czer­wiec

5 czer­wca 2017 r.

5 czer­wca 2017 r. z inic­jatywy kawalera Pio­tra Steca i przy jego zaan­gażowa­niu pow­stała 3. edy­cja Konkursu Trady­cji Szlachec­kich dla dzieci i młodzieży z całego regionu. Patronat hon­orowy objęli: Izabella hr. Sier­akowska (dawna właś­ci­cielka majątku i pałacu w Waplewie), kawaler Orderu Kaz­imierz Smoliński (poseł na Sejm RP i wicem­i­nis­ter), Antoni Szy­mański (Sen­a­tor RP), prof. Mirosław Golon (dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku), oraz Ste­fan Kukowski (Wielki Kan­clerz Orderu i autor całej wiz­ual­iza­cji Konkursu). Patroni wręczyli ponad 100 uczest­nikom nagrody, wyróżnienia i wiele upominków. Piotr Stec zapewnił również kon­cert wokalisty­czny. Orga­ni­za­torzy wręczyli także wszys­tkim uczest­nikom piękne medale. Orga­ni­za­torzy otrzy­mali od patronów spec­jalne dyplomy, które wręczał kawaler Kaz­imierz Smoliński, Dyrek­tor Biura Sen­a­torskiego Antoniego Szy­mańskiego Mar­iusz Kowa­lik i Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława. Podz­iękowa­nia za wspar­cie otrzy­mali również kawalerowie Antoni Fila i Zbig­niew Ciec­holewski. Prze­o­rat Pomorski god­nie reprezen­tował kawaler Piotr Cymanowski. Dzięki takiemu zaan­gażowa­niu trady­cje naszych ojców będą korzeni­ami naszej przyszłości, co wyek­sponował w spec­jal­nym liś­cie do uczest­ników Pan Sen­a­tor. Do przyszłego roku !

9 czer­wca 2017 r.

9 czer­wca 2017 r. na zaprosze­nie Pol­skiego Związku Katolicko Społecznego w Gdańsku del­e­gacja naszego Prze­o­ratu Pomorskiego w składzie przeor Ste­fan Kukowski, koman­dor gdyński Grze­gorz Stańczyk i kawaler Andrzej Zblewski wzięła udział w uroczys­tej Mszy Świętej na której poświę­cono sztan­dar Związku. Ta uroczys­tość to zwieńcze­nie naszych dłu­go­let­nich starań, aby nasz związek miał swój sztan­dar — mówi Zbig­niew Toczek, prze­wod­niczący Zarządu Wojew­ództwa Pomorskiego PZKS. Ten sztan­dar zobow­iązuje, wszys­t­kich tych, którzy będą się pod nim gro­madzić, do jeszcze lep­szej pracy. Motto: „Bogu, Ludziom, Ojczyźnie” zobow­iązuje do troski i służby tym najwięk­szym wartoś­ciom. Do tego motta naw­iązał Wielki Kan­clerz Orderu wręcza­jąc Medal 250.lecia Orderu, doda­jąc zawołanie „Praemiando inci­tat”, abyśmy osobne nasze doko­na­nia robili w przyszłości wspól­nie. Mszy św. prze­wod­niczył i homilię wygłosił ks. Józef Domoradzki CR, pro­boszcz parafii. — Gro­madz­imy się dziś, nie tylko wokół ołtarza Jezusa Chrys­tusa, ale otaczamy również ten niezwykły znak naszego spotka­nia — nowy sztan­dar Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Po mszy w sali parafi­al­nej przeor zaprosił wszys­t­kich obec­nych, w tym posłów i sen­a­torów, do bliskiej współpracy z naszym Prze­o­ratem Pomorskim.

11 czer­wca 2017 r.

11 czer­wca 2017. Pry­mas Pol­ski abp Woj­ciech Polak prze­wod­niczył w kat­e­drze gnieźnieńskiej Mszy św. na zakończe­nie Kon­gresu Win­cen­tyńskiego zor­ga­ni­zowanego z okazji jubileuszu 400-​lecia charyz­matu św. Win­cen­tego a Paulo. W trzyd­niowym spotka­niu uczest­niczyło ponad pół tysiąca osób z całej Pol­ski. Do Gniezna przy­jechali księża mis­jonarze i siostry miłosierdzia św. Win­cen­tego a Paulo, Dzieci Maryi, Win­cen­tyńska Młodzież Maryjna, Apos­to­lat Maryjny i wiele innych wspól­not wyrosłych z charyz­matu win­cen­tyńskiego. W niedzielne połud­nie wszyscy spotkali się w bazylice pry­ma­sowskiej, by wspól­nie podz­iękować za 400 lat charyz­matu win­cen­tyńskiego i prosić o siły, zapał i bło­gosław­ieństwo do dal­szego real­i­zowa­nia wszys­t­kich dzieł. „Dziś Wasza Wspól­nota Wince­tyńska dzięku­jąc Bogu za początki misji, jed­nocześnie odnawia swoje wezwanie i powoła­nia do odważnego podąża­nia drogą charyz­matu win­cen­tyńskiego” – pod­kreślił Pry­mas. Za obec­ność i wspólną mod­l­itwę wszys­tkim przy­byłym do Gniezna dziękowała s. Mał­gorzata Pranga, wiz­y­ta­tor Prow­incji Chełmińsko-​Poznańskiej, przekazu­jąc m.in. słowa pozdrowień przesłanych przez papieża Fran­ciszka z okazji jubileuszu.

Po Mszy Świętej mieliśmy okazję do krótkiej roz­mowy z Pry­masem Pol­ski abp. Woj­ciechem Polakiem, który zain­tere­sował się naszą obec­noś­cią na Kon­gre­sie. Przekaza­l­iśmy krótko o dzi­ałal­ności całego Orderu Świętego Stanisława i wręczyliśmy zapiski kro­nikarskie o naszych dzi­ała­ni­ach. Nasz Prze­o­rat Pomorski od dłuższego czasu, współpracuje z sios­trami, które prowadzą , m.in. nocle­gownię dla bez­dom­nych, przy­go­towują ich doży­wianie, opiekują się najuboższymi. Prowadzą też zbiórki na ich fun­dusz opieki, a także dla dzieci i młodzieży z win­cen­tyńskiego wolon­tariatu. W tym dziele znacznie ich wspo­magamy. Otrzy­mu­jąc zaprosze­nie od Zgro­madzenia Sióstr Miłosierdzia na Kon­gres Win­cen­tyński zor­ga­ni­zowany z okazji jubileuszu 400-​lecia charyz­matu św. Win­cen­tego a Paulo wspar­liśmy ich przekazu­jąc dla wszys­t­kich uczest­ników dłu­gopisy z nadrukiem, wkładki do piórników z mod­l­itwą win­cen­tyńską i wszelkie oznakowa­nia plas­ty­czne dla tczewskiej grupy. Znacznie przy­czynili się do tego kawalerowie: Tadeusz Wło­dar­czyk, Grze­gorz Płaza oraz Leszek Meler, który w darze uczest­nikom Kon­gresu w Gnieźnie zaw­iózł wspani­ałe torty z logo Kon­gresu. Wraz z koman­dorem pelplińskim Bog­danem Wiśniewskim roz­dali ponad 200 por­cji tym, którzy w długiej kole­jce ustaw­ili się po słodki deser. Nasz Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył siostrze wiz­y­ta­torce Mał­gorza­cie Pranga nasz Medal 500. lecia Orderu Świętego Stanisława i zapiski kro­nikarskie naszych dzi­ałań. Także w imie­niu naszego kawalera Wicem­i­nis­tra Kaz­imierza Smolińskiego przekaza­l­iśmy spec­jalne, pisemne życzenia i grat­u­lacje. W roz­mowie z orga­ni­za­torami Kon­gresu ustalil­iśmy zarys dal­szej współpracy na rzecz ubogich i potrze­bu­ją­cych w Polsce i na Ukrainie.

11 czer­wca 2017 r.

11 czer­wca przy tczewskim Hos­picjum odbyła się akcja chary­taty­wna „Ogród Nadziei”, pod­czas której przy­go­towano bogaty reper­tuar artysty­czny. Dla wszys­t­kich uczest­ników przewidziano poczęs­tunek, w czym ofi­ar­o­dawcą był nasz kawaler Leszek Meler. Celem akcji jest pozyski­wanie środ­ków finan­sowych na zakup sprzętu w Tczewie, propagowanie postaw altru­isty­cznych, otwartych na drugiego człowieka, dobi­ja­jącego do brzegu życia. Orga­ni­za­torom Sto­warzysze­niu „Ogród Nadziei” w Tczewie oraz Szpi­tale Tczewskie S.A. przyszedł na pomoc nasz Prze­o­rat Pomorski wykonu­jąc wszys­tkie losy, plan­szę infor­ma­cyjną, (Ste­fan Kukowski) przekazu­jąc ok. 200 fan­tów na loterię, czym przy­czynił się do zebra­nia więk­szej ilości fun­duszy na sprzęt do hospicjum.

17 czer­wca 2017 r.

W dniu 17.06.2017 r. w Przy­widzu odbył się fes­tyn chary­taty­wny na rzecz hos­picjum. W ramach fes­tynu było wiele atrakcji w tym lote­ria fan­towa przy­go­towana przez kawalerów Koman­dorii Gdyńskiej z koman­dorem Grze­gorzem Stańczykiem na czele. Głównymi fan­tami loterii były szk­lan­ice do napoi. Zebrano na loterii 1317,80 zł, pieniądze te zostaną przez­nac­zone na zakup łóżek do hos­picjum. Były wys­tępy zespołów muzy­cznych i zabawa plen­erowa. Kawalerowie brali też czynny udział w fes­tynie jak i uczest­niczyli w orga­ni­za­cji i real­iza­cji tego festynu.

21 czer­wca 2017 r.

Naw­iązu­jąc do spotka­nia w Gnieźnie, po kon­tak­tach tele­fon­icznych doszło 21.06.2017 r. do oso­bis­tego spotka­nia w Tczewie, w domu prze­ora Ste­fana Kukowskiego (inic­ja­tora i koor­dy­na­tora akcji chary­taty­wnych) z Ojcem Pasjon­istą ze Zgro­madzenia Męki Jezusa Chrys­tusa Piotrem Czaplińskim ze Smotrycza. Głównym orga­ni­za­torem darów przy­go­towanych głównie dla Polaków na Ukrainie jest kawaler Arka­diusz Kiem­czyński, który oprowadził Ojca Pio­tra, prosząc o wybór takiej ilości darów, które mogły zmieś­cić się w dostaw­czym mikrobusie. Został załad­owany spec­jal­isty­cznym łóżkiem wielo­funkcyjnym dla obłożnie chorego, kilkoma wózkami inwalidzkimi, balkonikami dla osób mało sprawnych fizy­cznie, fotelem z ubikacją, wieloma kulami i laskami. Zaś z naszych zapasów koman­dor Anna Bubka przekazała trzy rodzaje szk­lanic o pojem­ności 0,33, 0,5 litra w ilości ok. 900 sztuk. Ojciec Piotr rozda je ośrod­kom rodzin­nym, świ­etli­com środowiskowym i domom opieki na Ukrainie. Jed­nocześnie w cza­sie posiłku uzgod­nil­iśmy dal­sze zapotrze­bowanie i współpracę między Prze­o­ratem Pomorskim a zakonem. Następ­nym razem trzeba zor­ga­ni­zować o wiele więk­szy trans­port i sposób dostar­czenia do wielkiego wielo­funkcyjnego Domu Opieki.

25 czer­wca 2017 r.

25 czer­wca zaproszeni zostal­iśmy na rubi­nowy Jubileusz kapłaństwa ks. kanon­ika Jana Buka i 30. lecie parafii Świętego Fran­ciszka z Asyżu, która jest w posi­ada­niu darowanego przez nasz Prze­o­rat sre­brnego dużego relik­wiarza do relik­wii św. Fran­ciszka. Po mszy świętej kon­cele­browanej przez ponad dwudzi­estu księży dal­iśmy ogromny tort Jubi­la­towi z jego podobizną, którym obdzielil­iśmy ponad dwie setki gości. Tort w wyko­na­niu naszego kawalera Leszka Mel­era. Do tego piękne życzenia od dam i kawalerów, które przekazał przeor Ste­fan Kukowski. Wśród składa­ją­cych życzenia byli też kawalerowie Witold Sos­nowski (wices­tarosta tczewski) i Jarosław Bar­toszewski (prezes TMZT). Grat­u­lu­jemy dos­to­jnemu jubi­la­towi, wicedziekanowi tczewskiemu.