maj

2 maja 2018 r.

Z inic­jatywy także naszej pos­tu­lan­tki Katarzyny Stu­dena zebrano żywność, głównie nabiał i mięso, które została przekazana do DPS w Pelplinie, do placówek prowad­zonych przez zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia w Kar­tuzach, do Zgro­madze­nie Sióstr Miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Wol­sz­tynie. Razem przekazano w ścisłej współpracy ze Sto­warzysze­niem Miłosierdzia w Tczewie prawie 1500 kg żywności. Także 30 paczek żywnoś­ciowych ode­brały rodziny ubo­gie z Tczewa. Swój udział miała także dama Anna Bubka — Koman­do­ria Tczewska. Dużą lodówko– zam­rażarkę przekazał kaw. Ste­fan Kukowski. Grupa dzieci ze świ­etl­icy uczest­niczyła w całod­niowej wycieczce do Szym­barku razem z s. Natalią, s. Mał­gorzatą i b. akty­wnym preze­sem Sto­warzyszenia p. Jirim Stu­deny. Nie tylko żywność dzieciom jest potrzebna, także radość zwiedza­nia, którą możemy im dać.

3 maja 2018 r.

Trady­cyjnie już odbyły sie uroczys­tości upamięt­ni­a­jące bło­gosław­ionego o. karmelitę Hilarego Januszewskiego z udzi­ałem kawalerów naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. W uroczys­toś­ci­ach wzięli udział: Hen­ryk Jarosz, Tomasz Jeschke, Ryszard Rogaczewski, Tadeusz Serocki, Tadeusz Trocki, Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Mszy Świętej prze­wod­niczył ojciec Zbig­niew Czer­wień, przeor krakows­kich Karmelitów. Oprócz krakows­kich karmelitów byli również karmelici z Sank­tu­ar­ium Matki Bożej Bolesnej w Obo­rach. Po mszy i złoże­niu kwiatów przy tabl­icy (pow­stałej z naszej inic­jatywy i fun­dacji) poświę­conej Bło­gosław­ionemu Hilaremu, ksiądz pro­boszcz Woj­ciech Jan Gruba z Parafii Niepokalanego Poczę­cia Najświęt­szej Maryi Panny poświę­cił tablicę z życio­ry­sem bło­gosław­ionego. Po uroczys­toś­ci­ach koś­ciel­nych z udzi­ałem wielu mieszkań­cach wsi na zaprosze­nie gospo­darzy spotkaliśmy się na poczęs­tunku omaw­ia­jąc współpracę Prze­o­ratu z zakonem krakowskim.

7 maja 2018 r.

Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Andrzej Duda spotkał się z mieszkań­cami Sztumu oraz z lokalnymi samorzą­dow­cami. Wiz­ytę rozpoczął od złoże­nia kwiatów przy Pom­niku Rodła w Sztu­mie postaw­ionemu ku czci bojown­ików o pol­skość Pow­iśla. Wśród zapros­zonych samorzą­dow­ców był nasz kawaler Piotr Stec, członek Kapituły „Medalu 100. lecia Niepodległej”, który wręczył Prezy­den­towi Medal przekazu­jąc też wiedzę o Medalu i wielkiej roli Orderu Świętego Stanisława w dzi­ałal­ności społecznej. Podarowano Prezy­den­towi również anioła wyko­nanego w uśnick­iej pra­cowni z dziećmi niepełnosprawnymi prowad­zonej też przez Pio­tra Steca. Wśród gości oczy­wiś­cie nasz kawaler poseł Kaz­imierz Smoliński.

W Pelplinie Prezy­dent odwiedził również Bazy­likę Kat­e­dralną Wniebowz­ię­cia Najświęt­szej Maryi Panny zal­iczaną do najpiękniejszych dzieł goty­c­kich w Polsce. Bur­mistrz Pelplina Patryk Dem­ski pod­kreślił, że ziemia pelplińska naz­nac­zona jest krwią przod­ków, ale też „świet­nie może opowiedzieć his­torię małej ojczyzny wpisu­jącą się w stule­cie odzyska­nia niepodległości”. Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej szczegól­nie pod­kreślił rolę nowej kon­sty­tucji. Liczy, iż sen­a­torowie nie odbiorą swoich rodakom możli­wości decy­dowa­nia w ref­er­en­dum o ważnych sprawach. Prezy­dent Andrzej Duda:„Można też powiedzieć, że i Pol­ska, i Kociewie w tym wszys­tkim miały szczęś­cie, bo wartości muszą się zbu­dować po to, żeby mogły wros­nąć w men­tal­ność, w naturę ludzką, żeby mogły być przekazy­wane z pokole­nia na pokole­nie: muszą się pojawić, muszą zaist­nieć i tak się stało, i to było szczęś­cie tej ziemi” – zaz­naczył prezy­dent. Przeor pomorski wręcza­jąc kro­nikarskie zapiski Panu Prezy­den­towi pod­kreślił wielość dzi­ałań patri­o­ty­cznych i społecznych w ramach sze­rok­iej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława.

8 maja 2018 r.

Święto Świętego Stanisława Biskupa Męczen­nika, patrona naszego Orderu obes­zliśmy w koś­ciele pod takim wezwaniem w Sub­kowach. Od lat wielu zapraszani jesteśmy przez gościn­nego pro­boszcza kan. Feliksa Kameck­iego na uroczystą mszę odpus­tową. Pro­cesyjnie wnieśliśmy relik­wie Świętego Stanisława, nieśliśmy dary ofi­arne, uczest­niczyliśmy w czy­ta­niu. Po mszy wraz z wieloma księżmi diecezji pelplińskiej byliśmy na bogatej kolacji, gdzie mieliśmy możli­wość zapoz­na­nia wszys­t­kich z dzi­ałal­noś­cią Orderu i naszego Prze­o­ratu. Przeor zdał spra­woz­danie z wręczeń „Medalu 100 lecia Niepodległości”, który jest inic­jatywą naszego prze­ora. W tym roku udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli kawalerowie: Ryszard Rogaczewski, Tomasz Jeschke, Tadeusz Serocki, Ste­fan Kukowski, Łukasz Par­tyka, Witold Sos­nowski, Leszek Meler, Antoni Fila, Piotr Cymanowski oraz damy: Halina Cybul­ska, Anna Par­tyka, Anna Bubka. Po uroczys­tej kolacji był czas na omówie­nie wewnętrznych spraw naszego Prze­o­ratu. Przeor pod­kreślił akty­wną dzi­ałal­ność rozwi­ja­jącej się Koman­dorii Sztumskiej.

8 maja 2018 r.

Tczewskie koło Pol­skiego Sto­warzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnoś­cią Intelek­tu­alną zor­ga­ni­zował fes­tyn z okazji Dnia God­ności Osoby Niepełnosprawnej. Impreza odbyła się na pl. Hallera w Tczewie. Gwiazdą w tym roku był Czesław Śpiewa Solo Act. Wys­tąpiła również Paula Brzóska oraz Igor Wasiewicz-​Pawlaczyk z orkiestrą Ter­apia. W pro­gramie także m.in. konkursy, kier­masz, wys­tępy, żywa flaga, poczęs­tunek. Przy­go­towaną loterię fan­tową wsparł również w tym roku nasz Prze­o­rat Pomorski, przekazu­jąc na ten cel wiele fan­tów i wydrukował zapro­jek­towane losy. Cho­ciaż w ten sposób mogliśmy wesprzec tę szla­chetną imprezę.

11 maja 2018 r.

11 maja. Remont (de facto wybu­dowanie od nowych fun­da­men­tów pos­tu­mentu i posad­owie­nie na nim odrestau­rowanej przez kon­ser­wa­tora zabytków fig­ury) był okazją do uczczenia 80. rocznicy ufun­dowa­nia fig­ury (1937r.). Figura stoi w cen­tral­nym miejscu w Śli­winach (skrzyżowanie dróg Tczew, Rokitki, Gniszewo, Lubiszewo). To nie tylko obiekt sakralny, ale znak rozpoz­naw­czy wsi, ważny punkt kra­jo­bra­zowy i topograficzny, dziedz­ictwo przod­ków, wresz­cie sym­bol pol­skości. Figura Chrys­tusa stała się ważnym ele­mentem inte­gracji wspól­noty na 100-​lecie odzyska­nia Niepodległości. Fig­urę poświę­cił ks. pro­boszcz Krzysztof Niem­czyk. Możliwe to było dzięki hojności naszego pos­tu­lanta Pawła Kasiarza, którego porów­nano z hojnoś­cią funda­torów koś­ciołów z min­ionych wieków. Za wiele lat wspiera­nia dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława przeor pomorski Ste­fan Kukowski odz­naczył hojnego dar­czyńcę „Medalem 250 lecia Orderu Świętego Stanisława”.

19 maja 2018 r.

19 maja 2018 mieszkańcy Górek już po raz kole­jny przy­go­towali dla wszys­t­kich Tczewian wyjątkowy piknik. Na zain­tere­sowanych czekały konkurencje z nagro­dami dla całych rodzin, kącik dla najmłod­szych z zabawkami, mal­owanie twarzy. Nie zabrakło także jedzenia, które przy­go­towało koło gospodyń wiejs­kich. Wśród czeka­ją­cych na mieszkańców atrakcji był między innymi spływ kajakiem. Z inic­jatywy pos­tu­lan­tki Katarzyny Stu­dena, przy sil­nym wspar­ciu Sto­warzyszenia „Miłosierdzia” zor­ga­ni­zowal­iśmy loterię fan­tową na rzecz młodzieżowych wolon­tar­iuszy z wolon­tariatu siostry Samu­lowskiej. Zebrano ponad 800 zł. Prze­o­rat Pomorski zapewnił znaczną część fan­tów i całą wiz­ual­iza­cję akcji charytatywnej.

20 maja 2018 r.

20 maja 2018 r. Świ­etlica Środowiskowa „OAZA”, która obchodz­iła 15 urodziny, zor­ga­ni­zowała Fes­tyn Rodzinny. Były wys­tępy artysty­czne, liczne atrakcje dla dzieci, pokazy straży pożarnej, możli­wość wyko­na­nia pomi­aru ciśnienia i cukru oraz kaw­iarenka z domowymi cias­tami i pyszną grochówką. Dla zasłużonych przez 15 lat dar­czyńców przy­go­towano „Order Wdz­ięczności”, wręc­zony przez młodzież świ­etl­icy także naszemu Prze­orowi. Wielokroć wspier­al­iśmy tę świ­etlicę także darami, dostrze­ga­jąc potrzebę kilkudziesię­cioosobowej grupy z rodzin najuboższych. Za te wszys­tkie lata pracy społecznej inic­ja­torkę i prowadzącą świ­etlice panią Grażynę Antczak przeor Ste­fan Kukowski i kawaler Witold Sos­nowski odz­naczył „Medalem 250. lecia Orderu Świętego Stanisława”. Gorące słowa wdz­ięczności do wszys­t­kich skierował też ksiądz, były pro­boszcz Stanisław Cieniewicz.

26 maja 2018 r.

Na Bul­warze Nad­wiślańskim w Tczewie był fes­tyn z okazji Dnia Komu­nal­nika i Samorzą­dowca. Wśród atrakcji zna­j­dują się m. in. wys­tępy orkiestry Ochot­niczej Straży Pożarnej, dar­mowy poczęs­tunek, lote­ria z atrak­cyjnymi fan­tami. Swoje stoiska mają zarówno spółki komu­nalne, jak również jed­nos­tki podległe tczewskiemu samorzą­dowi. Fes­tyn jest adresowany do całych rodzin, a szczegól­nie do dzieci. gro­madzi tysiące Tczewian. Z inic­jatywy Sto­warzyszenia „Miłosierni” i naszego Prze­o­ratu Pomorskiego mieliśmy stoisko 18 m2, w którym piętrzyły się stosy fan­tów do „Akcji chary­taty­wnej” z której dochód (kilka tysięcy zło­tych) przez­naczyliśmy na dzieci, które cały rok są wolon­tar­iuszami, głównie opieku­jąc się osobami starymi i chorymi. Najwięk­szy wkład w orga­ni­za­cję miała Katarzyna Stu­dena, ale także dama Halina Cybul­ska, Piotr Rez­maer i Grze­gorz Płaza. Cała grafika prze­ora Ste­fan Kukowski.