AD 2015

6 sty­cz­nia 2015 r.

Pod patronatem Prze­o­ratu Pomorskiego z inic­jatywy naszego prze­ora już po raz drugi w Tczewie wyruszył Orszak Trzech Króli, który akty­wiz­uje wiele środowisk, tworząc nowe więzi.

„Pokój — radość — rodz­ina” jest cytatem z papieża Fran­ciszka z powodze­niem real­i­zowanym u nas. Prezes Fun­dacji OTK Maciej Marchewicz w wywiadach ogólnopol­s­kich wyróżnił Tczew za spec­jalne cer­ty­fikaty dla uczest­ników orszaku. Wydal­iśmy około 4000 cer­ty­fikatów z trzema pieczę­ci­ami królewskimi dla każdego, który prze­był wybraną trasę królewską. Duże imi­enne cer­ty­fikaty pod­pisane oso­biś­cie przez patronów, w tym biskupa Wiesława Śmigla, otrzy­mało prawie 200 rodzin, pod­kreśla­jąc rolę rodzin. Każdy z ponad 5000 uczest­ników mógł sko­rzys­tać z poczęs­tunku — gorącej kawy, herbaty ale też ciast, słody­czy i jabłek. Dary dali m.in. kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler. O część ciast postarał się kawaler Zenon Żynda, koor­dy­nacja całości Orszaku spoczęła na kawalerze Witoldzie Sos­nowskim. Całoś­cią przy­go­towa­nia poczęs­tunku zaw­iady­wała dama Halina Cybul­ska wraz z Woj­ciechem Antoniewiczem. Roz­dano wśród uczest­ników również 3000 tczews­kich śpiewników z kolę­dami drukowanymi przez kawalera Grze­gorza Płazę. Wydrukował też 26 tysiący zaproszeń i tysiące cer­ty­fikatów. Najpoważniejszym dar­czyńcą Orszaku był kawaler Zbig­niew Ciecholewski.

Za Królem Mel­chiorem Pier­wszym konno w przepięknych stro­jach jechały dwie dwórki i dwaj dworzanie. Za nim konno królowa Jad­wiga. Całość przy­go­tował Zespół Szkół Katolic­kich. W orszaku uczest­niczyli też patroni z bisku­pem na czele, siostry zakonne i księża z naszym kapelanem ks. Piotrem Wysgą. Grupa mod­er­a­torów inicjowała okrzyki i śpiewy kolęd. Ze Sta­dionu Miejskiego przy ul. Bał­dowskiej z muzyką kolę­dową wymasze­rował przy­go­towany przez Fab­rykę Sztuk orszak Cesarza Kacpra Pier­wszego. Było radośnie, głośno i kolorowo. Zaś z placu parkingowego przy Cen­trum Hand­lowym Atrium wymasze­rował Szejk Bal­tazar Pier­wszy, aby złożyć mirrę w darze Jezuskowi. Za nim konno we wspani­ałej zbroi jechał ryc­erz dzierżąc wielką bojową chorągiew. Towarzyszyli mu dwie dwórki na koniach.

Po wspól­nym odśpiewa­niu kolęd i odczy­ta­niu wer­setów z Ewan­gelii przez prowadzącego księdza głos zabrał ksiądz biskup pomoc­niczy Diecezji Pelplińskiej Wiesław Śmigiel. We wspani­ałej homilii pod­kreślił rolę Betle­jem, wskazu­jąc drogęprowadzącą do Jezusa Chrys­tusa, która jest trudna i kręta, ale prędzej czy później każdy ją odna­jdzie, tak jak Trzej Królowie. Ważne, aby być razem, razem śpiewać, razem się uśmiechać. Starosta Tadeusz Dzwonkowski wspom­niał o wielkiej roli łączenia się mieszkańców w tym co dobre, co radosne. Prowadzący ks. Michał Lal odczy­tał przesłanie prezy­denta Mirosława Pobłock­iego do zgro­mad­zonych Tczewian. Zaś inic­ja­tor tczewskiego orszaku przeor Ste­fan Kukowski podz­iękował zac­nym patronom, wszys­tkim współor­ga­ni­za­torom, zaan­gażowanym ludziom dobrej woli, a nade wszys­tko mieszkań­com miasta za tak liczny, radosny udział.

Do następ­nego roku !

6 sty­cz­nia 2015 r.

W Pelplinie bur­mistrz miasta Patryk Dem­ski wyszedł z inic­jatywą orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli pro­ponu­jąc patronat hon­orowy Biskupowi Pelplińskiemu Ryszardowi Kasynie, ks. infuła­towi Tadeuszowi Brzez­ińskiemu i Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu Świętego Stanisława. Włączyliśmy się do współor­ga­ni­za­cji i pomocy rzec­zowej. Wiz­ual­iza­cję Orszaku wykonał przeor Ste­fan Kukowski, ciasta spon­sorował kawaler Leszek Meler przyj­mu­jąc też zaszczytny obow­iązek Pier­wszego Króla Orszaku Pelplińskiego. W orga­ni­za­cję włączył się akty­wnie kawaler Bog­dan Wiśniewski przy­go­towu­jąc młodzież swego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego do bar­wnego korowodu orsza­kowego, idąc obok biskupa Ryszarda Kasyny.

Orszak piel­grzy­mu­jąc z trzech stron miasta z trzema królami połączył sięw ponad tysięczny tłum, który przeszedł do przepięknej goty­ck­iej Bazy­liki Kat­e­dral­nej. Tam trzej królowie złożyli Dzieciątku dary: mirrę, kadzidło i złoto. Pełna kat­e­dra ludzi wysłuchali homilii księdza Biskupa i podz­iękowań bur­mistrza miasta Pelplin. Po kon­cer­cie kolę­dowym młodzieżowego zespołu piel­grzymi mogli w kruż­gankach cys­ter­s­kich poczęs­tować się gorącą kawą i ciastem oraz otrzy­mać cer­ty­fikat udzi­ału w Orszaku. Zadzi­wieni frek­wencją orga­ni­za­torzy i nasz prze­ordeklarują jeszcze bar­wniejszy pokłon Dzieciątku w roku przyszłym.

6 sty­cz­nia 2015 r.

Inic­ja­torem Orszaku Trzech Króli w Łebie był ks. dziekan Zenon Myszk. Patronował Orsza­kowi J.E. ks Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna, Parafia Św. Jakuba i Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława, który wsparł orga­ni­za­cję tego szczyt­nego dzieła. Wspom­nieć tu należy damy Hal­inę Klińską i Krystynę Puszcz z Łeby, które pomogły w orga­ni­za­cji. Sza­cuje się, iż w orszaku wzięło udział około 500 osób (co stanowi około 20 % mieszkańców), którzy w bar­wnym korowodzie przes­zli zakrólami jadą­cych na białych koni­ach. Wspólny śpiew kolęd zakończył„Trzej królowie monarchowie…”

Do następ­nego roku!

6 sty­cz­nia 2015 r.

W Starog­a­rdzie Gdańskim z inic­jatywy kapelana ks. dr. prałata Józefa Picka wyruszył pier­wszy OrszakTrzech Króli. Patronat­nad Orsza­kiem objęli: Biskup Pelpliński, Dekanat Starog­a­rdzki, Starosta Starog­a­rdzki, Prezy­dent Starog­a­rdu Gd., Wójt Gminy Starog­ard Gd.oraz Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława. W wielo­bar­wnym orszaku wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców miasta i okolic. Dzieci i sku­pi­ały się na żywej sta­jence. Dorośli podzi­wiali przepiękne bryczki wiozące bar­wnych trzech króli.Animatorem orszaku był współau­tor ubiegłorocznego orszaku w Tczewie ks. dr Woj­ciech Korzeniak. Dołączyli z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej dama Jan­ina Lubawska Sła­womir Flis­sikowski.Trójkolorowy Orszak wyruszył z trzech stron miasta i dotarł do koś­cioła św. Woj­ciecha, gdzie pokło­niono się Dzieciątku. Zgro­mad­zony tłum wziął czynny udział w kon­cer­cie kolęd. Pier­wszy Orszak cieszył się takim powodze­niem, iż umówiono się już na rok następny.

8 sty­cz­nia 2015 r.

Spotkanie Noworoczne Związku Pił­sud­czyków Okręgu Pomorskiego w IX Liceum Ogól­nok­sz­tałcą­cym im. Marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego w Gdyni. Uroczys­tość prowadził Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Pił­sud­czyków RP w Gdyni Julian Alek­sander Michaś płk ZP — pos­tu­lant OŚS. W uroczys­tości wzięli udział zaproszeni goś­cie: prze­wod­niczący Rady Miasta Gdyni, dyrek­tor IX Liceum Marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego w Gdyni, Komen­dant WKU w Gdyni płk Grze­gorz Stańczyk — kawaler OŚS, Starszy Cechu Rzemiosła w Gdyni, Prezes Gdyńs­kich Sybi­raków, dyrek­torzy zaprzy­jaźnionych szkół gdyńs­kich, Prezes Związku Żołnierzy Wojska Pol­skiego koło Nr 21, ksiądz gen­erał Mar­ian Próch­niak. Zaproszeni kawalerowie OŚS Kaz­imierz Smoliński i Przeor Ste­fan Kukowski, który podz­iękował za zaprosze­nie, zachę­cił do dal­szej pracy chary­taty­wnej, wspom­niał o dzi­ałal­ności Prze­o­ratu, a poseł RP wręczył cenną książkę naszym pos­tu­lan­tom do Orderu.

24 sty­cz­nia 2015 r.

24 sty­cz­nia 2015 roku Starosta Tczewski zaprosił do Starostwa orga­ni­za­torów Tczewskiego Orszaku Trzech Króli. Spec­jalne podz­iękowa­nia dla szczegól­nie zasłużonych pod­pisali: ks. Biskup Wiesław Śmigiel, Ste­fan Kukowski Przeor OŚS, Tadeusz Dzwonkowski Starosta Tczewski, Mirosław Pobłocki Prezy­dent Miasta Tczew. Podz­iękowano wszys­tkim osobom, insty­tucjom, orga­ni­za­cjom, szkołom i dar­czyń­com zaan­gażowanym w tworze­nie Orszaku. Doce­niono wielu dar­czyńców dzięki którym wolon­tar­iusze częs­towali gorącą kawą, cias­tami i słody­czami uczest­ników Orszaku. To dzięki dar­czyń­com roz­dano trzy tysiące śpiewników, prawie cztery tysiące cer­ty­fikatów indy­wid­u­al­nych. J.E. Biskup Wiesław Śmigiel szczegól­nie docenił trud orga­ni­za­torów prag­ną­cych zor­ga­ni­zować Orszak jako rodz­inę. Starosta Tczewski za wielkie zaan­gażowanie podz­iękował wszys­tkim obec­nym, ale też wszys­tkim uczest­nikom tego wielkiego, rados­nego religi­jnego ale i społecznego dzieła. Inic­ja­tor i główny koor­dy­na­tor Orszaku Ste­fan Kukowski pod­kreślił rolę patronów z ks. Bisku­pem Ryszar­dem Kasyną na czele. Przy poczęs­tunku można było wymieniać swoje uwagi i reflek­sje, które w roku przyszłym wzbo­gacą następny Orszak. Do orga­ni­za­cji tego dzieła przy­czynili się kawalerowie: Zbig­niew Ciec­holewski (hojny dar­czyńca), Witold Sos­nowski, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Woj­ciech Antoniewicz, ks. Piotr Wysga oraz dama Halina Cybulska.

Do następ­nego Orszaku!

7 marca 2015 r.

Ogólnopol­ski Zjazd Orsza­ków odbył się 7 marca 2015 r. w Warsza­wie w Pałacu Arcy­biskupów Warsza­ws­kich. Po przy­wi­ta­niu przez prezesów Fun­dacji, pana Macieja Marchewicza i Pio­tra Gier­ty­cha serdeczne słowa podz­iękowań skierował do wszys­t­kich zgro­mad­zonych orga­ni­za­torów orsza­ków z całej Pol­ski JE Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz. Wyraził swoją radość z tak dynam­icznego roz­woju, zwielokrot­nienia udzi­ału wiernych w orsza­kach w Polsce i poza jej grani­cami. Kar­dy­nałowi wręczyliśmy kro­nikarski zapis dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego. Po tym doko­nano pod­sumowa­nia wszys­t­kich orsza­ków i podano plany na przyszły rok. Po prz­er­wie kawowej wręc­zono dyplomy i wów­czas nasz Przeor przed­stawił zgro­mad­zonym orga­ni­za­torom innowa­cyjne ele­menty tczewskiego orszaku, jak trójdzielny prze­marsz przez miasto, cer­ty­fikaty z pieczę­ci­ami trzech króli, duże cer­ty­fikaty dla odpowied­nio ubranych rodzin, poczęs­tunek dla tysięcy zgro­mad­zonych mieszkańców oraz spotkanie w starost­wie, gdzie wręczano podz­iękowa­nia zasłużonym współor­ga­ni­za­torom. Po obiedzie dla chęt­nych były warsz­taty orga­ni­za­cyjne. Kilka­krot­nie dziękowano panu Kukowskiemu za wiele pomysłów i rozsz­erzanie idei orsza­ków. W warsza­wskim spotka­niu udział wziął kawaler Grze­gorz Płaza (dzięku­jemy za prze­jazd), Alicja Gajew­ska, dyrek­tor Fab­ryki Sztuk — orga­ni­za­torka jed­nego z orsza­ków oraz Andrzej Zblewski zaan­gażowany przed­staw­iciel Klubu Gazety Polskiej.

22 marca 2015 r.

22 marca 2015 r. w pięknym wnętrzu Teatru Pol­skiego odbył się po raz siedem­nasty coroczny kon­cert Fun­dacji im. Ks. Janusza St. Pasierba. Spotkanie, które prowadził dyrek­tor Teatru Pol­skiego Andrzej Sew­eryn. Zaczęło się od uroczys­tego wejś­cia na scenę pocztów sztan­darowych trzech Pasier­bowych szkół, w tym pelplińskiego Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego.
Wier­sze ks. Pasierba czy­tali Maja Komorowska i Andrzej Sew­eryn. O ks. Pasier­bie i jego twór­c­zości mówiła prezes Maria Wilczek. Fun­dacja przyz­nała piękne medale (według pro­jektu prof. Mar­i­ana Koniecznego) osobom zasłużonym dla utr­wala­nia pamięci o oso­bie i dziele ks. Pasierba. Medalem tym został zasłuże­nie wyróżniony również nasz kawaler Bog­dan Wiśniewski — dyrek­tor LO w Pelplinie.

5 kwiet­nia 2015 r.

2 kwiet­nia 2015 r.

2 kwiet­nia 2015 r. jak corocznie, z inic­jatywy kawalera Witolda Sos­nowskiego przed Świę­tami Wielka­nocy przys­tąpil­iśmy do roz­da­nia ubogim darów żywnoś­ciowych, m.in. firmy „Iglo­tex” kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Roz­dano 500 pizz, 100 kg pierogów i zup mrożonych oraz 100 chle­bów, a rodziny wielodzietne otrzy­mały też czeko­lady. W tym roku także kawaler Grze­gorz Płaza włączył się w dys­try­bucję darów na tere­nie swo­jej parafii w Turzu. Dzięki takiej inic­jaty­wie w sumie ponad 80 rodzin bardzo ubogich, często wielodziet­nych otrzy­mało żywnoś­ciowe wspar­cie. Lista takich rodzin została utwor­zona na pod­stawie rzeczy­wistych potrzeb. Kawalerowie planują w roku przyszłym rozsz­erze­nie tej dzi­ałal­ności. Chwała im za to.

7 kwiet­nia 2015 r.

7 kwiet­nia 2015 r. z okazji X lecia otrzy­ma­nia sakry biskupiej oraz Imienin ks. Biskupa Ryszarda Kasyny del­e­gacja kawalerów: Ste­fan Kukowski, Witold Sos­nowski, Bog­dan Wiśniewski Zenon Żynda złożyła w imie­niu wszys­t­kich dam i kawalerów w/​w życzenia oraz stosowny prezent. Przy stole w towarzys­t­wie del­e­gacji Starostwa Tczewskiego i księży z Kapituły Pelplińskiej była okazja do wzmi­anki o 250. leciu Orderu Świętego Stanisława i Świa­towej Inwest­y­tury w kat­e­drze pelplińskiej w dniu 10 maja 2015 roku.
„Życzymy Eksce­lencji bło­gosław­ieństwa Bożego, asys­tencji Ducha Świętego i życ­zli­wości wszys­t­kich wiernych Koś­cioła Powszech­nego. Niech wierni odna­jdą w naucza­niu i postawie naszego Prze­wod­nika źródło siły do wzras­ta­nia i dzi­ała­nia w duchu miłości bliźniego. Życzymy, by Jego Eksce­lencja, osiągnął zamier­zony cel, by nie zabrakło zdrowia i sił, żeby wszyscy mogli się cieszyć owocem tak bardzo potrzeb­nej pracy w następne dziesię­ci­ole­cia. Wyrażamy wdz­ięczność za przy­chyl­ność i duchowe wspar­cie dzi­ałal­ności w Orderze.”

Indy­wid­u­alne omówiliśmy orga­ni­za­cję uroczys­tości z ks. Infułatem Tadeuszem Brzez­ińskim — pro­boszczem kat­edry NMP, ks. Infułatem Stanisławem Grun­tem, ks. Prałatem Ireneuszem Smaglińskim — dyrek­torem radia Głos.

9 kwiet­nia 2015 r.

9 kwiet­nia o uroczys­tej Inwest­y­turze w 250 lecie ustanowienia przez króla Pol­ski Stanisława Poni­a­towskiego Orderu Świętego Stanisława zaczęliśmy infor­mować i zapraszać od 3 marca wszys­tkie damy i kawalerów Orderu. Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objął J.E. ks.Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński, Jana Zbig­niew Potocki IX Wielki Mis­trz OŚS, Marek Kra­marski przeor na Pol­skę oraz ks. Piotr Wysga wielki Prałat Orderu ŚS.
Mszę Świętą kon­cele­browaną odpraw­iać będzie J.E. Wiesław Śmigiel Biskup Sufra­gan Pelpliński. Po Mszy w goty­ck­iej kat­e­drze odbędzie się 147 Świa­towa Inwest­y­tura na której zostanie powołana Koman­do­ria Pelplińska i zaprzysiężeni zostaną pos­tu­lanci w Orderze. Po tym odbędzie się spotkanie w cys­ter­skim, goty­ckim refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego. Do inwest­y­tury przy­go­towują się 2 pos­tu­lan­tki i 6 postulantów.

8 maja 2015 r.

8 maja, w dniu naszego patrona, zaproszeni zostal­iśmy przez pro­boszcza koś­cioła Św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika na odpust do Sub­ków. Zaszczytem było dla nas wniesie­nie relik­wiarza z naszym Bisku­pem do koś­cioła. Udział wzięli pos­tu­lanci do Orderu, mieszkańcy tejże wsi : Alicja Słyszewska, Piotr Cymanowski, Jeschke Tomasz, Łukasz Patryka oraz przeor Ste­fan Kukowski. Mszę św. kon­cele­browaną odprawił ks. Infułat Stanisław Grunt. Po mszy zostal­iśmy także prosze­nie na spotkanie wraz z księżmi dekanatu tczewskiego i lokalnymi władzami samorzą­dowymi. Gospo­dar­zowi ks. kanon­ikowi Felik­sowi Kameck­iemu za zaprosze­nie i za tak godne pode­j­mowanie nas serdeczne Bóg zapłać.

10 maja 2015 r.

10 maja odbyły się w Pelplinie uroczys­tości 250 lecia Orderu św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Liczne obecne damy i kawalerowie orderu z całej Pol­ski oraz del­e­gaci z Niemiec i Rosji uczest­niczyli we Mszy św. oraz inwest­y­turze nowych dam, kawalerów i powoła­niu Koman­dorii Pelplińskiej Prze­o­ratu Pomorskiego. Obecny był IX Wielki Mis­trz Orderu Jan Zbig­niew Potocki oraz Wielki kan­clerz Ste­fan Kukowski.
Bp Śmigiel pro­ponował, aby patrzeć na 250-​lecie Orderu św. Stanisława Biskupa w per­spek­ty­wie miłości. Ustanowie­nie Orderu przez króla Stanisława Augusta Poni­a­towskiego w 1765 r. odby­wało się w kon­tekś­cie trud­nej wów­czas sytu­acji poli­ty­cznej w Polsce, „chciał, aby order był ostoją pol­skości”, dodał biskup. Kazn­odzieja zauważył, że twórca Orderu wyz­naczył temu przed­sięwz­ię­ciu cztery zada­nia. Najpierw doz­gonną wier­ność nar­o­dowi i państwu, co zdaniem biskupa pozostaje niezmi­enna aktu­al­nym zadaniem. Bp Śmigiel pod­kreślił, że w Polsce ist­nieje dzisiaj pilna potrzeba „edukacji i for­ma­cji patri­o­ty­cznej”, gdyż współczes­ność wymaga nie tylko „prostego przekazy­wa­nia infor­ma­cji o wydarzeni­ach his­to­rycznych, ale również wychowa­nia młodego pokole­nia, aby umi­ało ono ukochać swoją Ojczyznę”. Jest to konieczne, jak dodał kazn­odzieja, nawet wtedy, gdy Polacy opuszczają Ojczyznę, powinni bowiem „mieć ją zawsze w swoim sercu”.
Drugi cel Orderu wyz­nac­zony przez króla to „wspo­ma­ganie ubogich, chorych i poszkodowanych”, inic­jatywy takie mają wymiar miłości będącej również wyrazem patri­o­tyzmu. Kole­jnym zadaniem Orderu św. Stanisława jakim jest „sol­i­darność wśród kon­fratrów”, przy­pom­i­nał bp Śmigiel, że jest ona prak­ty­cznym real­i­zowaniem miłości.Jako ostat­nie zobow­iązanie dla członków Orderu, które wyz­naczył mu król Stanisław Poni­a­towski biskup pomoc­niczy przy­wołał pamięć o zmarłych. Odniósł się przez to do współczes­nych głosów w Polsce, które każą kato­likom „bać się Pana Boga w przestrzeni pub­licznej”. Hier­ar­cha wyrażał zdzi­wie­nie, że nasi­lają się w Polsce ten­dencje nakazu­jące ludziom wierzą­cym „sprowadzać całe chrześ­ci­jaństwo do sfery pry­wat­nej, najlepiej zamkniętej w domu i takiej, o której wsty­dz­imy się komukol­wiek powiedzieć, żeby nie narazić się innym”. „Te ideały, którymi kieruje się Order św. Stanisława pozwalają stanowić prawo, które nie jest skierowane prze­ci­wko komukol­wiek a jed­nocześnie daje wol­ność i pomoc drugiemu człowiekowi”, mówił biskup.

Na zakończe­nie główny cel­e­brans dziękował dzi­ała­ją­cym na tere­nie diecezji pelplińskiej Prze­o­ra­towi Pomorskiemu Orderu za obfitą dzi­ałal­ność chary­taty­wną a także obec­ność i przy­go­towywanie pięknej liturgii. Uroczys­tość dopełniło wręcze­nie medali pamiątkowych osobom wspier­a­ją­cym i pro­mu­ją­cym dzi­ałal­ność Orderu św. Stanisława na Pomorzu od 8 maja 2009 r. inwest­y­turą na Jas­nej Górze w Częs­to­chowie. Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki, Wielki Prałat Orderu Świa­towego ks. Piotr Wysga oraz przeor Ste­fan Kukowski wręczyli złote medale 250 lecia ks. Biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi, ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi i ks. Infuła­towi Tadeuszowi Brzez­ińskiemu. Podz­iękowal­iśmy również kilku­nastu księżom prałatom, kanon­ikom za udział w kon­cele­brze Mszy Świętej.

Po Mszy Św. przys­tą­pi­ono do 147 Świa­towej Inwest­y­tury. Kawaler Kaz­imierz Smoliński w imie­niu dam i kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego odczy­tał list od Biskupa Pelplińskiego, dekret Wielkiego mis­trza o legal­ności Inwest­y­tury i przy­witał wszys­t­kich zapros­zonych gości, w tym liczne grono przed­staw­icieli samorządów oraz wielu dos­to­jnych księży. Rozpoczy­na­jący Inwest­y­turę Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki wręczył ofic­jalny dekret nada­nia przez Wielką Kapitułę Orderu funkcji Wielkiego Kan­clerza Świa­towego Orderu Świętego Stanisława kawalerowi Ste­fanowi Kukowskiemu G.C.C.St.S.
„Kan­clerz jest głównym urzęd­nikiem wykon­aw­czym Orderu i jego pieczy powier­zona jest Wielka Pieczęć. Sto­suje ją na dekre­tach, gwaranc­jach i innych doku­men­tach związanych z dzi­ałal­noś­cią Orderu oraz pod­pisuje listy z tym związane”.
(Statut Orderu Świętego Stanisława z 11-​go listopada 1984 roku).

10 maja 2015 r.

Inwest­y­turę prowadził jako Przeor Prze­o­ratu Pomorskiego Ste­fan Kukowski, przysięgę odbierał Wielki Mis­trza Jan Zbig­niew Potocki, orderem deko­rował Przeor na Pol­skę Marek Kra­marski, Wielki Legat Orderu Tadeusza Frei­herr von Lison nakładał ryc­er­ski płaszcz orderowy mówiąc „Ubrałeś płaszcz odpowiedzial­ności i służby”. Miecznikiem był kawaler Leszek Meler. Inwest­owani do klasy V zostali: Anna Bubka, Alicja Słyszewska, Piotr Cymanowski, Tomasz Jeschke,Arkadiusz Kiem­czyński, Łukasz Par­tyka, Ryszard Rogaczewski i Andrzej Zblewski. Inwest­owany do klasy IV został Włodz­imi Bereznyuk.

Pod­nie­siony do klasy IV został kawaler Zbig­niew Ciec­holewski za wielkie chary­taty­wne dzi­ała­nia na tere­nie Diecezji Pelplińskiej, do klasy III Witold Sos­nowski deko­rowany Krzyżem Koman­dorskim z nom­i­nacją na Wielkiego Jał­mużnika Prze­o­ratu Pomorskiego, do klasy III Bog­dan Wiśniewski deko­rowany Krzyżem Koman­dorskim z nom­i­nacją na Koman­dora Pelplińskiego Prze­o­ratu Pomorskiego.
Na wniosek Prze­ora Pomorskiego Wielki Mis­trz przyz­nał za zasługi dla Orderu Ś.S. medal złoty ks. Wielkiemu Prała­towi Piotrowi Wys­dze, sre­brny otrzy­mali wielce zasłużony ksiądz prałat dr Józef Pick (kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego), ks. prałat dr Ire­nesz Smagliński (dyrek­tor Radia Głos i rzecznik pra­sowy Biskupa Pelplińskiego) i Tadeusz Wło­dar­czyk C.S.St.S. kawaler naszego Prze­o­ratu — za wiele lat chary­taty­wnej akty­wności. Brą­zowy medal zasługi przyz­nano Leszkowi Melerowi i Piotrowi Rezmerowi za wyróż­ni­a­jącą się dzi­ałal­ność chary­taty­wną. Ks. Prałat Piotr Wysga ode­brał potwierdze­nie szlachectwa nadaną przez Heroldię Wielkiej Kapituły dla Pol­ski O.Ś.S.
Stanisław Syguła G.C.St.S. ode­brał nom­i­nację na Prze­ora Łódzkiego z rąk Wielkiego Mis­trza.
Rodziny i przy­ja­ciele zgro­madzeni w kat­e­drze pelplińskiej gorą­cymi oklaskami nagrodzili wszys­tkie damy, kawalerów, nagrod­zonych i wyróżnionych. Po czym zaprosil­iśmy ich na spotkanie do goty­ck­iego refek­tarza na dal­sze uroczystości.

10 maja 2015 r.

Medal 250-​lecia Orderu Świętego Stanisława jest na awer­sie ozdo­biony reliefem z podobizną twórcy Orderu królem Stanisławem Augustem Poni­a­towskim, a na rew­er­sie krzyżem Orderu Świętego Stanisława. Medal pod­wies­zony jest na pros­tokąt­nej białej wstążce z bor­dowymi pod­wójnymi prążkami po obu jej stronach. Medal dopra­cował przeor Ste­fan Kukowski. Medal przyz­nawany jest za dzi­ałal­ność chary­taty­wną i pomoc potrze­bu­ją­cym, zgod­nie z dewizą „Praemiando Inci­tat”. Jest nagrodą dla osób nieza­leżnie od przy­należności orga­ni­za­cyjnej, które posi­adają wymierne zasługi w przed­sięwz­ię­ci­ach Opus Ordi­nis. Do medalu załączamy pisemny cer­ty­fikat.
W goty­ckim refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Złote Medale 250 lecia wręczał Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki i Wielki Kan­clerz Ste­fan Bro­nisław Kukowski.
Pier­wsi otrzy­mali: Marek Kra­marski, Tadeusz von Lison, Stanisław Syguła, Włodz­imierz Bereznyuk. Kapituła przyz­nała takie medale także: ks. kanon­ikowi Felik­sowi Kameck­iemu, JM Ks. Rek­torowi Antoniemu Bączkowskiemu, ks. dziekanowi Krzyszto­fowi Stolt­man­nowi, ks. dr. prała­towi Ireneuszowi Smaglińskiemu, ks. dyrek­torowi Tomas­zowi Patoka, ks kanon­ikowi Krzyszto­fowi Niem­czykowi, ks.Prezesowi Woj­ciechowi Węck­owskiemu, ks. dr. Mirosła­wowi Prze­chowskiemu, ks. Zbig­niewowi Gieł­donowi. Otrzy­mali je również: Tadeusz Dzwonkowski — starosta tczewski, Mirosław Pobłocki — prezy­dent Tczewa, Mirosław Augustyn — prze­wod­niczący Rady Miasta Tczew, Bar­bara Kamińska — prze­wod­nicząca Rady Powiatu Tczew, Janusz Stankowiak — prezy­dent Starog­a­rdu Gd., Patryk Dem­ski — bur­mistrz Miasta Pelplin, Mirosław Chyła — prze­wod­niczący Rady Miasta Pelplin, Mirosław Muży­dło — wójt Gminy Sub­kowy, Alicja Gajew­ska — dyrek­tor fab­ryki Sztuk, Eleonora Lewandowska - prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej oraz pan Adam Przy­byłowski.
Następ­nie kapelan naszego Prze­o­ratu ks. dr prałat Józef Pick wręczył Medale Juliusza Nowiny-​Sokolnickiego za dzi­ałal­ność chary­taty­wną damie Halinie Cybul­skiej i Janinie Lubawskiej oraz kawalerom Grze­gor­zowi Płazie, Kaz­imier­zowi Smolińskiemu, Antoniemu Fili, Tadeuszowi Trockiemu.

Zaproszeni goś­cie podz­iękowali za zaszczyt uczest­niczenia w tak doniosłej uroczys­tości 250 lecie Orderu, grat­u­lowali nowym członkom Prze­o­ratu Pomorskiego, życzyli dal­szych sukcesów w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej. W imie­niu samorzą­dow­ców dziękował Prze­wod­niczący Rady Miasta Tczew pan Mirosław Augustyn pod­kreśla­jąc wielo­let­nią akty­wność naszego Prze­o­ratu na rzecz ludzi Pomorza, którzy wielokroć korzys­tali z dobroczyn­nego dzi­ała­nia naszych dam i kawalerów. Wielki Mis­trz J.Z. Potocki pod­kreślał, iż nasz Prze­o­rat zal­icza do najak­ty­wniejszych w Orderze. Serdecznie dzięku­jemy i postaramy się nie zaw­ieść pokładanych w nas nadziei.

10 maja 2015 r.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję ks. Biskupowi Ryszardowi Kasynie za patronat i za życ­zli­wość, ks. Biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi za prze­wod­nicze­nie Mszy Świętej w intencji naszego Orderu, wszys­tkim księżom za udział we Mszy Św. i w 147 Świa­towej Inwest­y­turze. Ks. dyrek­torowi Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Tomas­zowi Patoka za wielką pomoc. Swoim wszys­tkim Damom i Kawalerom za udział i współpracę. Dziękuję współ­małżonkom za wyrozu­mi­ałość i wspieranie nas w dzi­ała­ni­ach dobroczyn­nych w ramach Orderu. Dziękuję naszym krewnym i przy­ja­ciołom uczest­niczą­cym w uroczys­toś­ci­ach 250 lecia. „Praemiando Inci­tat” — nagradza­jąc zachęca.


Ste­fan Bro­nisław Kukowski G.C.C.St.S. Przeor Pomorski

30 maja 2015 r.

W dniu 30-​go maja 2015 roku Damy i Kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego mieszka­jący w pobliżu parafii w Turzu zostali zaproszeni na uroczys­tości jubileuszowe 25-​ciu lat kapłaństwa ks. Mirosława Prze­chowskiego, pro­boszcza Koś­cioła Parafi­al­nego p.w. Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy. Mszy Świętej Jubileuszowej prze­wod­niczył J.E. ksiądz Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna. Pod­czas Mszy świętej Dama Anna Bubka oraz Kawalerowie: Arka­diusz Kem­czyński, Leszek Meler i Grze­gorz Płaza nieśli dary ofi­arne. Z okazji Jubileuszu Prze­o­rat Pomorski ofi­arował ks. Mirosła­wowi Prze­chowskiemu pamiątkowy ornat. Życzenia przekazali Kawalerowie Arka­diusz Kem­czyński i Leszek Meler, który odczy­tał życzenia i wręczył w imie­niu prze­ora Ste­fana Kukowskiego Sre­brnemu Jubi­la­towi złoty Medal 250. lecia Orderu Świętego Stanisława. Wszys­tkie pro­jekty graficzne naszego prze­ora wykony­wał kawaler Grze­gorz Płaza w darze swo­jemu pro­boszc­zowi. Po mszy świętej Arka­diusz Kiem­czyński przy­wiózł z Iglo­texu i roz­dawał wraz z Grze­gorzem uczest­nikom jubileuszowych uroczys­tości 500 lodów fun­dowanych przez kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Dama Anna Bubka i Kawaler Leszek Meler wspo­ma­gali księdza Biskupa Ryszarda Kasynę w wydawa­niu wielkiego jubileuszowego tortu, którego funda­torem był kawaler Leszek Meler. Szczegól­nie pod­czas rautu przed­staw­iciele Orderu mieli okazję przed­stawić założe­nia i dzi­ałal­ność chary­taty­wną naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Nie często członkowie Orderu wys­tępują w gali orderowej, która wzbudza wielkie zaciekawienie.

1 czer­wca 2015 r.

1 czer­wca 2015 na Dzień Dziecka z inic­jatywy i pełnej real­iza­cji Jał­mużnika Prze­o­ratu Pomorskiego kawalera Witolda Sos­nowskiego, który przy­wiózł dary z Iglo­texu kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka mogliśmy wesprzeć najuboższe dzieci z rodzin wielodziet­nych. Setki pizz, bagi­etek oraz doku­pi­onych przez Witolda słody­czy obdzielono kilka­dziesiąt tczews­kich rodzin oraz Świ­etlice Środowiskowe Car­i­tas przy parafii Świętego Krzyża i Świętego Maksy­mil­iana Kolbe. Bóg zapłać za inic­jatywę i za dary.

6 czer­wca 2015 r.

6 czer­wca 2015 uroczys­tości z okazji 50 lat pełnienia przez ks. Pio­tra Wysgę posługi kapłańskiej rozpoczęły się w sobotę.

W Cen­trum Kul­tury i Sztuki w Tczewie odbył się okolicznoś­ciowy bene­fis, pod­czas którego na sce­nie wys­tąpili zarówno uczniowie Zespołu Szkół Katolic­kich w Tczewie, jak też soliści Teatru Wielkiego Opery Nar­o­dowej w Warsza­wie i Teatru Muzy­cznego w Łodzi, z akom­pa­ni­a­mentem Orkiestry „Roman­tica”. Ks. Prałat, będący kawalerem w Orderze z tytułem „Wielkiego Prałata” — najwyższą god­noś­cią kapłańską w Świa­towym Orderze Świętego Stanisława, pod­czas uroczys­tości ode­brał medal za zasługi dla Zespołu Szkół Katolic­kich im. Św. Jad­wigi Królowej w Tczewie. Wszys­tkie pro­jekty; medalu, scenografii i całej wiz­ual­iza­cji wszys­t­kich uroczys­tości były dziełem prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Real­iza­cja wszys­t­kich scenografii zaś darem damy i niek­tórych kawalerów z Tczewa. Tczewscy kapłani spraw­ili Jubi­la­towi niespodziankę, sprowadza­jąc na uroczys­tości trzy okazy ulu­bionych ptaków prałata — sów. Tychże kapłanów darem była przepiękna deko­racja kwia­towa. Wśród przy­jaciół zgro­mad­zonych w sali byli oczy­wiś­cie nasi kawalerowie z rodz­i­nami. Razem więc z artys­tami, księżmi i całą salą odśpiewal­iśmy gromkie „sto lat”. Plu­ri­mos annos, kawalerze, dos­to­jny Złoty Jubilacie.

7 czer­wca 2015 r

7 czer­wca 2015. Pro­cesyjne prze­jś­cie z koś­cioła św. Stanisława Kostki do fary na czele z bisku­pem diecez­jal­nym Ryszar­dem Kasyną i dziesiątkami księży którzy przy­byli, aby ucz­cić złoty jubileusz ks. Prałata Jego Świą­to­bli­wości i kanon­ika Kapituły Pelplińskiej Pio­tra Wysgę. Mszę świętą kon­cele­browaną odprawił J.E. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna. Koś­ciół wypełniony był przy­jaciółmi Księdza Jubi­lata. W homilii Eksce­lencja ks. biskup pod­kreślał wszys­tkie wielkie zasługi ks. Pro­boszcza, kapłańskie, dusz­paster­skie, orga­ni­za­tora wielu kon­certów, wys­taw, wielokrot­nie Tygod­nia Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej. Utworze­nie chórów, zespołów i orkiestry kam­er­al­nej. Także wielu dzi­ałań chary­taty­wnych i stąd pełnie­nie funkcji kapelana Świa­towego Orderu Świętego Stanisława. Orga­ni­za­tora i uczest­nika wielu piel­grzymek. Do podz­iękowań zostali zaproszeni: posłowie Kaz­imierz Smoliński i Jan Kulas, prezy­dent Mirosław Pobłocki i prze­wod­niczący Rady Miasta Mirosław Augustyn, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski i Prze­wod­nicząca Rady Powiatu Bar­bara Kamińska. Także przełożona gen­er­alna Sióstr Pasterek sios­tra Grac­jana. W imie­niu wszys­t­kich kapłanów dziękował ks. dziekan Dekanatu Tczewskiego Krzysztof Stolt­mann oraz przed­staw­iciele wspól­not katolic­kich Parafii Św. Krzyża. Szczegól­nego hon­oru dostąpił Złoty Jubi­lat odz­nac­zony najwyższym odz­nacze­niem Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława, które to wręczył Wielki Kan­clerz Świa­towego Orderu Ste­fan Kukowski. Wraz z nim nasz Prze­o­rat reprezen­towali dama Halina Cybul­ska, kawalerowie Tadeusz Wło­dar­czyk, Witold Sos­nowski, Woj­ciech Antoniewicz, Zbig­niew Ciec­holewski, Andrzej Zblewski, Zenon Żynda. Kawaler Piotr Rezmer był przy­go­towu­ją­cym raut dla setek zapros­zonych gości, a Leszek Meler także dar­czyńcą potężnego tortu i innych ciast.

W darze nasza del­e­gacja wręczyła Złotemu Jubi­la­towi wyszy­wany oso­bisty herb rodowy „Jas­trzę­biec”, z którego urad­owała się też rodz­ina księdza Pio­tra. Raut był okazją do rozmów na temat dzi­ałal­ności Orderu, a w szczegól­ności naszego Przeoratu.

17 czer­wca 2015 r.

17 czer­wca 2015 roku w niedzielę odbyła się II Piesza Parafi­alna Piel­grzymka z Sub­ków na Górę Papieską w Pelplinie, ku czci świętego Jana Pawła. Orga­ni­za­torem piel­grzymki był ks. kanonik Feliks Kamecki, pro­boszcz parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach, a kierown­ikiem grupy ks. wikar­iusz Marek Szynkowski.

Na piel­grzymi 13-​kilometrowy szlak, wyruszyło ponad 90 osób. Trasa piel­grzymki wiodła przez Rados­towo i Rajkowy.

Po dotar­ciu do miasta biskupiego, sub­kowscy piel­grzymi zostali pod­jęci poczęs­tunkiem, zor­ga­ni­zowanym przez damę Koman­dorii Pelplińskkiej Prze­o­ratu Pomorskiego Alicję Słyszewską, Pieczywo i ciasta do posiłku zaspon­sorował, jak zazwyczaj, kawaler Leszek Meler. Grupa piel­grzymów po posiłku i odpoczynku udała się na mod­l­itwę przed relik­wiami Świętego do bazy­liki, a potem na Górę Jana Pawła II.

25 czer­wca 2015 r.

25 czer­wca 2015 roku, Biskup Pelpliński poświę­cił nowy budynek Zespołu Szkół Katolic­kich w Tczewie. Uroczys­tości kończące rok szkolny 20142015 w ZSK rozpoczęła Msza Święta, której w tczewskiej farze prze­wod­niczył ks. biskup diecez­jalny Ryszard Kasyna. Po mszy Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowki w asyś­cie kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego w obec­ności Wielkiego Prałata ks. Pio­tra Wysgi wręczył Eksce­lencji Złoty Medal 250 lecia ustanowienia Orderu Świętego Stanisława. Wśród zapros­zonych na uroczys­tości dobroczyńców był również Koman­dor Starog­a­rdzki Sła­womir Flis­sikowski. Po cel­e­bracji w koś­ciele wspól­nota szkoły i zaproszeni goś­cie przes­zli przed nowy budynek szkoły poświę­cony przez ks. biskupa. W budynku szkoły utr­walono akt poświęce­nia na mar­murowej tabl­icy, którą pro­jek­tował Ste­fan Kukowski i fun­dował wraz z kawalerem Zbig­niewem Ciec­holewskim. Na rozpoczę­cie roku szkol­nego zadeklarowal­iśmy wyko­nanie dużego loga i napisu na nowym budynku Zespołu Szkół Katolickich.

6 lipca 2015 r.

6 lipca 2015 r. na spotka­niu autorskim z panią redak­tor Dorotą Kanią w Fab­ryce Sztuk w Tczewie przy pełnej sali nasz przeor Ste­fan Kukowski sko­rzys­tał z okazji i podz­iękował za kilka lat wspani­ałej współpracy i wspiera­nia chary­taty­wnej dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego wręczył Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława Klubowi Gazety Pol­skiej na ręce Marii Woź­niak i Anny Bubka (naszej damy w Orderze). Drugi Medal ode­brała pani dyrek­tor Fab­ryki Sztuk Alicja Gajew­ska, który szczegól­nie się należy za wielką pomoc w orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli. Gorą­cymi oklaskami podz­iękowal­iśmy wszys­tkim wspier­a­ją­cym naszą chary­taty­wną dzi­ałal­ność na ziemi tczewskiej.

6 sierp­nia 2015 r.

6 sierp­nia 2015 roku w parafii św. Maksy­mil­iana w Tczewie z inic­jatywy ks. Dziekana Krzysztofa Stoltmanna

I Prze­ora Pomorskiego Ste­fana Kukowskiego, ks. Infułat Stanisław Grunt także w asyś­cie ks. Mirosława Prze­chowskiego odprawił Mszę Świętą w intencji Ojczyzny oraz nowego Prezy­denta Pol­ski Andrzeja Dudy. W homilii przy­pom­niał, że „budowanie ojczys­tego domu zaczyna się od siebie”, od włas­nej troski za dobro wspólne. O mszę święta w imie­niu zgro­mad­zonych prosił kawaler Witold Sos­nowski — wices­tarosta Tczewski. Mod­l­itwę wiernych prowadz­iła dama Anna Bubka, dary ofi­arne Tczewski Klub Gazety Pol­skiej. Pod koniec mszy przeor Ste­fan Kukowski wraz z kawalerem Grze­gorzem Stańczykiem wręczyli księdzu dziekanowi Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława za wiele lat dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i wspiera­nia Prze­o­ratu Pomorskiego. Uroczys­tości wzbo­gacił udział pocztów sztan­darowych Zwiazku Pił­sud­czyków z Gdyni oraz 18 pułku Ułanów Pomors­kich. Poczet wys­tawił również Powiat Tczewski i Sto­warzysze­nie Zawsze Solidarni.

Pokłonić się Ojczyźnie przy­jechali moto­cyk­liści z Tczewskiego Klubu “Tor­nado”. Po spotka­niu mod­litewnym na placu przed koś­ciołem odbyło się wspólne śpiewanie pieśni patri­o­ty­cznych z zespołem „Nie­boskłonni” oraz orkiestrą dętą „Tor­peda”. Spotkanie prowadził redak­tor Piotr Szubar­czyk. Orga­ni­za­torzy zapewnili wszys­tkim zgro­mad­zonym śpiewniki (staraniem kawalera Zenona Żyndy) i poczęs­tunek przy­go­towany przez kawalera Arka­diusza Kiem­czyńskiego — dyrek­tora DPS Damaszka. Poczęs­tunkiem zajęły się damy Anna Bubka i Halina Cybul­ska. Nagłośnie­niem zajął się kawaler Andrzej Zblewski. Atrakcją w ten upał były roz­dawane lody fun­dacji kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka. Stoisko z książkami prowadził Klub Gazety Pol­skiej i Wydawnictwo Bernardinum z Pelplina. Udział wziął również prze­wod­niczący RM Miroslaw Augustyn. Spec­jalne dyplomy — podz­iękowa­nia wręczali Przeor Pomorski i Dziekan Tczewski wszys­tkim szczegól­nie zasłużonym. Całość na żywo była przekazy­wana na Diecezję Pelplińską dzięki życ­zli­wości i pracy ks. dr. Ireneusza Smaglińskiego i ks. Zbig­niewa Gieł­dona. Dzięku­jemy koman­dorowi pelplińskiemu Bog­danowi Wiśniewskiemu i wszys­tkim zaan­gażowanym w to zbożne dzieło.

14 sierp­nia 2015 r.

14 sierp­nia 2015 roku Związek Pił­sud­czyków Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Zarząd Kra­jowy oraz Okręg Gdański w Gdańsku zaprosili del­e­gację naszego Prze­o­ratu na uroczys­tości z okazji Obchodów 95 rocznicy Bitwy Warsza­wskiej. W del­e­gacji wzięli udział kawalerowie Zenon Żynda i Andrzej Zblewski wraz z prze­o­rem. Uczest­niczyliśmy we Mszy Świętej za Ojczyznę w Parafii Gar­ni­zonowej w Gdańsku Wrzeszczu, złożyliśmy wieńec u stóp pom­nika marsza­łka Józefa Pił­sud­skiego i kwiaty pod pom­nikiem Poległych Stoczniow­ców. W Audy­to­rium Europe­jskiego Cen­trum Sol­i­darności odbyło się wręcze­nie odz­naczeń i wyróżnień i wów­czas mieliśmy okazję wręczyć Medal 250 — lecia ustanowienia Orderu Świętego Stanisława dla Związku Pił­sud­czyków RP na ręce gen. Stanisława Śliwy i podz­iękować pił­sud­czykom z Odd­zi­ału Gdyńskiego za pomoc i udział w uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych orga­ni­zowanych przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski przyp­iął medal naszemu pos­tu­lan­towi płk. Julianowi Micha­siowi. Naw­iąza­l­iśmy też sym­pa­ty­czny kon­takt z Tadeuszem Plutą, również kawalerem w Orderze Ś.S.

15 sierp­nia 2015 r.

1 sierp­nia 2015 r. W Pelplinie, w sposób szczególny świę­towano Dzień Patrona Miasta Św. Bernarda oraz odpust parafi­alny Wniebowz­ię­cia NMP. Po uroczys­tej Mszy św. w bazylice kat­e­dral­nej pod prze­wod­nictwem Biskupa Pelplińskiego Ks. dr. Ryszarda5 Kasyny ‚ kapelana pszczelarzy ks. Inf. Stanisława Grunta oraz pro­boszcza Inf. Tadeusza Brzez­ińskiego bar­wny orszak z pszczelarskimi rodz­i­nami prze­masze­rował na Przys­tań Jana III Sobieskiego, gdzie ofic­jal­nie pow­i­tano zebranych w tym koman­dora OŚS Grze­gorza Stańczyka — skarb­nika Wojew­ódzkiego Związku Pszczelarzy w Gdańsku. Warsz­taty, pokazy pszczelarstwa trady­cyjnego i współczes­nego oraz liczne stoiska tem­aty­czne pro­mowały miody, zioła oraz pro­dukty pochodne. W dal­szej części impreza stanow­iła fes­tyn z muzyką, biesi­adą. W przy­go­towa­niu i przeprowadze­niu Święta czyn­nie wzięli udział członkowie Koman­dorii Pelplińskiej. Alicja Słyszewska jest od początku real­iza­cji tej inic­jatywy koor­dy­na­torką zespołu orga­ni­za­cyjnego, a w tym roku również była prowadzącą imprezę. Koman­dor Bog­dan Wiśniewski wraz z rodz­iną wziął udział w przy­go­towa­ni­ach oraz przed­staw­ie­niu insc­eniza­cji his­to­rycznej. Kawaler Leszek Meler jak zwykle zaspon­sorował „słod­kości”, z których sprzedaży dochód został przez­nac­zony na Misje w Czadzie.

20 wrześ­nia 2015 r.

Wielki Fes­tyn “Zad­baj o zdrowie” Prze­o­rat Pomorski Orderu Świętego Stanisława już po raz piąty pod­jął się orga­ni­za­cji z myślą o ludzi­ach, którzy w rados­nej atmos­ferze kon­certów na sce­nie mogli z kilku­nastu propozy­cji prozdrowot­nych wybrać coś dla siebie. W cza­sie fes­tynu przeprowad­zono porady stom­a­to­log­iczne i pielęg­niarskie, kon­sul­tacje diag­nos­ty­czne, roz­dawano kupony na bada­nia. Kom­put­erowo badano optom­e­trycznie wzrok. Dokony­wano pomiar glukozy, ciśnienia tęt­niczego i EKG. Można było uzyskać porady lekarza internisty oraz infor­ma­cji o bada­ni­ach tomo­grafią kom­put­erową i rezo­nansem mag­ne­ty­cznym. Pri­o­ry­tetem była pro­fi­lak­tyka raka piersi, nauka samobada­nia na fan­tomach anatomicznych, rejes­tracja na bada­nia mam­mo­graficznye. Było badanie słuchu i dobór aparatów. Także kon­sul­tacje i porady rehabilitacyjne.

Oprócz firm medy­cznych fes­tyn wzbo­gaciły Powia­towa Komenda Policji, Powia­towa Straż Pożarna, Straż Miejska ofer­u­jąc szkole­nie udziela­nia pier­wszej pomocy, pokaz sprzętu, demon­stracje na manekinie. Także gry i zabawy pro­mu­jące bez­pieczeństwo w ruchu drogowym.

Był pokaz karate dzieci i młodzieży. Swój tal­ent okazała młodzież z CKiS w wirtuo­zowskiej grze na gitarze i w bale­cie klasy­cznym. “Fab­ryka Sztuk” wzbudz­iła duże zain­tere­sowanie warsz­tatami dla dzieci o zdrowej żywności.

OHP pro­mował swoją dzi­ałal­ność, przeprowadza­jąc degus­tację potraw “eko­log­icznych” i diete­ty­cznych. Było wiele konkursów wiedzy i plas­ty­cznych o zdrowiu bogato nagradzanych przez wys­taw­ców i C.H. “Atrium”. Za wys­tępy na sce­nie brawami nagrod­zono dzieci z dwóch tczews­kich przed­szkoli ćwiczą­cych karate i wys­tępu­ją­cych na wielkiej sce­nie. Umi­lali tczewianom czas, m.in. świetny Zespół “Numer Seryjny”, Chór Pas­sion­ata, Zespół “Duode­cyma” ‚“Bur­czy­bas” z Gniewa.

Wszys­t­kich, którzy przy­czynili się do tego dzieła na rzecz społeczności tczewskiej prezy­dent miasta Mirosław Pobłocki, patron fes­tynu, prze­wod­niczący Mirosław Augustyn i przeor pomorski OŚS Ste­fan Kukowski (pomysło­dawca i orga­ni­za­tor) wyróżnili spec­jal­nymi podziękowaniami.

Tegoroczny fes­tyn był wzbo­ga­cony akty­wnym i hojnym włącze­niem się do orga­ni­za­cji pani Mag­daleny Bławat z Cen­trum Hand­lowego “Atrium”, na którego tere­nie odbył się fes­tyn. Dzięki temu, ku radości dzieci, było kilka dar­mowych dmuchanych urządzeń rekrea­cyjnych, tor przeszkód i tram­polina. Zain­tere­sowaniem wśród dzieci cieszyła się też wielka gra plan­szowa. Można też było poma­lować część wielkiej panoramy naszego miasta. Całość została wysoko oce­niona i pod­sumowana przez naszych kawalerów w Orderze: posła RP Kaz­imierza Smolińskiego i wices­tarostę Witolda Sos­nowskiego, który był wyrazi­cielem mieszkańców Tczewa życząc “do zobaczenia w roku przyszłym”. Wśród dar­czyńców byli kawalerowie Piotr Rezmer i Leszek Meler. W cza­sie fes­tynu akty­wni byli kawalerowie: Grze­gorz Płaza, Łukasz Patryka, Piotr Cymanowski, Andrzej Zblewski, Tomasz Jeschke i jak zawsze dama Halina Cybul­ska. Wszys­tkim serdecznie podz­iękowal­iśmy w imie­niu ponad dwu­tysięcznych mieszkańców naszego miasta.

27 wrześ­nia 2015 r.

27 wrześ­nia 2015 roku ofic­jal­nie otwarto plac zabaw “Radosny Zakątek” jako miejsce spotkań i inte­gracji całych rodzin we wsi Sub­kowy. Wyko­nano altanę ze stołem i ławeczkami, piaskown­ice, bujawki, ogrod­zono plac zabaw. Na uroczys­tości czy­tano bajki najmłod­szym dzieciom, był hep­pen­nig artysty­czny, ustaw­iono skrzynki bookcrossin­gowe do wymi­any przeczy­tanych książek. Na prośbę damy Alicji Słyszewskiej do tej akcji włączyli się: dama Anna Bubka — doradztwo związane z małą architek­turą zie­leni, wszys­tkie pro­jekty plas­ty­czne Ste­fan Kukowski, wydruki Grze­gorz Płaza. Wspar­cie finan­sowe udzieliła Koman­do­ria Pelplińska z koman­dorem Bog­danem Wiśniewskim na czele oraz koman­dor Sła­womir Flis­sikowski. 27 wrześ­nia 2015 roku ofic­jal­nie otwarto plac zabaw “Radosny Zakątek” jako miejsce spotkań i inte­gracji całych rodzin we wsi Sub­kowy. Wyko­nano altanę ze stołem i ławeczkami, piaskown­ice, bujawki, ogrod­zono plac zabaw. Na uroczys­tości czy­tano bajki najmłod­szym dzieciom, był hep­pen­nig artysty­czny, ustaw­iono skrzynki bookcrossin­gowe do wymi­any przeczy­tanych książek. Na prośbę damy Alicji Słyszewskiej do tej akcji włączyli się: dama Anna Bubka — doradztwo związane z małą architek­turą zie­leni, wszys­tkie pro­jekty plas­ty­czne Ste­fan Kukowski, wydruki Grze­gorz Płaza. Wspar­cie finan­sowe udzieliła Koman­do­ria Pelplińska z koman­dorem Bog­danem Wiśniewskim na czele oraz koman­dor Sła­womir Flissikowski.

30 wrześ­nia 2015 r.

30 wrześ­nia 2015 r. w Bib­liotece Diecez­jal­nej w Pelplinie odbył się kon­cert poetycko-​muzyczny z cyklu „Poeci z Kociewia, na Kociewiu, o Kociewiu”. Wśród part­nerów znalazł się Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława. Autorem sce­nar­iusza i prowadzą­cym kon­certy był kawaler Bog­dan Wiśniewski — koman­dor Koman­dorii Pelplińskiej zaś autorem pro­jek­tów plakatów i ulotek był przeor Ste­fan Kukowski. Orga­ni­za­torów wspomógł kawaler Leszek Meler. To już trzeci sezon kon­cer­towy w Bib­liotece Diecez­jal­nej. Należy zauważyć, ze kon­certy poetycko-​muzyczne (w ubiegłych lat­ach poświę­cone twór­c­zości Karola Woj­tyły i Janusza St. Pasierba), zyskały wielkie zain­tere­sowanie wśród pub­liczności ziemi tczewskiej.

Na zdję­ciu również poeta kociewski ks. Prał. Fran­ciszek Kamecki oraz kawaler Andrzej Zblewski.

14 października 2015 r.

Kole­jna inic­jatywa naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Pro­jekt pełniejszego uświadomienia naszemu nar­o­dowi, a szczegól­nie młodzieży, jak wiele zawdz­ięczamy chrześ­ci­jaństwu. Dzięki wierze ist­nieje państwo pol­skie. Inic­jatywa Ste­fana Kukowskiego, mająca mieć zakres dekanatu tczewskiego, objęła całą diecezję pelplińską, a patronatem objął biskup pomoc­niczy Wiesław Śmigiel. Szczęść nam Boże.

19 października 2015 r.

19 wrześ­nia 2015 roku zostal­iśmy zaproszeni na audi­encję przez aba Sła­woja Leszka Głodzia. Prze­wod­nią ideą rozmów była dzi­ałal­ność Orderu Świętego Stanisława, którego Jego Eksce­lencja jest Kawalerem I klasy. Kawaler Grze­gorz Stańczyk i przeor Ste­fan Kukowski przekazali zarys bogatej dzi­ałal­ności Prze­o­ratu Pomorskiego oraz propozy­cję utworze­nie Koman­dorii Gdyńskiej Prze­o­ratu Pomorskiego.

Ksiądz arcy­biskup przyjął patronat nad Świa­tową Inwest­y­turą, która odbędzie się w Gdyni 14 listopada, udziela­jąc swego bło­gosław­ieństwa. Na zakończe­nie długiego i sym­pa­ty­cznego spotka­nia Wielki Kan­clerz wręczył dos­to­jnemu gospo­dar­zowi Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława, który ks. Arcy­biskup umieś­cił w gablocie obok Krzyża Wielkiego OŚS.

Pozostaw­iliśmy też 140 stron­i­cowy zapis poczy­nań naszego Prze­o­ratu Pomorskiego otrzy­mu­jąc różańce i wiz­erunki NMP.

23 października 2015 r.

Wielką niespodziankę spraw­iła pani Beata Szydlo, która w nocy o 2.10 postanow­iła odwiedzić Pelplin. Kandy­datka PiS na pre­miera odwiedz­iła piekarnię „Meler” – rodzinną firmę założoną w 1999 roku prowad­zoną przez naszego kawalera Leszka Mel­era, bardzo akty­wnego społecznie mieszkańca tego miasta. Spon­sora wielu dzi­ałań chary­taty­wnych, kawalera III klasy OŚS, hon­orowego oby­wa­tela tego miasta. Wśród asys­tu­ją­cych członków sztabu wybor­czego Pani Beaty był również nasz kawaler poseł Kaz­imierz Smoliński. Wiz­yta ta była powo­dem pod­kreśle­nia pref­er­encji pol­skiego rzemiosła, pol­s­kich pro­duk­tów, pol­s­kich sukcesów szczegól­nie na lokalnym rynku. Czego najlep­szym dowo­dem eko­nom­iczne a jed­nocześnie praw­icowe sukcesy naszego kawalera.

31 października 2015 r.

31 października 2015 wiec­zorem rozśpiewanym korowo­dem maszeru­ją­cym spod Galerii Kociewskiej na pl. Hallera rozpoczął się trzeci już w Tczewie Bal Świę­tych. Ponad dwa tysi­ace prze­branych za świę­tych i anioły młodych tczewian w towarzys­t­wie rodz­iców wzięło udział w rados­nej zabawie, tańcząc wspól­nie z wys­tępu­jącą na sce­nie młodzieżą, m. in. z zespołu Nie­boskłonni, Juven­tus, Biedronki. Aby pokazać, że Bal Świę­tych może być alter­natywą dla coraz pop­u­larniejszego w Polsce Hal­loween, orga­ni­za­torzy zami­ast lam­pi­onów przy­go­towali z dyni… ok. 700 por­cji zupy przy­go­towanej przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera. Były także z dyni torty i to dla kilkuset osób. Tym balem pod­kreślil­iśmy prawdziwy sens obchodzenia dnia Wszys­t­kich Świę­tych. Pod­czas, gdy w świecie rozpowszech­nia się pomysł na obchodze­nie Hal­loween i strasze­nie upi­o­rami, my zachę­camy do wzię­cia przykładu z wielu świę­tych. To byli wspaniali, pogodni i pełni radości życia ludzie. My też możemy, ich przykła­dem, być święci, bo o świę­tości decy­duje dobro, jakie człowiek potrafi wynieść z życiowych wyzwań — stwierdził główny orga­ni­za­tor Balu ksiądz Krys­t­ian Fed­dek z parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Tczewie (pro­boszczem jest nasz kapelan ks. prałat Piotr Wysga), Zespół Szkół Katolic­kich im. św. Królowej Jad­wigi, Świ­etlica „Emaus” w Tczewie oraz Pomorski Prze­o­rat Orderu Świętego Stanisława, który fun­dował wszys­tkie banery i scenografię (dzięki kawalerowi Tadeuszowi Bąkowi), dzięki kawalerowi Grze­gor­zowi Płazie tysiące zaproszeń i plakaty trafiło do rąk młodzieży. Wszys­tkie pro­jekty graficzne były dziełem prze­ora Ste­fana Kukowskiego.

W ten dzień wszyscy święci, bło­gosław­ieni i aniołowie balowały w Tczewie!

4 listopada 2015 r.

4 listopada 2015 w cza­sie pier­wszego spotka­nia w kanonii po złoże­niu życzeń z okazji 80. tych urodzin dos­to­jnemu Jubi­la­towi ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi przeor omówił z ks. bisku­pem ordy­nar­iuszem Ryszar­dem Kasyną dzi­ała­nia naszego Prze­o­ratu Pomorskiego współor­ga­nizu­jąc kilka Orsza­ków Trzech Króli oraz obję­cie przez Prze­o­rat patronatu nad wszys­tkimi spotka­ni­ami w parafi­ach Diecezji Pelplińskiej z okazji jubileuszu 1050 lecia Chrztu Polski.

Na drugim spotka­niu u sióstr w Bielawkach życzenia złożył Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski i dama Alicja Słyszewska, będąca również pros­zona na ten uroczysty obiad. Wielki tort okolicznoś­ciowy był fun­dowany przez naszego kawalera Leszka Mel­era. Wśród wielu gości byli członkowie rodziny księdza Stanisława i zaprzy­jaźnieni księża.

Z prałatem Mar­i­anem Szczepińskim, kapelanem bractwa kurkowego i sto­warzyszenia biz­nes­menów umówiliśmy się na wstępne roz­mowy na temat założe­nia Koman­dorii Kościerskiej.

Koś­ciół jest przede wszys­tkim żywą wspól­notą Chrystusa.

Przez dzi­ałanie kapłanów i wiernych w jed­ności real­izuje się dzieło, które Chrys­tus Pan zapoc­zątkował na ziemi przez głosze­nie Królestwa Bożego.

80 rocznica Urodzin

jest wielką okazją aby życzyć Dos­to­jnemu Kapłanowi bło­gosław­ieństwa Bożego w dal­szej pracy kapłańskiej i twór­czej. Niech Bóg zachowa Jubi­lata w mocy Ducha i dobrym zdrowiu na wiele, wiele lat. Za wielką przy­chyl­ność i wspieranie naszej chary­taty­wnej dzi­ałal­ności w ramach Orderu śpiewamy z głębi serca „plu­ri­mos annos, plurimos…”

11 listopada 2015 r.

W tym roku skromny udział w uroczys­toś­ci­ach 11 listopada mieli nasi członkowie Prze­o­ratu. Śpiewnik patri­o­ty­czny był przy­datny na wspól­nym śpiewa­niu pieśni patri­o­ty­cznych, które zor­ga­ni­zował Klub Inteligencji Katolick­iej w Gdańsku odd­ział w Tczewie. Śpiewnik opra­cował Ste­fan Kukowski a fun­dował kawaler Kaz­imierz Smoliński. Oni też zapowiadali niek­tóre pieśni. W uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych brali udzia także dama Anna Bubka i kawalerowie Witold Sosnowski,Andrzej Zblewski, Zenon Żynda. Uroczys­tości miejskie niewąt­pli­wie były inspirowane ubiegłorocznymi, które w całości zostały zapro­jek­towane i real­i­zowane przez naszych kawalerów. Brawo dla miasta.

14 listopada 2015 r.

14 listopada 2015 roku pro­cesyjnym wejś­ciem pos­tu­lan­tów, dam i kawalerów rozpoczęła się Msza Święta kon­cele­browana prze ks. infułata Stanisława Grunta a uczest­niczyli księża: Wielki Prałat OŚS Piotr Wysga, prałat Józef Pick (kapelan naszego Prze­o­ratu), kan. Zenon Myszk (dziekan Dekanatu Łeb­skiego), ks. prałat Edmund Skalski (pro­boszcz parafii NMP) oraz miejs­cowi księża. W pochodzie ofi­arnym uczest­niczyli pos­tu­lanci niosąc wspani­ałe dary ofi­arne, wszys­tkie z woskiem i mio­dem związane. Podz­iękowanie ks. Infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi za mszę i wspani­ałą homilię o św. Stanisławie i dzi­ałal­ności Orderu złożył koman­dor Grze­gorz Stańczyk. Podz­iękowanie za gościnę i serdeczne słowa pow­i­ta­nia oraz za dzi­ałal­ność chary­taty­wną ks. prała­towi Edmundowi Skalskiemu i medal 250– lecia Orderu Św. Stanisława wręczyli Wielki Mis­trz Jan Potocki , Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski, Wielki Prałat OŚS Piotr Wysga.

Po Mszy Świętej odbyła się 149 Świa­towa Inwest­y­tura i powołanie Koman­dorii Gdyńskiej Prze­o­ratu Pomorskiego. Marsza­łek cer­e­monii Koman­dor Bog­dan Wiśniewski pow­itał zebranych gości, prze­orów, koman­dorów, damy i kawalerów w tym del­e­gację Prze­o­ratu Łódzkiego z prze­o­rem Stanisławem Sygułą na czele oraz kawalera Luc­jana Zbyszko Now­ina Sokol­nick­iego. Cer­e­mo­ni­arz odczy­tał przesłanie Arcy­biskupa Gdańskiego Sła­woja Leszka Głodzia do dam i kawalerów o obję­ciu patronatu nad gdyńską Inwest­y­turą, pole­ca­jąc Order opiece Matki Bożej i Św. Stanisła­wowi. Marsza­łek cer­e­monii odczy­tał też Dekret IX Wielkigo Mis­trza OŚS Jana Zbig­niewa Potock­iego i poprosił go o rozpoczę­cie Inwest­y­tury. Dołączyli do inwest­owa­nia Marek Kra­marski — Przeor na Pol­skę, wręcza­jąc ordery oraz ks. kapelan dr Józef Pick nakłada­jąc płaszcz i udziela­jąc bło­gosław­ieństwa. Lau­dację prowadził Wielki Kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski. Miecznikiem był kawaler Andrzej Zblewski. Wielkim chorążym w cza­sie Inwest­y­tury był kawaler Łukasz Par­tyka. Inwest­y­turę rozpoczęto od wręczenia na wniosek prze­ora Ste­fana Kukowskiego krzyża koman­dorskiego i dekretu o powierze­niu funkcji Koman­dora kawalerowi Grze­gor­zowi Stańczykowi oraz powoła­nia Koman­dorii Gdyńskiej Prze­o­ratu Pomorskiego. Przysięgę złożyli otrzy­mu­jąc krzyż kawaler­ski kawalerowie: Marsza­łek Stanisław, Sobczyński Grze­gorz Krys­t­ian, Szczepanik Paweł, Wika Czarnowski Adam Maria oraz z klasą IV Romaszko Dymitr.

Kapituła Medalu 250. lecia Orderu Świętego Stanisława przyz­nała ten order wielo­let­niemu kawalerowi Orderu Luc­janowi Zbyszko Now­ina Sokol­nick­iemu GCC­StS. Wielki Kan­clerz w lau­dacji pod­kreślił także szczególną rolę jego kuzyna Juliusza Nowiny-​Sokolnickiego, który reak­ty­wował Order Świętego Stanisława. Medal 250. lecia Orderu za zasługi w dzi­ałal­ności chary­taty­wnej i żywe kon­takty z Prze­o­ratem Pomorskim otrzy­mał również ks. kanonik Zenon Myszk — Dziekan Łebski.

Wielkim miłym i akcen­tem było wręcze­nie Wielkiemu Kan­cler­zowi Ste­fanowi Kukowskiemu za całok­sz­tałt dzi­ałal­ności chary­taty­wnej Medalu Juliusza Nowiny Sokol­nick­iego. W podz­iękowa­niu za odz­nacze­nie kawaler Kukowski pod­kreślił, iż na te sukcesy składa się praca wszys­t­kich dam i kawalerów tego Przeoratu.

Pod­sumowanie, podz­iękowanie i życzenia na końcu złożył IX Wielki Mis­trz OŚS Jan Zbig­niew Potocki, pod­kreśla­jąc wielką akty­wność całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Wspólne zdję­cie z księżmi kon­cele­bru­ją­cymi Mszę Świętą zakończyło 149 Świa­tową Inwest­y­turę w Gdyni. Na zasłużoną kolację i spotkanie gości, dam, kawalerów udal­iśmy sie do restau­racji „W Ogro­dach”. Tam też toczyły się roz­mowy o ter­aźniejs­zości i planach w najbliższej przyszłości całego Prze­o­ratu Pomorskiego. Wiele życ­zli­wych słów i podz­iękowanie za lata chary­taty­wnej pracy usłyszał przeor pomorski, a nowy koman­dor gdyński za przy­go­towanie inwest­y­tury. Praemiando inci­tat. W inwest­y­turze swoich kolegów-​postulantów uczest­niczyli: damy Bubka Anna, Klińska Halina, Puszcz Krystyna oraz kawalerowie: Fila Antoni, Hazuka Zyg­munt, Jarosz Hen­ryk, Par­tyka Łukasz, Serocki Tadeusz, Stańczyk Grze­gorz, Szwoch Ryszard, Wiśniewski Bog­dan, Ks. Wysga Piotr, Zblewski Andrzej

20 listopada 2015 r.

20 listopada 2015. Jubileusz1050 lecia Chrztu Pol­ski jest wielkim wydarze­niem his­to­rycznym, który musi mieć trwałą i głęboką świado­mość w naszym, katolickim społeczeńst­wie. Każda inic­jatywa dowol­nej parafii w Diecezji Pelplińskiej została objęte patronatem biskupa sufra­gana pelplińskiego ks. dr. Wiesława Śmigla ale też naszego Prze­o­ratu Pomorskiego mogąc otrzy­mać poważne wspar­cie orga­ni­za­cyjne i mate­ri­alne. Całość pokryje nasz kawaler Zbig­niew Ciecholewski.

Inau­gu­racja uroczys­tości jubileuszowych 1050 lecia Chrztu Pol­ski odbyla się w koś­ciele parafi­al­nym w Swarożynie, gdzie mszę odprawił ks.dr Piotr Mali­nowski. Wielki Kan­clerz Orderu Ś.S. Ste­fan Kukowski w cza­sie mszy świętej wręczył pro­boszc­zowi madal 250. lecia OrderuŚ.S. za wiele lat pracy chary­taty­wnej na rzecz swoich wiernych.

Po mszy przes­zliśmy do sali gim­nasty­cznej, gdzie pani Anna Krykowska z Zespółu Ksz­tałce­nia i Wychowania

w Swarożynie przed­staw­iła z młodzieżą wspani­ały spek­takl his­to­ryczny. Jak zawsze dynam­iczny referat wygłosił [pan Piotr Szubar­czyk z IPN. Pełna sala mieszkańców gorą­cymi oklaskami podziekowała za uroczys­tość, ale i za kawę i słodkości.

Wszys­tkim ludziom dobrej woli, którzy z dobroci serca doce­ni­ają ogromny wkład chrześ­ci­jaństwa w budowę Pol­ski i ducha pol­skości zor­ga­ni­zowali wspani­ałą uroczys­tość jubileuszu 1050. lecia Chrztu Pol­ski podz­iękował nasz przeor. W uroczys­toś­ci­ach udział wzieli damy Anna Bubka, Halina Klińska, Krystyna Puszcz oraz kawalerowie: Piotr Cymanowski, Tomasz Jeschke, Łukasz Par­tyka, Ryszard Szwoch, Andrzej Zblewski.


21 listopada 2015 r.

W dni­ach 2021 listopada 2015 roku w Wyższej Szkoły Kul­tury Społecznej i Medi­al­nej w Toruniu obył się VIII Między­nar­o­dowy Kon­gres: „Katol­icy i Sztuka: szanse i zagroże­nia”. Prelekcje przy­go­towali m.in. ks. kard. Zenon Gro­c­holewski, kom­pozy­tor Michał Lorenc, prof. dr hab. Piotr Jaroszyński czy aktor Jerzy Zel­nik. Drugiego dnia refer­aty wygłosili m.in. ks. bp Car­los Alberto de Pinho Mor­eira Azevedo z Papieskiej Rady Kul­tury, ks. prał. Marco Frisina z Włoch czy prof. Agnieszka Bender

z Uni­w­er­sytetu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Wspól­nie zas­tanaw­ial­iśmy się nad znacze­niem sztuki dla wiary religi­jnej, kato­lików i Koś­cioła w Polsce i na świecie. Zas­tanaw­iał się również przeor Ste­fan Kukowski, inic­ja­tor wielu akcji chary­taty­wnych i patri­o­ty­cznych uczest­nicząc w Kon­gre­sie wraz z dwoma przy­jaciółmi z Wejherowa.

7 grud­nia 2015 r.

7 grud­nia 2015 roku z inic­jatywy kawalera Łukasza Par­tyki z okazaji dnia Świętego Mikołaja, odbyło się spotkanie tczews­kich seniorów z najmłod­szymi mieszkań­cami. Na te uroczys­tości jasełka przy­go­towały połąc­zone grupy najmłod­szych Tczewian z Przed­szkola „Blue Kids” i „Akademia Przed­szko­laka” pod hasłem Najmłodsi — Najs­tarszym. Wszyscy zgro­madzeni gorą­cymi brawami podz­iękowali malu­chom za trud i serca. Za bogate stroje i za piękny sce­nar­iusz. Był także Święty Mikołaj — biskup, który roz­dawał dzieciom prezenty. Z prezen­tami i spec­jal­nymi dyplo­mami pospieszyli także wices­tarosta tczewski Witold Sos­nowski, wiceprezy­dent Adam Urban, pani Alicja Gajew­ska — dyrek­tor Fab­ryki Sztuk oraz Maria Banna prze­wod­nicząca TUTW. Za całość podz­iękował rek­tor Tczewskiego Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku Ste­fan Kukowski. Serdecznie zapraszamy na rok przyszły, aby w iście rodzin­nej atmos­ferze przeżyć wiz­ytę Świętego Mikołaja.

12 grud­nia 2015 r.

12 grud­nia 2015 e. z inic­jatywy prze­ora łódzkiego kaw. Stanisława Syguły została zor­ga­ni­zowana 150 Świa­towa Inwest­y­tura Orderu Świętego Stanisława pod patronatem Arcy­biskupa Marka Jędraszewskiego i władz Świa­towego Orderu. W cza­sie Mszy Świętej w koś­ciele Świę­tych Archan­iołów w Alek­sandrowie Łódzkim wręc­zono dziekanowi Dekanatu Alek­sandrowskiego ks. Gabrielowi Kołodziejowi Medal 250. lecia OŚS. W cza­sie inwest­y­tury Przysięgę odbierał Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki, lau­dację przeprowadził wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski. Doko­nano pod­niesienia do klasy IV naszego kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego za bardzo wielki wkład w dzi­ałal­ność Prze­o­ratu Pomorskiego. Przyjęto też przysięgę od sześ­ciu pos­tu­lan­tów przyj­mu­jąc ich do Prze­o­ratu Łódzkiego. Po uroczys­toś­ci­ach spotkaliśmy się w pięknej restau­racji La Rocca, gdzie przeła­mal­iśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie życzenia bożonar­o­dzeniowe. Miłym akcen­tem było wręcze­nie przez członków Wielkiej Rady OŚS kaw. Zbig­niewowi Ciec­holewskiemu i wszys­tkim damom i kawalerom Prze­o­ratu Łódzkiego Medalu 250. lecia. W trak­cie rautu padło wiele podz­iękowań i ciepłych słów za przy­go­towanie inwest­y­tury. Udział w tych uroczys­toś­ci­ach wziął również koman­dor pelpliński Bog­dan Wiśniewski. Dzięku­jemy kon­fratrom Łódzkim za zaproszenie.

14 grud­nia 2015 r.

14 grud­nia 2015 na zaprosze­nie biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny przed­staw­iciele samorządów lokalnych wojew­ództwa pomorskiego i kujawsko-​pomorskiego, na tere­nie których zna­j­dują się parafie diecezji pelplińskiej wysłuchali najpierw kon­certu chóru Can­tores Novienses z Nowego n/​Wisłą. W refek­tarzu sem­i­naryjnym złożylismy życzenia z okazji Świąt Bożego Nar­o­dzenia biskupowi Ryszardowi Kasynie i biskupowi Wiesła­wowi Śmiglowi wręcza­jąc świąteczne dary. Podz­iękowal­iśmy za życ­zli­wość i wspieranie dzi­ałań naszego Prze­o­ratu. Była też okazja do wielu wza­jem­nych życzeń ze zgro­mad­zonymi przed­staw­icielami samorządów. Wza­jem­nie mogli złożyć sobie życzenia kawalerowie: Sła­womir Flis­sikowski, Ste­fan Kukowski, Leszek Meler, Ryszard Rogaczewski, Witold Sos­nowski, Bog­dan Wiśniewski, Tomasz Winiecki i Zenon Żynda

15 grud­nia 2015 r.

15 grud­nia 2015 wDomu Kul­tury w Sub­kowach odbyła się po raz piąty Gmin­naj Gala Wolon­tariatu. Pod­czas uroczys­tości wójt gminy Mirosław Murzy­dło wręczył wyróżnienia w ramach pro­jektu „Akty­wni w Gminie Sub­kowy 2015” i podz­iękował wszys­tkim tym, którzy angażują się na rzecz społeczności lokalnej. Dziękował za ich zaan­gażowanie na różnych płaszczyz­nach życia społecznego tere­nie Gminy Sub­kowy w 2015 r. Wyróżnie­nie otrzy­mały, między innymi: Koman­do­ria Starog­a­rdzka i Koman­do­ria Pelplińska Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Indy­wid­u­alne wyróżnie­nie było dla prze­ora Ste­fan Kukowskiego za wiele opra­cowań plas­ty­cznych i wspar­cie organizacyjne.

16 grud­nia 2015 r.

16 grud­nia na zaprosze­nie Prze­ora Ste­fan Kukowskiego na spotkanie opłatkowe naszego Prze­o­ratu przy­byli: ks. Wielki Prałat OŚS Piotr Wysga, ks.prałat Józef Pick — nasz kapelan, Ryszard Rogaczewski, Tadeusz Serocki, Bog­dan Wiśniewski, Zenon Żynda, Witold Sos­nowski, Piotr Rezmer, Andrzej Zblewski, Sła­womir Flis­sikowski, Łukasz Par­tyka, Antoni Fila, Zdzisław Frątczak, Luc­jan Sokol­nicki, Paweł Szczepanik, Piotr Stec i dama Anna Bubka. Wspom­nieliśmy o naszych dzi­ała­ni­ach, zarysowal­iśmy plany na przyszłość: roz­danie w najbliższych dni­ach wśród ubogich prawie dwóch ton mrożonek z Hor­t­exu, z głównym przesłaniem obchodów jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Pol­ski pod naszym patronatem w całej Diecezji Pelplińskiej. Jał­mużnik Witold Sos­nowski przed­stawił plan zare­je­strowa­nia naszego Prze­o­ratu jako sto­warzyszenia użyteczności pub­licznej, co przyjęto z wielką satys­fakcją. Na zakończe­nie wiecz­erzy był miły akcent: Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył za sze­roką, wielo­let­nią dzi­ałal­ność chary­taty­wną w Prze­o­ra­cie brą­zowy Krzyż Zasługi Orderu Świętego Stanisława kawalerowi Piotrowi Rezmerowi.

1924 grud­nia 2015 r.

1924 grud­nia 2015 r. Mrożonki firmy Hor­tex otrzy­mane przez Bank Żywności z Rukosina w paczkach po 400 g. w ilości prawie 1800 kg zostały rozdys­ponowane przez kawalerów wśród osób ubogich i orga­ni­za­cji orga­nizyją­cych dar­mowe posiłki dla najuboższych. Do akcji tej włączyli się Ste­fan Kukowski wspier­a­jąc darem świ­etlice środowiskowe miasta Tczew. Kawaler Piotr Stec przekazał do sztum­skiego i pos­tolińskiego Car­i­tasu 440 kilo­gramów mrożonek, które jeszcze przed świę­tami trafiły indy­wid­u­al­nie do osób najbardziej potrze­bu­ją­cych. W Łebie dys­try­bucją darów zajęły się damy Halina Klińska i Krystyna Puszcz razem z ks. dziekanem Zenonem Myszk. Roz­dali ponad 200 kg mrożonek, ale także wzbo­gaciły paczki wieloma pro­duk­tami spoży­w­czymi na wig­ili­jne stoły. Kawaler Łukasz Par­tyka dostar­czył do Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Rud­nie ponad 260 kg żywności w postaci mrożonych warzyw. Dyrek­tor dr Dar­iusz Jakubowski z całego serca dzięku­jąc w imie­niu dzieci i rodzin korzys­ta­ją­cych z dar­mowych posiłków podz­iękował Prze­o­ra­towi, jed­nocześnie zaprasza­jąc do dal­szej współpracy.

Kawaler Witold Sos­nowski wraz z Preze­sem Zarządu Tczewskiej Orga­ni­za­cji Bezro­bot­nych i Bez­dom­nych, panią Krystyną Łoik zor­ga­ni­zowali wydanie żywności dla potrze­bu­ją­cych mieszkańców Starego i Nowego Miasta. Łącznie rozdys­ponowali 160 chle­bów przekazanych przez firmę młynarsko-​piekarniczą Nort Grze­gorz Metryka oraz 400 opakowań zup i warzyw.

Otrzy­manych z firmy kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka „Iglo­tex” 500 pizz oraz 300 kg pierogów przekazał do Car­i­tasu przy Parafii Pod­wyższenia Krzyża Świętego, Parafii Świętego Maksy­mil­iana Kol­bego w Tczewie oraz ubogim indy­wid­u­al­nym. rodzi­nom z terenu Tczewa.

29 grud­nia 2015 r.

29 grud­nia 2015. Radość dziś nas­tała, radość niesłychana…z inic­jatywy kawalerów Antoniego Fila (także szc­zo­drego dar­czyńcy tego całego, wspani­ałego dzieła) i Pio­tra Steca pow­stała rzecz wielka — wspólne śpiewanie kolęd mieszkańców Sztumu. W koś­ciółku na Placu Wol­ności zgro­madz­iło się tyle osób, ze pomieszcze­nie wypełniło się po brzegi. Mały kon­cert chór Lut­nia rozpoczął wspólny śpiew kolęd, szczegól­nie iż kawalerowie roz­dali ok. 300 śpiewników wydanych przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Otrzy­manymi pierogami od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka zajął się kawaler Zdzisław Frątczak, nakłada­jąc jeszcze bigos i nale­wa­jąc gorący barszcz. Rozśpiewana sala, posilona w mroźny wieczór gorą­cym posiłkiem nie szy­bko chci­ała wracać do domów. Prowadzący Piotr Stec podz­iękował obec­nemu na spotka­niu prze­orowi Ste­fanowi Kukowskiemu za oprawę plas­ty­czną. Zaś ksiądz Tomasz Bal­iński, wielce życ­zliwy tej inic­jaty­wie naszych kawalerów, dziękował wszys­tkim orga­ni­za­torom i wykon­aw­com za taką inic­jatywę i licząc na kon­tynu­ację w więk­szym pomieszcze­niu. Do tego pomysłu dołączyli się wszyscy zgro­madzeni mieszkańcy Sztumu. Do następ­nego roku !