AD 2022

6 sty­cz­nia 2022 r.

Orszak Trzech Króli ze względu na reżim pan­demiczny Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława wraz z parafią NMP Matką Koś­cioła i wspar­ciem Tczewskiego Starostwa Powia­towego zor­ga­ni­zowała w przeogrom­nym koś­ciele NMP. Przed wejś­ciem do świą­tyni stali hal­abard­nicy i chorążowie z chorąg­wiami Trzech Króli, zaprasza­jąc na uroczys­tości. Każdy z wiernych otrzy­mał tczewski śpiewnik z kolę­dami (takich śpiewników Prze­o­rat Pomorski w lat­ach poprzed­nich roz­dał ponad 48.000). Roz­dano też setki koron, ludzie zabier­ali też gazetę orsza­kową. Pro­cesyjne wejś­cie do ołtarza prowadzili trzej królowie, którzy podążyli do żłóbka, gdzie pokłonili się Dzieciątku, kła­niali się i złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto. W cza­sie mszy w żłobku Nowonar­o­d­zonego adorowali hal­abard­nicy, chorążowie i dzieci w niebies­kich stro­jach. Po pokłonie rozpoczęła się uroczysta msza święta kon­cele­browana przez ks. dziekana Jacka Spy­chal­skiego. Czy­tanie miał w stroju ryc­er­skim Eligiusz Micha­lak i kawaler Orderu Jarosław Bartoszewski,zaś dary ołtarza składali:ułan Adam Zając, dama Alek­san­dra Mazur­czak, Kawaler w Orderze Andrzej Zblewski. Po mszy ksiądz dziekan zaprosił wiernych do żłóbka, gdzie grupa „aniołków” — dzieci i młodzież ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej zaśpiewali pas­torałkę wraz z wiernymi i odtańczyli taniec ado­racji. Prowadz­iła ich, gra­jąc na gitarze bardzo zaan­gażowana sios­tra Justyna. Po tań­cach ado­racji był czas na wspólne zdję­cia z trzema królami, ułanami i ryc­erzami. Po wyjś­ciu z koś­cioła Prze­o­rat Pomorski pod egidą koman­dor Anny Bubki roz­dał kilka­set cer­ty­fikatów udzi­ału w Orszaku z trzema pieczę­ci­ami królów, które wydrukował kawaler Grze­gorz Płaza. Podz­iękowa­nia należą się królom: Lechowi Trz­cińskiemu — z bractwa kurkowego, przed­staw­icielowi II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego — Oskarowi Lew­czukowi i Sła­womirowi Zyganowskiemu. Akty­wnie wsparł nas też Ośrodeki Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie pod wodzą Woj­ciecha Różanowskiego i Młodzież Wszech­pol­ska z Woj­ciechem Weł­ni­akiem na czele. Całość przy­go­tował trady­cyjnie Ste­fan Kukowski, zaś orga­ni­za­cyjnie kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski. Mamy nadzieję, iż w roku następ­nym powrócimy do orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli na mieś­cie z wielo­tysięcznym tłumem tczews­kich mieszkańców (vide 6. sty­cz­nia na www​.sw​-stanis​law​.pl).

6 sty­cz­nia 2022 r.

W święto Objaw­ienia Pańskiego w koś­ciele w Skór­czu, na wniosek ks. dziekana Dar­iusza Ryłko Ste­fan Kukowski — Kan­clerz Kapituły Medalu „Roku Św. Jana Pawła II” w asyś­cie damy i kawalera w Orderze Anny i Łukasza Par­tyków odz­naczył pana Zygfryda Anhalta tak dos­to­jnym medalem. Bur­zliwe oklaski wiernych w koś­ciele świad­czyły o wielkim sza­cunku do odz­nac­zonego 82. let­niego parafi­an­ina. Łzy w oczach potwierdzały wzrusze­nie i wdz­ięczność. Następ­nie w Kas­parusie pod wielkim namiotem była msza święta dziękczynna dla dobrodziejów, którzy przy­czy­ni­ają się do odbu­dowy spalonego koś­cioła. Wśród parafian i gości Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława), który wraz z kawalerem Orderu Tadeuszem Wło­dar­czykiem (inic­ja­torem zakupu) jako funda­torzy wielkiego, neogo­ty­ck­iego ołtarza zaku­pi­onego od kawalera Rajn­era Smolorza byli hon­orowym gośćmi. Pro­boszcz ks. Dar­iusz Ryłko pod­kreślał wielkość daru i jego niezbęd­ność zaraz po odbu­dowie spalonego koś­cioła. Dostal­iśmy też skromny upominek. Po mszy Ste­fan Kukowski wraz z małżonką i państ­wem Par­tyka zostali zaproszeni do ple­bani na obiad, w cza­sie którego omówiliśmy dal­szą współpracę i udział członków Kon­fed­er­acji Orderu w odbu­dowie kościoła.

19 sty­cz­nia 2022 r.

Ze względu na przestrze­ganie reżimu pan­demicznego, dopiero teraz była możli­wość spotka­nia się z panem Bartłomiejem Oba­jtkiem, Dyrek­torem Region­al­nym Lasów Państ­wowych w Gdańsku. Była okazja wręczenia Medalu Inki Zachowałam się jak trzeba „za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba”. Medal wręczał Kan­clerz Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława) w towarzys­t­wie pana ppłk. Adama Poćwiar­dowskiego — Zastępcy Dyrek­tora Okrę­gowego Służby Więzi­en­nej w Gdańsku. Był czas na pod­sumowanie wielu wspól­nych dzi­ałań, szczegól­nie związanych z żołnierzami niezłom­nymi na ziemi sztum­skiej. Także zakreślil­iśmy dal­szą współpracę nadleśnictw w ramach akcji „Polo­nia. Polo­nia sem­per fidelis” w roku 2022. Wspól­nie też będziemy reak­ty­wować Święty Gaj, miejsce byt­ności św. Woj­ciecha. „Praemiando inci­tat” — nagradza­jąc zachę­cać… do dal­szej współpracy.

21 sty­cz­nia 2022 r.

Uroczys­tość poświęce­nia odnowionego w Dąbrówce przez IPN Gdańsk grobu weter­ana Pow­sta­nia Sty­czniowego Ignacego Stanisława Kuchty – Dąbrówka, 21 sty­cz­nia 2022 obchody odbyła się w 159. rocznicę wybuchu Pow­sta­nia Sty­czniowego. Pow­stańcy sty­czniowi, którzy dożyli niepodległości, byli otaczani wielkim sza­cunkiem w II RP. Byli sym­bolem tego, że nie ma rzeczy niemożli­wych dla pol­skiego nar­odu. Nar­odu, który zawsze musiał zma­gać się z prze­ci­wnikami i wal­czyć o swoją suw­eren­ność – zaz­naczył w homilii pro­boszcz parafii ks. dr Krzysztof Różański. Mszę cele­brował pro­boszcz wraz z ks. dr. Łukaszem Kąt­nym z parafii Bobowo. Pod­czas prelekcji Anna Kołakowska pod­kreśliła, iż Pow­stanie Sty­czniowe było najwięk­szym i najdłużej trwa­ją­cym pol­skim zry­wem niepodległoś­ciowym. Było to pow­stanie naz­nac­zone wielkim hero­izmem. Spo­tykamy się dzisiaj, by ucz­cić pow­stańców, szczegól­nie jed­nego z nich, Ignacego Kuchtę. W nas­trój zad­umy wprowadził nas Andrzej Kołakowski przy akom­pa­ni­a­men­cie gitary śpiewa­jąc dwie pieśni patri­o­ty­czne. Szkoła Pod­sta­wowa w Dąbrówce została również uhonorowana medalem im. Danuty Siedzikówny „Inki” za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba. Medal wręczył Wielki Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który zachę­cił do dal­szej pracy patri­o­ty­cznej z młodzieżą szkoły.

23 sty­cz­nia 2022 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Tczewskie prowadzi od lat ogrze­wal­nię dla mężczyzn i zapew­nia osobom bez­dom­nym ciepłe napoje (herbata , gorąca woda). Osoby prze­by­wa­jące w ogrze­walni mają do dys­pozy­cji dwie kabiny łazienkowe do kąpieli , mają możli­wość wymi­any odzieży oso­bis­tej jak również wierzch­niej. Pon­adto można sko­rzys­tać z apteczki, jed­no­ra­zowych maszynek do gole­nia. Oczy­wiś­cie każdy mieszkaniec dostaje swój ręcznik do kąpieli. Jest także telewizor w pokoju dzi­en­nego pobytu. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława dwa miesiące temu przekazało do dys­pozy­cji Towarzystwa kilka­set kilo­gramów odzieży i innych mate­ri­ałowych rzeczy, jak poś­ciel, obrusy. Bardzo potrzebna jest odzież męska. Wybór i wykładaniem tych darów zajął się wielce chary­taty­wny Andrzej Muchowski. Osoby z nocle­gowni sami wybier­ają rzeczy, nie tylko dla siebie, ale także mogą je zabierać dla innych. Tak wielką ilość dostar­czył nasz kawaler Arka­diusz Kiem­czyński, za co serdecznie w imie­niu potrze­bu­ją­cych dziękujemy.

12 lutego 2022 r.

Spotkanie robocze z Preze­sem Zarządu Kra­jowego Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego było bardzo owocne. Omówiliśmy wspólne dzi­ała­nia w skali kraju, gdyż Związek będzie też propagował i tworzył akcję „Polonia.Polonia sem­per fidelis”. Ustalono wspól­nie włącze­nie się do akcji 100 lat Rodła w Niem­czech na tere­nie ziemi sztum­skiej. Pan Prezes przed­stawił doty­chcza­sowe dzi­ała­nia patri­o­ty­czne w trud­nym cza­sie reżimu pan­demicznego w swo­jej orga­ni­za­cji za co w uzgod­nie­niu z Kapitułą przyz­nano cztery medale INKI. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji podz­iękował w imie­niu dam i kawalerów Orderu Świętego Stanisława za dyplom uzna­nia. Prezes Z. Toczek przyjął też zaprosze­nie na główne uroczys­tości 100. lecia Rodła do Wrocławia. Po uzgod­nieni­ach — do pracy.

16 lutego 2022 r.

Damy i Kawalerowie ! Bądźmy chary­taty­wni. Wspo­ma­ga­jmy w miarę swych możli­wości innych. Także wpłaty są mile widziane.

6 sty­cz­nia 2022 r.

Orszak Trzech Króli ze względu na reżim pan­demiczny Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława wraz z parafią NMP Matką Koś­cioła i wspar­ciem Tczewskiego Starostwa Powia­towego zor­ga­ni­zowała w przeogrom­nym koś­ciele NMP. Przed wejś­ciem do świą­tyni stali hal­abard­nicy i chorążowie z chorąg­wiami Trzech Króli, zaprasza­jąc na uroczys­tości. Każdy z wiernych otrzy­mał tczewski śpiewnik z kolę­dami (takich śpiewników Prze­o­rat Pomorski w lat­ach poprzed­nich roz­dał ponad 48.000). Roz­dano też setki koron, ludzie zabier­ali też gazetę orsza­kową. Pro­cesyjne wejś­cie do ołtarza prowadzili trzej królowie, którzy podążyli do żłóbka, gdzie pokłonili się Dzieciątku, kła­niali się i złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto. W cza­sie mszy w żłobku Nowonar­o­d­zonego adorowali hal­abard­nicy, chorążowie i dzieci w niebies­kich stro­jach. Po pokłonie rozpoczęła się uroczysta msza święta kon­cele­browana przez ks. dziekana Jacka Spy­chal­skiego. Czy­tanie miał w stroju ryc­er­skim Eligiusz Micha­lak i kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski, zaś dary ołtarza składali: ułan Adam Zając, dama Alek­san­dra Mazur­czak, Kawaler w Orderze Andrzej Zblewski. Po mszy ksiądz dziekan zaprosił wiernych do żłóbka, gdzie grupa „aniołków” — dzieci i młodzież ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej zaśpiewali pas­torałkę wraz z wiernymi i odtańczyli taniec ado­racji. Prowadz­iła ich, gra­jąc na gitarze bardzo zaan­gażowana sios­tra Justyna. Po tań­cach ado­racji był czas na wspólne zdję­cia z trzema królami, ułanami i ryc­erzami. Po wyjś­ciu z koś­cioła Prze­o­rat Pomorski pod egidą koman­dor Anny Bubki roz­dał kilka­set cer­ty­fikatów udzi­ału w Orszaku z trzema pieczę­ci­ami królów, które wydrukował kawaler Grze­gorz Płaza. Podz­iękowa­nia należą się królom: Lechowi Trz­cińskiemu — z bractwa kurkowego, przed­staw­icielowi II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego — Oskarowi Lew­czukowi i Sła­womirowi Zyganowskiemu. Akty­wnie wsparł nas też Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie pod wodzą Woj­ciecha Różanowskiego i Młodzież Wszech­pol­ska z Woj­ciechem Weł­ni­akiem na czele. Całość przy­go­tował trady­cyjnie Ste­fan Kukowski, zaś orga­ni­za­cyjnie kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski. Mamy nadzieję, iż w roku następ­nym powrócimy do orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli na mieś­cie z wielo­tysięcznym tłumem tczews­kich mieszkańców (vide 6. sty­cz­nia na www​.sw​-stanis​law​.pl).

1 marca 2022 r.

We wtorek 1 marca, w Nar­o­dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych, ofic­jal­nie otwarto Muzeum Żołnierzy Wyk­lę­tych w Ostrołęce. Na uroczys­tość przy­był Piotr Gliński — wicepremier i min­is­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego. W wydarze­niu wzięli udział także lokalni poli­tycy, rodziny Niezłom­nych i liczne del­e­gacje. Wśród zapros­zonych hon­orowych gości był także Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Ś.S. Zaprosze­nie wys­tosowano za wielkie od lat dzi­ała­nia pro­mu­jące żołnierzy niezłom­nych, za pom­niki, za dziesiątki tablic i orga­ni­za­cję wielu uroczys­tości patri­o­ty­cznych. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi na miejscu nie pojawił się prezy­dent RP Andrzej Duda. Jego nieobec­ność była spowodowana dra­maty­cznymi wydarzeni­ami, które roz­gry­wają się na Ukrainie. Na uroczys­tości pojawił się za to Piotr Gliński — min­is­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego, oraz Karol Nawrocki — Prezes IPN. Uroczys­tość rozpoczęto od odśpiewa­nia hymnu państ­wowego. Odczy­tano także list prezy­denta Andrzeja Dudy i pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego skierowany do uczest­ników wydarzenia. Jako pier­wszy głos zabrał Janusz Kotowski, dyrek­tor Muzeum Żołnierzy Wyk­lę­tych, który podz­iękował wszys­tkim osobom zaan­gażowanym w budowę placówki. Po uroczys­toś­ci­ach otwar­cia był kon­cert artysty Smoły — Smolińskiego. zwiedzil­iśmy też świetne, bardzo nowoczesne Muzeum.

6 marca 2022 r.

Za nami Sztum­ski Bieg Tropem Wilczym. Serdecznie dzięku­jemy za obec­ność i niezwykle piękne emocje. Na mecie Biegu zamel­dowało się blisko 70 osób. Wszys­tkim należą się wielkie grat­u­lacje. Bieg, oprócz pamięci o Żołnierzach Wyk­lę­tych, dedykowany był także wal­czącej Ukrainie. Środki zebrane w cza­sie kwesty przekazane zostały do Car­i­tasu — orga­ni­za­cji niosącej pomoc ofi­arom wojny. Złożono kwiaty pod pom­nikiem — w hołdzie tym, dla których Wolna Pol­ska znaczy więcej niż życie: sybi­rakom, żołnier­zom wyk­lę­tym, bohaterom walki z reżimem komu­nisty­cznym. Główny orga­ni­za­tor Piotr Stec — Przeor Pomorski i Wielki Radca w Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — podz­iękował tym którzy pomogli w orga­ni­za­cji tegorocznego Biegu. Byli to: Antoni Fila (funda­tor całego posiłku dla wszys­t­kich uczest­ników biegu) i Zdzisław Frątczak z Prze­o­ratu Pomorskiego, Odd­ział Muzeum zamkowego w Mal­borku– zamek w Sztu­mie, Fun­dacja PiJar z sercem.

Poseł Kaz­imierz Smoliński, Marzena Chrześ­ci­jańska, Woj­ciech Cebula, Dawid Szwedko.

6 marca 2022 r.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne poświę­cone Żołnier­zom Niezłom­nym w Tczewie rozpoczęto o godz. 10.00 Mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła kon­cele­browaną przez ks. dziekana Jaka Spy­chal­skiego. Czy­ta­nia w cza­sie mszy miał kawaler Orderu Piotr Cymanowski, także dary ofi­arne wraz z damą w Orderze Anną Bubką. Pokłon sztan­darów: Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Po uroczys­tej mszy świętej, przy Pan­teonie Katyńskim na tere­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Tczewie odbył się apel pamięci. Przy­byłe del­e­gacje złożyły kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą pomor­dowanych za Ojczyznę w Tczewskim Pan­teonie Katyńskim. W spotka­niu patri­o­ty­cznym poprowad­zonym przez nauczy­ciela Karola Apos­tołow­icza, udział wzięli – Poseł RP Kaz­imierz Smoliński, Starosta Tczewski, p. Mirosław Augustyn oraz Prze­wod­nicząca Rady Powiatu, p. Bar­bara Kamińska, Dyrekcja II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, a także del­e­gacje wojska i sto­warzyszeń. Słowa wspom­nień o ofi­arach Żołnierzy Wyk­lę­tych przy­go­towali uczniowie II LO były też słowa mod­l­itwy za poległych. Po złoże­niu wiązanek kwiatów i zniczy uczest­nicy uroczys­tości przes­zli na metę startu Biegu Tropem Wilczym. Bieg na dys­tan­sie 1963 metrów oraz bieg towarzyszący dla najmłod­szych na dys­tan­sie 196 metrów. Bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta.

Przed biegiem głównym uczest­nicy biegu odśpiewali hymn państ­wowy. Punk­tu­al­nie o godz. 153 uczest­ników biegu w patri­o­ty­cznych w stro­jach wybiegło na trasę. W koń­cowej rywal­iza­cji zajęły trzy pier­wsze miejsca (kat­e­go­ria kobiet i mężczyzn) zostały uhonorowane pucharami, które wręczali: Poseł RP Kaz­imierz Smoliński, Starosta Tczewski Mirosław Augustyn oraz Prze­wod­nicząca Rady Powiat Bar­bara Kamińska. Za udział w biegu każdy uczest­nik otrzy­mał pamiątkowy medal, koszulkę, mate­ri­ały promocyjno-​informacyjne o Żołnierzach Wyk­lę­tych, po biegu na każdego czekały drożdżówki, dar piekarni Meler — kawalera Orderu, OHP — Janusz Więcek– pos­tu­lant do Orderu oraz kawa i herbata, restau­racji Piaskowa — kawaler Orderu. Komenda Powia­towa Policji w Tczewie zabez­pieczyła trasę. Był również patri­o­ty­czny kon­cert chóru „Fisolki” pod dyrekcją pana Mar­iusza Dworakowskiego, który zdopin­gował wszys­t­kich do wspól­nego śpiewu. Prze­o­rat Pomorski wydrukował i roz­dał wszys­tkim chęt­nym spec­jalne śpiewniki patri­o­ty­czne. Przy­go­towaniem i koor­dy­nacją poczęs­tunku i śpiewnikami zajął się Andrzej Zblewski — kawaler w Orderze ŚS.

W imie­niu Kapituły Medalu „Inka-​zachowałam się jak trzeba” wręczyli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława Anna Bubka i Piotr Cymanowski. Medal otrzy­mała 8-​letnia dziew­czynka za empatię i przekazanie dla dzieci z Ukrainy to co miała naj­cen­niejszego oraz panu staroś­cie Mirosła­wowi Augustynowi „za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży”. Wręc­zono również spec­jalne podz­iękowa­nia, m.in. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, Szwadronowi Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie, Powia­towemu Cen­trum Sportu i Rekreacji, chórowi Fisolki. Wspar­cia w orga­ni­za­cję uroczys­tości udzielił Bank Spółdziel­czy w Tczewie. Dzięku­jemy. Aranżacja i przy­go­towanie całości Ste­fana Kukowskiego. Orga­ni­za­torzy uroczys­tości: Prze­o­rat Pomorski Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, Starostwo Powia­towe w Tczewie, bieg orga­ni­zował– Tomasz Tobi­ański — dyrek­tor PCS i R. Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objęli: J.E. Ks. Ryszard Kasyna– biskup Pelpliński, Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, Jarosław Sellin – Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Karol Nawrocki – Prezes IPN, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski.

6 marca 2022 r.

W okre­sie między­wo­jen­nym na tery­to­rium ówczes­nych Niemiec mieszkało pół­tora mil­iona Polaków. Rodło to sym­bol Związku Polaków w Niem­czech. Pow­stał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pier­wszych dwóch liter wyrazu „rodz­ina” i ostat­nich trzech wyrazu „godło”. Znak na czer­wonym tle przed­stawia białe rodło, które sym­bol­izuje bieg Wisły z zaz­nac­zonym na nim Krakowem. 6 marca 2022 roku na wrocławskim Ostrowie Tum­skim odbyły się obchody 84. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. W tym roku przy­padła również 100. rocznica pow­sta­nia Związku Polaków w Niem­czech, dla którego Prawdy Polaków spod Znaku Rodła były ide­ową pod­stawą. Po apelu pod tablicą z Praw­dami Polaków spod Znaku Rodła, która jest przytwierd­zona do ściany koś­cioła pw. św. Marcina, odśpiewano hymn nar­o­dowy, odczy­tano Apel Pamięci, odd­ano salwę hon­orową i złożono kwiaty. W uroczys­tości wzięli udział przed­staw­iciele władz samorzą­dowych i rzą­dowych, par­la­men­tarzyści, wojsko oraz wiele pocztów młodzieżowych. Tadeusz Szczyr­bak, prezes Rodziny Rodła — Wrocław, pod­kreślił, że obchody rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła odby­wają się we Wrocławiu po raz 18. „Uroczys­tości te mają wymiar his­to­ryczny, ale też współczesny, w kon­tekś­cie aktu­al­nego patri­o­tyzmu i tego co dzieje się dziś w Ukrainie” — powiedział Szczyr­bak. Hon­orowym goś­ciem był przed­staw­iciel Orderu — Ste­fan Kukowski, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Autor pro­jek­tów, m.in. Medalu „100 lat Związku Polaków w Niem­czech. Polo­nia sem­per fidelis”. W przemówie­niu pod tablicą Rodła Kukowski zawarł myśl patri­o­ty­czną wywodząc od św. Stanisława do pięć prawd — kat­e­chizmu Związku Polaków, jakże aktu­al­nego w dzisiejszych cza­sach. Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła to: „Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Nar­o­dowi służy! Pol­ska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!”. Mówca na poczesne miejsce dał: ”Wiara Ojców naszych…” Potem złożył wie­niec od całej Kon­fed­er­acji. Mszy św. w Archikat­e­drze wrocławskiej pw. św. Jana Chrz­ci­ciela, prze­wod­niczył J.E. ks. prof. dr hab. Ignacy Dec — Biskup Senior Świd­nicki. Po przepięknej, mocno patri­o­ty­cznej homilii w imie­niu Kapituły Jego Eksce­lencji Biskupowi I. Decowi Ste­fan Kukowski w asyś­cie T. Szczyr­baka wręczył pier­wszy medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Medal został przyjęty z miłym zaskocze­niem i oklaskami wiernych. Takowy medal otrzy­mał też pro­boszcz kat­edry ks. kan. Paweł Cem­brow­icz i pan Tadeusz Szczyr­bak. W auli Papieskiego Wydzi­ału Teo­logicznego obyły się dwa wykłady online: „Spod Znaku Rodła pt. Wielki Jubileusz 100 lat Związku Polaków w Niem­czech 19222022″ — prele­gent Tadeusz Szczyr­bak– Prezesa Rodziny Rodła — Wrocław. Drugi „Przesłanie świętego Stanisława, patrona Pol­ski w czy­nach dzi­ałaczy Rodła” Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Oba wykłady były trans­mi­towane na żywo i nagry­wane przez lokalne stacje TV oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam. Potem był czas na reflek­sje i naw­iązanie współpracy z wieloma dos­to­jnymi gośćmi.

10 kwiet­nia 2022 r.

10 kwiet­nia 2022 r. Młodzież z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP wraz z kadrą z inic­jatywy naszego pos­tu­lanta Janusza Więcka we współpracy z Kon­fed­er­acją Orderu św. Stanisława oraz Fun­dacją dla Tczewa zor­ga­ni­zowała zbiórkę pub­liczną na rzecz ofiar napaści rosyjskiej na Ukrainę pod tczewskimi koś­ciołami. Tego dnia w Koś­ciele rzym­skoka­tolickim przy­pada Niedziela Pal­mowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. W ulicznej kweś­cie udział wzięło ponad 20 wolon­tar­iuszy, którzy nie patrząc na niesprzy­ja­jącą tego dnia pogodę zbier­ali datki od wszys­t­kich ludzi dobrej woli. W sumie udało się uzbierać ogromną kwotę, tj. ponad 10 000 zł , które przez­naczyliśmy na przy­go­towanie wyprawek szkol­nych dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy. To kole­jny dowód na to, że nawet w tych cięż­kich cza­sach wspar­cie bliźniego jed­noczy ludzi, a nawet najm­niejsza pomoc jest cegiełką, która buduje lep­szy świat.

13 kwiet­nia 2022 r.

13 kwiet­nia 2022 r.na uroczys­tości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej zapraszał mieszkańców miasta i powiatu starosta tczewski Mirosław Augustyn. Dzisiejsze obchody rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji ofiar zbrodni katyńskiej. Kon­cele­browaną mszę odprawił ks. Jacek Spy­chal­ski — dziekan tczewski w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła na Suchostrzy­gach. Przy Tczewskim Pan­teonie Katyńskim (jed­nym z najwięk­szych w Polsce) rozpoczęły się uroczys­tości hym­nem Pol­skim. Potem była mod­l­itwa za wszys­t­kich pol­s­kich patri­otów zamor­dowanych w lasach katyńs­kich. Licznie zebrani mieszkańcy, del­e­gacje sto­warzyszeń, orga­ni­za­cji społecznych, służb mundurowych, szkół wysłuchali frag­menty porusza­ją­cych listów ofi­cera pol­skiego wojska, zamor­dowanego przez Ros­jan w Katyniu, pisanych do jego żony. Insc­eniza­cję przy­go­towywali uczniowie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego na którego tere­nie zna­j­duje się Pan­teon. Składa się z gran­i­towego epitafium i słupów sym­bol­izu­ją­cych sowieckie obozy zagłady. Zna­j­duje się na nim również aleja złożona z 20 dębów, które dedykowane są wszys­tkim ofi­arom z terenu Powiatu Tczewskiego.W bardzo emocjon­al­nym tonie Pan Jerzy Wierzbowski — przed­staw­iciel Rodz­ina Katyńska mówił: „Bo nie można zakopać pamięci w dołach. Nie można ! Teraz, w obec­nej wojen­nej sytu­acji na wschodzie nasz krzyk „nie można” musi brzmieć mocno. „Ofi­arom ludobójstwa sowieck­iego z obozów NKWD Ostaszków, Kozielsk, Staro­bielsk i innych miejsc kaźni związanych ze Zbrod­nią Katyńską”. Ten napis wyryty w kamie­niu musi być wyryty w naszych ser­cach, w naszej pamięci. Niech ten Tczewski Pan­teon Katyński, jeden z najwięk­szych w Polsce, będzie ceno­tafem, miejscem czci i pamięci. Katyń to zbrod­nia ludobójstwa, zbrod­nia wojenna, zbrod­nia prze­ci­wko ludzkości, zbrod­nia prze­ci­wko poko­jowi, zbrod­nia komu­nisty­czna. Nie o zem­stę, leczo pamięć wołają ofi­ary! Dęby Pamięci nich rosną i szu­mią mod­l­itwy „Wieczny odpoczynek…”

Dlat­ego proszę, dlat­ego wołam !: pamię­ta­j­cie o tych co za Ojczyznę wolną życie odd­ali, nie zgodzili się na kolab­o­rację z obcym nar­o­dem, nie zrezyg­nowali z pol­skości… Możemy wybaczyć tym zbrod­niar­zom, ale zapom­nieć o tych nie­ludz­kich czy­nach nam nie wolno. Szczegól­nie młodzież będąc spad­ko­biercą trady­cji chrześ­ci­jańskiej, trady­cji patri­o­tyzmu i bohaterstwa Polaków niech niesie w przyszłość naszej Ojczyzny prawdę i pamięć”.

Jerzemu Wierzbowskiemu nadano Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Medal wręczył Starosta Tczewski – Mirosław Augustyn oraz Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — Ste­fan Kukowski. Spec­jalne podz­iękowa­nia za zaan­gażowanie w przy­go­towanie uroczys­tości otrzy­mali z ich rąk II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące, Męski chór Echo i Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia z Tczewa. Podz­iękowa­nia należą się też kawalerom z Prze­o­ratu Pomorskiego: Piotrowi Rezmerowi i Leszkowi Melerowi. Po tym licznie zebrani mieszkańcy złożyli kwiaty i znicze — odd­a­jąc hołd pomor­dowanym. W imie­niu Prze­o­ratu Pomorskiego znicz składał kawaler Andrzej Zblewski i Ste­fan Kukowski. Krótki kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych w wyko­na­niu prawie 100. let­niego Męskiego Chóru Echo zakończył uroczys­tości. Starosta Mirosław Augustyn podz­iękował wszys­tkim zebranym, pocz­tom sztan­darowym, a szczegól­nie orga­ni­za­torowi od lat i spir­i­tus movens uroczys­tości panu Ste­fanowi Kukowskiemu. Potem wszyscy zebrani zostali zaproszeni na kawę i różno­rakie ciasta, naw­iązu­jąc nowe oso­biste kontakty.

30 kwiet­nia 2022 r.

Tłumy piel­grzymów uczest­niczyły w uroczys­toś­ci­ach w Świę­tym Gaju ku czci świętego Woj­ciecha. To miejsce, w którym, jak potwierdzają bada­nia, pier­wszy patron Pol­ski praw­dopodob­nie poniósł męczeńską śmierć w 997 roku. Wierni z diecezji elbląskiej i archi­diecezji gdańskiej do Świętego Gaju zmierzyli pieszo, autokarami i row­erami. W tej niewielkiej wsi w okoli­cach Elbląga zna­j­duje się sank­tu­ar­ium św. Woj­ciecha — mis­jonarza i męczen­nika, pier­wszego patrona Pol­ski i patrona diecezji elbląskiej. Przed­miotem kultu w sank­tu­ar­ium są relik­wie śred­niowiecznego mis­jonarza i biskupa czeskiej Pragi. Wierni prze­chodzą z nim w pro­cesji z koś­cioła w Świę­tym Gaju. Zaszczytem było niesie­nie relik­wiarza z relik­wią św. Woj­ciecha przez kawalerów Świętego Stanisława B.M. (Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Jarosław Bar­toszewski, Ryszard Szwoch). Uroczys­temu prze­marszowi towarzyszyła orkies­tra. Przy ołtarzu polowym uczest­niczyliśmy w uroczys­tej mszy świętej, której prze­wod­niczył biskup elbląski Jacek Jezier­ski, ukazu­jąc życio­rys męczen­nika, a następ­nie prze­wod­nicze­nie mszy objął przy­były z Białorusi J. E. Ks. Biskup Witeb­ski Aleh Butkiewicz. Na mszę polową przy­było nie tylko wiele osób pry­wat­nych, ale także władze powiatu, okolicznych miast i gmin, del­e­gacje Straży Pożarnej, Służby Więzi­en­nej, Policji, Lasów Państ­wowych oraz piesze i rowerowe piel­grzymki młodzieży. Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława wielce przy­czyniła się do przy­go­towa­nia tego miejsca na przyję­cia rzesz piel­grzymów. Do współpracy zapros­zono pen­i­tenc­jar­iuszy z Zakładu Karnego ze Sztumu i Lasy Państ­wowe. Odnowiono wielce staran­nie wszys­tkie stacje Drogi Krzyżowej, uporząd­kowano teren, który po kilku lat­ach prz­erwy zarósł i zdz­iczał. zro­biono nowe sze­rokie met­alowe schody (stare się rozsy­pały). Wykon­awcą i funda­torem był kawaler w Orderze Antoni Fila. On też był w służ­bie ołtarza, jako wielo­letni lek­tor. Naszego pomysłu były też pro­jekty całej wiz­ual­iza­cji, wielkiej scenografii, plakaty (200 sztuk), cer­ty­fikaty udzi­ału w piel­grzymce (500 sztuk), podziękowania-​certyfikaty dobra. Pro­jekty i fun­dacja wydruków Ste­fana Kukowskiego. Dużym zain­tere­sowaniem cieszyły się cer­ty­fikaty udzi­ału w piel­grzymce, pier­wszy raz wydawane, czym sprawnie zajął się kawaler Zdzisław Frątczak. Po mszy świętej, odprowadzil­iśmy relik­wie do koś­cioła. Potem było spotkanie wszys­t­kich współt­worzą­cych uroczys­tości, dar­czyńców. Rozpoczęliśmy od podz­iękowań, wręczanie Cer­ty­fikatów Dobra „Za wielkie zasługi w renowacji Świętego Gaju…”. Wręczeń dokony­wali Biskup Elbląski Jacek Jezier­ski i Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Pier­wszy okolicznoś­ciowy medal „Św. Woj­ciecha” otrzy­mał J.E. Aleh Butkiewicz — Prze­wod­niczący Episkopatu Białorusi, Biskup Diecezji Witeb­skiej. Dal­sze podz­iękowa­nia wraz z medalami otrzy­mali J.E. Jacek Jezier­ski, kus­tosz Sank­tu­ar­ium ks. Piotr Łat­acz, Piotr Stec — Prze­ora Pomorski, wielce zasłużony w renowację Świętego Gaju, kawaler Orderu Antoni Fila. Medale i cer­ty­fikat także otrzy­mali: Starosta Elbląski, wójt Gminy Rych­liki, przed­staw­iciel Zakładu Karnego i Lasów Państ­wowych oraz zaan­gażowany w to zbożne dzieło pan płk. rez Adam Poćwiar­dowski. Wśród dos­to­jnych gości był także pan Zbig­niew Toczek prezes Pol­skiego Związku Katolicko-​Społecznego. Pro­jek­towane przez Ste­fana Kukowskiego medal jest nadawany za szczególne zasługi w krzewie­niu idei Świętego Woj­ciecha. Medal wpisuje się w sze­roką akcję Kon­fed­er­acji Świętego Stanisława „Polo­nia sem­per fife­lis” i stąd logo Orderu. Funda­torem medalu jest Prze­o­rat Pomorski. potem, w cza­sie obiadu była okazja do wielu rozmów o orderze, dzi­ała­ni­ach na rzecz Koś­cioła i Pol­ski. Naw­iązano wiele bilat­er­al­nych kon­tak­tów. Wielka ewan­ge­liza­cja w Świę­tym Gaju rozpoczęta.

7 maja 2022 r.

Wpierw była msza w kapl­icy Królowej Pol­ski. Potem uroczyste spotkanie a okazji 65 urodzin Grig­orija Amnuela fil­mowca, pro­du­centa, poli­tyka. Grig­orij Jest autorem ponad 30 filmów doku­men­tal­nych, lau­re­atem i zdoby­wcą nagród na między­nar­o­dowych fes­ti­walach fil­mowych. Pra­cował w moskiewskiej Dumie Miejskiej oraz w Dumie Państ­wowej Zgro­madzenia Fed­er­al­nego Fed­er­acji Rosyjskiej. Był współza­łoży­cielem między­par­tyjnej grupy Dumy Państ­wowej „Klub Europe­jski”, pełnił funkcję sekre­tarza nauczy­ciela grupy par­la­men­tarnych ds. Współpraca z inter­natem i Beneluksu. Amnuel jest zastępcą dyrek­tora gen­er­al­nego amerykańsko-​sowieckiej Inic­jatywy Kino (ASK), dyrek­torem Euro ASK, założy­cielem i dyrek­torem Klubu Otwartego „Między­nar­o­dowy Dia­log” oraz pro­gramów eduka­cyjnych „Szkoły Zarządza­nia Społecznego i Inic­jatyw Oby­wa­tel­s­kich” dla Młodych w Łotwa, Litwa i Polska.Jest uczest­nikiem pro­gramu telewiz­yjnego i telewiz­yjnego talk w Rosji, Zjed­noc­zone Królestwo, Pol­ska, Niemcy inne kraje. Jest odz­nac­zony Orderem Trzech Gwiazd (Łotwa), Medalem im. Jana Pawła II za zasługi dla archi­diecezji krakowskiej (Pol­ska) oraz medalem „Obrońca Wol­nej Rosji” (Rosja, 1991).Jest inic­ja­torem i funda­torem pom­nika Jana Pawła II w atrium Wszechrosyjskiej Bib­lioteki Lit­er­atury Zagranicznej w samym cen­trum Moskwy. Jest to pier­wszy pom­nik łacińskiego papieża w tysią­clet­niej his­torii chrześ­ci­jaństwa na tery­to­rium Rosji. Jemu to Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski wręczył medal „Pro eccle­sia”, na którym to awer­sie jest św. Jan Paweł II. Drugim takim medalem „Pro eccle­sia” został uhonorowany Krzysztof Witkowski, właś­ci­ciel Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, najwięk­szego zbioru na świecie (22 razy więk­szego niż w Watykanie), inic­ja­tora od lat bardzo wielu dzi­ałań pro katolic­kich i kul­tur­al­nych. Była też okazja uroczys­tego wręczenia cer­ty­fikatu Hon­orowego Członka Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława pod­pisanego też przez ks. Gen. Stanisława Rospondka. Na spotka­niu byli goś­cie z Rosji, Estonii, Litwy z ambasadorem Eduardasem Boriso­vasem na czele. Wielce życ­zliwe i owocne okazały się roz­mowy „przy stole”. Były też kon­certy muzy­czne i prezen­tacje osiąg­nięć.

8 maja 2022 r.

Trady­cyjna pro­cesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczen­nika, głównego patrona Pol­ski wyruszyła z Wawelu na Skałkę. Uroczys­toś­ciom z udzi­ałem Episkopatu Pol­ski prze­wod­niczył abp Jan Romeo Pawłowski, Sekre­tarz ds. Przed­staw­icielstw Papies­kich w Sekre­taria­cie Stanu Stol­icy Apos­tol­skiej. Na Skałce, przy Ołtarzu Trzech Tysią­cleci, rozpoczęła się Msza święta. W sercu, w dobrze uksz­tał­towanym sum­ie­niu człowieka żyje miłość, otrzy­mana w darze od Boga Stwórcy i Odkupiciela i ta miłość prze­jawia się, miedzy innymi, w poczu­ciu sol­i­darności z drugim człowiekiem – mówił abp Jan Romeo Pawłowski w homilii w cza­sie odpus­towych uroczys­tości na Skałce. W cza­sie homilii zauważył, że na przełomie kwiet­nia i maja Koś­ciół w Polsce cele­bruje uroczys­tości ku czci tro­jga swoich patronów – św. Woj­ciecha, Najświęt­szej Maryi Panny – Królowej Pol­ski i św. Stanisława. Kon­fed­er­acja wielce przy­czyniła się do kultu i uroczys­tości w Świę­tym Gaju, poświę­conej św. Woj­ciechowi. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski uzgod­nił, iż dary ołtarza razem składają Prze­o­rat Małopol­ski z prze­o­rem Jack­iem Żyrkowskim oraz Kon­fed­er­acja, w której w del­e­gacji był także Wielki Her­aldyk — Michał Daszczyszak. Był czas na krótką roz­mowę Ste­fana Kukowskiego z o. gen­er­ałem Zakonu Paulinów Arnol­dem Chrap­kowskim i o. Klasz­toru Paulinów na Skałce — Prze­o­rem Mar­iuszem Tabul­skim. Po pro­cesji i mszy św. był spec­jalny kon­cert „Wołanie o pokój” dedykowany Ukrainie. Była też krótka serdeczna roz­mowa i omówie­nie dal­szych dzi­ałań z min­istrem Andrze­jem Adam­czykiem w zakre­sie inic­jatywy Kon­fed­er­acji „Polo­nia sem­per fidelis”. Zro­bil­iśmy wspólne zdję­cie dam i kawalerów, po czym udal­iśmy się na wspólny obiad, który jak wiadomo łączy i jest płaszczyzną porozu­mienia. Była też okazja do wręczenia kaw. Pawłowi Dunikowskiemu „Cer­ty­fikatu dobra” za zasługi w myśl dewizy orderowej „praemiando inci­tat”. Z inic­jatywy i staraniem kaw. Michała Daszczyszaka była wiec­zorem na Skałce druga msza św. w intencji wszys­t­kich dam i kawalerów, za zdrowie, pomyśl­ność i wspól­notę dzi­ałań. Na spec­jalne zaprosze­nie o. prze­ora Mar­iusza Tabul­skiego udal­iśmy się na wiec­zorne długie spotkanie. Była okazja do wręczenia daru (kom­plet alb) i omówienia dal­szych wspól­nych dzi­ałań. Otrzy­mal­iśmy już indy­wid­u­alne zaprosze­nie na uroczys­tości 550 lecia obec­ności Paulinów na Skałce. Cały ser­wis zdję­ciowy, jak zawsze, zawdz­ięczamy pos­tu­lantce do Orderu, red. Urszuli Kukowskiej. Uzgod­nienia z prze­o­rem krakowskim dal­szych dzi­ałań orderowych zakończyły uczcze­nie patrona naszego Orderu. Do następ­nego roku.

21 maja 2022 r.

21 maja 2022 r. Uroczyste obchody 88. rocznicy nada­nia praw miejs­kich miasta Skórcz rozpoczęły się mszą świętą w koś­ciele parafi­al­nym. W cza­sie mszy Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława wręczył kawalerowi Tadeuszowi Wło­dar­czykowi G.C.St.S. I Klasę Orderu ze Złotą Gwiazdą. Wielce zasłużony kawaler jest w Orderze od 8 maja 2009 roku i przez te wszys­tkie lata był inicju­jący, wspier­a­jący i hojny. Dlat­ego Kapituła Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława przyz­nała mu najwyższą klasę. Asys­tował przy wręcza­niu kaw. Jarosław Bar­toszewski. Bur­zliwe oklaski wiernych świad­czyły o aproba­cie naszej decyzji. Rad­owała się też rodz­ina: żona, córka, syn z żoną i dziećmi. Dal­sze uroczys­tości były w Miejskim Ośrodku Kul­tury, gdzie wręczano wyróżnienia „Zasłużony Oby­wa­tel Miasta Skórcz”. Kole­jnym punk­tem uroczys­tej sesji było wręcze­nie medali „Polo­nia Sem­per Fidelis” (Pol­ska Zawsze Wierna), którego dokonał Wielki Mis­trz wraz z Wielkim Radcą Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Medale otrzy­mali: pani Bar­bara Pawłowska, pani Marzena Par­tyka i pan Józef Olszynka. Z rąk Wielkiego Mis­trza „Cer­ty­fikat Dobra” otrzy­mał pan Tadeusz Wło­dar­czyk za wiele lat wielkiej hojności i potężnej wpłaty (wspól­nie ze Ste­fanem Kukowskim) na neogo­ty­cki ołtarz do odbu­dowu­jącego się po pożarze koś­cioła w Kas­parusie. W cza­sie poczęs­tunku był czas na przed­staw­ie­nie dzi­ałal­ności orderowej. Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach zostal­iśmy zaproszeni do rezy­dencji naszego kawalera.

26 maja 2022 r.

Cóż to był za Bieg w 100. lecie pow­sta­nia Rodła! Wspani­ała rywal­iza­cja w pięknych okolicznoś­ci­ach przyrody…i sami zwycięzcy. 130 wspani­ałych medal­istów. Wielkie grat­u­lacje dla wszys­t­kich uczest­ników i ich opiekunów Uśnick­iego Biegu Rodła. Wśród przy­byłych gości byli: wices­tarosta sztum­ski, bur­mistrz Sztumu, bur­mistrz Dzierz­go­nia, wójt Starego Targu, płk. Adam Poćwiar­dowski (wielce zasłużony we współpracy z Orderem) — radny m.i gm. Sztum, Maciej Król– z nadleśnictwa Kwidzyn, Artur Braun– leśniczy w leśnictwie Wilki– gospo­darz miejsca Biegu. Głównym pomysło­dawcą, real­iza­torem, prowadzą­cym i funda­torem 15 tablic PCV z Kat­e­chizmem Rodła był Piotr Stec. Tablice wręczyliśmy goś­ciom i Ośrod­kom, aby zaw­isły w widocznych miejs­cach. Będą przez lata ksz­tał­towały postawy patri­o­ty­czne. Ste­fan Kukowski, (autor całej wiz­ual­iza­cji i funda­tor pucharów) wręczał puchary Ośrod­kom — współor­ga­ni­za­torom Biegu. Pan Zenon Chrześ­ci­jański w uzna­niu zasług dla Ojczyzny, dla chwały i roz­woju pol­skości otrzy­mał z rąk Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Wszyscy uczest­nicy Biegu otrzy­mali medale, a po biegu przy ognisku kiełbaski i napoje. Prowadzący Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława mówił o wartoś­ci­ach patri­o­ty­cznych zawartych w pię­ciu prawach Polaków i o postawach lud­ności ziemi sztum­skiej, szczegól­nie w ramach Rodła, którego 100 rocznicę czcimy na ziemi sztumskiej.

29 maja 2022 r.

W ramach przyję­tych przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława wielu dzi­ałań w Polsce „Polo­nia sem­per fidelis” Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji i Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji. pod­jęli się orga­ni­za­cji 100. lecie Związku Polaków w Niem­czech. Wsparli ich ks.kan. Tomasz Bal­iński, pro­boszcz parafii św. Andrzeja Boboli w Sztu­mie i ambasador Rodła — pan Tadeusz Szczyr­bak. Uroczys­tości rozpoczęły się uroczystą Mszą Święta w intencji Ojczyzny i bohaterów walki o Pol­skość pod prze­wod­nictwem ks. bpa dra Jacka Jezier­skiego — Biskupa Elbląskiego w koś­ciele pw. św. Andrzeja Boboli. W homilii bp Jacek Jezier­ski zaz­naczył, że w 1930 roku do Związku Polaków w Niem­czech należało 45 tys. członków. — Związek prowadził szkoły pol­skie i przed­szkola, wydawał prasę pol­ską, posi­adał własny bank w Berlinie. Reprezen­tował poszkodowanych Polaków przed sądami niemieckimi — wymieniał bp Jezier­ski. Wspom­i­namy dzisiaj z sza­cunkiem tych, którzy pod­jęli wysiłek w obronie pol­skiego języka przed wynaradaw­ian­iem, pod­nieśli stara­nia o utrzy­manie języka pol­skiego w cza­sie nabożeństw katolic­kich, nabożeństwa były spra­wowane po łacinie, ale kaza­nia, pieśni mogły być śpiewane w języku naszego nar­odu – powiedział bp Jacek Jezier­ski. Mszę uświet­nił chór parafi­alny i wojskowa asysta. Po mszy na przykoś­ciel­nym dziedz­ińcu odbyły się dal­sze uroczys­tości. Pier­wszym wspani­ałym prele­gen­tem był prof. dr hab. Grze­gorz Berendt dyrek­tor Muzeum II Wojny, który w erudy­cyjny sposób przed­stawił ruch poloni­jny spod znaku Rodła i dzi­ała­nia poloni­jne na ziemi sztum­skiej. Potem o dzi­ała­ni­ach Rodła i o ich pamięci w różnych miejs­cowoś­ci­ach mówił pan Tadeusz Szczyr­bak — prezes Rodziny Rodła z Wrocławia. Prze­maw­iali także pan Kaz­imierz Smolin­ski — poseł na Sejm RP i Leszek Tabor — bur­mistrz Sztumu. Tablicę na koś­ciele (pro­jektu Ste­fana Kukowskiego i fun­dacji Pio­tra Steca) odsłonili Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji, Alek­sander Jankowski — II Wice­wo­je­w­oda Pomorski oraz pani Krystyna Osińska przed­staw­icielka rodzin, dzi­ałaczy poloni­jnych. Tablicę pamiątkową poświę­cił ksiądz pro­boszcz. Po czym del­e­gacje władz i służb mundurowych złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów.

Pamiątkowe Medale „POLO­NIA sem­per fidelis. 19222022. 100 lat Związku Polaków w Niem­czech” otrzy­mali przed­staw­iciele potomków dzi­ałaczy poloni­jnych: Krystyna Osińska, Ryszard Potowski, Halina Pawel­czak, Fran­ciszek Kwell, Tadeusz Radtke, Kaz­imierz Lemkowski, Ewa Danuta Doma­gal­ska. Medale wręczali Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji (pro­jek­tant medalu) i Piotr Stec, kon­tynu­a­tor dzi­ałań patri­o­ty­cznych na ziemi sztumskiej.

Najważniejsze wyróżnie­nie — Medal „Pro eccle­sia” otrzy­mał Piotr Stec z rąk Wielkiego Mis­trza świa­towej Kon­fed­er­acji — Ste­fana Kukowskiego ”za wielo­letni, szczególny wkład w kul­ty­wowanie pol­skości i wybitny wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego”. Dodatkową wartoś­cią patri­o­ty­czną był Apel Pamięci poświę­cony wartoś­ciom i dzi­ałac­zom Rodła w wyko­na­niu kom­panii hon­orowej z pocztem sztan­darowym Jed­nos­tki Wojskowej 1128 z Mal­borka. Salut w wyko­na­niu żołnierzy zwieńczył to wielkie i uroczyste spotkanie, które zgro­madz­iło wielu mieszkańców Sztumu. Sto­warzysze­nie Szwadron im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich reprezen­tował god­nie Adam Zając. Byli również prawie wszys­tkie władze samorzą­dowe miasta i powiatu sztum­skiego. Medal „Pro Memo­ria” otrzy­mał też prezes Związku Polsko-​Katolickiego za wielo­letni wkład budowa­nia pol­skości. Gospo­darz, ks. kan. Tomasz Bal­iński zaprosił zapros­zonych gości do sali parafi­al­nej na poczęs­tunek, który w znacznym stop­niu był przy­go­towany przez kawalera w Orderze Antoniego Filę. Do logisty­cznej orga­ni­za­cji włączyli się kawalerowie Andrzej Zblewski i Zdzisław Frątczak. Po uroczys­toś­ci­ach przy koś­ciele del­e­gacja Orderu Świętego Stanisława oraz prof. Grze­gorz Berendt — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej złożyli wie­niec biało-​czerwony przy Pom­niku Rodła w Sztu­mie. Także Tadeusz Szczyr­bak złożył hołd tym, którzy poświecili życie dla ojczyzny kładąc wie­niec. Po uroczys­toś­ci­ach w gościn­nych pro­gach kawalera Antoniego i Alicji Filii dokon­al­iśmy pod­sumowa­nia uroczys­tości, omaw­ia­jąc też orderowe plany Kon­fed­er­acji Orderu na przyszłość.

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklam­owane przez naszych przod­ków na Kon­gre­sie Polaków w Berlinie, jako kat­e­chizm nar­o­dowy, „mały deka­log” pol­skości, stały się ogól­nonar­o­dowym dobrem, swoistym depozytem i między­pokole­niowym te­stamentem. To zda­nia wciąż aktu­alne, mądre, uni­w­er­salne, pon­ad­cza­sowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokole­niom Polaków w Polsce i poza jej grani­cami. Kawalerowie w Orderze strzegą tego depozytu, iw wielu wypad­kach kon­tynu­ują te dzi­ała­nia w ramach „Polo­nia sem­per fidelis”.

29 maja 2022 r.

W Gręblinie, miejscu pochodzenia bł. karmelity o. Hilarego Pawła Januszewskiego została odpraw­iona uroczysta msza św. kon­cele­browana pod prze­wod­nictwem ks. bpa pomoc­niczego diecezji pelplińskiej Arka­diusza Okroja. Po mszy świętej ks. Biskup poświę­cił kap­sułę czasu oraz kapliczkę ku czci bło­gosław­ionego o. Hilarego, który oddał swoje młode życie (38 lat), niosąc posługę chorym na tyfus współbra­ciom kapłanom w obozie kon­cen­tra­cyjnym w Dachau na tere­nie Niemiec.

W homilii ks. biskup powiedział: „Każdy z nas tu obec­nych chce dążyć do świę­tości, ale aby to się stało musimy się wpa­try­wać w dobre wzorce. Takim wzorcem jest ten który nas wszys­t­kich tu dzisiaj zgro­madził – bło­gosław­iony Hilary Paweł Januszewski„ W kon­cele­brze udział wziął prow­inc­jał karmelitów Pol­skiej Prow­incji Św. Józefa Zakonu Braci NMP z Góry Karmel ojciec dr Wiesław Strz­elecki z Krakowa, karmelici z Obór, Gdańska i Gorzędzieja oraz pochodzący z Gręblina ks. kan. dr Fran­ciszek Kam­rowski (lat 90), który w dziecińst­wie spotkał się z bło­gosław­ionym. Po mszy Ks. Biskup poświę­cił kap­sułę czasu z Aktem erek­cyjnym i kapliczkę z fig­urą bło­gosław­ionego Hilarego. Niedaleko kapliczki z fig­urą bło­gosław­ionego zna­j­duje się Jego rodzinny dom na którym, z inic­jatywy i fun­dacji Anny i Łukasza Par­tyków, została umieszc­zona gran­i­towa tablica poświę­cona bł. H. Januszewskiemu. Wśród hon­orowych gości był Mirosław Chyła — bur­mistrz Miasta i Gminy Pelplin i Kawalerowie Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława BM (koman­dor Bog­dan Wiśniewski, Łukasz Par­tyka, Ryszard Szwoch, Piotr Cymanowski), którzy w cza­sie mszy nieśli dary ofi­arne. Po poświęce­niu kapliczki Ks. Pro­boszcz zwró­cił się do zgro­mad­zonych: serdecznie dziękuję, mieszkań­com wsi Gręblin, że w dzisiejszym dniu można było dokonać poświęce­nia fig­ury bło­gosław­ionego ojca Hilarego. Dziękuję wszys­tkim, którzy przy­czynili się do pow­sta­nia tego pobożnego dzieła, prowadzili prace budowlane oraz złożyli na ten cel ofi­arę. Podz­iękowa­nia były też kierowane do Wielkiego Mis­trza Ste­fana Kukowskiego za wiz­ual­iza­cje, pro­jekty i kon­sul­tacje doty­czące rzeźby. Za szczególny wkład w upamięt­nie­nie bł. Hilarego Januszewskiego, za dawanie świadectwa prawdzie Kapituła Medalu postanow­iła przyz­nać kilka spec­jal­nie wybitych medali „Bło­gosław­iony Hilary Paweł Januszewski”. Otrzy­mali je: ks. biskup Arka­diusz Okroj, ks. pro­boszcz Woj­ciech Gruba, poprzedni prow­inc­jał karmelitów o. Bog­dan Meger, o. Wiesław Strz­elecki, Anna i Łukasz Par­tyka (pomysło­dawcy i spon­sorzy medalu i tabl­icy gran­i­towej) oraz Ewelina Wicen­bach — świadek w pro­ce­sie beat­y­fika­cyjnym. Medale wręczali kawalerowie Orderu Ś.S. Wielkim wyróżnie­niem było wręcze­nie przez bpa. A.Okroja i Koman­dora B.Wiśniewskiego medalu „Pro Eccle­sia” ks. Pro­boszc­zowi W. Gru­bie oraz Annie i Łukas­zowi Par­tyka. Ta uroczys­tość, to także pod­kreśle­nie, jaką wartość ma wiara i przeko­nanie oraz pobożność chrześ­ci­jańska, że moral­ność i dobroć otwier­ają bramy wszys­t­kich serc. Życie bło­gosław­ionego Hilarego to także„Polonia sem­per fidelis” — Polak zawsze wierny.

29 maja 2022 r.

Z wprowadze­niem relik­wii bł. Ste­fana Wyszyńskiego odbył się tegoroczny Odpust Wniebow­stąpi­enia Pańskiego w Wejherowie. Na ten odpust przy­by­wają głównie piel­grzymi z połud­niowych i środ­kowych Kaszub m.in. z Oliwy, Gdyni, Kar­tuz, stąd nazy­wany jest on „odpustem lądowym”.Przy koś­ciele Trzech Krzyży na Kalwarii Wejherowskiej odpraw­iona została suma odpus­towa pod prze­wod­nictwem abp. Stanisława Gądeck­iego, prze­wod­niczącego Episkopatu Pol­ski. W nabożeńst­wie uczest­niczył również abp Tadeusz Wojda, met­ro­polita gdański, ks. Daniel Nowak, infułat kapit­ulny kapituły kole­giack­iej wejherowskiej oraz władze powiatu.Abp Stanisław Gądecki swoją homilię poświę­cił postaci kar­dy­nała Pry­masa Ste­fana Wyszyńskiego, który jak pod­kreślał wielokrot­nie, był człowiekiem o niespo­tykanej głębi ducha. — Kar­dy­nał Pry­mas – dzięki swo­jej pracy dla Koś­cioła i Ojczyzny — należał niewąt­pli­wie do grona najwybit­niejszych Polaków, a zdaniem wielu, był najwybit­niejszym Pry­masem w his­torii Pol­ski – mówił abp. Stanisław Gądecki. — Pozostało po nim m.in. 67 tomów maszynopisów kazań, odno­towano ok. 11 tys. pub­licznych wys­tąpień. Ojciec Święty Jan Paweł II (z kar­dy­nałem Ste­fanem Wyszyńskim łączyła go głęboka i niezwykła przy­jaźń) pod­sumował życie kar­dy­nała jed­nym zdaniem: Był człowiekiem wol­nym i uczył nas – swoich rodaków – prawdzi­wej wol­ności. Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława reprezen­tował kawaler Hen­ryk Jarosz, który także w czyn wprowadzał zada­nia Roku Kard. Ste­fana Wyszyńskiego real­i­zowanego przez naszą Kon­fed­er­ację Orderu.

3 czer­wca 2022 r.

Jak co roku Pol­skie Sto­warzysze­nie Morskie Gospo­dar­cze im. Euge­niusza Kwiatkowskiego wręczyło swe wyróżnienia Ani­mus et Sem­per Fidelis (Dziel­nemu i Zawsze Wiernemu) za rok 2021. Tym razem lau­re­atami zostali: prezes i dyrek­tor gen­er­alny PKN Orlen Daniel Oba­jtek, wiceprezes PGNiG Obrót Detal­iczny Robert Gut oraz komen­dant wojew­ódzki Policji Państ­wowej, nadin­spek­tor Andrzej Łapiński. Obsz­erne lau­dacje wygłosili prezes PSMG Marek War­daszka i wiceprezes Sła­womir Latos. Uroczys­tość jak co roku prowadził z wielką erudy­cją i swadą redak­tor Piotr Szubar­czyk. Uroczys­tość odbyła się w pięknej auli budynku Politech­niki Gdańskiej w obec­ności wielu gości przy­byłych z całej Pol­ski, wśród nich widzieliśmy min­is­tra Jana Dziedz­iczaka, kilku woje­w­odów, kon­trad­mi­rałów, dyrek­torów i prezesów spółek, insty­tucji i urzędów. Odczy­tano listy pochwalne dla lau­re­atów, między innymi od pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego. Orga­ni­za­torzy zaprosili na uroczys­tość Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława, który wręczył w imie­niu Kapituły Medalu panu preze­sowi Danielowi Oba­jtkowi Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis” z lau­dacją: „Za pracę na rzecz gospo­darki nar­o­dowej i suw­eren­ności ener­gety­cznej Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej. Za dzi­ała­nia patri­o­ty­czne i obronę dobrego imienia Pol­ski w kraju i za granicą”. Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu w krótkim wys­tąpi­e­niu przekazał rys his­to­ryczny i zakres dzi­ałań Orderu i Kon­fed­er­acji. Były także wspólne patri­o­ty­czne śpiewy i krótki kon­cert skrzy­paczki z Ukrainy wraz z pol­skim ako­rdeon­istą. Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach w kulu­arach był czas na roz­mowy o współpracy z preze­sem Danielem Oba­jtkiem i Bartłomiejem Oba­jtkiem (Dyrek­torem Region­al­nym Lasów Państ­wowych), z którym Prze­o­rat Pomorski współpracuje od dłuższego czasu. Sym­pa­ty­czne krótkie roz­mowy były także z panem wicepreze­sem Robertem Gutem oraz z panem min­istrem Janem Dziedz­icza­kiem. Liczymy na obiecaną życ­zli­wość i współpracę.

4 czer­wca 2022 r.

Kole­jny już raz Sto­warzysze­nie Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej z Tczewa, w której głównym ani­ma­torem jest dama w Orderze Św. Stanisława Katarzyna Stu­dena zainicjowała i czyn­nie włączyła się wraz z rodz­iną w sprzedaż losów. Losy, wiz­ual­iza­cję i setki fan­tów przy­go­tował Prze­o­rat Pomorski. Stoisko czynne było na wielkim Pikniku na Górkach 22 maja i 4 czer­wca na Fes­tynie Samorządowo-​Komunalnym, który zgro­madził kilka tysięcy osób z całego miasta. Zebrane kwoty w znacznym stop­niu wzbo­gaciły fun­dusz przez­nac­zony na wyjazd (szczegól­nie mniej zamożnych) dzieci ze Sto­warzyszenia na wakacje.

16 czer­wca 2022 r.

Katol­icy na ulicy – fes­ti­wal radości chrześ­ci­jańskiej w Człu­chowie pod hasłem: #POKÓJNIEŚ­CIE. Kon­certy, ani­macje i wspólna mod­l­itwa to Fes­ti­wal Radości Chrześ­ci­jańskiej „Katol­icy na Ulicy – Człuchów 2022”. Impreza orga­ni­zowana jest już po raz czwarty na człu­chowski Rynku. W tym roku było blisko tysiąc uczest­ników. Tegoroczna edy­cja nabrała charak­teru między­nar­o­dowego: w wydarze­niu uczest­niczyły del­e­gacje z Niemiec, Francji i z umęc­zonej wojną Ukrainy. Wspólna zabawa rozpoczęła się trady­cyjnie polonezem, który prowadził w pier­wszej parze biskup Arka­diusz Okrój. Pięknym akcen­tem było dzie­le­niem się chlebem. Na sce­nie wys­tąpił m.in. 150 – osobowy chór, a także soliści: Alek­san­dra Ole­jnik, Agata Wietrzy­cka i raper Tau. Na wymi­anę doświad­czeń i naw­iązanie kon­tak­tów wybrali się ks. prałat Piotr Wysga — kapelan Prze­o­ratu Pomorskiego i Ste­fan Kukowski. Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława będzie i kon­tynu­a­torem tak pięknej idei.

18 czer­wca 2022 r.

18 czer­wca 2022 r. biskup pelpliński Ryszard Kasyna oraz wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego Jarosław Sellin dokon­ali ofic­jal­nego otwar­cia Barokowego Zespołu Parkowego oraz Galerii Ogrody Cys­ter­skie w Pelplinie. Uroczys­tość odbyła się w obec­nym Ogrodzie Biskupim, który po rewital­iza­cji został udostęp­niony dla wszys­t­kich chęt­nych. W parku tym swe pod­woje otworzyła się kaw­iar­nia „Meler”, naszego wielce dobroczyn­nego kawalera Leszka Mel­era. Była też okazja, aby wręczyć min­istrowi Jarosła­wowi Sell­i­nowi Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Wręczył go Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski za wiele lat współpracy, wspar­cia i patronat nad uroczys­toś­ci­ami orderowymi.

18 czer­wca 2022 r.

Pożeg­nanie ks. Krys­tiana Fed­dka w Człu­chowie w koś­ciele pw. Świętego Jakuba Apos­toła. Ks. Krys­t­ian jest już powołany na stanowisko dyrek­tora Muzeum Diecez­jalne w Pelplinie i dyrek­tora Kociewskiego Cen­trum Kul­tury. Od wielu lat Prze­o­rat Pomorski Orderu Św. Stanisława blisko współpracuje z muzeum. Na uroczys­tej kon­cele­browanej mszy św. wiele ugrupowań i związków na czele ze Sto­warzysze­niem Rodziny Kolp­inga w Człu­chowie po mszy składali podz­iękowa­nia swemu gor­li­wemu opiekunowi.

Finis coro­nat opus — zwieńcze­niem było wręcze­nie przez ks. prałata Pio­tra Wysgę (kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego) i Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego Medalu „Pro eccle­sia” przyz­nanego przez Kapitułę za „za wielo­letni, szczególny wkład w kul­ty­wowanie pol­skości i wybitny wkład w rozwój Koś­cioła Powszech­nego, wiele inic­jatyw i wytr­wałość w ich real­iza­cję”. Odz­nacze­nie to spotkało się ze skrom­nym zażenowaniem księdza i aplauzem zgro­mad­zonych wiernych w kościele.

19 czer­wca 2022 r.

Uli­cami Tczewa przeszedł Marsz Życia. Wszys­t­kich uczest­ników było ok. 500 osób. Spotkanie rozpoczęło się mod­l­itwą koronki do Bożego Miłosierdzia na Placu Hallera. Następ­nie uli­cami Tczewa prześliśmy do koś­cioła Najświęt­szej Maryi Panny Matki Koś­cioła, gdzie uczest­niczyliśmy w ado­racji Najświęt­szego Sakra­mentu. Zespół KoGO Szukasz śpiewał i wprowadzał nas w atmos­ferę skupi­enia i uwiel­bi­enia Pana Boga za życie. Dzięku­jemy serdecznie wszys­tkim, którzy brali udział w Marszu — dzieciom, młodzieży, rodzi­nom, osobom starszym, a także kapłanom. To była piękna man­i­fes­tacja wartości uni­w­er­sal­nej jaką jest życie. Mamy swój wkład w budowanie lep­szego, opartego na wartoś­ci­ach solid­nych świata.Także nasz Prze­o­rat Pomorski miał swój konkretny wkład w orga­ni­za­cję (wiele akcen­tów wiz­ual­iza­cji). Życie jest nieoce­nionym darem, który należy chronić, szczegól­nie życie tych osób, które same nie są w stanie się bronić czyli dzieci poczęte i osoby starsze i niepełnosprawne. I to my jesteśmy ambasado­rami i apos­tołami życia. Prze­cież to od nas zależy jaki świat zostaw­imy kole­jnym pokole­niom, cywiliza­cję śmierci czy cywiliza­cję życia. I my to życie promujemy.

22 czer­wca 2022 r.

W środę, 22 czer­wca przy­padło dokład­nie 550 lat fun­dacji Klasz­toru Paulinów na Skałce przez kanon­ika Jana Dłu­gosza. Ojcowie i Bra­cia paulini przy­byli do Krakowa z klasz­toru na Jas­nej Górze. Mocą dekretu biskupa Jana Rzes­zowskiego, potwierd­zonego przez króla Kaźmierza Jagiel­lończyka, rozpoczęli służbę w sank­tu­ar­ium męczeństwa św. Stanisława ze Szczepanowa. Z łaski Bożej czyniąc ją nieprz­er­wanie, aż do dziś!

Jubileusz to okazja, żeby podz­iękować współbra­ciom, bo obok Jas­nej Góry to jedyne miejsce, którego paulini nigdy nie opuś­cili pomimo różnych burz dziejowych. Wydarzenia jubileuszowe wpisują się w cykl uroczys­tości, spotkań, kon­certów, wys­taw, w które włączają się wojew­ództwo małopol­skie i Miasto Kraków. Główne uroczys­tości rozpoczęła Msza św. dziękczynna pod prze­wod­nictwem Abp. Marka Jędraszewskiego. Wśród hon­orowych zapros­zonych gości byli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława: Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, Przeor Krakowski Michał Daszczyszak oraz kawaler Woj­ciech Kar­wowski, któremu za zasługi wręczyliśmy Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. W cza­sie mszy Wielki Mis­trz w darze wręczył kom­plet obrusów na wymiar ołtarzy w koś­ciele Na Skałce, zaś pozostali (usunęłam wyraz jako) kawalerowie Kon­fed­er­acji Ryc­er­skiego i Szpi­tal­niczego Zakonu Św. Łazarza — wspani­ały ornat. Zaproszeni na agapę mieliśmy okazję podz­iękować za dar niesienia Słowa i kultu Św. Stanisława J.E. Arcy­biskupowi Markowi Jędraszewskiemu — Metropoli­cie Krakowskiemu, N.O. Arnoldowi Chrap­kowskiemu — Gen­er­ałowi Zakonu Paulinów, Ojcom i Bra­ciom z Kon­wentu Paulinów na Skałce w Krakowie (ode­brał medal o. dr Mar­iusz Tabul­ski, przeor klasz­toru na Skałce, rek­tor Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego Zakonu Paulinów), Witoldowi Kozłowskiemu — Marsza­łkowi Wojew­ództwa Małopol­skiego (w imie­niu Marsza­łka medal ode­brała pani Iwona Gibas — Członek Zarządu Wojew­ództwa Małopol­skiego oraz panu Grze­gor­zowi Ciu­sowi – zastępcy prezesa Fun­dacji Szlak Paulinów. W cza­sie spotka­nia były sym­pa­ty­czne kulu­arowe roz­mowy z o. Józe­fem Stanisławem Płatkiem (96-​letnim byłym gen­er­ałem Paulinów) oraz z Krakowskim Bractwem Kurkowym. W piątek 24 czer­wca przed Ołtarzem Trzech Tysią­cleci na dziedz­ińcu klasz­tornym odbył się wielki Jubileuszowy kon­cert: „Te Deum Lau­damus” w wyko­na­niu Solistów, Chóru i Orkiestry Opery Krakowskiej. Na ten kon­cert również otrzy­mal­iśmy zaprosze­nie. Dzięku­jemy Ojcu Prze­orowi Mar­ius­zowi Tabul­skiemu za zaprosze­nie nie tylko na ofic­jalne uroczys­tości, ale także na indy­wid­u­alne spotka­nia przy kawie, w cza­sie których omaw­ial­iśmy dal­szą sym­pa­ty­czną współpracę. Bóg zapłać. Zaś z Kon­fed­er­acją Św. Łazarza omówiliśmy wstępny zarys wspól­nych dzi­ałań, gdyż Kon­fed­er­acje nasze mają wiele wspól­nych dążeń na polu chary­taty­wnym, społecznym i religi­jnym. Wszys­tkie ser­wisy zdję­ciowe (jak zawsze są autorstwa p. redak­tor Urszuli Kukowskiej – dziękujemy).

28 czer­wca 2022 r.

Czesław Dźwigaj pro­fe­sor kilku uczelni w Europie ( absol­went Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie). W dorobku artysty­cznym ma kilka­dziesiąt pom­ników zre­al­i­zowanych na wszys­t­kich kon­ty­nen­tach świata, około 600 medali, ponad 50 spiżowych port, a także szereg całoś­ciowych real­iza­cji wnętrz sakral­nych, polichromii i witraży. Brał udział w setkach wys­taw zbiorowych, miał kilka­dziesiąt wys­taw indy­wid­u­al­nych. Lau­reat wielu nagród, m. in. Złotego Medalu i I miejsca na Bien­nale im. Dan­tego w Rawen­nie oraz Glo­ria Artis 2018, a także licznych konkursów rzeźbiars­kich. Zostal­iśmy zaproszeni przez Pro­fe­sora do swo­jej pra­cowni. Wielce kom­pe­tentna i zasłużona Anna Miga była naszą prze­wod­niczką po pra­cowni i dziełach. Kilku­godzinne spotkanie pokazało wiele wspól­nych cech i dzi­ałań Prof. Dźwigaja i Ste­fana Kukowskiego (oczy­wiś­cie zachowu­jąc pro­por­cje). Po kon­sul­tac­jach z Kapitułą przyz­nano pro­fe­sorowi medal „Polo­nia sem­per fidelis”, upoważ­ni­a­jąc artystę Marcina Koł­panow­icza do wręczenia go w najbliższej dos­to­jnej okazji.

30 czer­wca 2022 roku w Muzeum Archi­diecez­jal­nym w Katow­icach było uroczyste otwar­cie wys­tawy. Była wyśmienita okazja do uhonorowa­nia Pro­fe­sora. Pan Marcin Koł­panow­icz w imie­niu Kapituły Medalu wręczył dos­to­jnemu artyś­cie medal „Polo­nia sem­per fidelis”, co spotkało się z wielką apro­batą zgro­mad­zonych gości.

W cza­sie wernisażu kon­cert dał Józef Skrzek, autor ilus­tracji muzy­cznej do „Kosmogonii”.

Pen­tap­tyk malarski Kos­mogo­nia to nowa wys­tawa malarska Pro­fe­sora, której prapremiera odbyła się w sty­czniu w Pałacu Sztuki w Krakowie. Wys­tawę tworzy wielko­for­ma­towy pen­tap­tyk malarski, uzu­pełniony komen­tarzem słownym. Na spotka­niu był także odczyt wybranych utworów poe­t­y­c­kich Czesława Dźwigaja.

29 czer­wca 2022 r.

Prezes Ste­fan Kukowski wręczył za pracę kawalerom Grze­gor­zowi Płazie i Antoniemu Filii zaległe podz­iękowa­nia (czas pan­demii nie sprzy­jał oso­bistym kon­tak­tom). Wspom­niał o wręcze­niu innym akty­wnym kawalerom podz­iękowań i odznaczeń.

Prezes S.Kukowski podał zasady tworzenia wniosków o pod­niesienia i poprosił o przesyłanie do niego wszel­kich infor­ma­cji o dzi­ałal­ności poszczegól­nych Dam i Kawalerów Przeoratu.

Na prze­wod­niczącego WZCz wybrano jed­no­myśl­nie p. Jarosława Bar­toszewskiego, który prze­jął dal­sze prowadze­nie obrad. Prze­wod­niczący na wstępie zapro­ponował powołanie pro­tokolanta zebra­nia w oso­bie p. Andrzeja Zblewskiego oraz Komisji Uch­wał i Wniosków w składzie: Grze­gorz Płaza, Piotr Stec, Hen­ryk Jarosz. Prezes przed­stawił wynik finan­sowy orga­ni­za­cji za rok 2021. Prezes omówił tez zmi­any w ustawie o rachunkowości, które nas doty­czą, Od tego roku spra­woz­da­nia pod­pisy­wać elek­tron­icznie może tylko jedna osoba, a nie jak doty­chczas cały Zarząd. Konieczne jest jed­nak coroczne pod­pisanie przez każdego członka Zarządu odpowied­niego oświad­czenia. Członkowie Rady pod­pisali odpowied­nie oświad­czenia oraz pod­jęto uch­wałę nr 12022 Prezes przed­stawił obsz­erne spra­woz­danie mery­to­ryczne Zarządu Sto­warzyszenia PPŚS za rok 2021 wraz z pokazaniem Kro­niki Prze­o­ratu, gdzie zawarte są wszys­tkie dzi­ała­nia Prze­o­ratu Pomorskiego, które pla­sują go na pier­wszym miejscu w kraju i Europie wśród wszys­t­kich prze­o­ratów. Spra­woz­danie roczne z dzi­ałal­ności (wraz z fotograficznym potwierdze­niem) Sto­warzyszenia objęło 128 stron. W związku z prośbą Prezesa wkle­janie mate­ri­ałów do kro­niki Sto­warzyszenia pod­jęła się dama Halina Cybul­ska. Omówiono zasady zawoła­nia Orderu Ś.St. od 257 lat „Praemiando inci­tat”. Na wniosek Łukasza Par­tyki przyjęto do Sto­warzyszenia Prze­o­ratu Pomorskiego pos­tu­lanta Tomasza Gajcego z Wojskowego Klubu Sportowego Zbro­jni Dla RP, który już sprawdził się we współpracy z Prze­o­ratem Pomorskim.

Plan dzi­ałal­ności na cały rok:

· Konkurs plastyczno-​literacki „Polo­nia Sem­per Fidelis”

· Otwarte memo­ri­ały strz­eleckie ku pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych we IX i XI w Lublewie

· Wys­tawa ku czci Żołnierzy Wyk­lę­tych – Wejherowo 19.VII.2022

· Wys­tawa Katyń w Wejherowie – odbyła się IV 2022

· Wys­tawa Pry­mas Wyszyński – VIII Wejherowie

· Orszak Trzech Króli I 2023 – Tczew, Starog­ard Gd.

· Odsłonię­cie ołtarza – przekazanie daru dla spalonego koś­cioła w Kas­parusie (XI 2022)

· Współor­ga­ni­za­cja Dnia Pamięci o stra­jku dzieci w szkole w Kas­parusie i na Pomorzu

· Orga­ni­za­cja Biegu Tropem Wilczym – marzec 2023

· Orga­ni­za­cja pamięci „17 września”

· Współor­ga­ni­za­cja Inwest­y­tury nowych pos­tu­lan­tów i pod­niesień w Krakowie

· Orga­ni­za­cja Sym­pozjum w Pelplinie doty­cząca ks. Bolesława Domańskiego – założy­ciela RODŁA

w Niemczech

· Obchody stule­cia śmierci Żelaznego w czerninie (Żołnierz Wyk­lęty) – marzec 2022

· Współor­ga­ni­za­cja piel­grzymek do Świętego Gaju

Wspól­nie zatwierd­zono plan dzi­ałal­ności na cały rok. Prezes zachę­cił członków Sto­warzyszenia do orga­ni­za­cji dal­szych akcji okolicznoś­ciowych i charytatywnych.

16 lipca 2022 r.

W Muzeum Monet i medali Jana Pawła II odbyła się uroczys­tość 10-​lecia dzi­ałal­ności Fun­dacji Wspiera­nia Kul­tury, Sztuki i Trady­cji Rękodzieła Artysty­cznego im. Św. Królowej Jad­wigi z siedz­ibą w Częs­to­chowie. Fun­dacja wraz z wolon­tar­iuszami stworzyli, między innymi, rep­liki obrazów Jana Mate­jki, wyko­nane metodą haftu krzyżykowego: Bitwa pod Grun­wal­dem, Jan Sobieski pod Wied­niem, Zamo­jski pod Byczyną.W cza­sie uroczys­tości Fun­dacja została odz­nac­zona Medalem Polo­nia Sem­per Fidelis. Odz­nacze­nie ode­brał Prezes — Adam Panek. Medal Polo­nia Sem­per Fidelis został przyz­nany przez Kapitułę Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława MB, a wręczył Hon­orowy Członek Kon­fed­er­acji — Krzysztof Witkowski. Uzgod­niono współpracę z Fun­dacją na polu dzi­ałal­ności społecznej.

19 lipca 2022 r.

O godz. 10.00 odsłonię­ciem tabl­icy pamiątkowej poświę­conej funkcjonar­ius­zom Komendy Powia­towej Policji Państ­wowej w Tczewie. Pamiątkowa tablica umieszc­zona została na pier­wszym budynku zaj­mowanym przez przed­wo­jenną Policję w Tczewie. Pow­stała w hołdzie funkcjonar­ius­zom Policji Państ­wowej z Komendy Powia­towej w Tczewie wiezionym w obozie w Ostaszkowie i zamor­dowanym przez sowieckie NKWD, pogrze­banym w dołach śmierci w Twerze w 1940 roku oraz zamor­dowanym przez Niem­ców w lat­ach 19391945. Odsłonię­cia tabl­icy dokon­ali: Komen­dant Główny Policji Państ­wowej gen. insp. dr Jarosław Szym­czyk, Komen­dant Wojew­ódzki Policji w Gdańsku gen. nadinsp. Andrzej Łapiński, dyrek­tor gdańskiego Odd­zi­ału IPN dr Paweł Piotr Warot i Ste­fan Kukowski. Pomysło­dawcą pow­sta­nia tabl­icy i zarysu uroczys­tości był tczewski społecznik p. Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Pier­wsze jego pro­jekty tabl­icy i zarysy całej orga­ni­za­cji uroczys­tości pow­stały już w roku 2016. Pro­jekt sfi­nal­i­zowano dzięki zaan­gażowa­niu Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku. Wie­niec w imie­niu mieszkańców Tczewa i powiatu złożyli: starosta Mirosław Augustyn,prezydent miasta Mirosław Pobłocki i Ste­fan Kukowski, który osobno złożył wie­niec w imie­niu Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława i udzielał wywiadów mediom.

O godz. 11.00 w Koś­ciele pw. Pod­wyższenia Krzyża Św. w Tczewie odpraw­iono Mszę św. w intencji polic­jan­tów. Cele­brował ją ks. Biskup dr Ryszard Kasyna. Pod­czas nabożeństwa zbier­ane były datki z przez­nacze­niem dla podopiecznych Fun­dacji Pomocy Wdowom i Siero­tom Po Poległych Polic­jan­tach. W Mszy św. zgod­nie z cer­e­mo­ni­ałem pol­i­cyjnym udział wzięli pomorscy funkcjonar­iusze z kadrą kierown­iczą na czele.

O godz. 12.00 rozpoczęła akademia na Placu Gen­er­ała Józefa Hallera w Tczewie. Pod­czas apelu na placu kilkudziesię­ciu polic­jan­tów otrzy­mało wyróżnienia w postaci odz­naczeń państ­wowych i resor­towych tj. Złote, Sre­brne i Brą­zowe Medale za Dłu­go­let­nią Służbę oraz Sre­brne i Brą­zowe Odz­naki „Zasłużony Polic­jant” oraz awanse w stop­ni­ach służbowych. Złoty Medal potrzy­mał Marcin Mali­nowski– Komen­dant Powia­towy, który pod­jął pro­jekt S.Kukowskiego i doprowadził do tych uroczystości.

Na uroczys­tość zaproszeni zostali przed­staw­iciele władz samorzą­dowych, współpracu­ją­cych służb oraz insty­tucji. Funkcję gospo­darza cer­e­monii pełnił Komen­dant Wojew­ódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Uroczys­tości towarzyszył pokaz pol­i­cyjnego sprzętu przy­go­towany przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku. Wys­taw­iono także stoisko infor­ma­cyjne Zespołu ds. Doboru Wydzi­ału Kadr i Szkole­nia KWP w Gdańsku, gdzie można było uzyskać wszys­tkie infor­ma­cje doty­czące pro­ce­dury kwal­i­fiku­jącej do służby w Policji. Polic­janci z tego wydzi­ału przeprowadzili także pokaz tech­nik i tak­tyk interwencji.

Po ofic­jal­nych uroczys­toś­ci­ach był raut, w cza­sie którego dziękowano zaan­gażowanym osobom. Przy wręcze­niu Ste­fanowi Kukowskiemu pod­kreślono, iż był on spir­i­tus movens tych wszys­t­kich zdarzeń na ziemi tczewskiej. Panowie gen­er­ałowie policji zadeklarowali dal­szą współpracę z Orderem Świętego Stanisława.

10 sierp­nia 2022 r.

Medal został przyjęty z miłym zaskocze­niem i oklaskami wiernych. Takowy medal otrzy­mał też pro­boszcz kat­edry ks. kan. Paweł Cem­brow­icz i pan Tadeusz Szczyr­bak. W auli Papieskiego Wydzi­ału Teo­logicznego obyły się dwa wykłady online: „Spod Znaku Rodła pt. Wielki Jubileusz 100 lat Związku Polaków w Niem­czech 19222022″ — prele­gent Tadeusz Szczyr­bak– Prezesa Rodziny Rodła — Wrocław. Drugi „Przesłanie świętego Stanisława, patrona Pol­ski w czy­nach dzi­ałaczy Rodła” Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Oba wykłady były trans­mi­towane na żywo i nagry­wane przez lokalne stacje TV oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam. Potem był czas na reflek­sje i naw­iązanie współpracy z wieloma dos­to­jnymi gośćmi.

27 sierp­nia 2022 r.

Klub Jeździecki Turze zor­ga­ni­zował po prz­er­wie trzylet­niej spowodowanej pan­demią zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody na tere­nie sta­jni Goszyn. Celem było także wys­taw­ie­nie swych wierz­chow­ców i oby­cie młodych jeźdźców w stre­su­ją­cych warunk­ach konkurencji. Dopisało w zawodach nadzwyczaj wielu indy­wid­u­al­nych jeźdźców. Były też dar­mowe napoje, kawa, herbata, ciasta, ale też żurek. Włączył się do orga­ni­za­cji wiz­ual­iza­cji Ste­fan Kukowski, mając „swoją” bramkę nr 2. Dopisała też pogoda i niespodziewanie dużo widzów.

10 wrześ­nia 2022 r.

10 wrześ­nia 2022. „ II. Bieg Walki o Pamięć” w Lubi­chowie zakońc­zony. Frek­wencja dopisała w „Biegu Inki” udział wzięło ponad 100 zawod­ników oraz 54 dzieci. Bieg ku pamięci san­i­tar­iuszki 5 Wileńskiej Bry­gady Armii Kra­jowej, Danuty Siedzikówny „Inki”. Bieg wpisy­wał się także w „V Biegowe Grand Prix Kociewia 2022”. Przekazano podz­iękowa­nia dla”: orga­ni­za­torów, spon­sorów, part­nerów, gości m.in. Sebas­tiana Kuchar­czyka — Prawy Starog­ard, Pio­tra Szubar­czyka– Rad­nego Powiatu Starog­a­rdzkiego, Mar­iusza Birosza — Sto­warzysze­nie Bry­gady Inki, Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu św. Stanisława, który współt­worzył zakończe­nie cyklu II Pomorskiego Biegu Pamięci. Wespół z innymi orga­ni­za­torami wręczał zawod­nikom, medale okolicznoś­ciowe nagrody, puchary i przede wszys­tkim Medale INKI „Za akty­wne wspieranie wszelkie inic­jatywy patri­o­ty­czne, his­to­ryczne, eduka­cyjne, które upamięt­ni­ają miejsca mar­ty­rologii XX wieku oraz żołnierzy pol­skiego powo­jen­nego podziemia niepodległoś­ciowego i antyko­mu­nisty­cznego”. Medale otrzy­mali członkowie Sto­warzyszenia „Bry­gada Inki”. Bardzo zasłużony, wielo­letni orga­ni­za­tor dzi­ałań patri­o­ty­cznych Sebas­t­ian Kuchar­czyk otrzy­mał Medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Po uroczys­toś­ci­ach był czas na omówie­nie dal­szych wspól­nych dzi­ałań orga­ni­za­torów i Gminy Lubi­chowo z Kon­fed­er­acją Orderu.

29 wrześ­nia 2022 r.

29 wrześ­nia 2022 r. zostal­iśmy zaproszeni przez Prze­ora i Rek­tora Sem­i­nar­ium o. Mar­iusza Tabul­skiego na uroczys­tości wieńczące 550 lecie przy­by­cia Paulinów i ich nieprz­er­wanej obec­ności na Skałce w Krakowie. Jest to główne sank­tu­ar­ium Św. Stanisława B.M.

Kon­fed­er­ację Orderu reprezen­tował Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Uroczysta Msza św. kon­cele­browana przez kard. Stanisława Dzi­wisza w obec­ności kilkudziesię­ciu kapłanów i zakon­ników. W darze ołtarza przekaza­l­iśmy bogaty mszał. We mszy uczest­niczyło dama i 18 kawalerów, w tym Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk, książę Michaił Szu­bina z Kijowa, Wiesław Żół­towski — przeor z Chicago, Dominik Kozłowski z Prze­o­ratu Wielkopol­skiego. Po mszy zostal­iśmy zaproszeni do refek­tarza zakon­nego na agapę, gdzie była okazja pro­mocji i przekaza­nia książki „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński” wraz z krótkim spra­woz­daniem o dzi­ała­ni­ach Orderu w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Współt­worzący — Ste­fan Kukowski. Książkę przekazy­wali kawalerowie Stanisław Hendryk (inic­ja­tor kon­fer­encji naukowej i pow­sta­nia książki), Michał Daszczyszak (Przeor Krakowski), Krzysztof Zbro­jkiewicz (Przeor Częs­to­chowski) i oczy­wiś­cie Ste­fan Kukowski. Pro­mo­cyjne wydanie otrzy­mali, m. in.: kard. Stanisław Dzi­wisz, rek­tor o. Mar­iusz Tabul­ski, prof. Jan Duda — Prze­wod­niczący Sejmiku Wojew­ództwa Małopol­skiego. Była okazja do miłych wspom­nień z poprzed­nich spotkań z Pro­fe­sorem i żoną prof. Jan­ina Dudą. Kawalerowie pur­purowych płaszczy mieli okazję do rozmów z wieloma dos­to­jnymi gośćmi. Na osob­nej audi­encji u Ojca Prze­ora Ste­fan Kukowski został wyróżniony spec­jal­nym Medalem 550. lecia Paulinów na Skałce (medalem takim został też wyróżniony Prezy­dent Rzeczy­pospo­litej Pol­ski Andrzej Duda). Ustalil­iśmy dal­szą bliską współpracę z ojcami Paulinami.

Spotkanie w Krakowie było także okazją do spotka­nia kawalerów Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława B.M., na którym omówiono wiele istot­nych kwestii: stanu bieżącego, pod­ję­cia decyzji o zmi­anach w Wielkiej Kapit­ule, dookop­towa­niu do Sądu Hon­orowego naszych kawalerów Łukasza Par­tyki i Andrzeja Zblewskiego. Pod­jęto też decyzję o dal­szej ścisłej współpracy i oblig­a­to­ryjnych kon­sul­tac­jach ze świa­towymi koman­do­ri­ami i prze­o­ratami. Obow­iązki te prze­jął na siebie Wielki Mis­trz Walde­mar Wilk, mający trady­cyjne umo­cow­anie prawne w Orderze i wiele doświad­czeń z prze­o­ratami zagranicznymi. Także przekaza­l­iśmy plany więk­szych poczy­nań Prze­o­ratu Pomorskiego jeszcze w roku 2022.

2 października 2022 r.

W pier­wszą niedzielę października 2022 r. w Piaśnickim Sank­tu­ar­ium odbyły się coroczne uroczys­tości patri­o­ty­czno — religi­jne celem uczcze­nie pamięci pomor­dowanych w lat­ach 19391940. W obchodach wzięli udział przed­staw­iciele wielu środowisk społecznych i poli­ty­cznych Pomorza i Kaszub. Uroczys­tej mszy św. z udzi­ałem okolicznych kapłanów prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy Archi­diecezji Gdańskiej bp Wiesław Szla­chetka. Następ­nie odczy­tany został apel poległych. Pod­kreślano jak istotne jest pielęg­nowanie wartości, za które swoje życie odd­ali pomor­dowani w lasach piaśnic­kich — Bóg, Wol­ność i Ojczyzna.
Order Św. Stanisława reprezen­tował na uroczys­tości i wiązankę kwiatów złożył kawaler Hen­ryk Jarosz.

9 października 2022 r.

Kawaler Jarosław Bar­toszewski wraz z małżonką jako drużyna Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS wzięli udział w orga­ni­zowanej przez Związek Pił­sud­czyków RP Okręg Gdański II Ogólnopol­skiej Spar­taki­adzie Strz­eleck­iej Służb Mundurowych pod patronatem Woje­w­ody Pomorskiego. Tegoroczne zma­gania odby­wały się na tere­nie Gdańska, Sopotu i Gdyni, a uczest­nicy musieli pokazać swoje umiejęt­ności strz­eleckie, rozwiązać krzyżówkę patri­o­ty­czną oraz test z zakresu I pomocy przedm­e­dy­cznej, odnaleźć w Sopocie pom­nik Misia Wojtka z armii Andersa i zro­bić z nim selfie, a także ułożyć hasło Spar­taki­ady. Zak­wa­terowanie w Domu Mary­narza w Gdyni umożli­wiło też nocny spacer po plaży połąc­zony ze zbieraniem bursz­tynów. Niedzielne pod­sumowanie (w którym wziął również udział Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji OŚS) objęło nie tylko wręcze­nie pucharów i nagród zwycięskim drużynom (Prze­o­rat Pomorski zajął IV miejsce w krzyżówce patri­o­ty­cznej oraz otrzy­mał wyróżnie­nie w konkur­sie na zdję­cie z Misiem Wojtkiem), ale także wręcze­nie odz­naczeń. Wręc­zono medale Danuty Siedzikówny „Inki” oraz „Polo­nia Sem­per Fidelis” zasłużonym dzi­ałac­zom Związku Pił­sud­czyków RP. Nato­mi­ast Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski oraz kawaler Jarosław Bar­toszewski za zasługi i wspar­cie dla ruchu krwio­daw­stwa i ratowa­nia życia ludzkiego otrzy­mali od przed­staw­icieli Kapituły w Niepokalanowie medale XX rocznicy Ustanowienia Św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego Patronem Hon­orowych Daw­ców Krwi w Polsce.

11 października 2022 r.

W warsza­wskim ogólnopol­skim stu­dio nagran­iowym nagrano roz­mowę redak­tora Pio­tra Szubar­czyka z dzi­ałaczem społecznym Ste­fanem Kukowskim z Tczewa. Roz­mowa doty­czyła odz­naczeń w Polsce, ale szczegól­nie o Orderze Świętego Stanisława. Z załąc­zonego nagra­nia można się dowiedzieć o kawaler­ach i damach dzi­ała­ją­cych w Orderze i losach tej zaszczyt­nej orga­ni­za­cji. Krótki czas nagra­nia nie poz­wolił poruszyć wszys­t­kich aspek­tów dzi­ałań orderowych. Pole­camy wywiad Order św. Stanisława Biskupa Męczen­nika. Ale także udoku­men­towane wzmi­anki o dzi­ałal­ności w Orderze są na www​.sw​-stanis​law​.pl oraz kossbm​.pl

13 października 2022 r.

W miejs­cowości Miłomłyn jest jeden z pom­ników Danuty Siedzikówny — Inki przy którym Piotr Szubar­czyk i Ste­fan Kukowski złożyli znicze pamięci. Pom­nik pow­stał dzięki zaan­gażowa­niu pana majora Dar­iusza Kaz­imier­czyka któremu wręczyliśmy Medal INKI — za bez­in­tere­sowną pracę na rzecz upamięt­nienia dziel­nej san­i­tar­iuszki 5 Wileńskiej Bry­gady AK oraz żołnierzy „wyk­lę­tych”, wal­czą­cych o „Pol­skę wolną i czystą jak łza”.

13 października 2022 r.

W dniu Edukacji Nar­o­dowej, święta nauczy­cieli i wszys­t­kich pra­cown­ików oświaty, Ste­fan Kukowski– Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława wraz z Kawalerem Piotrem Szubar­czykiem złożyli życzenia, przede wszys­tkim sukcesów w życiu oso­bistym i pry­wat­nym, real­iza­cji wszys­t­kich twór­czych planów i zamierzeń oraz nigdy niesłab­nącego zapału i zaan­gażowa­nia w pracę na rzecz młodego pokole­nia, szczegól­nie na polu dzi­ałań patri­o­ty­cznych. Doce­ni­a­jąc wielo­let­nią dzi­ałal­ność pana Bogusława Fijasa — Wójta Gminy Ostróda i pani Ewy Mali­nowskiej — Kierown­ika Refer­atu Oświaty, Kul­tury i Sportu wręczyli Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”. Kapituła Medalu doceniła wielo­let­nią dzi­ałal­ność obu odz­nac­zonych, oblig­u­jąc do dal­szej pracy wychowaw­czej w duchu patri­o­tyzmu w myśl dewizy Orderu „Praemiando incitat”.

21 października 2022 r.

W Zes­pole Przed­szkolno – Szkol­nym w Tyrowie odbyła się uroczys­tość przekaza­nia Relik­wii Św. Jana Pawła II Szkole Pod­sta­wowej im. Jana Pawła II w Tyrowie. W Uroczys­toś­ci­ach uczest­niczyły też władze Tyrowa i Ostródy. Pod­czas kon­cele­browanej Mszy Świętej w Koś­ciele pw. Świętego Woj­ciecha w Tyrowie relik­wię na ręce Dyrek­tor Bożeny Bohdziewicz, przed­staw­icieli Rady Rodz­iców i uczniów przekazał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski, który wspom­niał też o wielkiej wys­tawie pol­s­kich artys­tów „Odblask Tajem­nicy” w roku JP II poświę­conej Ojcu Świętemu. Obchody święta szkoły uświet­niła obec­ność pocztów sztan­darowych ze szkół w Sam­borowie, Brzy­dowie, Idzbarku i Durągu. Na zakończe­nie mszy uczniowie zaprezen­towali pro­gram artysty­czny przy­bliża­jący syl­wetkę patrona szkoły – Jana Pawła II. Relik­wiarz pro­jektu Kukowskiego przed­stawia postać św. Jana Pawła II na skale, do czego naw­iązał ofi­ar­o­dawca cytu­jąc „Budu­j­cie dom na skale, a skałą jest Jezus Chrys­tus”. Bądź­cie wszyscy uczniowie uni­ami Chrys­tusa będąc jak skała. Po uroczys­toś­ci­ach, w cza­sie rautu była możli­wość przekaza­nia infor­ma­cji o dzi­ała­ni­ach w Orderze Św. Stanisława.

27 października 2022 r.

Zakończe­niem mszy świętej w archikat­e­drze warsza­wskiej św. Jana kon­cele­browanej przez kard. Kaz­imierza Nycza wraz z kilkudziesię­cioma bisku­pami była mod­l­itwa o beat­y­fikację w kapl­icy Pry­masa Tysią­cle­cia. Po tych uroczys­toś­ci­ach była okazja do krótkiego spotka­nia z Emi­nencją i wręczenia pub­likacji o dzi­ała­ni­ach Kon­fed­er­acji Orderu w Roku kard. Ste­fana Wyszyńskiego i książki wieńczącą kon­fer­encję naukową „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński”. Z zaskocze­niem i życ­zli­woś­cią przyjął Kar­dy­nał Kaz­imierz Nycz słowa Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Ste­fana Kukowskiego. Było to kole­jne spotkanie z księdzem kar­dy­nałem Nyczem.

Na zaprosze­nie Towarzystwa Pamięci His­to­rycznej „Memo­ria Ressti­tuta” wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski uczest­niczył we Mszy Świętej w Archikat­e­drze św. Jana z okazji 105 rocznicy Intron­iza­cji. Wśród gości zapros­zonych i odz­nac­zonych Medalem Pamięci Rady Regen­cyjnej Królestwa Pol­skiego był m.in. prof. Juliusz A.Chróścicki oraz pro­boszcz parafii archikat­e­dral­nej ks. prałat Bog­dan Bar­tołd. Zwieńcze­niem było wręcze­nie Towarzys­twu Pamięci His­to­rycznej „Memo­ria Resti­tuta” Medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” przyz­nanym przez Kapitułę Medalu całemu Towarzys­twu. Na ręce Prezesa Zarządu Towarzys­twu pana Tomasza Kocenta medal i cer­ty­fikat złożył prze­wod­niczący Kapituły Ste­fan Kukowski. Powołano też Komitet budowy Pom­nika Rady Regen­cyjnej Królestwa Pol­skiego oraz Komitet Hon­orowy Komitetu Budowy Pom­nika, w skład którego wejś­cie zapro­ponowano Wielkiemu Mis­tr­zowi Kon­fed­er­acji Ste­fanowi Kukowskiemu. Zro­biono też doku­men­tację fotograficzną do wyboru miejsca pod tablicę.

29 października 2022 r.

Dnia 29 października 2022 roku w Bib­liotece Diecez­jal­nej im. Jana Bernarda Szlagi odbyło XXII Pelplińskie Spotkanie Dusz­paster­skie pt. Dziedz­ictwo biskupa Jana Bernarda Szlagi odczy­tane na nowo. W jej trak­cie można było się wiele dowiedzieć o postaci bp. Jana Bernarda Szlagi. Prelekcje doty­czyły nie tylko jego dzi­ałal­ności jako Biskupa Pelplińskiego, ale również jak feli­eton­isty w „Piel­grzymie”, prorek­tora na KUL-​u i dzi­ałal­ności naukowej. Po każdej z trzech sesji była czas na pyta­nia do prele­gen­tów. Goś­cie mieli okazję wysłuchać kilku wys­tąpień znaw­ców poszczegól­nych aspek­tów życia bohat­era tejże kon­fer­encji. Jed­nym z prele­gen­tów był Bog­dan Wiśniewski (Koman­dor Pelplińskim z Prze­o­ratu Pomorskiego), który przy­bliżył słuchac­zom Pelplin – miasto biskupa Jana Bernarda Szlagi. Udział wzięli i kawalerowie z Koman­dorii Pelplińskiej OŚS, Ste­fan Kukowski który wypowiadał się o ścisłej współpracy z Bisku­pem Pelplińskim w cza­sie przy­go­towywa­nia miasta na wiz­ytę papieża Jana Pawła II w 1999 roku w Pelplinie. S.Kukowski wykony­wał pro pub­lico całą wiz­ual­iza­cję wiz­yty. Była też możli­wość wręczenia ks. bp. Ryszardowi Kasynie i bp. Arka­dius­zowi Okro­jowi naszego wyda­nia książki „Pry­mas Tysią­cle­cia. Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński”, omaw­ia­jąc też dzi­ałal­ność Kon­fed­er­acji szczegól­nie w Roku Pry­masa Tysiąclecia.

30 października 2022 r.

Po odzyska­niu niepodległości przez Pol­skę w 1918 roku oraz zakońc­zonym niepowodze­niem plebis­cy­cie na Warmii, Mazu­rach i Pow­iślu w 1920 roku (choć w samym Pos­tolinie 83 proc. głosów odd­ano za Pol­ską) Pos­tolin pozostawał sil­nym ośrod­kiem pol­skości na tere­nie ówczes­nych Niemiec. Dzi­ałała tu filia pow­stałego w 1922 roku Związku Polaków w Niem­czech, a w lat­ach 19291939 funkcjonowały z powodze­niem Przed­szkole i Szkoła Pol­ska. 30 października 2022r. w koś­ciele parafi­al­nym w Pos­tolinie odbyły się orga­ni­zowane przez Kon­fed­er­ację Orderu Świętego Stanisława uroczys­tości związane ze 100-​leciem pow­sta­nia Związku Polaków w Niem­czech oraz upamięt­ni­a­jące ist­nie­nie Szkoły Pol­skiej w Pos­tolinie. Wydarze­nie, w duchu Sem­per Fidelis Polo­nia, rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, w trak­cie której Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski, wraz ze Piotrem Ste­cem Wielkim Radcą Kon­fed­er­acji wręczyli pro­boszc­zowi ks. Stanisła­wowi Gadzinie medal „Pro Eccle­sia”. Odz­naczyli też osoby zasłużone dla lokalnej społeczności medalami „Polo­nia Sem­per Fidelis” i „Medalem Inki”. Par­la­men­tarzyści Tadeusz Cymański, Kaz­imierz Smoliński, sen­a­tor Leszek Czarnobaj oraz wice­wo­je­w­oda pomorski Alek­sander Jankowski wręczyli potomkom dzi­ałaczy poloni­jnych medale Rodła. Wielki Mis­trz podz­iękował inic­ja­torowi tego wielkiego wydarzenia Piotrowi Ste­cowi za inic­jatywę, wytr­wałość wkład pracy. Po Mszy Świętej odsłonięto pamiątkową tablicę, przy­go­towaną (proj. S.Kukowski) i ufun­dowaną przez Pio­tra Steca. Pod tablicą licznie przy­byli goś­cie złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze. A po uroczys­tości na wszys­t­kich czekał duży okolicznoś­ciowy tort ze Znakiem Rodła. Obchodom towarzyszyła wys­tawa ikon Zenona Chrześ­ci­jańskiego. Po uroczys­toś­ci­ach dos­to­jni goś­cie zostali zaproszeni przez kawalera w Orderze Antoniego Filę do wielce gościn­nego domu, gdzie omaw­iano dal­sze prace.

31 października 2022 r.

Na X edy­cję Tczewskiego Balu Świę­tych została zapros­zona parafia pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego oraz Zespół Szkół Katolic­kich. Współinic­ja­torem i autorem wiz­erunku był Ste­fan Kukowski. Z placu przy koś­ciele pw. św. Józefa rozśpiewany korowód z relik­wiami przeszedł na plac Hallera. Przez dziesięć lat wydarzyło się wiele dobra. Pojaw­iła się alter­natywa – postaw­ie­nie na świę­tość i radość z nieba. Pod­czas wszys­t­kich edy­cji tysiące osób, a przede wszys­tkim całe rodziny, poprzez zabawę i mod­l­itwy poz­nawało syl­wetki świę­tych. TBŚ to czas rodzinny, pełen radości, mod­l­itwy i śpiewu. Uczest­nicy budzą w sobie myśl, że i oni mogą zostać świę­tymi. Koor­dy­na­torem Tczewskiego Balu Świę­tych był ks. Robert Ratkowski. Mieszkańcy wzięli udział w polonezie, który rozpoczęła św. Jad­wiga – patronka miasta. Poczęs­tunek przy­go­tował Prze­o­rat Pomorski Św. Stanisława wraz z Ośrod­kiem Szkole­nia i Wychowa­nia — OHP (Janusz Więcek– pos­tu­latem w Orderze Św. Stanisława). Dobrodzie­jami byli: Piekar­nia Leszek Meler (z Prze­o­ratu Pomorskiego) i Jacek Zyw­ert (piekar­nia Sam­bor). Gwiazdą X edy­cji była Arka Noego. Zespół dziecięcy, znany w Polsce, który wykonał znane utwory religi­jne. Kapituła medalu przyz­nała zespołowi (za ponad dwadzieś­cia lat służby ludziom i Bogu) medal „Pro Eccle­sia”. Pro­boszcz parafii św. Krzyża ks. Adam Gadom­ski wraz z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Ste­fanem Kukowskim wręczyli medal na ręce pana Roberta Friedricha. W szcz­erych słowach usłyszeliśmy podz­iękowanie za tak wielkie wyróżnie­nie i deklarację dal­szej współpracy. Do następ­nego roku!

10 listopada 2022 r.

Zakończe­nie Roku 100. lecia Zespołu Ksz­tałce­nia i Wychowa­nia w Swarożynie prze­b­ie­gało bardzo uroczyś­cie. Msza święta w koś­ciele w intencji uczniów, nauczy­cieli i dobrodziejów z wielce poucza­jącą, patri­o­ty­czną homilią. Prze­jś­cie do szkoły, gdzie na placu odsłonięto i poświę­cono gran­i­tową tablicę. Potem apel w cza­sie którym najbardziej uroczystym momentem było udeko­rowanie sztan­daru szkoły Medalem „Polo­nia sem­per fidelis”, przyz­nanym przez Kapitułę Medalu, a wręc­zonym przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Ste­fana Kukowskiego wraz z wielce zasłużonym kawalerem Orderu Jarosławem Bar­toszewskim. Deko­racja Medalem, przyk­lęknię­cie i ucałowanie płata sztan­daru, oklaski zgro­mad­zonych uczniów.

Dołąc­zona lau­dacja zaw­ier­ała tekst „W uzna­niu 100. let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie pol­skości”. Po uroczys­toś­ci­ach już na sali wspani­ałe przed­staw­ienia, pan­tomima, chór, insc­eniza­cje w wyko­na­niu uczniów szkoły, ale też i sym­pa­ty­cznych przed­szko­laków. Poważniejszą część miał do przed­staw­ienia red. Piotr Szubar­czyk (pos­tu­lant do Orderu) mówiąc o hym­nie i Józe­fie Wybickim. O godz. 11:11 odśpiewano hymn Państ­wowy. Krótkie grat­u­lacje od posła na Sejm RP Kaz­imierza Smolińskiego (kawalera Orderu), przed­staw­iciela Kura­to­rium Oświaty i Wychowa­nia oraz Tczewskiego Starostwa. Na zakończe­nie prze­wod­niczący komisji konkur­sowej Ste­fan Kukowski odczy­tał wyniki konkursu plas­ty­cznego i lit­er­ack­iego, po czym lau­re­atom wręczył nagrody. Niespodzianką było wręcze­nie panom Piotrowi Szubar­czykowi (całą serię wykładów) i Ste­fanowi Kukowskiemu stat­uetki „Przy­ja­ciel Szkoły”.

11 listopada 2022 r.

W Nar­o­dowe Święto Niepodległości w Mal­borku odbyła się insc­eniza­cja his­to­ryczna, poświę­cona wydarzeniom związanym z odzyskaniem prze Pol­skę niepodległości. Kole­jny już raz w postać Ignacego Jana Paderewskiego wcielił się Piotr Stec — Przeor Pomorski i Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława. To wszys­tko w spec­jal­nie przy­go­towanej scenerii — prezy­dent USA i Paderewski przy­byli przed­wo­jen­nym samo­cho­dem Rolls-​Royce. Marsza­łek zasi­adł wewnątrz słyn­nego samo­chodu CWS T-​1, a także w towarzys­t­wie prezy­denta Stanów Zjed­noc­zonych Thomasa Wodor­owa Wilsona, przy­byłym licznie mieszkań­com i goś­ciom został uroczyś­cie przed­staw­iony ważny dla Polaków „13 punkt Wilsona”, doma­ga­jacy się utworzenia na mocy Trak­tatu Wer­sal­skiego, niepodległego państwa pol­skiego. Niech żyje wolna i niepodległa Pol­ska! Cześć i chwała bohaterom! Insc­eniza­cja ta wpisuje się w ogólnopol­ski pro­jekt Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława B.M. — Polo­nia sem­per fidelis”.

17 listopada 2022 r.

Kon­fer­encja pokazu­jąca życie, twór­c­zość i efekty wielo­let­niej dzi­ałal­ności kapłańskiej i patri­o­ty­cznej ks. dra. Bolesława Domańskiego (absol­wenta pelplińskiego Col­legium Mar­i­anum i Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego) wieńczy dzi­ała­nia Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w ramach całorocznej akcji Polo­nia sem­per fidelis. Refer­aty były nakierowane na młodzież, by znała kapłanów-​patriotów. „Albo Pol­ska będzie katolicka albo nie będzie jej wcale”(Stefan Kard. Wyszyński). Kon­fer­encję rozpoczęto wspól­nym odśpiewaniem „Roty.”

Prowadził Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński Orderu Św. Stanisława przekazu­jąc bło­gosław­ieństwo i przesłanie bpa Ryszarda Kasyny (hon­orowego patrona Kon­fer­encji) oraz grat­u­lacji (także patrona hon­orowego) woje­w­ody pomorskiego Dar­iusza Drelicha. Wykłady rozpoczął dn Krys­t­ian Rink „Pow­stanie i dzi­ałal­ność Związku Polaków w Niem­czech” z Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego. Kawaler w Orderze Ryszard Szwoch przed­stawił „ Ks. Bolesław Domański– życie i dzi­ałal­ność” zaś red. Piotr Szubar­czyk (pos­tu­lant do Orderu) — „Ks. Bolesława Domańskiego wpływ na młode pokole­nie”. Okolicznoś­ciową wys­tawę o ks. B.Domańskim przy­gował ks. prof. dr. hab. Anas­tazy Nadolny. Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu (inic­ja­tor i pomysło­dawca) wręczył współor­ga­ni­za­torom medalu „Polo­nia Sem­per Fidelis” za wielo­let­nie dzi­ała­nia patri­o­ty­czne: Col­legium Mar­i­anum (ode­brał dyr. ks. Wiesław Szuca), Wyższemu Sem­i­nar­ium Duchownemu (na ręce prof. dr. hab. Pio­tra Moskala) oraz Radiu Głos na ręce dyr. ks. dr. Ireneusza Smaglińskiego. Bur­mistrz Pelplina p. Mirosław Chyła podz­iękował za wspani­ałą kon­fer­encję kieru­jąc przesłanie do młodzieży. Na zakończe­nie wszyscy zgro­madzeni ośpiewali wspól­nie „Boże coś Pol­skę”. Po kon­fer­encji orga­ni­za­torzy zostali pod­jęci obi­a­dem w Col­legium Marianum.

19 listopada 2022 r.

Najnowszy całoroczny pro­jekt Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława pod hasłem „Polo­nia Sem­per Fidelis” objęło także stworze­nie wys­tawy malarskiej „Piękna nasza Pol­ska cała”. Tytuł wys­tawy naw­iązuję do opub­likowanej w 1833 roku pop­u­larnej pieśni Win­cen­tego Pola, wych­wala­jącej pol­ski kra­jo­braz, oby­czaj, kul­turę i trady­cję. I taki właśnie jest cel tej wys­tawy – orga­ni­za­torowi chodz­iło o to, by pokazać pię­kno naszej Ojczyzny wyrażone za pomocą farby i pęd­zla, kun­sztu i wrażli­wości pol­s­kich artystów-​malarzy, którym bliskie są ideały przod­ków, rodz­imy pejzaż i miłość Ojczyzny. Do udzi­ału w wys­tawie zaproszeni zostali wybitni współcześni artyści, reprezen­tu­jący sze­rokie spek­trum styl­isty­czne. Są tu rasowi pejza­żyści – malarze real­iści, real­izmu fan­tasty­cznego, którzy wymowę swych dzieł wzbo­ga­cają niepow­tarzal­nym kodem kul­tur­owym wyrosłym z pol­skiej sztuki i lit­er­atury — unika­towym połącze­niem hon­oru, katol­i­cyzmu, fan­tazji i umiłowa­nia wol­ności. Są też przed­staw­iciele nurtu abstrak­cyjnego, wpisu­jący swoje dzieła w sze­roki kon­tekst sztuki nar­o­dowej. Najlep­szym miejscem dla wyek­sponowa­nia tej niezwykłej wys­tawy, był kom­pleks zamkowy Wrochem w Tarnow­icach Starych, których właś­ci­cielem jest kawaler w Orderze Rajner Smolorz. Na swój koszt goś­cił czołówkę pol­s­kich malarzy i współor­ga­ni­za­torów Pro splen­dor Patriae. Artyści, którzy dla chwały Ojczyzny dostar­czyli swoje dzieła to: Bąk Karol, Chomiczewski Stanisław, Forme­jster Weronika, Jagiel­ski Wacław, Jańczuk Michał, Kacz­marowska – Hamil­ton Bar­bara, Klimek Krzysztof, Koł­panow­icz Marcin, Kukowski Jarosław, Kukowska Ewa, Lewandowski Janusz, Maślankiewicz Agata, Maślankiewicz Jacek, Mil­iński Dar­iusz, Minge Ewa, Pałucha Jacek, Pielucha Daniel, Starzecki Piotr, Stolorz Józef, Szyda Danuta, Wiśniewski Krzysztof, Żywiecki Alek­sander. Wernisaż był w zamkowej sali wys­ta­wowej wśród urząd­zonego his­to­rycznie wnętrza, zamier­zonej „przy­pad­kowości”, co stwarzało wspani­ałą atmos­ferę sztuki współczes­nej umo­cow­anej w „his­torii Pol­ski”. Pow­itał wszys­t­kich pan na zamku — Rajner Smolorz. Krótkiego wprowadzenia w dzi­ała­nia Orderu Świętego Stanisława dokonał Wielki Mis­trz Orderu Walde­mar Wilk. Każdemu artyś­cie pomysło­dawca ogólnopol­skiej akcji Polo­nia sem­per fidelis i całej idei tego wernisażu Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu) w towarzys­t­wie Walde­mara Wilka wręczał medale „Polo­nia Sem­per Fidelis (swo­jego pro­jektu i fun­dacji). Wręcza­jąc medal także orga­ni­za­torowi wernisażu kawalerowi Rajnerowi Smolor­zowi dodał, iż jest w Orderze dewiza naczelna „praemiando inci­tat” — „nagradza­jąc zachę­cać” do dal­szej pracy w myśl idei: pol­skość to nor­mal­ność, to obow­iązek, to honor. Naw­iązał również do wys­tawy malarzy i Kon­fer­encji Naukowej w tym miejscu w Roku Kar­dy­nała Wyszyńskiego i poprosił Krzysztofa Zbro­jkiewicza — Prze­ora Prze­o­ratu Staropol­skiego z Częs­to­chowy o wręcze­nie książki „Pry­mas Tysią­cle­cia Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyński” zac­nemu Gospo­dar­zowi. Ste­fan Kukowski uzgod­nił ze znaną w świecie pro­jek­tan­tką mody Ewą Minge inne dzi­ała­nia społeczne także poza grani­cami Pol­ski w przyszłym roku. Wśród wielu dos­to­jnych gości byli marszandzi, kolekcjon­erzy, lokalni samorzą­dowcy. Wo części ofic­jal­nej dwaj artyści i gitarzyści M. Koł­panow­icz i P. Starzecki zachę­cili do wspól­nego śpiewu pieśni patri­o­ty­cznych gra­jąc na gitarach. Po wspól­nych roz­mowach przy szam­panie można było usłyszeć słowa uzna­nia wśród gości, a w imie­niu artys­tów Marcin Koł­panow­icz przy­bliżył idee różnorod­ności i kierunków w sztuce stosowanej przez artys­tów bazu­ją­cych na umiłowa­niu Ojczyzny. Po długich roz­mowach o sztuce, malarst­wie, ideach współczes­nego świata i potrze­bach ugru­towa­niu his­torii Pol­ski w sztuce zakończył się wernisaż, który potrwa do połowy grud­nia. Potem była uczta przy­go­towana przez pana Rajn­era Smolorza dla artys­tów i zapros­zonych gości. Kam­er­alne dyskursy i plany na rok następny prze­b­ie­gały w bardzo przy­ja­ciel­skiej atmosferze.

19 listopada 2022 r.

Pier­wszą część uroczys­tości, w koś­ciele pw. Świętej Trójcy w Kościerzynie, rozpoczęła Msza Święta w Intencji Ojczyzny. Potem w Będo­minie pod­czas uroczys­tości odsłonię­cia popier­sia Fry­deryka Augusta I (autorstwa p. prof. Mar­iusza Białeck­iego) w Muzeum Hymnu Nar­o­dowego Jarosław Bar­toszewski — sekre­tarz Rady Kon­sty­tucyjnej Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława wręczył na ręce Kura­tora Muzeum Prze­mysława Reya oraz Pani Kus­tosz Mał­gorzaty Gańskiej Medal „Polo­nia Sem­per Fidelis”, przyz­nany przez Kapitułę Medalu. Przed­staw­iciele Towarzystwa „Memo­ria Resti­tuta” przy­bliżyli życio­rys Księ­cia Warsza­wskiego, który był też II Wielkim Mis­trzem Orderu Św. Stanisława w początkach wieku XIX. Poucza­jąca była prelekcja w sali kon­fer­en­cyjnej Tomasza Kocenta Prezesa Zarządu Głównego. Kon­fed­er­acja Orderu od dłuższego czasu współpracuje z Towarzys­t­wem Pamięci His­to­rycznej „Memo­ria Resti­tuta”, której Zarząd Główny odz­naczył Sre­brnym Medalem Ste­fana Kukowskiego. Odz­nacze­nie to zostało przyjęte jako doce­nie­nie wielu lat dzi­ałal­ności patri­o­ty­cznej całego Prze­o­ratu Pomorskiego.

19 listopada 2022 r.

W dniu 19.11.2022 r. odbył się Memo­riał Strz­elecki pamięci I Bry­gady Legionów Pol­s­kich w 104. Rocznicę Odzyska­nia Niepodległości przez Pol­skę. Jed­nym z głównych orga­ni­za­torów był Tomasz Gajcy — pos­tu­lant do Orderu w Prze­o­ra­cie Pomorskim. Wspier­ali go kawalerowie Łukasz Par­tyka i Ste­fan Kukowski (pro­jekty graficzne). Na strzel­nicy CZAPLA w Lublewie odbył się Memo­riał Strz­elecki zre­al­i­zowany wraz ze Sto­warzysze­niem Arse­nał Byd­goszcz, licznie przy­byłymi przy­jaciółmi, zapros­zonymi sym­pa­tykami strz­electwa oraz szczegól­nymi gośćmi, którymi byli przed­staw­iciele, miłośnicy, sym­pa­tycy, strzelcy i przy­ja­ciele ze Sto­warzyszenia Żołnierzy i Sym­pa­tyków Niebies­kich Beretów oraz żołnierze 7 Pomorskiej Bry­gady Obrony Tery­to­ri­al­nej z 72. Batal­ionu Lekkiej Piechoty z Kościerzyny. Nasz reprezen­tant Łukasz Par­tyka w konkurencji strz­eleck­iej na cel­ność i skupi­e­nie zajął pier­wsze miejsce. Tego dnia warunki pogodowe były już typowo zimowe, jed­nak nie prz­er­az­iło to nikogo. Roz­grzać się można było przy wyśmien­itej wojskowej grochówce z prawdzi­wej kuchni polowej! Pro splen­dor patriae !

26 listopada 2022 r.

Dnia 26.11.2022 r. od godziny 10.00 w Cen­trum Historyczno-​Edukacyjnym „Dworek we Frący” miał= miejsce XIV Międzyg­minny Konkurs Poezji i Pieśni Patri­o­ty­cznej. Wydarze­nie, które od lat gro­madzi dziesiątki młodych uczest­ników, którzy recy­tacją i śpiewem chwalą pię­kno, trady­cje i his­torię Rzeczy­pospo­litej, Ziemi sercu najbliższej…Najmłodsi uczest­nicy liczyli sobie 3 lata, a potem kat­e­gorie pozwala­jące stanąć rocznikom starszym, szkołom pod­sta­wowym, śred­nim, dorosłym. Dzięki patronatom upominki otrzy­mują tutaj zawsze wszyscy, a najlepsi wspani­ałe nagrody. Patronatami XIV edy­cji konkursu byli: Muzeum II Wojny Świa­towej, Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku i odział w Byd­goszczy, Kon­fed­er­acja Orderu Św. Stanisława BM oraz Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława M i B (wykon­awca pro­jek­tów graficznych XIV edy­cji), a także Wójt Gminy Smę­towo Graniczne Pani Anita Galant, która z dumą oprowadz­iła gości po izbie trady­cji gro­madzącą wiele arte­fak­tów świad­czą­cych o walce o pol­skość mieszkańców tych ziem. Andrzej Zblewski na his­to­rycznych doku­men­tach zna­j­dował nazwiska swoich krewnych. Pod­czas uroczys­tości Medalem Polo­nia Sem­pler Fidelis odz­nac­zona została Szkoła Pod­sta­wowa im. Dzieci Potulic w Kamionce. Odz­nacze­nie to w uza­sad­nie­niu odnosi się do „wielo­let­nich zasług i wkładu w pielęg­nowanie his­torii i trady­cji nar­o­dowych oraz propagowanie kul­tury pol­skiej”. Medal wręc­zony na ręce dyrek­tor szkoły Reginy Kotłowskiej jest dla nauczy­cieli i placówki wielkim wyróżnie­niem i zobow­iązaniem do dal­szej pracy w ksz­tał­towa­niu postaw patri­o­ty­cznych dzieci i młodzieży. Pon­adto Medalem im. Danuty Siedzikówny „Inki” uhonorowani zostali wielo­letni orga­ni­za­torzy konkursu i ani­ma­torzy wydarzeń kul­tur­al­nych pro­mu­ją­cych his­torię i trady­cje regionu na are­nie Pomorza przez pryz­mat dziejów Ojczyzny, dyrek­tor szkoły pani Regina Kotłowska i dyrek­tor GOK­SiRu pan Bartłomiej Kozłowski. Medale wręczali w imie­niu Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława w asyś­cie Andrzeja Zblewskiego, którzy pod­kreślili, iż w myśl dewizy Orderu Św. Stanisława „Praemiando inci­tat” zachę­cili młodzież i nagrod­zonych do dal­szej pracy, zgod­nie z grawerunk­iem na medalu — pro splen­dor patriae. Cały wielki konkurs dla setek dzieci i młodzieży wpisuje się w ogólnopol­ski pro­jekt Kon­fed­er­acji ”Polo­nia sem­per Fidelis”.

4 grud­nia 2022 r.

90. lecie urodzin i wielki zjazd rodzinny (prawie 40 osób) był okazją do uhonorowa­nia ks. dr. kan. Fran­ciszka Kam­rowskiego Medalem „Pro eccle­sia” — „Z wyrazami głębok­iego sza­cunku drogi życiowej i dusz­paster­skiej misji pełnionej z miłoś­cią i ofi­arnoś­cią przez dos­to­jnego Księdza. Proszę przyjąć wraz z wyrazami sza­cunku najserdeczniejsze życzenia wielu Bożych łask, zdrowia i wszelkiej pomyśl­ności.” Medal wręczył w asyś­cie ks. dr. Woj­ciecha Gruby — kus­tosza sank­tu­ar­ium Bł. Hilarego Pawła Januszewskiego i kawalera Łukasza Par­tyki — współinic­ja­tora pow­sta­nia tego sank­tu­ar­ium, funda­tora tabl­icy i medalu Ste­fan Kukowski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Po tym nastąpiło wręcze­nie drugiego medalu okolicznoś­ciowego „ Bł. Hilarego Pawła Januszewskiego” za szczególny wkład w upamięt­nie­nie bł. Hilarego Januszewskiego, który swoje życie złożył jako świadectwo wiary, niosąc pomoc współwięźniom w KL Dachau, za dawanie świadectwa prawdzie. Dos­to­jny Jubi­lat jako 8. latek spo­tykał bło­gosław­ionego Zakon­nika, zamieszku­jąc w Gręblinie, roz­maw­iał z nim i zapamię­tał jego dobroć i charyzmę. Ksiądz Jubi­lat zach­wycał swą dociek­liwą pamię­cią i nadal pięknym głosem. Plu­ri­mos annos zakończyło wzrusza­jącą część ofic­jalną. Po gorą­cych brawach zostali goś­cie pod­jęci obfi­tym obiadem.

6 grud­nia 2022 r.

Kole­jna wielka akcja chary­taty­wna naszego kawalera z Poz­na­nia. Opra­cował utwór Jerzego Har­alda j”Jest taki jeden skarb” na 4-​glosowy chór mieszany wyko­nany pod­czas Kon­certu Chary­taty­wnego w Akademii Muzy­cznej w Katow­icach, który odbył się 27 listopada 2022 roku.

Dochód został przez­nac­zony na finan­sowanie psy­choter­apii dla sied­miorga dzieci doświad­c­zonej prze­mocą z Placówki Opiekuńczo-​Wychowawczej w Katowicach-​Bogucicach. Orga­ni­za­torem tej akcji był Lions Club Katow­ice Barbórka.Za tak wielki wkład był spec­jal­nie hon­orowym goś­ciem. Brawo !

12 grud­nia 2022 r.

12 grud­nia odbyło się w Pelplinie doroczne spotkanie przedświąteczne z bisku­pem diecez­jal­nym Ryszar­dem Kasyną środowiska pomorskiego; przed­staw­icieli par­la­mentu, samorządów, służb mundurowych, wielu insty­tucji, orga­ni­za­cji. Order Św. Stanisława reprezen­tował Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji i Bog­dan Wiśniewski — Koman­dor Pelpliński, który złożył dar — wspani­ały ornat (włas­nym sumptem) ks. biskupowi. Rozpoczął je kon­cert kolęd w bazylice kat­e­dral­nej. W refek­tarzu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego życzenia w imie­niu zebranych złożył gospo­dar­zowi miejsca starosta Tczewski Mirosław Augustyn. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna w wygłos­zonym przemówie­niu między innymi podz­iękował za wielo­raką współpracę insty­tucji świec­kich z Koś­ciołem katolickim na tere­nie diecezji, wymieni­a­jąc też Prze­o­rat Pomorski Orderu Ś.S.. Wśród kilkuset gości obecni byli między innymi woje­w­oda pomorskim Dar­iusz Drelich oraz marsza­łek wojew­ództwa pomorskiego Mieczysław Struk.

14 grud­nia 2022 r.

W środę, 14 grud­nia odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe śp. ks. prałata Stanisława Cie­niewicza (zmarł w wieku 82 lat), wielo­let­niego pro­boszcza i budown­iczego koś­cioła pod wezwaniem NMP Matki Koś­cioła w Tczewie. Liturgii Mszy Świętej prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Mod­l­itwie ostat­niego pożeg­na­nia w koś­ciele prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy archi­diecezji gdańskiej Wiesław Szla­chetka, nato­mi­ast pro­cesji żałob­nej na cmen­tarz i mod­l­itwie przy gro­bie biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okrój. Rodz­ina, przed­staw­iciele samorządów, duchowieństwo, tłumy parafian i del­e­gacje z różnych zakątków Pomorza uczest­niczyły w ostat­niej drodze ks. Stanisława Cie­niewicza. Budown­iczy świą­tyni pw. NMP Matki Koś­cioła spoczął na cmen­tarzu komu­nal­nym w Tczewie, według życzenia obok pom­nika Nien­ar­o­d­zonych. Swego kapłana pożeg­nało ponad 150 księży z różnych stron Pol­ski. W świą­tyni prze­maw­iali tylko pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski, ks. Hen­ryk Biet­zke, Ste­fan Kukowski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława (https://​youtu​.be/​I​C​g​y​u​X​-​V​H​6​g, od 2.23), Krzysztof Dośla — prze­wod­niczący regionu gdańskiego NSZZ Sol­i­darność i prezy­dent Tczewa, Mirosław Pobłocki. Zmarły Kapłan otrzy­mał tytuł prałata hon­orowego papieskiego oraz kanon­ika Kapituły Kat­e­dral­nej Pelplińskiej. Za wielo­let­nie krzewie­nie ideałów „Sol­i­darności” władze Tczewa nadały mu w 1990 r. tytuł hon­orowego oby­wa­tela miasta. Za wybitne zasługi w dzi­ałal­ności społecznej i dusz­paster­skiej, został uhonorowany Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski. W Tczewie znany jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, z którą miał świetny kon­takt. Był również budown­iczym koś­cioła na Suchostrzy­gach. Po mszy del­e­gacja Prze­o­ratu, Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski złożyli wie­niec (fun­dacji Anny Bubka i Halina Cybul­skiej) z białych kwiatów na gro­bie zasłużonego Kapłana. Na stypie była okazja do wspom­nień o zmarłym, jego kole­gach, ale też o dzi­ałal­ności kawalerów i dam na rzecz Koś­cioła. była też okazja do omówienia Orszaku Trzech Króli, który wyruszy także właśnie z koś­cioła NMP na Suchostrzy­gach. W środę, 14 grud­nia odbyły się uroczys­tości pogrze­bowe śp. ks. prałata Stanisława Cie­niewicza (zmarł w wieku 82 lat), wielo­let­niego pro­boszcza i budown­iczego koś­cioła pod wezwaniem NMP Matki Koś­cioła w Tczewie. Liturgii Mszy Świętej prze­wod­niczył biskup pelpliński Ryszard Kasyna. Mod­l­itwie ostat­niego pożeg­na­nia w koś­ciele prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy archi­diecezji gdańskiej Wiesław Szla­chetka, nato­mi­ast pro­cesji żałob­nej na cmen­tarz i mod­l­itwie przy gro­bie biskup pomoc­niczy diecezji pelplińskiej Arka­diusz Okrój. Rodz­ina, przed­staw­iciele samorządów, duchowieństwo, tłumy parafian i del­e­gacje z różnych zakątków Pomorza uczest­niczyły w ostat­niej drodze ks. Stanisława Cie­niewicza. Budown­iczy świą­tyni pw. NMP Matki Koś­cioła spoczął na cmen­tarzu komu­nal­nym w Tczewie, według życzenia obok pom­nika Nien­ar­o­d­zonych. Swego kapłana pożeg­nało ponad 150 księży z różnych stron Pol­ski. W świą­tyni prze­maw­iali tylko pro­boszcz Jacek Spy­chal­ski, ks. Hen­ryk Biet­zke, Ste­fan Kukowski Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława (https://​youtu​.be/​I​C​g​y​u​X​-​V​H​6​g, od 2.23), Krzysztof Dośla — prze­wod­niczący regionu gdańskiego NSZZ Sol­i­darność i prezy­dent Tczewa, Mirosław Pobłocki. Zmarły Kapłan otrzy­mał tytuł prałata hon­orowego papieskiego oraz kanon­ika Kapituły Kat­e­dral­nej Pelplińskiej. Za wielo­let­nie krzewie­nie ideałów „Sol­i­darności” władze Tczewa nadały mu w 1990 r. tytuł hon­orowego oby­wa­tela miasta. Za wybitne zasługi w dzi­ałal­ności społecznej i dusz­paster­skiej, został uhonorowany Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodzenia Pol­ski. W Tczewie znany jako wychowawca wielu pokoleń młodzieży, z którą miał świetny kon­takt. Był również budown­iczym koś­cioła na Suchostrzy­gach. Po mszy del­e­gacja Prze­o­ratu, Ste­fan Kukowski i Andrzej Zblewski złożyli wie­niec (fun­dacji Anny Bubka i Halina Cybul­skiej) z białych kwiatów na gro­bie zasłużonego Kapłana. Na stypie była okazja do wspom­nień o zmarłym, jego kole­gach, ale też o dzi­ałal­ności kawalerów i dam na rzecz Koś­cioła. była też okazja do omówienia Orszaku Trzech Króli, który wyruszy także właśnie z koś­cioła NMP na Suchostrzygach.

14 grud­nia 2022 r.

Spotkanie opłatkowe Prze­o­ratu Pomorskiego w składzie: ks. prał. Piotr Wysga, ks. prał. Józef Pick (kapelani w Orderze), Jarosław Bar­toszewski, Anna Bubka, Halina Cybul­ska, Antoni Fila, Zdzisław Frątczak, Ste­fan Kukowski, Witold Sos­nowski, Piotr Stec, Bog­dan Wiśniewski, Andrzej Zblewski. Część miała poważne powody uspraw­iedli­wia­jące nieobec­ność. Ste­fan Kukowski (Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji) pow­itał zebranych dzięku­jąc za akty­wność społeczną. Była też okazja do wręczenia medalu „Pro Eccle­sia” ks. prał. Piotrowi Wys­dze za wiele lat akty­wnej pracy w ramach Orderu Św. Stanisława. Ks. Wielki Prałat Józef Pick pobło­gosławił opłatki i obec­nych, po czym złożyliśmy sobie życzenia łamiąc się „białym chlebem życia”. Pięknie i obfi­cie przy­go­towana Wig­ilia przez naszego kawalera Pio­tra Rezmera (właś­ci­ciela restau­racji) dodała blasku spotka­niu. Potem był czas na omówie­nie dal­szych naszych dzi­ałań, głownie Orszaku Trzech Króli, który już po raz 10. orga­nizu­jemy dla kilku tysięcy mieszkańców, w tym poczęs­tunek kawą ciastem, kiełbasą z grilla.