Żyrkowskiego Medalem 250 lecia Orderu ŚS za wielo­letni trud włożony w orga­ni­za­cję dorocznych pro­cesji, co jest istot­nym ele­mentem inte­gru­ją­cym środowisko Orderu — pod­kreślił w lau­dacji wręcza­jący. Była też próba namówienia obec­nych dam i kawalerów do doku­men­towa­nia swych poczy­nań w swoich prze­o­rat­ach i komandoriach.

16 maja 2019 r.

Fun­dacja Wol­ność i Demokracja dzi­ała w obszarach: pomocy Polakom na Wschodzie i wspiera­nia przemian demokraty­cznych na ter­e­nach byłego Związku Sowieck­iego. Pracuje na rzecz zachowa­nia więzi Rodaków na Wschodzie z Macierzą, przy­wraca­nia pamięci o pol­skiej his­torii i dziedz­ictwie na Kre­sach. W ramach real­iza­cji kilka­dziesię­ciu jest orga­ni­zowanie w Polsce i poza jej grani­cami Biegu Tropem Wilczym. Prze­o­rat Pomorski współor­ga­ni­zował przez dwa lata bieg w Sztu­mie (kawaler Piotr Stec) i w lat­ach 2018 i 2019 Bieg w Tczewie. W ramach uczczenia Żołnierzy Wyk­lę­tych odbyła się Msza za Ojczyznę, mod­l­itwa przy Tczewskim Pan­teonie Katyńskim, Bieg Tropem Wilczym oraz Piknik Patri­o­ty­czny. Za wielo­let­nie szerze­nie patri­o­tyzmu, szczegól­nie w roku 100 lecia został przyz­nany Fun­dacji Wol­ność i Demokracja Medal 100. Lecia Niepodległości, który na ręce pani Sekre­tarz Fun­dacji Lilii Luboniewicz i Prezesa Roberta Czyżewskiego będą­cych w towarzys­t­wie całego zespołu złożył kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wraz z przed­staw­icielem Związku Pił­sud­czyków RP Jerzym Drą­gowskim. Potem był czas na przed­staw­ie­nie dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i patri­o­ty­cznej w Orderze i omówie­nie wspól­nych planów na przyszłość na tere­nie Pol­ski i Ukrainy.

19 maja 2019 r.

Bardzo bogata i uroz­maicona była wiz­yta wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina w Tczewie, która rozpoczęła się mszą świętą w tczewskiej farze. Po tym spotkanie na parafii, gdzie zac­nego goś­cia oczeki­wał ks. pro­boszcz Adam Gadom­ski,proboszcz-​senior Piotr Wysga, Stanisław Smoliński — szef tczewskiego Prawa i Spraw­iedli­wości oraz Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, który udeko­rował Min­is­tra Medalem 100 Lecia Niepodległości. W lau­dacji pod­kreślił wielo­let­nie zasługi na polu szerzenia pol­skości i patri­o­ty­cznych postaw wśród społeczeństwa w Polsce, jak i też poza grani­cami. W podz­iękowa­niu usłyszeliśmy, iż Pan Min­is­ter jest zaszczy­cony takim wyróżnie­niem, tym bardziej, iż znalazł się w gronie Kawalerów tego Medalu wraz z Prezy­den­tem Rzeczy­pospo­litej, Pre­mierem Rzeczy­pospo­litej, kar­dy­nałami Stanisławem Dzi­wiszem i Kaz­imierzem Nyczem. Po spotka­niu na ple­bani Pan Jarosław Sellin spotkał się w pra­cowni z uznanym w Polsce malarzem Jarosławem Kukowskim. W cza­sie tego spotka­nia porus­zono istotne ele­menty pol­skiej kul­tury wys­taw­i­en­niczej, w tym wys­tawy w Warsza­wie, która ma być na życze­nie prezy­denta RP Andrzeja Dudy. Następne było spotkanie przed­wybor­cze z mieszkań­cami miasta Tczew. Gorąca dyskusja, wiele pytań i erudy­cyjne odpowiedzi przyszłego euro­posła trwały prawie dwie godziny. Po czym przyszedł czas na luźniejsze roz­mowy, bilat­er­alne dyskusje w gościn­nych pro­gach Ste­fana Kukowskiego. W cza­sie obiadu z wicem­i­nistrem, jego asys­ten­tem Daw­i­dem Kru­pe­jem gospo­darz odpowiadał na pyta­nia doty­czące bardzo sze­rok­iego zakresu dzi­ałań chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych Prze­o­ratu Pomorskiego i całego Orderu. Kro­nikarskie zapiski w dwóch tomach zabrano do min­is­terstwa. Następne spotkanie w cza­sie wys­tawy SACRUM w Pelplinie.

24 maja 2019 r.

W Cen­trum Kul­tury Browar B. we Włocławku nastąpił wernisaż wys­tawy pt.: „Niepodległa Suw­erenna”. Rocznica stule­cia odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości stała się szczególną okazją do świę­towa­nia doniosłych wydarzeń z przeszłości i dała asumpt do uczczenia pamięci o nich, pro­mu­jąc jed­nocześnie najwyższej próby pol­ską sztukę współczesną. Ekspozy­cja stanowi zbiór prac uznanych, wybit­nych pol­s­kich malarzy. Udział w niej wzięło kilka pokoleń artys­tów, których połączyła aut­en­ty­czna potrzeba uczczenia bohaterów walk o naszą niepodległość i utr­wale­nia pamięci o niezwykle ważnych dla Pol­ski wydarzeni­ach his­to­rycznych. Każdy z twór­ców, we właś­ciwy dla swej styl­istyki sposób, zmierzył się z reflek­sją nad his­torią i współczes­noś­cią naszego kraju. Artyści, posługu­jąc się aluz­jami, cytatami obrazu­ją­cymi przekaz myśli, uczu­ciowość, melan­cholię, sym­bol, metaforyczne pię­kno oraz opowieść o Ojczyźnie. Wielo­rakość malarska została uzu­pełniona pięknym śpiewem przez Andrzeja Zag­dańskiego, solistę Teatru Wielkiego – Opery Nar­o­dowej w Warsza­wie. Przesłanie pani Anny Fotygi odczy­tał Ste­fan Kukowski, Wielki Kan­clerz — członek Komitetu Hon­orowego. List od Biskupa Wiesława Meringa odczy­tał przed­staw­iciel Kurii ks. dr Andrzej Toma­lak. Po ofic­jal­nym otwar­ciu było zwiedzanie wys­tawy, poczęs­tunek, spotkanie robocze z artys­tami i z panią dyrek­tor Lidią Piechocką-​Witczak, usta­la­jąc dal­szą współpracę. Orga­ni­za­torzy wys­tawy otrzy­mali w darze od Prze­o­ratu Pomorskiego 100 śpiewników patri­o­ty­cznych z okładką Niepodległa. Suw­erenna. Nie zabrakło wielu pytań o Order Świętego Stanisława, o wstąpi­e­nie, o dzi­ałal­ność. Już dalej planujemy…

25 maja 2019 r.

Kole­jny Piknik zor­ga­ni­zowany przez Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im Siostry S.B.Samulowskiej w Tczewie z preze­sem Jirim Stu­denym na czele. Wspar­cie, jak zawsze, naszego Prze­o­ratu Pomorskiego, który reprezen­towała pos­tu­lan­tka Katarzyna. Było wiele różnorod­nego jadła dla dorosłych i dla dzieci. W cza­sie pikniku przewinęło się kilka­set osób. Była możli­wość omówienia dal­szej współpracy sen­a­tora Antoniego Szy­mańskiego i prze­ora Ste­fana Kukowskigo. Najbliższa wspólne dzi­ałanie to 20 lecie wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie.

25 maja 2019 r.

W tym roku mija 20 rocznica wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie. Z tej okazji Odd­ział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego we współpracy z Miejskim Ośrod­kiem Kul­tury i Koman­dorią Pelplińską Orderu Świ­etego Stanisława przy­go­tował kon­cert słowa, muzyki i obrazu „Budu­j­cie na skale” w sali wid­owiskowej Miejskiego Ośrodka Kul­tury. Były wier­sze wier­sze Karola Woj­tyły oraz część muzy­czna: gitara i fortepian. Zaprezen­towano pon­adto frag­menty homilii Jana Pawła II wygłos­zone 6 czer­wca 1999 r. w Pelplinie. Kon­cert w całości przy­go­tował poprowadził Bog­dan Wiśniewski — koman­dor pelpliński OŚS. Grafika w wyko­na­niu naszego prze­ora. Kon­cert zgro­madził wiele osób z Pelplina, ale także z okolic. Było to pier­wsze wydarze­nie przy­pom­i­na­jące i utr­wala­jące wiz­ytę Jana Pawła II Świętego w tym biskupim grodzie, a zdarzyło się t.o „raz na nigdy..”

1 czer­wca 2019 r.

Fes­tyn Samorządowo-​Komunalny na tczewskim bul­warze przy­ciąga tłumy. W krótkim cza­sie jest to już druga akcja chary­taty­wna orga­ni­zowana przez Sto­warzysze­nie Miłosierdzia im. Siostry S.B.Samulowskiej wspier­ane przez Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, który dostar­czył mate­ri­ały graficzne i setki fan­tów oraz przez Zakon Sióstr Win­cen­tynek. Wiele fan­tów otrzy­mali także z urzędu Miejskiego, Powiatu Tczewskiego i innych pod­miotów gospo­dar­czych. Jak zawsze współor­ga­ni­za­cją i ciężką pracą wykazała się nasza pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena. W pier­wszej akcji chary­taty­wne zebrano w bardzo deszc­zowy dzień 865 zł, zaś 1 czer­wca zebrano 2585 zł co zostało skrupu­lat­nie przez komisje zapisane i przekazane siostrom zakon­nym z przez­nacze­niem na let­nie wakacje dla ubogich dzieci. Nasz Prze­o­rat w znaczący sposób przy­czyni się do wzbo­gace­nia pobytu wymi­en­nego dzieci zarówno w Gnieznie, jak i w Gdyni.

1 czer­wca 2019 r.

1 czer­wca 2019 r. do bazy­liki kat­e­dral­nej w Pelplinie przy­byli kapłani świę­tu­jący złoty i dia­men­towy jubileusz kapłaństwa.

Z tej okazji cele­browana była uroczysta Msza Święta jubileuszowa, której prze­wod­niczył i Słowo Boże wygłosił biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Dia­men­towym Kapłanem był też przy­ja­ciel naszego Prze­o­ratu Pomorskiego ks. Infułat Stanisław Grunt, którego kapituła medalu nagrodz­iła Medalem100 Lecia Niepodległości za wielo­let­nie dzi­ała­nia patri­o­ty­czne, prze­wod­nicze­nie Mszy za Ojczyznę i przepiękne hom­i­lie, wyróż­ni­a­jące się umiłowaniem Ojczyzny. Medal wręczali członkowie kapituły Ste­fan Kukowski oraz Piotr Stec, prezes Sto­warzyszenia Samorządne Pow­iśle. Wyróżnie­nie to spotkało się z gorą­cym aplauzem wszys­t­kich braci kapłanów obchodzą­cych 50 i 60 lecie kapłaństwa. Przez biskupa diecez­jal­nego zostal­iśmy zaproszeni na uroczysty obiad jubileuszowy. W cza­sie rozmów przy stole dos­to­jni Jubi­laci dopy­ty­wali się o dzi­ałal­ność Orderu, szczegól­nie ci, którzy prze­by­wają za granicą. Prze­o­rat Pomorski reprezen­towali: wielki prałat Józef Pick, dama Jan­ina Lubawska, przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski oraz Piotr Stec, Ryszard Rogaczewski, Ryszard Szwoch, Hen­ryk Jarosz, Grze­gorz Sobczyński, który przy­był na uroczys­tość w towarzys­t­wie czterech członków Bractwa Liderów.

1 czer­wca 2019 r.

Pod­czas uroczys­tej Mszy Świętej w parafii św. Woj­ciecha w Bobowie nastąpiło wprowadze­nie relik­wii św. Jana Pawła II.

Uroczys­tości prze­wod­niczył Abp Mieczysław Mokrzy­cki, Met­ro­polita Lwowski, były sekre­tarz św. Jana Pawła II. Ks. pro­boszcz dr Łukasz Kątny zaprosił del­e­gację naszego Prze­o­ratu Pomorskiego: ks. prał. Pio­tra Wysgę, prze­ora Ste­fana Kukowskiego (przy­go­tował ele­menty wiz­ual­iza­cji tej mszy), koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego, którzy to wręczyli Medal 100 Lecia Niepodległości Księdzu Arcy­biskupowi, za wielo­let­nie umiłowanie Ojczyzny wzorem papieża Jana Pawła II oraz za szerze­nie pol­skości, szczegól­nie poza grani­cami naszego kraju. Niemilknące brawa, jakie otrzy­mał Arcy­biskup, świad­czyły o aproba­cie decyzji o przyz­na­niu wyróżnienia. Zarówno przed mszą, jak i pod­czas uroczys­tej kolacji była możli­wość infor­mowa­nia o dzi­ała­ni­ach Orderu Świętego Stanisława i naszego Prze­o­ratu. Zain­tere­sowany był Arcy­biskup współpracą, jak i tworze­niem prze­o­ratu na Ukrainie. Dostal­iśmy zaprosze­nie do Lwowa, zadeklarowal­iśmy przy­wiezie­nie wielkiej ikony świętej rodziny i innych darów dla wskazanego koś­cioła. Przekaza­l­iśmy 2.tomową książkę z zapiskami o naszej chary­taty­wnej i patri­o­ty­cznej działalności.

3 czer­wca 2019 r.

8 czer­wca 2019 r.

Przy budynku Szpi­tala, ul. Paderewskiego 11 w Tczewie odbyła się XIV edy­cja Ogrodu Nadziei. Z pozyskanych środ­ków finan­sowych orga­ni­za­torzy pragną zakupić sprzęt dla Hos­picjum w Tczewie: Lampę Biop­tron ze staty­wem podło­gowym, fotel geri­atryczny, fotel kąpielowy, nagłośnie­nie do świ­etl­icy. Łącznie zebrano ponad 32 000 zł zbier­anych do puszek przez wolon­tar­iuszy i z loterii fan­towych oraz aukcji. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski wspiera tę szla­chetną akcję. W tym roku najbardziej wsparł kawaler Arka­diusz Kiem­czyński dając grochówkę dla kilkuset osób oraz kon­cert zespołu wokalnego. Grze­gorz Płaza wszys­tkie wydruki, a Ste­fan Kukowski banery infor­ma­cyjne i 160 sztuk fan­tów na loterię. Dzięki wspar­ciu wielu innych osób dobrej woli pac­jenci będą mieli lżej w swej ciężkiej chorobie.

14 czer­wca 2019 r.

Odd­ział Kociewski Zrzeszenia Kaszubsko-​Pomorskiego wespół w Miejską Bib­lioteką Pub­liczną zor­ga­ni­zował po raz kole­jny grę miejską, zaty­tułowaną „Pelplin — moje miasto 2080150″. Była ona związana z trzema ważnymi jubileuszami, przy­wołu­ją­cymi 150 rocznicę pow­sta­nia wydawnictwa, drukarni i pisma „Piel­grzym”, 80 rocznicą krwawej Pelplińskiej Jesieni i 20 rocznicą piel­grzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Pelplina. Do przy­go­towa­nia włączył się Prze­o­rat Pomorski z inic­ja­torem i głównym orga­ni­za­torem Gry koman­dorem Koman­dorii Pelplińskiej Bog­danem Wiśniewskim na czele. Wspo­ma­gali także kawalerowie Jarosław Bar­toszewski i Leszek Meler. Gra Miejska była adresowa­nia do uczniów szkół pod­sta­wowych i pon­adg­im­naz­jal­nych oraz seniorów, zor­ga­ni­zowanych m.in. w uni­w­er­syte­tach trze­ciego wieku. W grze wzięło udział 12 grup pię­cioosobowych. Miała ona więc charak­ter między­pokole­niowej przy­gody eduka­cyjnej w walo­rach poz­naw­czych i patri­o­ty­cznych. Przy­woły­wała wydarzenia niezwykle ważne w dzie­jach nie tylko Pelplina, ale także całego Pomorza i Polski.

14 czer­wca 2019 r.

W 20 tą rocznicę wiz­yty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie z inic­jatywą wys­tawy malarstwa i rzeźby „Sacrum” wys­tąpił przeor pomorski w Orderze Ste­fan Kukowski. To on dwadzieś­cia lat temu w darze Ojcu Świętemu pro­jek­tował i real­i­zował całą wiz­ual­iza­cję piel­grzymki (poza przepięknym ołtarzem). Wys­tawa odbyła się w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie. Orga­ni­za­torem całości był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława i Muzeum Diecez­jalne z ks. dyrek­torem Win­cen­tym Pyt­likiem. Patronatem Hon­orowym wys­tawę objęli: Bp Ryszard Kasyna — Biskup Pelpliński, Jarosław Sellin — Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Anna Fotyga — Euro­poseł do Par­la­mentu, Antoni Szy­mański — Sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej, Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława, którzy oso­biś­cie pod­pisy­wali podz­iękowa­nia dla twór­ców i wspo­ma­ga­ją­cych wys­tawę. Spon­sorem strate­gicznym był pos­tu­lant w Orderze Leon Czer­wiński (Firma Murkam), dar­czyń­cami kawalerowie Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Piotr Rezmer, Tadeusz Wło­dar­czyk. Do świet­nej orga­ni­za­cji wys­tawy najwięcej przy­czynił się kawaler Ryszard Rogaczewski służąc pracą i doświad­cze­niem, ale także Bog­dan Wiśniewski wraz z małżonką Elż­bi­etą, — opieku­jąc się gośćmi . Wszys­tkie wydruki były kawalera Grze­gorza Płazy. W wys­tawie brało udział kilkudziesię­ciu artys­tów malarzy, rzeźbiarzy, grafików głównie z Pomorza, ale także takie tuzy malarstwa jak Marcin Koł­panow­icz, Jarosław Kukowski, Daniel Pielucha, Józef Stolorz, Tomasz Sętowski, Jacek Yerka. Głównym patronem medi­al­nym była TV3. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna otworzył wys­tawę, pięknym słowem pograt­u­lował artys­tom (a wielu było obec­nych na sali) pod­kreśla­jąc wielość i wielo­rakość dzieł ad maiorem dei glo­riam. Co jest szczegól­nie ważne w obec­nych cza­sach. O wysokim poziomie prac, sercu włożonemu w twór­c­zość mówili też pani euro­poseł Anna Fotyga i sen­a­tor RP Antoni Szy­mański. Po tym nastąpiła seria podz­iękowań dla wszys­t­kich artys­tów: ” za udział w tej szczegól­nej i znaczącej wys­tawie, która zagoś­ciła w Muzeum Diecez­jal­nym w Pelplinie. Wys­tawie dedykowanej pamięci Świętego Jana Pawła II, który 20 lat temu przy­był z piel­grzymką do biskupiego miasta. To tutaj uczył nas, abyśmy budowali swoje życie oso­biste, rodzinne i społeczne na skale, którą jest Chrys­tus. Warto też przy­pom­i­nać to, co Ojciec Święty Jan Paweł II mówił Liś­cie do artys­tów z 4 kwiet­nia 1999 r. Mówił o tym, że Koś­ciół potrze­buje sztuki, ale i sztuka czer­pie z Koś­cioła. Mówił o tym, że sztuka jest dialo­giem, jest poszuki­waniem prawdy, jest „ze swej natury swoistym wezwaniem do otwar­cia się na Tajem­nicę”. Ojciec Święty Jan Paweł II, w cytowanym już Liś­cie do artys­tów pisał: „Życzę Wam wszys­tkim, drodzy artyści, (…) oby pię­kno, które będziecie przekazy­wać pokole­niom przyszłości, miało moc wzbudza­nia w nich zach­wytu! (…) Niech różnorodne drogi, którymi podąża­cie prowadzą Was wszys­t­kich do owego bezmiernego Oceanu piękna, gdzie zach­wyt staje się podzi­wem, upo­je­niem, niewymowną radoś­cią”. Żywimy nadzieję, że dzieła artysty­czne zaprezen­towane na wys­tawie o wielce wymownym tytule „Sacrum” będą dla odbior­ców przy­czynkiem do zach­wytu i reflek­sji. Podz­iękowa­nia wręczali wszyscy członkowie Komitetu Hon­orowego. Za walne przy­czynie­nie się do orga­ni­za­cji wys­tawy, jak i wielu innych dzi­ałań artysty­cznych przez ostat­nie lata przeor Ste­fan Kukowski wraz z ks. dyrek­torem muzeum wręczyli medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława Panu Markowi Zagórskiemu. Zwieńcze­niem podz­iękowań było wręcze­nie Muzeum Diecez­jal­nemu w Pelplinie za wiele wys­taw i kon­certów patri­o­ty­cznych, przez członków Kapituły (pana Jirzego Stu­denego i kan­clerza Ste­fana Kukowskiego) Medalu 100.Lecia Niepodległości. Medal ode­brał dyrek­tor Muzeum ks. Win­centy Pyt­lik. Gorące oklaski dla wszys­t­kich nagrod­zonych prz­er­wało wejś­cie Chóru Kat­e­dral­nego, który przepięknie odśpiewał dwie pieśni „O Panie, Boże nasz” i ulu­bioną pieśń papieską „Barkę”, wspól­nie śpiewaną przez rzeszę osób zgro­mad­zonych na wys­tawie. Po tym było zwiedzanie wys­tawy, wza­jemne pow­i­ta­nia, wymi­ana ocen już przy stole z sze­rokim wyborem ciast, przy kawie, herba­cie, zim­nych napo­jach. Całość poczęs­tunku przy­go­tował kawaler Leszek Meler. Część zapros­zonych gości hon­orowych, artys­tów było z daleka więc przy­go­tował kawaler Piotr Rezmer obfity poczęs­tunek: kilka dań gorą­cych, patery różno­ra­kich dań, napoje. Więc przy kolacji można było uzgod­nić dal­sze prace artysty­czne, patri­o­ty­czne i chary­taty­wne wspól­nie z Prze­o­ratem Pomorskim. Po ucz­cie plas­ty­cznej przyszedł czas na ucztę muzy­czną — udział w kon­cer­cie na spotka­niu młodych pod nazwą „Przys­tań — Warsz­taty dla duszy”. Przys­tań przeży­wana pod hasłem „Na skale”, w naw­iąza­niu do wiz­yty papieskiej w Pelplinie.

2126 czer­wca 2019 r.

W dni­ach od 2126 czer­wca 2019 Win­cen­tyńska Młodzież Maryjna, wypoczy­wała na waka­cyjnym wyjeździe w Gdyni.

Wakacje zor­ga­ni­zowała s. Natalia Adamska wraz ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia im. Siostry Stanisławy Bar­bary Samu­lowskiej i wielkim wspar­ciem Prze­o­ratu Pomorskiego. Młodzież i opiekunowie zak­wa­terowani byli w stan­icy harcer­skiej, a posiłki spoży­wali w restau­racji Tenisowa. Dzieci zwiedz­iły akwar­ium Gdyńskie wraz ze Skw­erem Koś­ciuszki. Dzieci obe­jrzały przysięgę wojskową, płynęli statkiem po zatoce Gdańskiej, zwiedzili latarnie morską w Sopocie. Atrakcją było uczest­nictwo w Cen­trum Ekspery­ment oraz zaprosze­nie do teatru Mas­zope­ria na spek­takl „Kraw­iec Pani Mani”. Zor­ga­ni­zował i sfi­nan­sował te atrakcje kawaler Orderu Świętego Stanisława Pan Adam Wika-​Czarnowski. Przy upal­nej pogodzie znaczną częś­cią wypoczynku w Gdyni było kąpanie się w morzu oraz zmierze­nie swoich sił i sprawdze­nie odwagi w parku lin­iowym. Dzieci i siostry szczęśli­wie wró­ciły do swoich domów. Wiele wysiłku orga­ni­za­cyjnego i nieod­płatną opieką nad młodzieżą wykazała się po raz kole­jny Katarzyna Stu­dena, nasza pos­tu­lan­tka w Orderze oraz jej mąż Jiry, współpracu­jący z Przeoratem.

26 czer­wca 2019 r.

Dnia 26 czer­wca 2019r w Wejherowie odbyła się uroczys­tość odsłonię­cia tabl­icy pamiątkowej i nada­nia nazwy rondu Księdza Hilarego Jas­taka. Orga­ni­za­torami tej uroczys­tości byli Wejherowska Wspól­nota Pokoleń i Prze­o­rat Pomorski Orderu św. Stanisława, patronat hon­orowy objęli Met­ro­polita Gdański Sła­woj Leszek Głódź, Woje­w­oda Gdański Dar­iusz Drelich, Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt i Starosta Powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius. W uroczys­tości wzięły udział władze miasta i powiatu, posłowie, radni, oraz Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu św. Stanisława, były poczty sztan­darowe stoczniow­ców i por­tow­ców oraz członkowie Sol­i­darności z Gdyni, Gdańska, Pił­sud­czycy RP, Zrzesze­nie Kaszub­sko Pomorskie, kom­pa­nia Wojska Pol­skiego Mary­narki Wojen­nej, sztan­dar Komisji Regionu Gdańskiego NSZZ Sol­i­darność. Uroczys­tość prowadził i był współor­ga­ni­za­torem nasz Kawaler Hen­ryk Jarosz. Wiązankę kwiatów złożyli kawalerowie Tadeusz Trocki, Adam Wika-​Czarnowski i Paweł Szczepanik. W koś­ciele p.w. Boromeusza w Wejherowie Śmiechowie odbyła się uroczysta msza, której prze­wod­niczył i wygłosił kazanie Ksiądz Dziekan Daniel Nowak. Przy­pom­niał dzi­ałal­ność prałata dr Hilarego Jas­taka, który przez całe dorosłe życie był człowiekiem niezłom­nym. Dary ofi­arne (piękny ornat fun­dacji kawalerów wejherows­kich) składali H. Jarosz i T.Trocki. Na zakończe­nie mszy nastąpiły podz­iękowa­nia i wspom­nienia o księdzu Jas­taku. Kawaler Hen­ryk Jarosz za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i społeczną wspier­a­jącą wiele patri­o­ty­cznych i społecznych inic­jatyw otrzy­mał z rąk Wielkiego Kan­clerza Orderu św. Stanisława Ste­fana Kukowskiego i Koman­dora Orderu Bog­dana Wiśniewskiego Medal 250 lecia powoła­nia do życia Orderu Św. Stanisława. Po uroczys­tości uczest­nicy zostali zaproszeni na poczęs­tunek w cza­sie którego orga­ni­za­torzy (S.Kukowski i H. Jarosz) wręczali podz­iękowa­nia za wkład i pomoc w budowę ronda i przy­go­towanie wspani­ałej uroczystości.

29 czer­wca 2019 r.

W Ocy­plu odbyło się cyk­liczne wydarze­nie — „Święto Ryby”. Było to wydarze­nie o charak­terze chary­taty­wnym, którego głównym celem jest zbiórka pieniędzy na lecze­nie sym­pa­ty­cznej Edytki. Wydarze­nie cieszyło się ogrom­nym zain­tere­sowaniem i trwało do 2-​giej w nocy. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali mnóstwo atrakcji (vide plakat), m.in.: zawody węd­karskie, wys­tępy zespołów region­al­nych czy loterię fan­tową. Każdy z uczest­ników mógł skosz­tować trady­cyjnej zupy ryb­nej oraz lokalnych spec­jałów ser­wowanych przez Koła Gospodyń Wiejs­kich. Dzięki zaan­gażowa­niu orga­ni­za­torów oraz wolon­tar­iuszy udało się zebrać bardzo pokaźną sumę, która wspo­może Edytkę w walce z chorobą. Prze­o­rat Pomorski przy­go­tował wiz­ual­iza­cję całej imprezy i loterię fan­tową wraz z fantami.„Certyfikaty Dobra” dla dobroczyńców, wys­tępu­ją­cych zespołów i orga­ni­za­cji wspo­ma­ga­ją­cych pod­pisy­wali także współor­ga­ni­za­tor Edward Dem­biński oraz Wielki kan­clerz Orderu ŚS Ste­fan Kukowski. Zapraszamy za rok !!

16 lipca 2019 r.

1 lipca wiec­zorem była wspólna kolacja pow­italna w postaci wielu potraw na grillu, napoi i słody­czy przy­go­towana przez tczewskie Sto­warzysze­nie Miłosierdzia dla gości ze Świ­etl­icy Dzieci i Młodzieży przy Zgro­madze­niu Sióstr Miłosierdzia z Gniezna. Grilla obsługi­wał sam prezes Sto­warzysze­nie Jiri Stu­deny. Dzieci przez kilka dni goszc­zone są w Tczewie. Od wielu lat wspo­ma­ga­jący tę świ­etlicę Prze­o­rat Pomorski włączył się w uatrak­cyjnie­nie tych kilkud­niowych wakacji dla dzieci potrze­bu­ją­cych zmi­any środowiska i kli­matu. Prze­o­rat zapewnił bezpłatne korzys­tanie z boisk i basenów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tczewie oraz wejś­cie i prze­wod­nika w Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku dla 16 dzieci i 3 opiekunów, w tym dwie siostry win­cen­tynki. Przez cały czas pobytu grupę z Gniezna opieką otacza nasza pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena i przeor Ste­fan Kukowski, dba­jąc też o posiłki i noclegi u sióstr Zgro­madzenia Win­cen­tyńskiego w Tczewie.

Już od pier­wszych chwil dzieci spędzały czas akty­wnie. Po powtórze­niu najważniejszych zasad bezpieczeństwa

i zachowa­nia, mod­l­itwie Koronką do Miłosierdzia Bożego dzieci sko­rzys­tały z basenu. Wspaniale spędz­iły czas w parku na Górkach baw­iąc się na placu zabaw, gra­jąc w piłkę, podzi­wia­jąc okazy ptaków oraz posil­iły się gril­lowanymi potrawami. Drugiego dnia dzieci odwiedz­iły Sopot, a w nim słynną ulicę Bohaterów Monte Cassino oraz plażę. Z Sopotu udały się do Gdyni Redłowo, gdzie uczest­niczyły w ciekawych zaję­ci­ach badaw­czych w Cen­trum Nauki Ekspery­ment. Dnia trze­ciego dzieci udały się do Gdańska Oliwy do ZOO. Były zach­wycone różnymi okazami zwierząt. Po odwiedz­i­nach w ZOO wychowankowie świ­etl­icy z Gniezna uczest­niczyli w zaję­ci­ach sportowych na ściance wspinaczkowej w Blok Fit Boul­der w Gdańsku Wrzeszcz. 4 lipca był dniem ściśle związanym z his­torią naszego kraju, zwiedzili wys­tawę w Muzeum II Wojny Świa­towej, a także odwiedzili West­er­platte. Potem odwiedzili ulicę Długą na Starym Mieś­cie. W dniu wyjazdu do Gniezna po raz ostatni na tczewskim base­nie sza­leńst­wom nie było końca. Dzięku­jemy dobroczyńcom…

67 lipca 2019 r.

W orga­ni­za­cję Region­al­nych Zawodów Jeździec­kich w skokach przez przeszkody orga­ni­zowanych przez Sta­jnie Goszyn także nasz włączył się Prze­o­rat Pomorski, rewanżu­jąc się za ich udział w orsza­kach Trzech Króli (vide:www.sw-stanislaw, pod 6 sty­cz­nia). Przy­go­towal­iśmy im całą wiz­ual­iza­cję imprezy: pro­jekty, plakaty, nagłośnie­nie w medi­ach. Ste­fan Kukowski, jako Wielki Kan­clerz Orderu został popros­zony o dołączenia do grona hon­orowych współor­ga­ni­za­torów. Prze­o­rat i Kan­clerz miał też swoje loga na jed­nej z przeszkód z nr 1. Przy­był też sen­a­tor RP Antoni Szy­mański, który wręczał puchary zwycięskim zawod­nikom. W dniu następ­nym wręczali puchary starosta tczewski oraz wójt Gminy Tczew. Pogoda i wid­zowie dopisali, korzys­ta­jąc z dodatkowych atrakcji w cza­sie zawodów. Pro­fesjon­al­nie przy­go­towane i przeprowad­zone zawody z udzi­ałem 32 zawod­ników oraz 35 koni rozpoczęły cykl zawodów orga­ni­zowanych przez Sta­jnie Goszyn Kowal­ski & Skalski. Zawodowi sędziowie bardzo wysoko oce­nili przy­go­towa­nia do zawodów, ale też wiz­ual­iza­cję. Grat­u­lu­jemy wszys­tkim i włączamy się do dal­szej współpracy.

14 lipca 2019 r.

Dnia 14 lipca 2019r. del­e­gacja naszego Prze­o­ratu została zapros­zona do koś­cioła parafi­al­nego Św. Michała Archan­ioła w Pos­tolinie na doroczny odpust ku czci Matki Bożej Szkaplerznej połąc­zony z uroczys­toś­cią 40-​lecia posługi kapłańskiej ks. pro­boszcza Stanisława Gadziny. Złożyliśmy Rubi­nowemu Jubi­la­towi życzenia i stosowny dar. Uroczys­toś­ciom prze­wod­niczył Biskup Elbląski J.E.Ks.Bp.Jacek Jezier­ski. Wśród gości byli sen­a­torowie, posłowie, władze miasta i powiatu sztum­skiego. Spir­i­tus movens wszys­t­kich uroczys­tości i prowadzą­cym był nasz kawaler Piotr Stec. Mał­gorzata i Piotr Ste­cowie z Rodz­iną jest pomysło­dawcą i funda­torem kapliczki przy­drożnej Chrys­tusa Króla, jako wotum dziękczynne za otrzy­mane łaski. Przepiękną kapliczkę poświę­cił sam Biskup Elbląski Jacek Jezier­ski. Kapliczka Chrys­tusa usad­owiona na głazie, jak słowa: „Budu­j­cie na skale”, a skałą jest Chrys­tus, takoż Skała — Petrus — Piotr to także nasz kawaler, co mocno pod­kreślił Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. Po uroczys­toś­ci­ach zapraszeni zostal­iśmy na bankiet w Bar­lewiczkach. Tam omówiliśmy następne wielkie dzi­ała­nia i patronaty z księdzem bisku­pem i sen­a­torem Antonim Szy­mańskim. Nasza del­e­gacja to dama Anna Par­tyka, kawalerowie Łukasz Par­tyka, Zdzisław Frątczak, zaś dar dla Jubi­lata był fun­dacją kawalera Antoniego Filii.

1724 lipca 2019 r.

Całoroczne zbiórki sprzedaży fan­tów przez Sto­warzysze­nie Miłosierdzia oraz siostry szary­tki, mocno wspier­ana przez Prze­o­rat Pomorski poz­woliły zebrać kwotę za którą dzieci Maryi (grupa młod­sza) z Tczewa wyjechała na swoje win­cen­tyńskie wakacje. Część wydatków pokrył Urząd Miasta. Zak­wa­terowani byli w przed­szkolu u sióstr w Gnieźnie. Dzieci zwiedz­iły park dinoza­u­rów w Rogowie, stare miasto w Poz­na­niu, termy mal­tańskie, w Dziekanow­icach zwiedz­iły Wielkopol­ski Park Etno­graficzny, przeszły pod rybą w Led­nicy, w Gnieźnie (kat­e­dra, gra miejska oraz kąpielisko), Jump World we Wrześni w Ros­nówce (Trze­baw) byli w Deli Park. Dla niek­tórych z tych dzieci wyjazd ten był jedyną sposob­noś­cią na oder­wanie się od codzi­en­nych kłopotów i trosk, które towarzyszą im na co dzień w domu. Cieszymy się że udało nam się przez chwilę dać im radość i szczęś­cie. Wszys­tkie zdrowe, uśmiech­nięte i szczęśliwe wró­ciły do swoich domów. Społeczną opiekunką i współor­ga­ni­za­torką tego inten­sy­wnego wypoczynku była nasza pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena oraz jej mąż Jiri, prezes Sto­warzyszenia „Miłosierni”.

18 lipca 2019 r.

W 100 rocznicę powoła­nia Policji Państ­wowej tczewscy funkcjonar­iusze obchody tego jubileuszu rozpoczęli już 23 czer­wca br. uroczystą mszą świętą, którą cele­brował diecez­jalny kapelan Policji ksiądz kanonik Jan Buk. Msza odbyła się w koś­ciele pod wezwaniem św. Fran­ciszka z Asyżu i została odpraw­iona w intencji Policji. Zaś 18 lipca w Cen­trum Kul­tury i Sztuki odbyły się uroczys­tości związane z tczewskimi obchodami Święta Policji z udzi­ałem najwyższych władz miasta i powiatu, w tym starosty i prezy­denta. Nasz kawaler Leszek Meler otrzy­mał medal I klasy Krzyż Niepodległości z okazji 100 rocznicy odzyska­nia Niepodległości oraz 100 rocznicy pow­sta­nia Policji przyz­nany przez Związki Zawodowe. W trak­cie cer­e­mo­ni­ału na ręce Komen­danta Powia­towego Policji w Tczewie insp. Dar­iusza Kra­suli został wręc­zony wyjątkowy Medal 100-​lecia Niepodległości, który jest przyz­nawany za zasługi dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu, naw­iązu­jąc do trady­cji pol­s­kich i chrześ­ci­jańs­kich. Medal wręczał Ste­fan Kukowski kan­clerz Kapituły Medalu w towarzys­t­wie członka Kapituły płk.Piłsudczyków RP Juliana Michasia.

21 lipca 2019 r.

Między­nar­o­dowy plener malarsko-​rzeźbiarski już po raz czwarty z inic­jatywy i przy wspani­ałej orga­ni­za­cji naszego kawalera Pio­tra Steca odbył się w Pos­tolinie. Przy­było 16 artys­tów, którzy mieli zapewniony pobyt i świetne, region­alne jedze­nie. Komis­arzem pleneru była wielce zasłużona pani Mał­gorzata Krause, którą to odz­naczył Medalem 250 lecie Orderu Świętego Stanisława przeor pomorski Ste­fan Kukowski w asyś­cie koman­dora sztum­skiego Pio­tra Steca. Poseł na Sejm RP Kaz­imierz Smoliński złożył życzenia ks. pro­boszc­zowi za 40 lat posługi kapłańskiej, wręcza­jąc zestaw posel­s­kich gadżetów. Po mszy kawaler Piotr Stec wraz z kawalerem naszego Orderu Kaz­imierzem Smolińskim i księdzem pro­boszczem wręczali spec­jalne podz­iękowa­nia wszys­tkim artys­tom i dobroczyń­com pleneru. Do szczegól­nie wyróżnionych należy samorząd sztum­ski, który otrzyma wspani­ałe rzeźby do żłóbka bożonar­o­dzeniowego. Zgro­madzeni wierni po mszy wraz z artys­tami i gośćmi obe­jrzeli wys­tawę wewnątrz koś­cioła i wielkie rzeźby sto­jące na zewnątrz. Do szczegól­nie wyróżnionych dobrodziejów pleneru należy również Antoni Fila, kawaler naszego Prze­o­ratu. Pro­jekty i real­iza­cję całego wiz­erunku pleneru przy­go­tował i wykonał nasz przeor. Na zakończe­nie był obiad w towarzys­t­wie świet­nych artys­tów i zapros­zonych dos­to­jnych gości.

23 lipca 2019 r.

Na zaprosze­nie ks. infułata Stanisława Grunta z okazji jego 60. lecia posługi kapłańskiej damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego zostali zaproszeni na pry­watny poczęs­tunek i wieczór wspom­nieniowy. Wza­jemne silne więzy, sza­cunek dla dzi­ałań członków naszego Prze­o­ratu, jak i wza­jemna pomoc w tych dzi­ała­ni­ach trwa od początku naszego pow­sta­nia. Ksiądz Infułat wielokrot­nie uczest­niczył w naszych mszach za Ojczyznę, wiel­kich wig­ili­ach miejs­kich, orsza­kach trzech króli i inwest­y­tu­rach. Jest tez kawalerem Złotego Krzyża Zasługi Orderu Świętego Stanisława, jak i Medalu 100. lecia Niepodległości. Byliśmy też wielce hon­orowani na wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach zac­nego jubilata.

Życzyliśmy wszyscy po kolei i razem zdrowia i bło­gosław­ieństwa na dal­sze lata posługi. Plu­ri­mos annos, plu­ri­mos Przyjacielu.

15 sierp­nia 2019 r.

Na cmen­tarzu w Tczewie na gro­bie żołnierza Michała Różanowskiego złożyli kwiaty i znicze pamięci del­e­gacje Prze­o­ratu Pomorskiego, starostwa, Szwadronu Kawa­lerii Ułanów Zaniemeńs­kich, Sto­warzysze­nie „Dawny Tczew” (Łuksz Brząd­kowski), policji, Muzeum II Wojny Świa­towej, sto­warzyszeń patri­o­ty­cznych, mieszkańców Tczewa. Przy­witał i uroczys­tość poprowadził orga­ni­za­tor Ste­fan Kukowski, kończąc mod­l­itwą za poległych w II wojnie światowej.

Potem Msza Święta w koś­ciele Macierzyństwa N.M.P. w Miłobądzu cele­browana przez ks. pro­boszcza Alek­san­dra Ces­linga rozpoczęła się cer­e­mo­ni­ałem wojskowym. Pier­wsze i drugie czy­tanie było przez kawalerów Hen­ryka Jarosza i Tomasza Jeschke. Piękna, patri­o­ty­czna homilia księdza pro­boszcza. Dary ofi­arne nie­sione przez naszą pos­tu­lan­tkę Katarzynę Stu­deny, przed­staw­icieli Pił­sud­czyków RP i Kawa­lerii Ułanów. O Koś­ciele i patri­o­tyzmie, obronie ojczyzny mówił sen­a­tor RP Antoni Szy­mański. Także o ludzi­ach orga­nizu­ją­cych dzieła patri­o­ty­czne, upamięt­ni­a­jące chwałę naszego nar­odu nie szczędząc swo­jego czasu i środ­ków — takim wzorem do naślad­owa­nia jest Prze­o­rat Pomorski. Wiele rzeczy patri­o­ty­cznych na pomorskiej ziemi pow­stało dzięki Ste­fanowi Kukowskiemu, mówił, wręcza­jąc zasłużonemu przez lata całe na Pomorzu– Medal Sen­atu Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Ustaw­ie­nie szyku marszowego i prze­marsz w kolum­nie marszowej. Przy­witał gości, przemówił z pod­kreśle­niem roli miejsca pamięci w Kol­niku — wices­tarosta tczewski Piotr Cymanowski (kawaler naszego Prze­o­ratu). Granic, które nie można przekraczać, których wszyscy musimy bronić, także granic moral­nych, społecznych — także tych współczes­nych. Pięknie i obsz­ernie o patri­o­tyzmie, krzewie­niu pamięci, utr­wala­niu przez mon­u­menty i pom­niki mówiła pani euro­poseł Anna Fotyga. Pro­fe­sor Grze­gorz Berendt z Muzeum II Wojny Świa­towej wydarzenia sprzed 80 laty ujął w rysie his­to­rycznym. Wręczanie odz­naczeń resor­towych poprowadzili członkowie Ułanów Zaniemeńs­kich. Podz­iękowanie dla osób i sto­warzyszeń zaan­gażowanych w orga­ni­za­cję uroczys­tości poprowadził ani­ma­tor Ste­fan Kukowski wraz ze starostą i księdzem pro­boszczem. Potem składanie przez del­e­gacje kwiatów i zniczy pamięci, wspólne odśpiewanie „Legionów”, roz­danie śpiewników patri­o­ty­cznych przez nasz Prze­o­rat. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych poprowadził Michał Ole­jnik. Poczęs­tunek: ciasta, kawa dla wszys­t­kich uczest­ników spotka­nia dzięki trosce Katarzynie Stu­deny, pos­tu­lantce Orderu i Jirzemu, preze­sowi „Miłosierni”. Podz­iękowanie za uczest­nictwo zgro­mad­zonym mieszkań­com i goś­ciom składał prezes Szwadronu Kawa­lerii Adam Zając.

15 sierp­nia 2019 r.

W święto Patrona Pelplina św. Bernarda, po raz kole­jny odbyła się zbiórka pieniędzy na potrzeby misji kapucyńs­kich w Repub­lice Cen­tral­nej Afryki, gdzie posługuje pelplini­anin O. Tomasz Świtała. Najpierw odbyła się zbiórka uży­wanych (ale w dobrym stanie) książek. W Dniu Patrona Miasta zain­tere­sowani mogli wybrać tyle egzem­plarzy, ile potrze­bowali. Wolon­tar­iuszki służyły pomocą i dziękowały za pozostaw­iane wolne datki. A zebrano w tym roku ponad 1.150 zł. Akcją kierował koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Orderu Św. Stanisława Bog­dan Wiśniewski.

Ludzie hojni i dobrego serca !

Bła­gania o pomoc pol­skim mis­jonar­zom, oo Kapucynom, pracu­ją­cym na misji w Bacaraanga w Repub­lice Środ­kowej Afryki nie powinny pozostać bez naszej życ­zli­wości, naszemu współczu­ciu, naszej pomocy. Tam od 12 lat służy Bogu i ludziom brat Tomasz Świtała. Repub­lika Środ­kowej Afryki to w/​g ONZ jeden z najuboższych kra­jów Afryki i świata. Kraj zróżni­cow­any etnicznie i językowo, niesta­bilny poli­ty­cznie, często wstrząsany zamachami stanu gdzie lud­ność narażona jest na rabunki, gwałty i śmierć ze strony łupieżców z Czadu, Kamerunu i Soma­lii. 80 % lud­ności żyje w skra­jnym ubóst­wie. Miesięczny dochód tych ludzi to 8 dol. Anal­fa­betyzm wśród młodych 45% — wśród dorosłych 65%. 65% dzieci w wieku 514 lat zami­ast uczyć się musi pra­cować. Na barkach mis­jonarzy spoczywa nie tylko praca dusz­paster­ska w parafii wielkości pol­skiej diecezji, ale także sze­roko pojęta pomoc bied­nej lud­ności — od doży­wia­nia do budowy studni, pomocy san­i­tarnej, punk­tów eduka­cyjnych, domów i kaplic.

Ludzie dobrego serca !

Pol­ska jedna złotówka w tym kraju to koszt całodzi­en­nego wyży­wienia dla jed­nego dziecka! Nasz pro­jekt, do którego poczynil­iśmy rozez­nanie i przy­go­towa­nia, pole­gałby na wybu­dowa­niu szkoły o pro­filu zawodowym im.Świętego Stanisława. Tam młodzi ludzie zdoby­wal­iby nie tylko wiedzęogólną ale i umiejęt­ności pozwala­jące im i ich rodzi­nom radzić sobie w życiu. Byłoby to trwałe odd­zi­ały­wanie na tamte­jszą społeczność, a nie jed­no­ra­zowy gest. Nasze przed­sięwz­ię­cie trafi bezpośred­nio do benefic­jen­tów, bez udzi­ału orga­ni­za­cji i fun­dacji. Liczymy na serdeczny odzew — to wielka sprawa dla naszych braci chrześ­ci­jan w Afryce. Będziemy infor­mowani na bieżąco o postępie prac. Każda wpłata bezpośred­nio na konto zostanie odno­towana i każdy dostanie indy­wid­u­alne podz­iękowanie od Ojców Kapucynów. Każda wpłata 1000 euro będzie w postaci trwałego śladu — tabl­icy imi­en­nej na budynku szkoły. Koor­dy­na­torem i kore­spon­den­tem będzie kawaler w Orderze Prze­o­ratu Pomorskiego Ryszard Rogaczewski, tel. 722 225 595, mail: Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript. oraz przeor O.Ś.St. Ste­fan Kukowski: tel. 602 406 168, Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie obsługi JavaScript.

17 sierp­nia 2019 r.

Starosta starog­a­rdzki pan Kaz­imierz Chyła zaprosił przed ratusz miejski na Rynku w Starog­a­rdzie Gdańskim na uroczysty Apel z okazji 250 rocznicy zaw­iąza­nia Kon­fed­er­acji Pomorskiej w obronie wiary świętej katolick­iej i wol­ności, prze­ci­wko zniewala­niu Rzeczy­pospo­litej przez Rosję. Pan Piotr Szubar­czyk przy­pom­niał wydarzenia sprzed 250 laty i rolę Józefa Wybick­iego, twórcy naszego hymnu nar­o­dowego. Wspól­nie zaśpiewamy pieśń kon­fed­er­atów bars­kich „Nigdy z królami nie będziem w aliansach”, zgro­madzeni mieszkańcy pomodli się za kon­fed­er­atów bars­kich, żołnierzy pier­wszego pol­skiego pow­sta­nia nar­o­dowego. Była ide­alna okazja aby Przeor Pomorski Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski przed­stawił obecna rolę Orderu i wręczył ks. Dar­ius­zowi Nenca — pro­boszc­zowi koś­cioła Św. Katarzyny Medal 250 lecia Orderu za edukację his­to­ryczną, za zrozu­mie­nie głębok­iej prawdy, że nie można zrozu­mieć his­torii Pol­ski bez Chrys­tusa. Złożyliśmy kwiaty pod tabli­cami Kon­fed­er­acji Pomorskiej i Lecha Kaczyńskiego wraz z dyrek­torem biura woje­w­ody p. Tomaszem Gieszczem. Cześć ich pamięci.

17 sierp­nia 2019 r.

Po długim zma­ganiu się ze śmiertelną chorobą zmarł nieodżałowanej świętej pamięci kawaler Orderu Świętego Stanisława B.M. Zbig­niew Ciec­holewski — człowiek prawy i skromny, człowiek odważny i roztropny, pro­fesjon­al­ista i dar­czyńca, człowiek sukcesu i nieskazitel­nej moral­ności, przed­siębiorca, który potrafił dzielić się z innymi. Dzisiaj w spółce „Ciec­holewski Wenty­lacje” pracuje 365 osób, które pro­dukują najwyższej jakości urządzenia i sys­temy wenty­lacje. Zakład, w którym sto­suje się najnowsze stan­dardy pro­dukcji, orga­ni­za­cji i zarządza­nia jest wiz­ytówka pol­skiego prze­mysłu i uznaną marką nie tylko na rynku kra­jowym, ale także daleko poza Pol­ską. Zbig­niew Ciec­holewski uhonorowany został odz­naczeni­ami państ­wowymi, m.in. Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski i Zło­tym Krzyżem Zasługi, a także nie­zlic­zonymi nagro­dami branżowymi i region­al­nymi. Jako dłu­go­letni kawaler Orderu Świętego Stanisława imponował swoją hojnoś­cią i życ­zli­woś­cią, nigdy nie czeka­jąc na nagrody i pochwały. Był człowiekiem Koś­cioła, świadomie zatroskanym o jego los. Był otwarty na drugiego człowieka — w roz­mowie, w czynie, we współpracy, w udziela­niu pomocy. Czynił i rozprzestrzeniał dobro, postępu­jąc według rzym­skiej maksymy: pro pub­lico bono. Kapituła Prze­o­ratu Pomorskiego przyz­nała w lipcu 2019 r. kawalerowi Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu najwyższe odz­nacze­nie — Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława. Nie zdążyliśmy Mu wręczyć, patrząc w zakłopotane oczy Zbig­niewa. Wielki Kan­clerz S.Kukowski wręczył odz­nacze­nie żonie Marii, piękną lau­dację przed­stawił ks. prałat Józef Pick. Damy i kawalerowie Pomorskiego Prze­o­ratu Orderu Świętego Stanisława żeg­nają swo­jego zac­nego druha, nieza­stą­pi­onego kolegę i serdecznego przy­ja­ciela. Niech na niebi­ańs­kich dro­gach idą przed Nim jego dobre i liczne uczynki. Niech spotka Go tam nagroda, godna ludzi zac­nych, naz­nac­zonych miłoś­cią do Boga i Ojczyzny.

2425 sierp­nia 2019 r.

Serce dla Inki, wielka z roz­machem zor­ga­ni­zowana uroczys­tość z inic­jatywy Klubu Gazety Pol­skiej w Starog­a­rdzie Gdańskim i oso­bistym zaan­gażowaniem prezesa Sebas­tiana Kuchar­czyka. Pracu­jący w Pile salez­janin, kapelan kibiców, od dawna włącza się w pro­mowanie postawy patri­o­ty­cznej wśród młodych. Orga­ni­za­tor Ogólnopol­skiej Patri­o­ty­cznej Piel­grzymki Kibiców na Jasną Górę, od kilku lat orga­nizuje Dni Żołnierzy Wyk­lę­tych. Pod redakcją ks. dr. Jarosława Wąsow­icza wydano książki Danuta Siedzikówna ps. „Inka”oraz „Pamięć i tożsamość”. Za nieusta­jący trud w dąże­niu do Pol­ski „wol­nej i czys­tej jak łza” niestrud­zonemu Kapłanowi Medal 100. lecia Niepodległości wręczył kan­clerz kapituły Ste­fan Kukowski. Po kon­fer­encji i wyk­ladach można było zapoz­nać się z wielką wys­tawą z życia Inki i Żołnierzy Niezłom­nych. W niedzielę w Starog­a­rdzie Gdańskim odbyły się uroczys­tości odsłonię­cia w koś­ciele pod wezwaniem św. Katarzyny tabl­icy pamiątkowej Danuty Siedzikówny ”Inki”, san­i­tar­iuszki 5 Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej rozstrze­lanej w 1946 r. przez komu­nisty­czne władze. Wydarzenia w koś­ciele zostały poprzed­zone uroczys­toś­ci­ami odby­wa­ją­cymi się w hon­orowej asyś­cie wojska na placu przed starog­a­rdzkim ratuszem. W cza­sie uroczys­tości został odczy­tany apel pamięci zakońc­zony salwą hon­orową. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski w swym przemówie­niu pod­kreślił, iż postawa Danuty Siedzikówna musi być szla­chet­nym wzorem dla współczes­nej młodzieży i zaprosił wszys­t­kich 14 wrześ­nia do Tulic, na ziemi sztum­skiej, na uroczys­tości odsłonię­cia pom­nika Inki. W koś­ciele pw. św. Katarzyny odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny. Po jej zakończe­niu członkowie rodziny odsłonili tablicę pamiątkową ”Inki” z wbu­dowanym w nią sre­brnym sercem. ”Serce dla +Inki+” jest darem starog­a­rdz­ian upamięt­ni­a­ją­cym rocznicę wyko­na­nia na niej wyroku śmierci. Wielka i wspani­ała uroczys­tość chwała orga­ni­za­torom, wład­zom miasta i powiatu.

25 sierp­nia 2019 r.

Pod­czas II zlotu Kociewiaków, czyli II Wal­nych Plachan­drów Kociews­kich we Wirtach koło Starog­a­rdu Gd. Całod­niowe wydarze­nie odbyło się w najs­tarszym w Polsce Arbore­tum we Wirtach, w powiecie starog­a­rdzkim, które obchodzi w tym roku 150-​lecie ist­nienia. Do tysięcy mieszkańców regionu, który tworzą powiaty starog­a­rdzki, świecki i tczewski, biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej mówił, że Walne Plachandry „to ważna inic­jatywa będąca odpowiedzią na dzi­ałanie Boga, który chce nas wychowywać a jed­nocześnie szanuje naszą wol­ność”. Po Mszy św. uczest­nicy przes­zli na plac cen­tralny arbore­tum, gdzie czekał na nich cykl konkursów, zabaw, stoiska prezen­tu­jące lokalnych artys­tów. Na sce­nie, poza wys­tę­pami zespołów kociews­kich wręc­zono nagrody spec­jalne dla osób, insty­tucji i firm za pro­mocję Kociewia. To tzw. ambasadory, którym został w tym roku wielce zasłużony dla Kociewia, nasz akty­wny i hojny kawaler śp. Zbig­niew Ciec­holewski. W ścisłym gronie orga­ni­za­torów jest koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Nasz Prze­o­rat współor­ga­ni­zował stoisko akcji chary­taty­wnej, zbieranie fun­duszy dla dzieci wyma­ga­ją­cych wspar­cia, planu­jąc już wspar­cie wypoczynku, czym zajęła się pos­tu­lan­tka Katarzyna Stu­dena wraz z mężem Jirim.

3 wrześ­nia 2019 r.

Na zaprosze­nie Pry­masa Pol­ski abpa Woj­ciecha Polaka w Pałacu Pry­masów w Gnieźnie przy­był kan­clerz kapituły, aby wręczyć Eksce­lencji Medal 100. Lecia Niepodległości. Audi­encja i wręcze­nie medalu odbyło się w kapl­icy pry­ma­sowskiej wśród wielu gości, zakon­ników z zza granicy i koś­ciel­nych pra­cown­ików Kurii. Po przed­staw­ie­niu się, staran­nej lau­dacji Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski wręczył przyz­nany medal. Ksiądz Pry­mas w długim i serdecznym podz­iękowa­niu naw­iązał do his­to­rycznych i patri­o­ty­cznych postaw pry­masów Pol­ski. Potem mod­l­itwa za Ojczyznę. W pry­wat­nym gabinecie Pry­masa odbyła się bardzo długa i serdeczna roz­mowa w cza­sie której S.Kukowski przed­stawił struk­turę i zakres dzi­ałań Orderu Świętego Stanisława, próbę połączenia nurtów orderowych, uzna­nia Orderu przez Watykan. Dzi­ała­nia wielostronne zostały zilus­trowane notkami i zdję­ci­ami na przykładzie Prze­o­ratu Pomorskiego na 450 stronach zapisków. Szczególne zain­tere­sowanie wzbudził sze­roki zakres dzi­ałal­ności na rzecz Koś­cioła, potwierd­zony zdję­ci­ami z uroczys­tości z udzi­ałem kar­dy­nałów i biskupów. Eksce­lencja został zapros­zony do udzi­ału w uroczys­toś­ci­ach z odsłonię­ciem pom­nika Inki w Tuli­cach. Wiele czasu poświę­cono nowej wielkiej inic­jaty­wie Prze­o­ratu Pomorskiego planowanej w 2020 r. (ustanowionego przez Sejm RP Rok­iem Świętego Jana Pawła II) — orga­ni­za­cji wys­tawy malarstwa p.t. „Odblask Tajem­nicy”. Wernisaże wys­tawy będą w więk­szych mias­tach całej Pol­ski, ale także za granicą. Wys­tawa będzie pro­mocją pol­skiej sztuki współczes­nej, a zarazem prze­ci­wwagą dla coraz częś­ciej pojaw­ia­ją­cych się w obszarze kul­tury pro­fanacji i pro­mocji anty­wartości. Ksiądz Pry­mas pochwalił pomysł tego dzieła i wskazał, aby o patronat nad wys­tawą ubie­gać się u poszczegól­nych biskupów w miejs­cach wys­tawy, dając także swój patronat. Na pożeg­nanie Przeor Pomorski otrzy­mał od Pry­masa Pol­ski wspani­ały album Poczet pry­masów polskich.

14 wrześ­nia 2019 r.

Pomysło­daw­cami budowy pom­nika i orga­ni­za­cją wszys­t­kich uroczys­tości byli Piotr Stec i Ste­fan Kukowski, który wykonał pro­jekt pom­nika, sce­nar­iusze uroczys­tości i całą wiz­ual­iza­cją wraz z real­iza­cją (banery, plan­sze, podz­iękowa­nia, śpiewniki, roll-​opy, fold­ery, itd). Wykon­awcą drew­ni­anej rzeźby jest znany rzeźbiarz z Sier­pca pan Edmund Szpanowski. Kawaler Antoni Fila był spon­sorem mate­ri­ałów wiz­ual­iza­cji i służył do mszy. Orga­ni­za­cją i nad­zorem budowy, konferencji

i Zlotu Patri­o­ty­cznego zajął się koman­dor Piotr Stec. Częś­cią artystyczno-​muzyczną kierował Bogusław Tandrowski z Klubu Gazety Pol­skiej Elbląg II wraz ze swoim zespołem „Bugi”. Spec­jalne śpiewniki na ten szczególny dzień wydrukowane przez kawalera Grze­gorza Płazę roz­dawali kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego. Mszę Świętą za Ojczyznę, patri­o­ty­czną homilię w koś­ciele Św. Maksy­mil­iana Marii Kolbe w Waplewie Wielkim odprawił pro­boszcz ks. Arka­diusz Borzyszkowski. W homilii wiele uwagi poświę­cił pomor­dowanym przod­kom Rodziny Sier­akows­kich z Waplewa, wielce zasłużonym patri­otom i dobrodziejom. Ksiądz ułożył też tekst i przy­go­tował przysięgę wier­ności Krzyżowi Chrys­tu­sowemu, którą poprowadził przed krzyżem misyjnym na tere­nie koś­cioła, w gromkiej deklaracji wszys­t­kich zgro­mad­zonych wiernych. Ustaw­ian­iem pocztów, del­e­gacji z wielką dbałoś­cią o rytuał zad­bał kawaler naszego Prze­o­ratu płk Zdzisław Frątczak, kieru­jąc też roz­dawaniem tek­stu przysięgi „Pod Krzyżem” i prece­dencją przy pom­niku. Rytu wojskowego i his­to­rycznego nadał poczet sztan­darowy Szwadronu Kawa­lerii im.Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich w his­to­rycznych strojach.

Kon­fer­encję naukową w Domu Kul­tury prowadził Piotr Stec. Pier­wszym prele­gen­tem był dr Prze­mysław Wój­tow­icz „Ludobójstwo na Nar­o­dzie Pol­skim w okre­sie II wojny świa­towej”, następ­nie prof. dr hab. Piotr Niwiński „Pol­skie Podziemie Niepodległoś­ciowe 19451963″ oraz prof. dr hab. Karol Pole­jowski „Żołnierze Wyk­lęci na Pow­iślu i Kaszubach”.

Krótkie, mery­to­ryczne i emocjon­alne przemówienia spotkały się z gorą­cymi brawami i wielkim buki­etem kwiatów wręczanymi przez młodzież szkolną. Spec­jalne podz­iękowa­nia otrzy­mali też pro­fe­sorowie od orga­ni­za­tora — prze­ora pomorskiego, które wręczał wespół z miejs­cowym pro­boszczem. Podz­iękowa­nia takie otrzy­mali tez dalsi prele­genci: prof. dr hab. Grze­gorz Berendt oraz red. Piotr Szubar­czyk. Ks. Arka­diusz Borzyszkowski otrzy­mał za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną i zaan­gażowanie w uroczys­tości w Waplewie Medal 250 Lecia Orderu Świętego Stanisława, który wręczali przeor Ste­fan Kukowski wraz z koman­dorem Piotrem Ste­cem. Przys­tępne wykłady spowodowały bardzo emocjon­alne wys­tąpi­enia kilku osób mocno popier­a­jące utr­wale­nie wydarzeń his­to­rycznych w ich miejs­cowoś­ci­ach. O zgłaszanie świad­ków osób prześlad­owanych na tych ter­e­nach przez Urząd Bez­pieczeństwa prosił red. Piotr Szubar­czyk. Wielka wys­tawa w Domu Kul­tury „Pol­ska Wal­cząca” IPN cieszyła się zain­tere­sowaniem wielu zgro­mad­zonych mieszkańców. Wys­tawa będzie eksponowana także w kilku pobliskichmiejscowościach.

Odsłonię­cie pamiątkowego Głazu w Tuli­cach, poświę­conego Ince i Żołnier­zom Wyk­lę­tym rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu nar­o­dowego. Prze­cię­cia wstęgi dokon­ali przed­staw­iciele: orga­ni­za­tora — Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, samorzą­dow­ców — wójt gminy Stary Targ Wiesław Kaźmier­ski, nauki — prof. dr hab. Grze­gorz Berendt, który przed­stawił syl­wetkę Danuty Siedzikówny i Żołnierzy Niezłom­nych. Wartą przy pom­niku była asysta hon­orowa służby więzi­en­nej ze Sztumu, poczet sztan­darowy Szwadronu Kawa­lerii oraz poczet ze sztan­darem szkoły im. Danuty Siedzikówny. Główny orga­ni­za­tor Piotr Stec za wiele lat społecznego, patri­o­ty­cznego dzi­ała­nia oraz zaan­gażowanie swo­jego czasu i środ­ków przy uroczys­toś­ci­ach budowy pom­nika otrzy­mał z rąk Kan­clerza Kapituły Ste­fana Kukowskiego prestiżowy Medal 100. lecia Niepodległości. Ste­fan Kukowski odczy­tał cytaty z przesłań przysłanych przez patronów hon­orowych. Gromkie brawa otrzy­mał też mieszkaniec wsi, który przeżył UB-​owskie prześlad­owa­nia i ze wzrusze­niem dziękował za pom­nik, jako trwały na wieki ślad pamięci.

Po tym, w lesie, przy ognisku, był Zlot Patri­o­ty­czny rozpoczęty wspólną pieśnią intonowaną przez Bogusława Tandrowskiego i jego zespół BUGI. Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego roz­dali dar­mowe śpiewniki patri­o­ty­czne. Wprowadze­nie i his­to­ryczne wstawki były w rewela­cyjnym wyko­na­niu red. Pio­tra Szubar­czyka. Bogusław Tandrowski za wielkie zasługi na niwie społecznego szerzenia patri­o­tyzmu otrzy­mał od Prze­o­ratu Pomorskiego Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława. Na mecie Pomorskiego Rajdu Rowerowego „Nasza Pol­ska” czekali kawalerowi Orderu Ś.S. Jarosław Bar­toszewski, Andrzej Zblewski I Łukasz Par­tyka, wręcza­jąc każdemu uczest­nikowi imi­enne podz­iękowa­nia i opaskę odblaskową na rower (dar IPN). Puchary za: dłu­gość trasy, ilość w zes­pole, dla najmłod­szego uczest­nika, za strój z ele­men­tami patri­o­ty­cznymi wręczali wójt gminy Stary Targ Wiesław Kaźmier­ski (wielce zaan­gażowany przy budowie infra­struk­tury przy pom­niku), koman­dor sztum­ski Piotr Stec oraz Ste­fan Kukowski. Było także wiele dyplomów dla mieszkańców, którzy spon­tan­icznie i z wielkim zapałem włączyli się w to wiekopomne dzieło. Później, wiec­zorem już, był kon­cert grupy BUGI, wspólne śpiewy, ognisko, grill. Patronem wszys­t­kich uroczys­tości byli:

i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Anna Fotyga — Euro­poseł do Par­la­mentu Europe­jskiego, Antoni Szy­mański — Sen­a­tor Rzeczy­pospo­litej, Jarosław Szarek — Prezes IPN, Mirosław Golon –Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku, Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu d/​s Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Karol Nawrocki — Dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej, Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława. Głównym pomysło­dawcą i orga­ni­za­torem całości był Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława.

15 wrześ­nia 2019 r.

W Pelplinie XIX jest Jar­mark Cys­ter­ski w cza­sie tego wydarzenia, sku­pi­a­jącego kilka tysięcy ludzi, orga­nizuje zbiórkę fun­duszy na misyjne dzieła kapucyńskie w Afryce. Grupa pod kierunk­iem kawalera OŚS Bog­dana Wiśniewskiego — koman­dora Koman­dorii Pelplińskiej Pomorskiego Prze­o­ratu obsługi­wała stoisko z uży­wanymi książkami. Osoby zain­tere­sowane zabier­ały dowolną ilość książek, zostaw­ia­jąc datek dla kapucynów. Za te przekazane pieniądze kupowane są składane row­ery, które stanowią nieza­stą­pi­ony środek loko­mocji w Repub­lice Środ­kowoafrykańskiej i Czadzie. W innym miejscu kawaler Ryszard Rogaczewski prezen­tował reprint pelplińskiej Bib­lii Guten­berga, jed­nocześnie infor­mował, roz­da­jąc stosowne ulotki, o budowie szkoły zawodowej, którą kapucyni budują w Repub­lice Środ­kowoafrykańskiej, a Prze­o­rat Pomorski orderu Świętego Stanisława postanowił wspierać to dzieło.

17 wrześ­nia 2019 r.

W 80. Rocznicę Wybuchu II Wojny świa­towej wzięliśmy udział w marszu pamięci o ofi­arach hitleryzmu i stal­in­izmu. Zwieńcze­niem marszu było spotkanie przy Pom­niku ofiar hitleryzmu i stal­in­izmu w Rokitkach i odd­anie hołdu ofi­arom total­i­tarnych sys­temów, które zniewalały naszą Ojczyznę. Orga­ni­za­torem był Wójt Gminy Tczew i Dyrek­tor ZKiW w Swarożynie. Zaś władze samorzą­dowe Tczewa (z prezy­den­tem miasta na czele), przed­staw­iciele służb mundurowych, młodzież oraz mieszkańcy pamię­tali o zbro­jnej agresji żołnierzy Armii Czer­wonej na Pol­skę. Spotkaliśmy się w parku gdzie odbyły się uroczys­tości związane z tym trag­icznym dla Polaków wydarze­niem. Ks. Woj­ciech Glin­iecki z tczewskiej fary wygłosił Słowo Boże. Ste­fan Kukowski tu również złożył wiązankę kwiatów. Prze­o­rat Pomorski już po raz piąty zor­ga­ni­zował uroczys­tości wiec­zorne, które zaczęły się Mszą Świętą za Ojczyznę w tczewskiej farze, z bardzo patri­o­ty­czna homilią Ks. Woj­ciecha Glin­ieck­iego. Uroczys­tości przy tabl­icy poświę­conej pamięci bohaterów obrony Ojczyzny z 1 oraz 17 wrześ­nia. Tablica pow­stała staran­iom, pro­jek­towi i fun­dacji Prze­o­ratu. Tu złożono znicz pamięci. Tu przemówił starosta Mirosław Augustyn. Po tym uczniowie 1 oraz 2 Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego przed­staw­ili krótki pro­gram artysty­czny. O trag­icznych losach tamtego czasu mówił prezes Dawnego Tczewa pan Łukasz Brząd­kowski. Przed­staw­iciel Młodzieży Wszech­pol­skiej Rafał Buca wskazał skutki uciemięże­nia naszego nar­odu przez zdradziecki sys­tem ZSRR. Dzięki zaan­gażowa­niu pana Mar­iusza Dworakowskiego mogliśmy wykonać wspól­nie kilka pieśni patri­o­ty­cznych, mając śpiewniki roz­danymi przez Andrzeja Zblewskiego — kawalera naszego Prze­o­ratu. Kli­matu dodały palące się pochod­nie. Prowadzący to spotkanie przeor OŚS Ste­fan Kukowski podz­iękował za inic­jatywę i liczny udział, szczegól­nie młodzieży, w tych uroczys­toś­ci­ach. Po raz piąty spon­tan­icznie spotkaliśmy się w tym miejscu . Cześć i Chwała Bohaterom.

20 wrześ­nia 2019 r.

26 pol­s­kich artys­tów i 26 spo­jrzeń na Pol­skę — jej his­torię, trady­cję i współczes­ność. Różnorodna styl­istyka, jeden cel: uczcze­nie set­nej rocznicy odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. Wys­tawa została objęta Nar­o­dowym Patronatem Prezy­denta RP Andrzeja Dudy. Prezen­towana była w muzeach i gale­ri­ach we Włocławku i Koło­brzegu. Swoją twór­c­zość zaprezen­towali m.in. tczewianie Ewa Kukowska i Jarosław Kukowski. Orga­ni­za­torami są Fun­dacja Art.Hanza, Gale­ria Quan­tum, Jarosław Kukowski, Fab­ryka Sztuk w Tczewie. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć w jed­nym miejscu kilka­dziesiąt prac uznanych malarzy, reprezen­tu­ją­cych różne nurty sztuki współczes­nej. Na wernisażu obecni byli sen­a­tor Antoni Szy­mański, wszys­tkie władze miasta i powiatu, ze starostą i prezy­den­tami na czele, bardzo wielu miłośników sztuki. Jest to kole­jna odsłona patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności tczewskiej Fab­ryki Sztuk, która została nagrod­zona prestiżowym Medalem 100. Lecia Niepodległości. Medal wręczali członkowie Kapituły Medalu Piotr Stec i Ste­fan Kukowski.

3 października 2019 r.

Przy koś­ciele Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim odbyła się wielka uroczys­tość z udzi­ałem Wojskowej Asysty Hon­orowej, sztan­darów, del­e­gacji orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, rodzin katyńs­kich. Rozpoczęto Mszą świętą za Ojczyznę z patri­o­ty­czna homilią ks. pro­boszcza Stanisława Łady, potem w pełnej gali cer­e­mo­ni­ału wojskowego doko­nano posadze­nie Dębu Pamięci i odsłonię­cie tabl­icy wraz z poświęce­niem na placu przykoś­ciel­nym. Wiązankę kwiatów składał przeor pomorski Ste­fan Kukowski — pro­jek­tant tczewskiego pan­teonu katyńskiego. W cza­sie obiadu zapoz­nano gości o patri­o­ty­cznej dzi­ałal­ności Prze­o­ratu, co potwierdzał sen­a­tor Antoni Szy­mański i pani prezes Rodzin Katyńs­kich. Omówiono pro­jekt katyński w Kadynach.

5 października 2019 r.

Przy­go­towana przez koman­dora pelplińskiego Bog­dana Wiśniewskiego zgro­madz­iła wielu zain­tere­sowanych, w tym kawalerów Tadeusza Serock­iego, Ryszarda Rogaczewskiego, Kaz­imierza Smolińskiego (posła RP), Ryszarda Szwocha i Ste­fana Kukowskiego (opra­cow­a­nia graficzne). Trzech prele­gen­tów: prof. dr hab. Józef Borzyszkowski, prof. dr hab. Andrzej Romanow, ” ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, ks. dr Woj­ciech Węck­owski przed­staw­ili współtwór­ców „Piel­grzyma” w 150 rocznicę pow­sta­nia pisma i wydawnictwa „Piel­grzym” W nowoczes­nej Bib­liotece Diecez­jal­nej prowadzili ks. dr Krzysztof Koch Bog­dan Wiśniewski. W cza­sie obiadu przekaza­l­iśmy zapros­zonym goś­ciom o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława.

6 października 2019 r.

Na uroczys­tość odpus­tową ku czci św. Fran­ciszka z Asyżu w Tczewie przy­była del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego; Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka, Ste­fan Kukowski. Mszę Świętą Cele­brował Ks. Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna. Uroczys­tość uświet­nił Reprezen­ta­cyjny Zespół Artysty­czny Wojska Pol­skiego z Warszawy, który decyzją Kapituły Medalu 100. Lecia Niepodległości został uhonorowany tym medalem „dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jąc do trady­cji pol­s­kich i chrześ­ci­jańs­kich”. O czym świad­czył wspani­ały kon­cert kilkudziesię­cioosobowego zespołu, orkiestry i solistów. Medal wręczał kan­clerz kapituły Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie kawalera Łukasza Par­tyki. Po uroczys­toś­ci­ach dla kilkuset osób Jiri Stu­deny (prezes Sto­warzyszenia Miłosierni) wraz z żoną Katarzyną (naszą pos­tu­lan­tką) przy­go­towali kilka rodza­jów dań z grila. Uroczys­tości zostały uświet­nione obec­noś­cią Marsza­łka Sen­atu Stanisława Kar­czewskiego, Kaz­imierza Smolińskiego, Antoniego Szy­mańskiego i rzeszą wiernych. Przy obiedzie, jak zawsze, o dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego..

12 października 2019 r.

170 WIELKA INWEST­Y­TURA DAM I KAWALERÓW PRZE­O­RATU POMORSKIEGO odbyła się w koś­ciele pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach 12 października 2019. Na początku, przy kawie, było spotkanie kawalerów, dam i pos­tu­lan­tów Prze­o­ratu Pomorskiego z Wielkim Kan­clerzem Ste­fanem Kukowskim na której jeszcze raz omówiono cer­e­monię Inwest­y­tury, statut i dzi­ałanie Prze­o­ratu, szczegól­nie w ciągu ostat­nich dwóch lat. Przeor pod­kreślił, iż sukcesy Prze­o­ratu są zarazem lau­dacją wielu pod­niesień i wyróżnień krzyżami zasługi. Szczegółowe omówienia są zawarte w dwóch tomach 450 stronach. Po tym było pro­cesyjne prze­jś­cie do koś­cioła z relik­wiami św. Stanisława (dowódca 4 Szwadronu Ułanów Zaniemeńs­kich Adam Zając, kaw. Mar­iusz Matuszewski z Poz­na­nia i dama Alek­san­dra Nowak z Warszawy: oprawa litur­giczna, relik­wie św. Stanisława, pos­tu­lanci, damy i kawalerowie, zaproszeni księża, ksiądz biskup Arka­diusz Okroj, który odpraw­iał kon­cele­browaną Mszę Świętą i głosił homilię. O Mszę Świętą prosił ks. Wielki Prałat OŚS ks. prałat dr Józef Pick. Uczest­niczył także ks. prał. Piotr Wysga — kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego. Czy­ta­nia, mod­l­itwę wiernych, pochód ofi­arny przy­go­tował kawaler Piotr Cymanowski (sza­farz w tej parafii). Podz­iękowanie za przy­go­towanie gościn­nych progów koś­cioła Świętego Stanisława, jak i wielo­let­nią dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną Medal100 — Lecia Niepodległości wręczyli księdzu pro­boszc­zowi członkowie Kapituły Medalu: Ste­fan Kukowski, Piotr Stec, Zbig­niew Nowak i Jiri Stu­deny. Pod­kreślono, iż medal ten wręc­zono już, m.in. księżom kard. Kaz­imier­zowi Nyc­zowi, Stanisła­wowi Dzi­wis­zowi, abp. Mieczysła­wowi Mokrzy­ck­iemu, abp. Sła­wo­jowi Leszkowi Głódziowi, abp. Woj­ciechowi Polakowi — Pry­ma­sowi Pol­ski. Za Mszę i przepiękną, poucza­jącą homilię Biskupowi dziękował ks. Wielki Prałat Józef Pick, zaprasza­jąc też wszys­t­kich w koś­ciele do udzi­ału w Świa­towej Inwest­y­turze dam, kawalerów. Prowadzą­cym i lau­dacje głoszą­cym był Koman­dor Pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Miecznikiem był kaw. Leszek Meler, nakładł cer­e­mo­ni­al­nie płaszcz Przeor Warsza­wski Zbig­niew Nowak. Przysięgę odbierał Ste­fan Kukowski — Wielki Kan­clerz Orderu, wspo­ma­gany przez ks. kapelana Józefa Picka. Wszys­tkim bło­gosław­ieństwa udzielił ks. biskup Arka­diusz Okroj, który dziękował Prze­o­ra­towi Pomorskiemu za wiele lat pracy chary­taty­wnej, znaczącej, chrześ­ci­jańskiej na pomorskiej ziemi. Na wniosek Kapituły Prze­o­ratu przyjęty do Orderu z Klasą V został Jacek Świątkowski. Z Klasą IV: Leon Czer­wiński, Katarzyna Stu­dena, Bogusław Tadrowski. Z Klasą III: Woj­ciech Przy­godzki, Robert Sutkowski, Monika Zama­chowska. Za wiele lat pracy w struk­turze Orderu pod­niesieni do klasy IV zostali: Woj­ciech Antoniewicz, Jarosław Bar­toszewski, Halina Cybul­ska, Piotr Cymanowski, Zdzisław Frątczak, Tomasz Jeschke, Arka­diusz Kiem­czyński, Halina Klińska, Ste­fan Lubawski, Stanisław Marsza­łek, Mar­iusz Matuszewski, Krystyna Puszcz, Ryszard Rogaczewski, Grze­gorz Sobczyński, Paweł Szczepanik, Ryszard Szwoch, Tadeusz Trocki, Adam Wika-​Czarnowski, Zenon Żynda. Pod­niesieni do klasy III zostali: Hen­ryk Jarosz, Alek­san­dra Kra­jew­ska Nowak, Anna Par­tyka, Łukasz Par­tyka, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski. Pod­niesieni do klasy II: Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski. Kapituła przyz­nała za szczególne zasługi Brą­zowe Krzyże Zasługi OŚS: Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu, Arka­dius­zowi Kiem­czyńskiemu, Ryszardowi Szwo­chowi, Adamowi Wika-​Czarnowskiemu. Sre­brne Krzyże Zasługi OŚS: Antoniemu Fila, Kaz­imier­zowi Smolińskiemu, Witoldowi Sos­nowskiemu, Grze­gor­zowi Stańczykowi, Piotrowi Ste­cowi, Tomas­zowi Winieck­iemu, Bog­danowi Wiśniewskiemu. Złote Krzyże Zasługi OŚS wręc­zono: Tadeuszowi Wło­dar­czykowi oraz Leszkowi Melerowi. Po Inwest­y­turze wspólne zdję­cia i pro­cesyjne prze­jś­cie do Domu Parafi­al­nego im. Św. Jana Pawła II. Przy­witał nas gospo­darz ks. kan. Feliks Kamecki, któremu wręczyliśmy 2-​tomową księgę dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego. Przemówienia zapros­zonych gości, w tym prze­ora warsza­wskiego, dzięku­jącego za wspani­ałą gościn­ność, przy­ja­ciel­ską i pod­niosłą atmos­ferę w cza­sie Inwest­y­tury. Kilka zdań prze­ora pomorskiego o następ­nych dzi­ała­ni­ach i planach: orsza­kach trzech króli, wielkiej ogólnopol­skiej wys­tawie malarstwa w Roku Jana Pawła Świętego. Dal­sze podz­iękowa­nia dla osób współpracu­ją­cych z Przeoratem:Jackowi Cherkowi — fotografowi, Nikode­mowi Micha­lakowi — prowadzącemu nasze strony inter­ne­towe. Podzi­wiano tez prowad­zone przez prze­ora już osiem tomów kro­nik Prze­o­ratu Pomorskiego, mnóstwo zdjęć i tek­stów. Przed­staw­iono też 2-​tomową, 460 stron­ni­cową, księgę dzi­ałań w której doku­men­tuje się prawie wszys­tko co robią damy i kawalerowie. Jest to poważne uwiary­god­nie­nie tego co tworzymy. Potem swo­bodne kon­takty, mnóstwo wspól­nych zdjęć. Dania gorące i wiele różnorod­nych wyk­wint­nych potraw przy­go­towanych przez kaw. Pio­tra Rezmera, a ciasta przez Leszka Mel­era. Wymi­ana kon­tak­tów i wrażeń, bilat­er­alne roz­mowy ludzi chary­taty­wnych z Orderu Świętego Stanisława. Przy­byli tu z Warszawy, Poz­na­nia, Gdyni, Sztumu, Starog­a­rdu, Pelplina. Bądźmy dumni z tego co zro­bil­iśmy i naszych deklaracji pomocy innym, w tym pogorzel­com z Gdyni i ubogim w Połud­niowej Afryce, budu­jąc im szkołę zawodową im. Świętego Stanisława. Praemiando incitat.

18 października 2019 r.

Na zaprosze­nie pana Krzysztofa Witkowskiego właś­ci­ciela i dyrek­tora Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie na 92 spotkanie „Z Janem Pawłem II ku przyszłości” goś­cił Ste­fan Kukowski. Po zwiedze­niu muzeum, najwięk­szej na świecie (ponad 11.000 eksponatów) kolekcji, zbioru także relik­wii i pamiątek po Papieżu Polaku, w towarzys­t­wie Jana Ulińskiego, b. prze­ora częs­to­chowskiego, odbył się wieczór autorski. Nasz Wielki kan­clerz OŚS wręczył Krzyszto­fowi Witkowskiemu Medal 250. lecia za „za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i społeczną, wielką pasję i niespożytą energię w tworze­niui prowadze­niu Muzeum — daru dla Ojca Świętego.” Ste­fan Kukowski relacjonował swoją dzi­ałal­ność na chwałę Ojca Świętego.W 1999 zapro­jek­tował i zre­al­i­zował (w całości jako dar) całą wiz­ual­iza­cje wiz­yty JPII w Pelplinie: pro­jekt loga, trzy ogromne bramy pow­italne, całą trzyk­ilo­metrową trasę papieską, wnętrze pałacu biskupiego z salą audi­en­cyjną. Do tego doszło wielkie Cen­trum Pra­sowe dla setek dzi­en­nikarzy z całego świata oraz oznakowanie sek­torów. Pół roku później powier­zono Kukowskiemu orga­ni­za­cję wys­tawy fotograficznej „Papież w Pelplinie”. Wys­tawa z setkami zdjęć wykony­wanym przez fotografów z Pol­ski, ale także zagranicznych miała swój wernisaż w ambi­cie kat­edry pelplińskiej. Potem eksponowano ją w całej Diecezji. Także głównym orga­ni­za­torem i komis­arzem wys­tawy był w roku 2000 tworząc „Wys­tawę tronów papies­kich” w kapl­icy zamkowej na zamku w Gniewie. Eksponowano wów­czas prawie wszys­tkie trony z terenu całej Pol­ski na których zasi­adał nasz Wielki Rodak. Wys­tawę otwierał pry­mas kard. Józef Glemp wraz z kilkoma innymi bisku­pami, woje­w­odą, władzami samorzą­dowymi. Pod­kreślono wykony­wanie z tych okazji medali z papieżem pro­jektu S.Kukowskiego. Inter­loku­tor wspom­niał również o swym udziale w dziesię­ciu audi­enc­jach papies­kich, w tym kilku indy­wid­u­al­nych. Zapy­tany o swą dzi­ałal­ność chary­taty­wną w Orderze Świętego Stanisława krótko opowiedział o dzi­ała­ni­ach na rzecz koś­cioła powszech­nego, na rzecz potrze­bu­ją­cych. Zain­tere­sowanie wzbudz­iła orga­ni­zowanie przez Prze­o­rat Pomorski wielka wys­tawa „Odblask tajem­nicy” w roku Świętego Jana Pawła II, która będzie eksponowana w całej Polsce, w tym w budynku właśnie tego Muzeum w Częs­to­chowie. Na zakończe­nie nasz przeor dostał spec­jalny Medal z papieżem „By trwała pamięć”, 19792019. W części artysty­cznej wys­tąpił zespół NIVEL, który cechuje różnorod­ność styl­isty­czna, unikalna inter­pre­tacja instru­men­talna połąc­zona z improw­iz­a­cją na bardzo wysokim poziomie artysty­cznym. Po oklaskach za spotkanie był czas na indy­wid­u­alne pyta­nia i wymi­ana kon­tak­tów z zapros­zonymi gośćmi, w tym z Ryc­erzami Kolumba. Do zobaczenia.

31 października 2019 r.

VII edy­cja Tczewskiego Balu Świę­tych to wydarze­nie, które poprzedz­iło uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych. Obchodząc każdego roku uroczys­tość Wszys­t­kich Świę­tych, prag­niemy ucz­cić niez­naną nam w więk­szości z imienia i nazwiska ogromną rzeszę ludzi cieszą­cych się już szczęś­ciem wiecznym, a także wpa­try­wać się i naślad­ować znanych świę­tych. Poprzez nich chcemy uwiel­bić samego Boga, który „jest źródłem wszelkiej świę­tości”. Bal Świę­tych to jeszcze jedna okazja na to by ucz­cić wszys­t­kich świę­tych, ale także czas na zabawę, tańce, wys­tępy i mod­l­itwę. Wys­tępował wraz z tłumem dzieci, młodzieży i dorosłych zespół „Krzemie­nie Jezusa” z parafii farnej. Wielu prze­brało się za świę­tych i aniołów. Były tuby, grze­chotki, flagi i trans­par­enty. Były tańce, wys­tępy, konkursy, spora dawka humoru i dobrej zabawy.Wystąpił zespół Rokids oraz spek­takl teatralny „mod­l­itwa wol­ności”. Trady­cyjnie pod­czas balu była zupa z dyni i ciasta przy­go­towana przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera. W „stre­fie świę­tości” korzys­tano z sakra­mentu pokuty i pojed­na­nia. Pod­czas, gdy w świecie rozpowszech­nia się obchodze­nie Hal­loween i strasze­nie upi­o­rami, my zachę­cal­iśmy do dzie­le­nia się chrześ­ci­jańską nadzieją, że każdy może być święty! Hon­orowymi patron­ami byli J.E. Ks. Bp. Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Prezy­dent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki, Starosta Powiatu Tczewskiego Mirosław Augustyn, oraz Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Orga­ni­za­torami Balu Świę­tych była Parafia Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie i Zespół Szkół Katolic­kich im. św. Królowej Jad­wigi. Wśród tysiąca zgro­mad­zonych byli i wspo­ma­gali kawalerowie naszego Prze­o­ratu: ks. prał. Piotr Wysga, Grze­gorz Płaza, Piotr Cymanowski, Kaz­imierz Smoliński, Ste­fan Kukowski.

7 listopada 2019 r.

Abp Sła­woj Leszek Głódź prze­wod­niczył Mszy św. pogrze­bowej za śp. ks. kan. Pio­tra Lewańczyka, pro­boszcza parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie. Wraz z met­ro­pol­itą modlili się biskupi Wiesław Szla­chetka oraz Zbig­niew Zieliński i wielu kapłanów. Pro­boszcza parafii w Wejherowie żeg­nały także tłumy wiernych. Obecna była również najbliższa rodz­ina, przy­ja­ciele oraz zna­jomi zmarłego księdza. Zapamię­tamy ks. Pio­tra jako kapłana bardzo gor­li­wego, pełnego zapału, uśmiech­niętego i otwartego na ludzi. Ks. pro­boszcz współpra­cował blisko i serdecznie z naszymi kawalerami Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, dlat­ego piękny wie­niec złożyli i cześć odd­ali kawalerowie Hen­ryk Jarosz i Tadeusz Trocki.

11 listopada 2019 r.

Na zaprosze­nie Infułata Mieczysława Józe­fczyka w Domu Parafi­al­nym Kat­edry Św. Mikołaja w Elblągu odbył się wieczór poe­t­y­cko — muzy­czny dla weter­anów II wojny światowej,Żołnierzy Nar­o­dowych Sił Zbro­jnych, Żołnierzy Armii Kra­jowej, a dla nas Żołnierzy Niezłom­nych. Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewa­nia Hymnu Pol­skiego. Ksiądz Infułat Mieczysław Józe­fczyk, Żołnierz Armii Kra­jowej, oso­biś­cie uczest­niczył w tym wydarze­niu, opisał nie łatwą swoją drogę życiową, od dziecię­cych lat, poprzez udział w Pow­sta­niu Warsza­wskim, i dlaczego swoją dal­szą drogę życiową poświę­cił Bogu. Zapros­zona młodzież ze szkoły pod­sta­wowej nr 15 im. Armii Kra­jowej przed­staw­iła swój pro­gram poetycki.Spotkanie zakończył kon­cert w wyko­na­niu muzyków i aktorów Klubu Gazety Pol­skiej Elbląg II im. Lecha Kaczyńskiego pod dyrekcją inic­ja­tora spotka­nia, prowadzącego i instru­men­tal­istę, kawalera naszego Prze­o­ratu Bogusława Tadrowskiego. Spotkanie zakończyło się poczęs­tunkiem kawą i słody­czami, gdzie długo roz­maw­iano o sytu­acji w naszej Ojczyźnie.

14 listopada 2019 r.

Kon­cert z udzi­ałem dzieci z Przed­szkola nr 8 oraz ich rodz­iców, tczews­kich zespołów wokalnych, muzyków był zwieńcze­niem chary­taty­wnego pro­jektu “Serce dla Afryki”. Pod­czas kon­cer­tuze­brano na rzecz keni­jskiego przed­szkola blisko sie­dem tysięcy zło­tych. Kon­cert rozpoczął się odśpiewaniem mod­l­itwy ojcze nasz w języku suahili. Solistkę wspierał wokalnie wielki zespół złożony z chórzys­tów Nie­boskłon­nych, Pas­sion­atki i dzieci z Przed­szkola nr 8. Po brawurowym wyko­na­niu pieśni na sce­nie pojaw­iła się pani dyrek­tor ósemki Jolanta Jank. Zaprosiła pochodzącą z Kenii, a mieszka­jąca w Tczewie Anstellę Nkhatą i wyjaśniła, że Anstella pracuje w przed­szkolu jako nauczy­cielka języka ang­iel­skiego. Keni­jskie dzieci są ubo­gie, a przed­szkole w miejs­cowości Meru ma wiele potrzeb. Dyrekcja przed­szkola pod hasłem Serce dla Afryki postanow­iła zainicjować akcję chary­taty­wną na rzecz dzieci z Kenii. Pro­jekt trwa już trzy lata, a jej kole­jnym ele­mentem był przedświąteczny kon­cert chary­taty­wny pod­czas którego Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski za wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną i szerze­nie wartości patri­o­ty­cznych w przed­szkolu, ale także na ziemi tczewskiej wręczył pani dyrek­tor Jolan­cie Jank Medal 100. Lecia Niepodległości. Gorące oklaski zgro­mad­zonej pub­liczności potwierdz­iły wartość tego wyróżnienia.

15 listopada 2019 r.

Szkoła Muzy­czna w Tczewie wraz z Prze­o­ratem Pomorskim zaprasili na KON­CERT MONIUSZKOWSKI z okazji 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki do Cen­trum Kul­tury i Sztuki mieszkańców powiatu tczewskiego. W cza­sie kon­certu świet­nie przy­go­towanego przez nauczy­cieli i dyrekcję Szkoły Muzy­cznej roz­dano wiele cen­nych nagród dla uczest­ników konkursu plas­ty­cznego dla uczniów szkoły, którzy w różnymi tech­nikami plas­ty­cznymi wyrazili twór­c­zość Stanisława Moniuszki. Uczniowie, ale także nauczy­ciele przed­staw­ili dzi­ała Moniuszki w różnorod­nych for­mach muzy­cznych. Co słusznie zauważył Ste­fan Kukowski, prze­wod­niczący juri (także autor całej wiz­ual­iza­cji): dzi­ałanie artysty­czne muzyki i plas­tyki są bardzo zbieżne. Prze­o­rat Pomorski dostar­czył całej wiz­ual­nej oprawy tego dzieła dla Tczewa. Kon­cert był ucztą dla ucha, a prace plas­ty­cznych dla oka. Dobra współpraca naszego Przeoratu.

23 listopada 2019 r.

Obchody zain­au­gurowała kon­fer­encja popularno-​naukowa w Bib­liotece Diecez­jal­nej poświę­cona dzi­ałal­ności jubi­lata. Ks. prałat dr Ireneusz Smagliński wita­jąc licznie zebranych stwierdził, dalej: „pro­fil radia, który sobie od początku założyliśmy i go kon­tynu­u­jemy to ukazanie piękna i osiąg­nięć ludzi, którzy kochają Boga i drugiego człowieka”. Mówca naw­iązał do misji kapłana w medi­ach, stwierdza­jąc, że „dzisiaj konieczna jest obec­ność kapłana w przestrzeni medi­al­nej bo właśnie tam współczesny człowiek pyta o Boga, chce Go spotkać, poz­nać i z Nim się zaprzy­jaźnić a szczegól­nie potrze­bują tego ludzie młodzi”. W wys­tąpi­e­niu koman­dor pelplińskiego Orderu ŚS Bog­dana Wiśniewskiego mocno wybrzmi­ała obec­ność rozgłośni w środowisku lokalnym, szczegól­nie w pro­mocji i wspiera­niu kul­tury regionów. Po kon­fer­encji odbyła się gala jubileuszowa, pod­czas której podz­iękowano pra­cown­ikom radia a rozgłoś­nia wręczyła wyróżnienia osobom i insty­tucjom najbardziej ją wspier­a­ją­cym, w tym także kawalerowie: Ste­fan Kukowski, Leszek Meler, Kaz­imierz Smoliński, Bog­dan Wiśniewski. Za propagowanie patri­o­tyzmu i dzi­ała­nia na rzecz pol­skości Radio Głos z Pelplina zostało odz­nac­zone Medalem 100 Lecia Niepodległości, który wręczył Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski w asyś­cie Bog­dana Wiśniewskiego. Cen­tral­nym punk­tem obchodów była Msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Wśród kon­cel­e­bran­sów był biskup pomoc­niczy Arka­diusz Okroj oraz wielu kapłanów. Mówiąc o misji radia biskup stwierdził, że „świat potrze­buje dzisiaj prawdzi­wych mis­jonarzy nadziei, a nie pro­roków nieszczęść”.Podczas liturgii zespół „Na cały głos” wykonał „Missa vox Pelplinie”. Są to stałe części Mszy św. spec­jal­nie skom­ponowane na tę okazję. Potem dla zapros­zonych gości był wspani­ały poczęstunek.

5 grud­nia 2019 r.

Jak co roku damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu spo­tykają się by pod­sumować rok dzi­ałań. Nie wszyscy mogli być na inwest­y­turze w Sub­kowach i dlat­ego kapelan ks. prałat Józef Pick i przeor Ste­fan Kukowski dokon­ali pod­niesienia do klasy III kawalera Grze­gorza Płazę, do klasy II Jarosława Bar­toszewskiego wręcza­jąc mu także brą­zowy Krzyż Zasługi OŚS, Sre­brny Krzyż Zasługi OŚS otrzy­mali Witold Sos­nowski i Tomasz Winiecki. Podz­iękowa­nia za zaan­gażowanie i pracę na rzecz Orderu otrzy­mał pan Niko­dem Micha­lak (tworzący stronę inter­ne­tową Prze­o­ratu) i dama Anna Bubka. Odczy­ta­nia Ewan­gelii i słowo boże było udzi­ałem Wielkiego Prałata OŚS. Potem bło­gosław­ionym opłatkiem łamali się i życzenia składali wszyscy zgro­madzeni. W cza­sie spoży­wa­nia posiłku przy­go­towanego przez kawalera Pio­tra Rezmera (pierogi, ryby, barszcz z pasztecikami) i Leszka Mel­era (ciasta) był czas na prośbę o wpłaty na konto szkoły zawodowej im. Św. Stanisława w Afryce Środ­kowej, przy­go­towanie zbiórki żywności wraz ze Sto­warzysze­niem „Miłosierni”, orga­ni­zowa­nia i wspiera­nia Orszaku Trzech Króli w swoich miejs­cowoś­ci­ach. Była też Infor­ma­cja o wys­tawie malarskiej papieskiej „Odblask tajem­nicy”, która będzie eksponowa­nia w Polsce i za granicą. W Sto­warzysze­niu naszego Prze­o­ratu powołano zespół który opracuje roczny plan pracy i lata następne pod prze­wod­nictwem kawalera Jarosława Bar­toszewskiego. W spotka­niu udział wzięli też księża: ks. prałat Piotr Wysga — kapelan naszego Prze­o­ratu i ks. Adam Gadom­ski — pro­boszcz parafii Świętego Krzyża, pani Grażyna Winiecka, prezes Fun­dacji „Szarża pod Kro­jan­tami” oraz prezes Sto­warzyszenia Miłosierni pan Jiri Stu­deny. Najbliższe spotkanie nasze będzie na zaprosze­nie ks. Biskupa. Goś­ciom współpracu­ją­cym z nami bardzo serdecznie dziękujemy.

9 grud­nia 2019 r.

Na zaprosze­nie biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny przy­byli do Pelplina przed­staw­iciele władz par­la­mentu, woje­w­oda pomorski, przed­staw­iciele samorządów z terenu diecezji pelplińskiej a także służb mundurowych, leśników, orga­ni­za­cji społecznych, ośrod­ków kul­tury, lokalnego biz­nesu. Doroczne spotkanie przedświąteczne rozpoczął w kat­e­drze kon­cert zespołu ewan­ge­liza­cyjnego „Na cały głos”. Wita­jąc zebranych ks. kanonik Andrzej Szopiński pod­kreślił, że zwyczaj tych spotkań liczy sobie prawie trzy­dzieści lat i że są one potrzebne. W życzeni­ach świątecznych i noworocznych biskup Ryszard Kasyna pod­kreślił, że w przeży­wa­niu Bożego Nar­o­dzenia ważne jest „rodze­nie miłości w relac­jach do drugiego człowieka”. Powinno dokony­wać się to w zarez­er­wowanym dla Boga i dla innych cza­sie, w konkret­nym miejscu i z potrzeby włas­nego serca. Spotkanie dopełniło dzie­le­nie się opłatkiem i poczęs­tunek. Na spotkanie to przy­byli nasza dama Anna Par­tyka z mężem Łukaszem i kawalerowie: Piotr Cymanowski, Leszek Meler, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski i przeor Ste­fan Kukowski, który w imie­niu Prze­o­ratu składał życzenia biskupowi Ryszardowi Kasynie (wręcza­jąc stosowny dar), biskupowi Arka­dius­zowi Okro­jowi i wielu dos­to­jnym goś­ciom. Była też okazja do krótkie omaw­ianie orga­ni­za­cji Orsza­ków Trzech Króli orga­ni­zowanych przez Przeorat.

13 grud­nia 2019 r.

Sto­warzysze­nie Miłosierdzia wspier­ane przez Prze­o­rat Pomorski zor­ga­ni­zowało na tere­nie miasta Tczew świąteczną zbiórkę żywności. Żywność zbier­ano w czterech sklepach: Netto, Dino , Stokrotka i Fart. Wspier­ali nas uczniowie tczews­kich szkół LO1, LO2, LE, ZSKat., Dzieci Maryi z rodzi­cami. Zebrano ok. 750 kg żywności, głównie trwałej jak cukier, makaron, ryż, mąka,która została rozdys­ponowana do najbardziej potrze­bu­ją­cych rodzin z naszego miasta i powiatu. Z naszego Prze­o­ratu najak­ty­wniejsza była dama Katarzyna Stu­dena, która zajęła się całą orga­ni­za­cją zbiórki żywności i jej rozdys­ponowaniem. Kilka tysiące ulotek drukował kaw. Grze­gorz Płaza, pro­jekty i współor­ga­ni­za­cja Ste­fana Kukowskiego.

18 grud­nia 2019 r.

Dyrekcja wraz z kadrą ped­a­gog­iczną oraz podopiecznymi Niepub­licznego Przed­szkola Blue Kids oraz Przed­szkola Akademia Przed­szko­laka zaprosili wiele osób, w tym prezy­denta Tczewa, księdza Wielkiego prałata Pio­tra Wysgę. prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Przed­szkola naszych członków Prze­o­ratu Pomorskiego damy Anny i kawalera Łukasza Par­tyków pełnej wielkiej sali Zajazdu Roma zgro­mad­zonej pub­liczności pokazali jasełka bożonar­o­dzeniowe oraz zimowego przed­staw­ienia „W Bałwankowie”. Gromkie brawa świad­czyły, iż pociechy przed­szkolne zdały aktorski egza­min. Po podz­iękowa­ni­ach gości był czas na słodki poczęs­tunek dla wszys­t­kich i omówie­nie z częś­cią rodz­iców udzi­ału w Orszaku Trzech Króli. Brawo !

22 grud­nia 2019 r.

Ks. dr Piotr Mali­nowski z Parafii św. Andrzeja Boboli w Swarożynie oraz p. Woj­ciech Głow­iński zaprosili 22 grud­nia 2019 r. na Mszę Świętą. Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski w asyś­cie księdza pro­boszcza wręczył posłowi RP Kacprowi Płażyńskiemu Medal 250. Lecia Orderu Świętego Stanisława za wielo­let­nia dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną, szczegól­nie na rzecz poszkodowanych i ubogich. O trafności decyzji kapituły medalu świad­czyły długie oklaski zgro­mad­zonych wiernych w koś­ciele. Po mszy było spotkanie wig­ili­jne przy stole w sali parafi­al­nej im Św. Jana Pawła II. Był opłatek, kolędy, składanie życzeń bożonar­o­dzeniowych i noworocznych. Był czas na krótkie omówie­nie serii wys­taw malarstwa w roku Św. Jana Pawła II i prośba o wspar­cie budowy szkoły zawodowej w Afryce Środ­kowej orga­ni­zowanych przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Padła też propozy­cja cyk­licznego spo­tyka­nia się, szerzenia dzi­ałań chary­taty­wnych i społecznych przez wielu dos­to­jnych gości.