AD 2014

22 grud­nia 2013 r.

Wig­ilia w Wejherowie. W imie­niu abpa Sła­woja Leszka Głódzia wys­tąpił Dziekan Dekanatu Wejherowskiego Prałat Tadeusz Reszka. W Wig­ilii uczest­niczyły władze miasta Wejherowa, na czele z Prezy­den­tem Krzysztofem Hilde­bran­tem. Starostwo Powiatu reprezen­towała Pani Gabriela Lisius. Uczest­niczyły także hufce harcerzy z Wejherowa i okolic. Wydano 1500 pasztecików i barszcz na 1500 osób. PCK uży­czyło swój pod­grze­wany namiot. Inic­ja­tor — Koman­dor Orderu Świętego Stanisława — Zenon Hazuka (prezes Sto­warzyszenia „Błęk­itni”) pow­itał zgro­mad­zonych na pier­wszej Wig­ilii zor­ga­ni­zowanej dla wszys­t­kich mieszkańców. Prezy­dent miasta wspom­niał na wstępie o pomysło­dawcy uroczys­tości (na wzór wiel­kich Wig­ilii Tczews­kich) połączenia Wig­ilii z przekazaniem Betle­jem­skiego Światła Pokoju. Następ­nie życzenia mieszkań­com złożył Prałat Józef Reszka i pobło­gosławił opłatki. Ponad 1500 opłatków dostar­czył nasz Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. W tym cza­sie kolędy śpiewał chór męski Har­mo­nia, a siostry zakonne i harcerze roznosili opłatki. Harcerze roz­palili ognisko od Betle­jem­skiego Światła Pokoju i przekazali Światło Pokoju Prezy­den­towi, Dziekanowi i Przed­staw­icielce Starostwa. Po podzie­le­niu się opłatkiem wydawano posiłki. Kolędy także śpiewał chór żeński Gaudea­mus z Wejherowa, inicju­jąc wspólne śpiewanie zmieszkań­cami. Pozostałe paszteciki i barszcz przekazano dla osób potrze­bu­ją­cych do klasz­toru i sióstr zakon­nych. Uroczys­tość podobała się mieszkań­com, którzy o wiele liczniej przy­będą na następną wig­ilię. W trak­cie spotka­nia wydano mnóstwo zabawek dla dzieci, a i dorośli zabier­ali je jako prezenty.

Kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk szef „Iglo­texu” dostar­czył pierogi wig­ili­jne. Akty­wnie włączył się w dzieło wig­ili­jne kawaler Hen­ryk Jarosz zbier­a­jąc fun­dusze na plakaty i zaproszenia oraz na cukierki dla dzieci. Zor­ga­ni­zował ochronę uroczys­tości i czuwa­nia nad bez­pieczeńst­wem w trak­cie jej trwa­nia. Kawaler Tadeusz Trocki wspomógł kwotą 1500 zł, przy­go­tował choinkę, oświ­etle­nie miejsca uroczys­tości, ustaw­ienia namiotów oraz drewno na ognisko harcer­skie. Pier­wsza Wig­ilia z akty­wnym udzi­ałem kawalerów Koman­dorii Wejherowskiej za nami. Czekamy na następne.

Wszys­tkim serdeczne Bóg zapłać!