wrze­sień

1 wrześ­nia 2018 r.

Co roku w Tczewie obchodz­imy rocznicę wybuchu wojny, ale po raz pier­wszy uroczys­tości odbyły się o tak wczes­nej porze . W tegorocznych uroczys­toś­ci­ach wziął udział prezy­dent RP Andrzej Duda, a także przed­staw­iciele sejmu, sen­atu, rządu, kom­bat­anci, przed­staw­iciele służb mundurowych, spółek kole­jowych, duchowieństwo i grono mieszkańców Tczewa. Uroczys­tości odbyły się z cer­e­mo­ni­ałem wojskowym, w asyś­cie Kom­panii Hon­orowej Wojska Polskiego.Prezydenta RP oraz pozostałych uczest­ników uroczys­tości przy­witał Mirosław Pobłocki, prezy­dent Tczewa: Bardzo zależy nam na upamięt­nie­niu bohaterstwa naszych mieszkańców i żołnierzy, którzy przed laty sprostali his­to­rycznemu wyzwa­niu. „1 i 17 wrześ­nia to dwie czarne plamy na mapie roku stule­cia odzyska­nia niepodległości; przy­pom­i­nają, że Pol­ska została roz­darta na 6 lat pomiędzy naszych dwóch wiel­kich wrogów, hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki” — powiedział prezy­dent Andrzej Duda pod­czas obchodów 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Drugie spotkanie odbyło się w Fab­ryce Sztuk, gdzie dyr. Alicja Gajew­ska oprowadz­iła po wys­tawie. O kondy­cji pol­skiego malarstwa mówił uznany w świecie malarz Jarosław Kukowski, którego dzieła były eksponowane na spotka­niu z Prezy­den­tem. O najbliższych dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS wspom­niał i książkę Prezy­den­towi wręczył kawaler Kaz­imierz Smoliński. Całe śni­adanie dla Prezy­denta RP i zapros­zonych gości przy­go­towywał kawaler Piotr Rezmer ze swoim zespołem.

2 wrześ­nia 2018 r.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne i wid­owisko, upamięt­ni­a­jące sławetną szarżę 18 Pułku Ułanów Pomors­kich pod Kro­jan­tami nieopo­dal Cho­jnic odbyły się 2 wrześ­nia 2018 roku. Jest to najs­tarsze i najwięk­sze w Polsce kawaleryjskie wid­owisko historyczno-​militarne gro­madzące około 20 tysięcy widzów. Rozpoczęło się wprowadze­nie warty hon­orowej, pocztów sztan­darowych, Apelem Poległych. Uroczys­tości patriotyczno-​religijne odbyły się z udzi­ałem licznych gości, najwyższych przed­staw­icieli władz wojskowych (kilku­nastu gen­er­ałów), samorządu, kom­bat­an­tów oraz mieszkańców ziemi chojnickiej.

Wielkim zain­tere­sowaniem cieszyło się wręcze­niem przez kan­clerza Ste­fana Kukowskiego „Medalu 100. lecia Niepodległości Pol­ski” Fun­dacji Szarży pod Kro­jan­tami za wielo­let­nią dzi­ałal­ność patri­o­ty­czną i wielką insc­eniza­cję w 100 lecie niepodległości naszego kraju. Prze­wod­nicząca Fun­dacji Grażyna Winiecka ode­brała medal i przekazała go do izby pamięci — piękny gest. Mszy św. kon­cele­browanej prze­wod­niczył ks. kanonik Andrzej Szopiński, przed­staw­iciel biskupa pelplińskiego. W tumanach kurzu przed­staw­iano insc­eniza­cję bitwy pod Kro­jan­tami. Uczest­niczyło w niej około 130 koni oraz 250 aktorów. Jedną z atrakcji tegorocznego spotka­nia z his­torią była prezen­tacja sprzętu współczes­nej pol­skiej armii. Tysiące ludzi, którzy pojaw­ili się w Kro­jan­tach mogli podzi­wiać współczesne czołgi, roso­maki, były też Sokoły — śmigłowce będące na wyposaże­niu pol­skiego wojska. Bardzo duże wraże­nie na widzach zro­biła wspólna prezen­tacja jazdy kon­nej oraz tej powi­etrznej i lądowej. Po uroczys­toś­ci­ach kawaler Orderu Tomasz Winiecki zaprosił dos­to­jnych gości do pałacu na poczęstunek.

5 wrześ­nia 2018 r.

Kus­tosz wys­tawy kawaler Orderu Hen­ryk Jarosz, zachę­cił Jarosława Kukowskiego do zaprezen­towa­nia swoich prac w Fil­har­monii Kaszub­skiej w Wejherowie. Na wernisaż do Fil­har­monii Kaszub­skiej „Kukowski i uczniowie” zapraszali Prezy­dent Miasta Wejherowa i Wejherowskie Cen­trum Kul­tury. Oprócz obrazów Jarosława Kukowskiego była okazja obe­jrzeć w Wejherowie prace uczniów tego artysty – Jolanty Bukowskiej, Ewy Kukowskiej, Pio­tra Lemke i Krzysztofa Sprady. Patronat nad wys­tawą objęli: Prezy­dent Miasta Wejherowa Krzysztof Hilde­brandt i Wielki Kan­clerz Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski. Orga­ni­za­cją i rautem zajął się Hen­ryk jarosz wkłada­jąc w to swój czas, finanse i wielkie zaan­gażowanie. Po przy­wi­ta­niu Dyrek­tor Wejherowskiego Cen­trum Kul­tury Jolanta Rożyńska oraz wiceprezy­dent Wejherowa Arka­diusz Kraszkiewicz oprowadzili gości po wspani­ałej Fil­har­monii. Kilka­dziesiąt gości z zaciekaw­ie­niem obe­jrzało wys­tawę. Brawo dla inic­ja­tora, kawalera Henryka.

„Jarosław Kukowski to artysta, który potrafi mal­ować jak najwięksi mis­tr­zowie! Maluje bowiem doskonale opanowaną tech­niką, dotyka­jąc różnych tem­atów, a nie naśladu­jąc nikogo. Swoją świeżoś­cią daleko wyrasta poza dekadencję współczes­nej sztuki i wpisuje się w jej europe­jskie i świa­towe kierunki” – uważa ks. dr Tomasz Czapiewski.

9 wrześ­nia 2018 r.

W Sank­tu­ar­ium Maryjnym w Piasecznie odbyły się uroczys­tości z okazji 50 – lecia koronacji fig­ury Matki Bożej Królowej Pomorza i Matki Jed­ności. Wów­czas fig­urę koronował ks. kard. Karol Woj­tyła w obec­ności ówczes­nego dusz­pasterza diecezji pelplińskiej ks. bp. Kaz­imierza Kowal­skiego. Niedziel­nym uroczys­toś­ciom roczni­cowym w Piasecznie prze­wod­niczył ks. kard. Stanisław Dzi­wisz w kon­cele­brze czterech biskupów, dziesiątki księży i ok. 40.000 wiernych. W homilii przy­pom­niał o roli i obec­ności Maryi na ziemi piaseck­iej. Maryja została matką rodzącego się Koś­cioła na ziemi. Tę misję nieprz­er­wanie pełni; tę szer­szą rzeczy­wis­tość Koś­cioła. W obec­ności Matki Chrys­tusa wpisuje się też his­to­ria Piaseczna. (…) Ona jako Piękna Pani; urzeka pięknem Jej łaskawa figura – mówił ks. kard. Stanisław Dzi­wisz. Skrom­nym wkła­dem Prze­o­rat Pomorski wpisał się w przy­go­towa­nia uroczys­tości. Na zaprosze­nie orga­ni­za­torów wzięliśmy też udział w pro­cesji i wszys­t­kich uroczys­toś­ci­ach. Po mszy świętej, na ple­bani, w towarzys­t­wie naj­dos­to­jniejszych zapros­zonych gości mieliśmy okazję wspom­nieć o dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława i wręczyć książkowe wydanie krót­kich zapisków z dzi­ałań naszego Prze­o­ratu. W uzgod­nie­niu, kan­clerz Ste­fan Kukowski wręczył Stanisła­wowi kard. Dzi­wis­zowi „Medal 100. lecia Odzyska­nia Niepodległości”. God­nie nasz Prze­o­rat reprezen­towali dama Anna Par­tyka oraz kawalerowie: Piotr Cymanowski, Leszek Meler, Łukasz Par­tyka, Tomasz Jeschke, Ryszard Szwoch, koman­dor Bog­dan Wiśniewski. Po rau­cie i wspom­nieni­ach wró­cil­iśmy do domów z gościn­nych progów „uśmiech­niętej Pani”.

9 wrześ­nia 2018 r.

Kole­jny, już 36. PKO Wrocław Mara­ton. Tym razem mara­tończycy byli na mecie zna­j­du­jącej się wewnątrz Sta­dionu Olimpi­jskiego, ale start mara­tonu był na his­to­rycznej are­nie. Zupełnie nowa impreza łącząca rekreację z his­torią i poz­nawaniem miasta, została na stałe wpisana do kalen­darza wrocławs­kich wydarzeń. Było 3560 star­tu­ją­cych, wśród nich nasz kawaler Antoni Fila na miejscu 1752 z cza­sem 4:13:25. Wzbudził zain­tere­sowanie koszulką z logo 100. lecia odzyska­nia niepodległości i Prze­o­ratu Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława. Brawo !

Takie same koszulki przekazał Antoni kilku innym, akty­wnym członkom naszego Prze­o­ratu, tak to będzie łącze­nie 100 lecia ze sportem i naszym Prze­o­ratem Pomorskim Orderu Świętego Stanisława.

15 wrześ­nia 2018 r.

W podz­iękowa­niu za współpracę, a często za hojność na rzecz chorych, podopiecznych wolon­tariatu i ubogich z inic­jatywy Sto­warzyszenia „Miłosierdzie” zor­ga­ni­zowal­iśmy dla wszys­t­kich mieszkańców Tczewa „Piknik dobroczynny”. Odbył się na tere­nie ogól­nie dostęp­nego terenu gril­lowego na Osiedlu Górki.Tym razem nie zbier­al­iśmy, lecz roz­dawal­iśmy wiele potraw z grilla, napoje zimne, kawę i herbatę oraz ciastka. W cza­sie 4 godzin ugoś­cil­iśmy prawie dwieś­cie osób. Dzieci mogły sko­rzys­tać z pob­liskiego placu zabaw. Dwo­jga sol­enizan­tom odśpiewal­iśmy sto lat. Prezes Jiri Stu­deny podz­iękował gospo­dar­zom za gościnę, zapros­zonym goś­ciom za przy­by­cie i współpracę na polu dobroczyn­ności. Spec­jalne podz­iękowanie otrzy­mał świa­towej malarz Jarosław Kukowski za dzi­ałal­ność społeczną i za przekazanie Sto­warzysze­niu „Miłosierdzi” otrzy­manej nagrody za zwycięski pro­jekt na mural. Decyzją zarządu Sto­warzyszenia otrzy­mał tez tytuł „Hon­orowego Członka Sto­warzysze­nie” z nr 1. Nasz przeor zaś podz­iękował Sto­warzysze­niu za inic­jatywę i orga­ni­za­cję, pos­tu­lantce Katarzynie Stu­dena za wielką pomoc przy współt­worze­niu tego pikniku.

17 wrześ­nia 2018 r.

„Dumni z Pol­ski” to marsz pamięci o ofi­arach hitleryzmu i stal­in­izmu do którego został zapros­zony nasz Prze­o­rat. Zwieńcze­nie marszu było przy pom­niku ofiar hitleryzmu i stal­in­izmu w Rokitkach, którym odd­al­iśmy hołd. Orga­ni­za­torami był Zespół Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie i Gmina Tczew. Uczest­niczył także pan Krzysztof Drażba z IPN Gdańsk, który wygłosił rys his­to­ryczny o 17 wrześ­nia. Złożyliśmy w imie­niu Orderu Świętego Stanisława wiązankę kwiatów. Potem, o godz. 13.00 na tere­nie Pan­teonu Katyńskiego II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące zor­ga­ni­zowało uroczys­tości kładąc szczególny nacisk na ofi­ary pol­skiej elity w zamor­dowanych Katyniu i innych miejs­cowoś­ci­ach. Tu także złożyliśmy biało-​czerwoną wiązankę.Dalsze uroczys­tości były orga­ni­zowane przez nasz Prze­o­rat Pomorski. O godz. 18.30 była Msza Święta za Ojczyznę kon­cele­browana przez pro­boszcza tczewskie Fary ks. Adama Gadom­skiego. Po mszy przy tabl­icy ofiar hitleryzmu umieszc­zonej na budynku Fab­ryki Sztuk ks. Adam Gadom­ski odmówił mod­l­itwę za zmarłych. Przy­byłe del­e­gacje złożyły znicze pamięci. Na dziedz­ińcuw płynny sposób prze­chodząc z jed­nej akcji do następ­nej. Uczniowie I Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w ani­mowanej sce­nie przed­staw­iło napaść dwóch agre­sorów na Pol­skę. Sły­chać głośne odgłosy wybuchów, nalotów, krzyków, błysków. Z czarnego dymu wychodzi hitler, z czer­wonego Stalin. Po tym Chór Pas­sion­ata intonuje „Boże coś Pol­skę” wraz ze wszys­tkimi zebranymi uczest­nikami. Roz­da­jemy iki patri­o­ty­czne. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące insc­enizuje aut­en­ty­czny list żołnierza z radzieck­iej niewoli. Z chórem śpiewami „ Jak długo w ser­cach naszych”. O napaści dwóch wrogów — przemówie­nie bardzo emocjon­alne przed­staw­iciela IPN, pana Pio­tra Szubar­czyka. Krótkie przemówie­nie przed­staw­iciela młodzieży wszech­pol­skiej o zdradzie nar­odu pol­skiego przez aliantów, o potrze­bie umiłowa­nia Ojczyzny. Wspólny śpiew pieśni patri­o­ty­cznych. Przemówie­nie starosty Tadeusza Dzwonkowskiego o konieczności pamięci o naszych bohat­er­ach. Inic­ja­tor. Inic­ja­tor kole­jnego już spotka­nia 17 wrześ­nia Ste­fan Kukowski wraz ze starostą wręczają podz­iękowa­nia za udział i za przy­go­towanie tych patri­o­ty­cznych uroczys­tości. „Mod­l­itwa o pokój” na głosy chóru Pas­sion­ata z zad­umą pożeg­nała nas zgromadzonych…i na koniec „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”. Szczegól­nie akty­wni z naszego prze­o­ratu to dama Halina Cybul­ska i kawaler Andrzej Zblewski. Dzięku­jemy Fab­ryce Sztuk wielką i wsze­laką pomoc.