AD 2024

6 sty­cz­nia 2024 r.

W 2024 r. aż 865 miejs­cowości z Pol­ski i kra­jów za granicą zor­ga­ni­zowało tę inic­jatywę, w tym roku pod hasłem „W jasełkach leży”. Mieszkańcy Tczewa i regionu wyruszyli z trzech kierunków: z placu przy koś­ciele św. Józefa, z placu gen. Hallera (parafia św. Krzyża) i z placu przy pom­niku św. Jana Pawła II (parafia NMP Matki Koś­cioła), by wspól­nie spotkać się na „Kanonce” i tam pokłonić się Panu Jezu­sowi. Tczew po raz jede­nasty dołączył do grona wielu miast, których uli­cami 6 sty­cz­nia przeszedł Orszak Trzech Króli. W Orszaku wzięły udział całe rodziny, przed­szkola, uczniowie, przed­staw­iciele władz, orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, zespoły i chóry. Obecny był także bp pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okroj, ks. dziekan Krzysztof Niem­czyk oraz liczni księża i siostry zakonne. Uczest­nicy masze­rowali pod swoimi sztan­darami lub szyl­dami. W punkcie wyjś­cia każdy otrzy­mał cer­ty­fikat prze­jś­cia trasy królewskiej uzysku­jąc kolorowe pieczę­cie trzech króli. gazetę orsza­kową, koronę oraz śpiewnik z kolę­dami. W ostat­nich kilku­nastu lat­ach roz­dano ich ponad 35.000 wśród uczest­ników poprzed­nio Wig­ilii Tczewskiej, teraz wśród Orszaku Trzech Króli. Inic­ja­torem i orga­ni­za­torem tych uroczys­tości był Ste­fan Kukowski, także autor śpiewnika. W cza­sie spotka­nia na „Kanonce” wręc­zono dyplomy i nagrody za najpiękniejszy strój czy włas­noręcznie wyko­naną koronę. Pod­czas spotka­nia był trady­cyjnie „poczęs­tunek Św. Rodziny:: gorąca kawa, herbata, grog oraz kilka­set ciast i słody­czy. W cza­sie trwa­nia uroczys­tości było wspólne śpiewanie kolęd z udzi­ałem świet­nych artys­tów Mar­iusza Dworakowskiego, Iwony Belki i Mar­iusza Kotwicy. O Epi­fanii i zaan­gażowa­niu kato­lików w radosne święto powiedział serdecznie ks. Bp. Arka­diusz Okroj. W imie­niu społeczeństwa tczewskiego życzenia złożył Starosta Tczewski Mirosław Augustyn, zaś Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski podz­iękował wszys­tkim zgro­mad­zonym uczest­nikom Orszaku, a nade wszys­tko wielu zaan­gażowanym w to wielkie dzieło, w to radosne święto. Wiele dzieci weszło na scenę do Dzieciątka, Św. Rodziny i króli aby zro­bić sobie zdję­cia, które obok cer­ty­fikatów udzi­ału są pamiątką z kole­jnego Orszaku.

Prowadzący uroczys­tość ks. Woj­ciech Glin­iecki wymienił dobrodziejów: Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, Starostwo Powia­towe w Tczewie, Urząd Miasta Tczew, Urząd Gminy Tczew, Zakład Usług Komu­nal­nych oraz Bank Spółdziel­czy w Tczewie. Współor­ga­ni­za­torów: Ośrodek Szkole­nia I Wychowa­nia OHP w Tczewie, Fab­ryka Sztuk, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące. Zabez­piecze­nie logisty­czne: Policja Powia­towa, Ochot­nicza Straż Pożarna w Tczewie. Ochot­nicza Straż Pożarna w Tczewie. Zaan­gażowani w orga­ni­za­cję Orszaku byli kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego: Andrzej Zblewski, Jarosław Bar­toszewski, Janusz Więcek, Leszek Meler, Piotr Rezmer oraz damy: Marika Wohlert, Ewa Michałowska. Wszys­tkim zaan­gażowanym w to wielkie (ponad tysiąc osób) dzieło serdeczne Bóg zapłać i do następ­nych dzi­ałań na rzecz społeczności.

https://​www​.youtube​.com/​w​a​t​c​h?v=APOdBYRlqII

6 sty­cz­nia 2024 r.

W sobotę uli­cami Elbląga już po raz szósty przeszedł Orszak Trzech Króli. W jasełkach wzięły udział tłumy mieszkańców, którzy wspól­nie wyruszyli z placu Kaz­imierza Jagiel­lończyka do kat­edry, gdzie mędrcy pokłonili się Nowonar­o­d­zonemu. Trzej Królowie prowadzeni przez Gwiazdę Betle­jem­ską razem z mieszkań­cami Elbląga przy­o­dzianymi w korony tłum­nie ruszyli spod placu Jagiel­lończyka, by odnaleźć małego Jezusa. Po drodze nie zabrakło scenek rodza­jowych, bo Orszak to prze­cież uliczne przed­staw­ie­nie jasełkowe. Był dwór Heroda, gospoda przy kat­e­drze i sta­jenka wewnątrz kat­edry. W sta­jence królowie złożyli hołd i dary dla Bożej Dzieciny. Zakończe­niem była uroczysta msza święta. W tym roku w grupie orga­ni­za­torów Orszaku był Kawaler naszego Orderu Andrzej Kurpiewski i odpowiadał za nagłośnie­nie całej imprezy. Uczest­niczył wraz z Damą Adri­aną Pilarską w płaszczach orderowych. Była to również dobra okazja dla propagowa­nia Orderu św. Stanisława.

13 sty­cz­nia 2024 r.

13 sty­cz­nia 2024 r. Sto­warzysze­nie Pol­s­kich Kom­bat­an­tów w Pruszkowie od wielu lat orga­nizuje spotkanie opłatkowe zaprasza­jąc wielu dos­to­jnych gości. Spotkanie rozpoczęło się kolędą i wza­jem­nymi życzeni­ami, łamiąc się opłatkiem poświę­conym przez dziekana ks. prałata Mar­i­ana Mikoła­jczyka. Odczy­tano list grat­u­la­cyjny od min. Jana Józefa Kasprzyka — Szefa Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych. Odśpiewano kolędy, które wykony­wał pruszkowski chór „Pruszkowianka”. Wśród gości hon­orowych był Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który wraz z kawalerem Piotrem Szubar­czykiem i w asyś­cie kawalerów Krzysztofa Zbro­jkiewicza (Wielkiego sekre­tarza Kon­fed­er­acji) i Marka For­tuny wręczył orga­ni­za­torowi spotka­nia kaw. Tadeuszowi Rutkowskiemu medal Inki „ za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba”, co spotkało się z oklaskami wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Gospo­darza spotkało jeszcze wyróżnie­nie jako członka Drużyn Strz­elec­kich otrzy­mu­jąc Medal Legionowy im. Gen. Józefa Hallera. Medal taki otrzy­mał również Marek For­tuna. Krótką infor­ma­cję o Orderze Św. Stanisława i Kon­fed­er­acji przekazał Ste­fan Kukowski, zaś kaw. Piotr Szubar­czyk mówił o wpły­wie postawy Danuty Siedzikówny na współczesne pokole­nie Polaków i współczesny patri­o­tyzm. Brawo dla gospo­darzy za wspani­ałą i dos­to­jną uroczystość.

18 sty­cz­nia 2024 r.

Wśród muzyki kolę­dowej w restau­racji Piaskowa (kawalera Orderu Pio­tra Rezmera) na zaprosze­nie starosty tczewskiego Mirosława Augustyna spotkali się orga­ni­za­torzy 11. Tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Jak zawsze całość orga­ni­zował Ste­fan Kukowski. Oprawę muzy­czną przy­go­tował Mar­iusz Dworakowski — pos­tu­lant do Orderu ponad 30 podz­iękowań wręczali: biskup sufra­gan Arka­diusz Okrój, starosta Mirosław Augustyn, Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. Podz­iękowa­nia, wspólny śpiew kolęd, wspom­nienia, reflek­sje, wnioski na przyszłość. Liczniejszy, niż ostat­nie orszaki uważano za bardzo udany. Wręc­zono podz­iękowa­nia najbardziej akty­wnym Ks. Woj­ciechowi Glin­ieck­iemu, kawalerom z Prze­o­ratu Pomorskiego Jarosła­wowi Bar­toszewskiemu, Janus­zowi Więck­owi, Andrze­jowi Zblewskiemu, Piotrowi Rezmerowi, Leszkowi Melerowi, oraz damie Marice Wohlert. Najak­ty­wniejszym: Fab­ryce Sztuk w Tczewie, Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu w Tczewie, Młodzieży Wszech­pol­skiej Okręgu Pomorskiego. Jak zawsze nieza­stą­pi­onemu Zakład­owi Usług Komu­nal­nych w Tczewie, Ochot­niczej Straży Pożarnej w Tczewie, Powia­towej Komendzie Policji w Tczewie. Serdeczne podz­iękowa­nia i bło­gosław­ieństwo ks. Biskupa, wspólny śpiew kolęd, poczęs­tunek, zakończył spotkanie. Do następ­nego roku !

Spotkanie było także okazją do wręczenia podz­iękowań dar­czyń­com, którzy zebrali najwięcej darów (poś­ciel, ręczniki, ubra­nia) dla kobiet i mężczyzn bez­dom­nych i prze­by­wa­ją­cych na tere­nie Tczewa i okol­icy. Opiekę stał ma nad nimi ks. kapelan dr. Woj­ciech Glin­iecki. Wśród dar­czyńców byli członkowie Prze­o­ratu Pomorskiego, ale też II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące i Liceum Ekonomiczne.

8 lutego 2024 r.

Piotr Szubar­czyk (kawaler w Orderze) prowadzący spotkanie odczy­tał list grat­u­la­cyjny od min­is­tra Jana Józefa Kasprzaka. Gospo­darz miejsca p. Krzysztof Nawrot wraz z artys­tami malarzami panem Markiem Hołdą i Maciejem Tamkunem odsłonili dwa wielkie obrazy przed­staw­ia­jące zaślu­biny z morzem w Gdyni i w Pucku. Zaślu­biny z morzem wiążą się z wiz­ytą gen. Józefa Hallera na dworze hr. Witolda Kukowskiego w Kolibkach. Poświę­cona jest tym wydarzeniom tablica, przed którą złożono kwiaty i znicze, w tym Mateusz Kubicki przed­staw­iciel Gdańskiego IPN i Zastępca Bur­mistrza Miasta Puck. O roczni­cowej pamięci i trady­cji Zaślu­bin w Pucku mówił zastępca bur­mistrza Miasta Puck pan Piotr Ciskowski. O swoim Muzeum , pokazu­jąc wiele ory­gi­nal­nych arte­fak­tów, opowiadał p. Adam Woźniczka — gen. Józef Haller. Także poczet sztan­darowy w ludowych, góral­s­kich stro­jach uświet­nił tę uroczys­tość. Wspólny śpiew utworu „Za tę wol­ność..” wg melodii „Ciebie Boże…” z roz­danym tek­stem scalił w duchu wol­ności wszys­t­kich zgro­mad­zonych. Uroczys­tość uświet­nili przed­staw­iciele Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i Sto­warzyszenia Pił­sud­czyków. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji wraz z kawalerem Pawłem Szczepanikiem wręczył medal Polo­nia Sem­per Fidelis panu Adamowi Woźniczce, założy­cielowi i właś­ci­cielowi Muzeum gen. Józefa Hallera w Jur­czy­cach. Zaś w asyś­cie Krzysztofa Nawrota podz­iękowa­nia zasłużonym malar­zom i tym którzy włączyli się do orga­ni­za­cji tej uroczystości.

13 lutego 2024 r.

Min­is­ter Jan Józef Kasprzyk odznaczony.

13 lutego 2024 roku Tadeusz Rutkowski (Prze­wod­niczący Sto­warzyszenia Pol­s­kich Kom­bat­an­tów w Pruszkowie, kawaler w Kon­fraterni Staropol­skiej) reprezen­tu­jąc Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego wręczył w cza­sie uroczys­tej Gali Orderowej w Warsza­wie Sze­fowi Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych Janowi Józe­fowi Kasprzykowi Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”.

Prowadzący odczy­tał pismo Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji upoważ­ni­a­jące zac­nego kawalera do wręczenia tego wyróżnienia za wiele lat pracy Pana Min­is­tra na rzecz Ojczyzny oraz współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim i Kon­fed­er­acją Orderu Świętego Stanisława. Wiele dzi­ałań patri­o­ty­cznych na Pomorzu ma zawsze patronat Pana Min­is­tra i Jego wspar­cie. Za co składamy serdeczne podziękowania.

23 lutego 2024 r.

23 luty 2024. Kole­jna, po Zbrodni Pomorskiej, inic­jatywa upamięt­ni­a­jąca tych co zginęli za Pol­skę, za pol­skość. Uczest­nicy spotka­nia zostali zapoz­nani ze zbio­rami w Muzeum Piaśnickim — dzięku­jemy. Po czym na w sali na ple­bani pob­liskiego Koś­cioła NMP Królowej Pol­ski w Wejherowie gdzie przy dużej życ­zli­wości ks. Pro­boszcza i kawie odbyła się dyskusja o dal­szym pielęg­nowa­niu pamięci o ludobójst­wie Słowian. Ste­fan Kukowski złożył kwiaty na głazie pamięci ‚Pokój Tobie, pokój z Tobą Pol­sko Ojczyzno moja”

1 marca 2024 r.

Szkoła Pod­sta­wowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Wiślinie uroczyś­cie obchodz­iła Dzień Patrona Szkoły. Jak w poprzed­nich lat­ach zor­ga­ni­zowali debatę oks­fordzką na temat „Uczniowie nie powinni mieć zadawanych prac domowych”. Pod­czas uroczys­tości szkoła została odz­nac­zona Medalem INKI — zachowałam się jak trzeba. W imie­niu Kapituły Medalu deko­racji sztan­daru szkoły dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski w asyś­cie Adama Zająca — Prezesa Zarządu Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich. To ułani mając wielo­let­nie przez wielo­let­nie doświad­cze­nie we współpracy ze szkołą oraz nasz kawaler w Orderze Piotr Szubar­czy­czyk (autor książki „Inka”) byli inic­ja­torami przyz­na­nia szkole tego wyróżnienia. Doce­niono wielo­let­nią dzi­ałal­ność szkoły szczegól­nie na różnorod­nej płaszczyźnie wychowaw­czej, ksz­tał­tu­jąc i kul­ty­wu­jąc pol­skość jako nor­mal­ność i honor. Uczniowie dostali od Kawalerów Orderu słody­cze, książki patri­o­ty­czne i koszulki z nadrukiem żołnierzy niezłom­nych. Uzgod­niono też z dyrekcją szkoły dal­sze wspólne dzi­ałanie patriotyczne.

1 marca 2024 r.

Z inic­jatywy Pio­tra Steca (Prze­ora Pomorskiego Orderu Św. Stanisława) odbyły się Obchody Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych w Sztu­mie. To już X edy­cja Sztum­skiego Rajdu Tropem Wilczym do miejsc pamięci związanych z pobytem Wyk­lę­tych na Pow­iślu. Trasa Rajdu: Czernin — Zajezierze –Sztum — Tulice (przy pom­niku Inki, który pow­stał dzięki inic­jaty­wie i sumptem Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu). W wydarze­niu wzięło udział blisko100 osób, głównie młodzieży. Tak utr­walamy patri­o­tyzm. Cześć i chwała Bohaterom!

2 marca 2024 r.

Sko­rzys­tal­iśmy z zaproszenia na Zjazd Koor­dy­na­torów Orsza­ków w Polsce, który odbył się w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­wie. W trak­cie Zjazdu odwiedził nas ksiądz Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz, który podz­iękował uczest­nikom Zjazdu za zaan­gażowanie w lokalną ewan­ge­liza­cję mieszkańców miast i miasteczek. Po tym przed­staw­iono nam film pod­sumowu­jący tegoroczne Orszaki w Polsce i na świecie. Każda del­e­gacja otrzy­mała stosowne podz­iękowa­nia. O orsza­kach w Tczewie i pob­lis­kich miejs­cowoś­ci­ach Pomorza na przestrzeni dziesię­ciu lat mówił inic­ja­tor Ste­fan Kukowski. Na spotka­niu reprezen­towali orga­ni­za­torów wielce zasłużeni kawalerowie Orderu Janusz Więcek, Andrzej Zblewski, Ste­fan Kukowski oraz dama w Orderze Ewa Michałowska.

3 marca 2024 r.

Sejm Rzecz­pospo­litej Pol­skiej dokonał his­to­rycznego aktu deko­mu­niza­cji his­torii walk o wol­ność i niepodległość Pol­ski z nową sowiecką oku­pacją, rzeczy ważnej dla najnowszych dziejów Pol­ski. W hołdzie „Żołnier­zom Wyk­lę­tym” — bohaterom antyko­mu­nisty­cznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Pol­skiego, wal­czyli z bronią w ręku, jak i tym, którzy w inny sposób, prze­ci­w­staw­ili się sowieck­iej agresji i narzu­conemu reżi­mowi komu­nisty­cznemu, ustanowiono dzień Żołnierzy Wyk­lę­tych. Trzeba ich przy­na­jm­niej przy­pom­nieć przed Bogiem i historią.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. W darach ołtarza uczest­niczył kawaler Orderu Ś.St. Andrzej Zblewski. Po mszy (z bardzo patri­o­ty­czną homilią) przes­zliśmy pod Tczewski Pan­teon Katyński, gdzie część artysty­czną przy­go­towali uczniowie z II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Słowo o patri­o­tyzmie mieli nauczy­ciel his­torii i inic­ja­tor wszys­t­kich uroczys­tości Ste­fan Kukowski, pod­kreśla­jąc wielką rolę młodego pokole­nia w kul­ty­wowa­niu pamięci o tych co poświę­cili swą wol­ność, swe życie za Ojczyznę. Wspom­nie­niem i mod­l­itwą odd­al­iśmy cześć bohaterom. Mod­l­itwę prowadził ks. Krzysztof Górny. Po czym zebrani uczest­nicy złożyli znicze pamięci i kwiaty. W del­e­gacji Orderu Ś.St. byli dama Mar­ica Wohlert, Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Uroczys­tości uświet­niła grupa rekon­struk­cyjna Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich i sztandary szkół średnich.

Przed biegiem głównym odbył się bieg towarzyszący dla dzieci na dys­tan­sie 196 metrów, wynik nie miał znaczenia liczył się udział — dla każdego uczest­nika czekał pamiątkowy medal — udział wzięło 25 uczest­ników. Bieg główny na dys­tan­sie 1963 metry — na cześć Józefa Franczaka pseudonim „Lalek” — żołnierza Wojska Pol­skiego, Armii Kra­jowej i Zrzeszenia Wol­ność i Nieza­w­isłość. O godz. 12.00 hym­nem pol­skim z chórem Fisolki rozpoczęliśmy uroczys­tości. W biegu głównym 200 uczest­ników ruszyło na trasę. Udział wzięli miedzy innymi, członkowie sto­warzyszeń, uczniowie szkół pod­sta­wowych i pon­ad­pod­sta­wowych, przed­staw­iciele 71 Batal­ionu Lekkiej Piechoty i wielu, wielu innych. Po biegu dla każdego uczest­nika czekał pamiątkowy medal. Potem na podium najlepsi uczest­nicy biegu ode­brali puchary z rąk starosty tczewskiego Mirosława Augustyna, pani dyrek­tor II LO Doroty Koś­ci­jańczuk, inic­ja­tora i orga­ni­za­tora Ste­fana Kukowskiego i dyrek­tora TCS Tomasza Tobi­ańskiego. Dzięki Starostwu dla wszys­t­kich zebranych był słodki poczęs­tunek — kawa, herbata, ciasta przy­go­towane przez Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie, kierowanego przez kawalera w Orderze Janusza Więcka. Wspani­ałe ciasta były darem kawalera w Orderze Leszka Mel­era i DPS w Damaszce. Poczęs­tunek wsparła również Marika Wohlert. Kawaler Witold Sos­nowski przy­go­tował wręczanie spec­jal­nych podz­iękowań dla orga­ni­za­torów i dar­czyńców, które wręczali Starosta Tczewski i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych i mini kon­cert chóru Fisolki pod batutą Mar­iusza Dworakowskiego przy dużej frek­wencji i słonecznej pogodzie zakończył te patri­o­ty­czne uroczystości.

3 marca 2024 r.

W Nar­o­dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych w Dzierz­go­niu, w powiecie sztum­skim, odbył się Bieg Tropem Wilczym. Tak jak w setkach miejsc w całej Polsce, na star­cie Biegu poświę­conego Żołnier­zom Wyk­lę­tym, stanęły tłumy zawod­ników w różnych kat­e­go­ri­ach wiekowych. Sym­bol­iczny dys­tans 1963 m pokonał także przeor pomorski Orderu Świętego Stanisława BM, Piotr Stec.

4 marca 2024 r.

5 marca 2023 r.

Polacy zawsze, szczegól­nie w ważnych i trag­icznych momen­tach swoich dziejów, chwytali za oręż mod­l­itwy, także tej litani­jnej, czyli bła­gal­nego i nieustan­nego dia­logu z Bogiem, Jego Matką oraz świę­tymi i bło­gosław­ionymi. Słowa bła­gania Litanii Nar­odu Pol­skiego, kierowane są do świę­tych, wywodzą­cych z pol­skiej ziemi. Umiłowanie Boga i Ojczyzny jest w tę mod­l­itwę wpisane jako pod­sta­wowy obow­iązek każdego Polaka. Do tego religi­jnego i patri­o­ty­cznego charak­teru naw­iązuje muzyka skom­ponowana przez Mar­iusza Matuszewskiego – kawalera w Orderze Świętego Stanisława. I to od wezwa­nia do tego świętego – Biskupa i Męczen­nika – zaczyna się Lita­nia Nar­odu Pol­skiego, która jest darem kom­pozy­tora dla nar­odu. Darem do wielokrot­nego, nieustan­nego i dar­mowego wyko­rzys­ta­nia z wyraźną sug­estią: mod­l­itwą w intencji Ojczyzny. Upraszam więc wszys­t­kich ludzi dobrej woli, szczegól­nie Damy i Kawalerów Orderu Świętego Stanisława o sze­rokie rozpropagowanie Litanii Nar­odu Pol­skiego, szczegól­nie w tych trud­nych cza­sach dla naszego ukochanego Narodu.

9 marca 2024 r.

W kryp­cie bazy­liki kat­e­dral­nej w Pelplinie spoczął dziś zmarły 4 marca w wieku 87 lat emery­towany biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej dr Piotr Krupa. Uroczys­tości rozpoczęła w piątek eksporta do kat­edry, której prze­wod­niczył met­ro­polita gdański abp Tadeusz Wojda. Kon­cel­e­bransami byli biskupi z Gdańska: Wiesław Szla­chetka, Piotr Przy­borek oraz z biskupi diecezji pelplińskiej Ryszard Kasyna i Arka­diusz Okroj. Mszy św. pogrze­bowej w sobotę prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. W homilii bp Kasyna dzięku­jąc Zmarłemu za posługę hier­ar­cha naw­iązał do zwoła­nia biskupiego żeg­nanego emery­towanego biskupa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej: „Adve­niat reg­num tuum”, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dziękował w formie mod­l­itwy do Boga, prosząc, by przyjął Zmarłego do siebie. Kazn­odzieja pod­kreślił „trwanie biskupa Pio­tra przy prostym człowieku”. Dziękował za „pracę, gor­li­wość, zapał, trudy i cier­pi­enia, za delikatny uśmiech”. W uroczys­toś­ci­ach wzięła udział rodz­ina biskupa Pio­tra Krupy, około 200 kapłanów oraz wielu wiernych świec­kich z diecezji, w których pra­cował Zmarły. Ste­fan Kukowski bliżej poz­nał i współpra­cował ze śp. Bisku­pem wykonu­jąc społecznie całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty Papieża Jana Pawła II w Pelplinie w czer­wcu 1999r. Biskup Piotr zawsze wspierał wszelkie dzi­ała­nia w Orderze, szczegól­nie na rzecz Koś­cioła Powszech­nego. Zawsze można było liczyć na Jego wspar­cie i pomoc. W del­e­gacji Orderu Świętego Stanisława byli: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński, Leszek Meler i Ryszard Szwoch. Del­e­gacja była w hon­orowych stal­lach kat­edry i złożyła wiązankę. Po uroczys­toś­ci­ach pogrze­bowych zostali zaproszeni na kon­so­lację. Było wielu księży z Diecezji Pelplińskiej z którymi od wielu lat współpracują kawalerowie i damy Orderu Św. Stanisława.

9 marca 2024 r.

Spotkanie w zakładzie naszego wielce dobroczyn­nego kawalera Leszka Mel­era, któremu mieliśmy okazję wręczyć podz­iękowa­nia za wspieranie wielu dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, patri­o­ty­cznych w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Podz­iękowa­nia złożyliśmy też jego zonie Danu­cie za wielo­let­nie wspieranie męża w tych zbożnych czy­nach, nie tylko w ramach Orderu.

15 marca 2024 r.

W dniu 15 marca 2024 r. odszedł do Domu Pana w wieku 85 lat Kawaler Orderu św. Stanisława BM, w lat­ach 20122022 Wielki Mis­trz Królewskiego Orderu Św. Stanisława dr Mar­ian Król.

Był jeden z pier­wszych dzi­ałaczy w Orderze św. Stanisława w Polsce. Mar­i­anie, pozosta­niesz w Naszej pamięci i ser­cach. Zapisany czy­nami jest Twój testament.

Requi­escat In Pace.

Nasze najszcz­er­sze kon­do­lencje z powodu śmierci męża składamy żonie Danucie.

24 marca 2024 r.

W roku 1920 na mocy trak­tatu wer­sal­skiego pow­stało Wolne Miasto Gdańsk. Granica prze­b­ie­gały w okoli­cach Sobowidza, Miłobądza, Kol­nika (z inic­jatywy i wg pro­jek­tów Ste­fana Kukowskiego pow­stał tu pom­nik, przy którym od lat są uroczys­tości patri­o­ty­czne). Pol­ska miała władzę zwierzch­nią m.in. nad koleją, ochroną celna, własną pocztę. Wojska Frontu Pomorskiego w skład, którego wchodził Pułk Ułanów Kre­chowiec­kich wraz z gen. Józe­fem Hallerem przyłączały kole­jne miasta do macierzy. Dowódca w Tczewie powiedział: „Ślubuję, że tej ziemi nie odd­amy nigdy!”. Po czym zawołał „Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”. Kul­mi­nacją tej oper­acji były zaślu­biny z morzem 10 lutego 1920 w Pucku. Po zaślu­bi­nach był raut w ryc­er­skim dworze w Kolibkach u hr. Witolda Kukowskiego. Zaślu­biny zostały utr­walone na brą­zowej tabl­icy w Meche­linkach w cza­sie uroczys­tości zor­ga­ni­zowanej przez Kon­fed­er­ację Orderu. 24 marca 1920 roku grupa 15 pol­s­kich żołnierzy wraz z ofi­cerem z Pułku Ułanów Kre­chowiec­kich udawała się do swo­jej jed­nos­tki. Wów­czas podeszło do nich kilku­nastu żołnierzy z niemieck­iego odd­zi­ału Sicher­heitswehr z żądaniem odd­a­nia broni. Polacy odmówili, wów­czas wywiązała się strze­lan­ina, w wyniku której zginęło dwóch Polaków. 28 marca 1920 roku w Tczewie odbył się uroczysty pogrzeb pol­s­kich żołnierzy, którzy zginęli w Pszczółkach. Byli to Teodor Leliwa Sław­iński i Tomasz Drzewicki. Przy biciu dzwonów i udziale całego kor­pusu ofi­cer­skiego odprowad­zono trumny na tczewski cmen­tarz. Tomasz Drzewiecki nadal spoczywa na cmen­tarzu w Tczewie. Mimo kom­plet­nego przy­go­towa­nia pro­jek­tów przez Ste­fana Kukowskiego tabl­icy i całej uroczys­tości na dworcu w Pszczółkach nie dano nam możli­wości real­iza­cji więc grupa rekon­struk­cyjna Ułanów Zaniemeńs­kich z Adamem Zającem na czele, zde­cy­dowała się na rajd rowerowy. Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława przy­go­towała pro­jekty i zor­ga­ni­zowała w Tczewie: pow­i­tanie row­erzys­tów, wręcze­nie wszys­tkim cer­ty­fikatu udzi­ału w Rajdzie, podz­iękowań za pomoc w orga­ni­za­cji (Gminie Tczew i OHP w Tczewie oraz dla wszys­t­kich wodę, kawę i ciastka (zaan­gażowany kaw. Janusz Więcek). Rys his­to­ryczny o incy­den­cie na dworcu w Pszczółkach przy­bliżył zebranym w sposób wielce erudy­cyjny Łukasz Brząd­kowski — prezes Sto­warzyszenia Dawny Tczew. W cza­sie spotka­nia Prezes Związku Inwalidów Wojen­nych I Prezes Związku Żołnierzy Wojska Pol­skiego wręczył Medale za Zasługi trzem członkom grupy rekon­struk­cyjnym. Po czym wszyscy zgro­madzeni przes­zli na pob­liski cmen­tarz gdzie złożono kwiaty i znicze pamięci. Mod­l­itwę za poległych obrońców i za przyszłość Ojczyzny poprowadził inic­ja­tor i pro­jek­tant tych uroczys­tości Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława.

24 marca 2024 r.

24 marca 2024 r. Miasto Tczew (orga­ni­za­tor główny) zainicjował Śni­adanie Wielka­nocne dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa, a szczegól­nie do osób samot­nych, zna­j­du­ją­cych się w trud­nej sytu­acji mate­ri­al­nej. Do współor­ga­ni­za­cji tego wydarzenia zapros­zono Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie Wszyscy uczest­nicy mieli okazję skosz­tować zupy chrzanowej oraz smakołyków przy­go­towanych przez młodocianych pra­cown­ików OHP Tczewie.

Zaś 4 kwiet­nia Sto­warzysze­nie Górki orga­ni­zowało piknik rodzinny na skw­erze 750-​lecia Miasta Tczewa. Wydarze­nie rozpoczęło się od odsłonię­cia rzeźby Win­cen­tego Witosa, Na najmłod­szych czekały konkurencje sportowe na boisku oraz konkurs plas­ty­czny. Tczewski OHP ser­wował pop­corn i watę cukrową. Są to prak­ty­czne medody uczenia empatii młodzieży do innych osób przez kadrę — Ewę Michałowską i Janusza Więcka z Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Św. Stanisława.

28 marca 2024 r.

Kapłani.

Panie Jezu, Ty wybrałeś Twoich kapłanów spośród nas i wysłałeś ich, aby głosili Twoje Słowo i dzi­ałali w Twoje Imię. Za tak wielki dar dla Twego Koś­cioła przyjmij nasze uwiel­bi­e­nie i dziękczynie­nie. Prosimy Cię, abyś napełnił ich ogniem Two­jej miłości, aby ich kapłaństwo ujaw­ni­ało Twoją obec­ność w Koś­ciele. Ponieważ są naczy­ni­ami z gliny, mod­limy się, aby Twoja moc przenikała ich słabości. Nie pozwól, by w swych utrapi­eni­ach zostali zmi­ażdżeni. Spraw, by w wąt­pli­woś­ci­ach nigdy nie pod­dawali się roz­paczy, nie ule­gali poku­som, by w prześlad­owa­ni­ach nie czuli się opuszczeni. Natch­nij ich w mod­l­itwie, aby codzi­en­nie żyli tajem­nicą Two­jej śmierci i zmartwych­w­sta­nia. W chwilach słabości poślij im Two­jego Ducha. Pomóż im wych­walać Two­jego Ojca Niebieskiego i mod­lić się za bied­nych grzeszników. Mocą Ducha Świętego włóż Twoje słowo na ich usta i wlej swoją miłość w ich serca, aby nieśli Dobrą Now­inę ubogim, a przygnębionym i zroz­pac­zonym — uzdrowie­nie. Niech dar Maryi, Two­jej Matki, dla Two­jego ucz­nia, którego umiłowałeś, będzie darem dla każdego kapłana. Spraw, aby Ta, która ufor­mowała Ciebie na swój ludzki wiz­erunek, ufor­mowała ich na Twoje boskie podobieństwo, mocą Two­jego Ducha, na chwałę Boga Ojca.

31 marca 2024 r.

3 kwiet­nia 2024 r.

3 kwiet­nia w Starog­a­rdzie Gd. było spotkanie redak­tora naczel­nego Gazety Pol­skiej Tomasza Sakiewicza oraz kon­cert gitarowy Pawła Piekar­czyka — barda Pol­skiej praw­icy. Na pełnej sali udział w dyskusji o bieżącej poli­tyce, najważniejszych tem­at­ach i prob­lemach Pol­ski wzięli też dama Adri­ana Pilarska, kawalerowie Bog­dan Wiśniewski i Ste­fan Kukowski, który wręczył oby­dwu bohaterom spotka­nia medale „Polo­nia Sem­per Fidels”, co spotkało się z gorą­cymi brawami publiczności.