AD 2010

917 lipca 2013 r.

„Wspól­nota Pol­ska” Koło Sto­warzyszenia w Sztu­mie przy wspar­ciu Starostwa Powia­towego w Sztu­mie po raz kole­jny zor­ga­ni­zowało dla 37 dzieci pol­s­kich z Białorusi pobyt w Polsce. Oczy­wiś­cie włączył się do współor­ga­ni­za­cji nasz Prze­o­rat. Swoimi pro­duk­tami spoży­w­czymi „Iglo­tex” wsparł kawaler Tadeusz Wło­dar­czyk. Uak­ty­wnił się również kawaler Jarosław Struczyński zapew­ni­a­jąc wszys­tkim 9 lipca zwiedzanie zamku w Gniewie wraz z atrakc­jami jak wys­trzał armatni na wiwat (na zdję­ciu główna orga­ni­za­torka po stronie białoruskiej Swi­etłana), duchy zamku gniewskiego, pokazy walk ryc­er­s­kich, zwiedzanie miasta Gniew. Po całym dniu można było otrzy­mać posiłek.

11 lipca w Pelplinie młodzież pol­ska zwiedz­iła kat­e­drę, Muzeum Diecez­jalne, park biskupi, pomieszczenia Radia Głos, gdzie udzielili sze­rok­iego wywiadu. Staraniem kawalera Tadeusza Serock­iego z „Bernardinum” młodzież otrzy­mała książkę o zbytkach w Polsce. Potem kawaler Leszek Meler ugoś­cił wszys­t­kich pysznym ciastem i lodami. Bur­mistrz Pelplina — Andrzej Stanuch — zaprosił wszys­t­kich do siebie, przed­stawił swoje miasto i zaprosił wszys­t­kich na obiad. Po tym wys­tępy znanego młodzieżowego zespołu „Mod­raki” z Pelplina oraz spotkanie inte­gra­cyjne. Spotkanie posz­erzyło się o uty­tułowany zespół sportowy i wspólne zabawy na sali gim­nasty­cznej. Po wycz­er­pu­ją­cym dniu — powrót do Sztumu. Zwiedzili także Gdańsk, Sopot oraz muzeum zamkowe w Malborku.

16 lipca zostal­iśmy zaproszeni na pożeg­nalne spotkanie do „Zajazdu na Gapi­o­rach” w Parparach. Wzrusza­jący kon­cert naszych podopiecznych rozpoczął się od hymnu i pieśni patri­o­ty­cznych. Dzięki bardzo hojnemu wspar­ciu kawaler­aAn­toniego Fila było możliwe ugoszcze­nie wszys­t­kich dzieci i wielu zapros­zonych gości ze starostą sztum­skim na czele. Wśród orga­ni­za­torów najak­ty­wniejsi byli nasi pos­tu­lanci do Orderu Piotr Stec i Zdzisław Frątczak. Serdeczne podz­iękowanie od orga­ni­za­torów za zaan­gażowanie, otrzy­mał również przeor Ste­fan Kukowski, a za duże zdję­cia dla wszys­t­kich uczest­ników — kawaler Wlodz­imierz Mroczkowski.

Do zobaczenia za rok!