lip­iec

3 lipca 2020 r.

W cza­sie trwa­jącej jeszcze pan­demii ruszyliśmy z wys­tawą „Odblask Tajem­nicy”, eksponu­jąc uroczyste otwar­cie wys­tawy w Tczewie w salach wys­ta­wowych Fab­ryki Sztuk, jako głównego orga­ni­za­tora na ziemi tczewskiej. Wys­tawa będzie na żywo eksponowana, przestrze­ga­jąc warunki epi­demiczne. Zaś spra­woz­danie z otwar­cia będzie w przestrzeni społecznej, stąd kamery tcz​.pl oraz TV Tetka. Na otwar­ciu byli ks. dr prałat Ireneusz Smagliński — rzecznik pra­sowy JE biskupa Pelplińskiego, poseł na Sejm RP Kacper Płażyński, wices­tarosta tczewski Andrzej Flisik, prze­wod­niczący Rady Powiatu Marek Mod­rze­jew­ski. Rozpoczę­cie sprawnie i pro­fesjon­al­nie prowadz­iła pani Mał­gorzata Kruk. Najwięk­sze zain­tere­sowanie mediów miał kura­tor wys­tawy tczewianin Jarosław Kukowski, również wys­taw­ia­jący malarz, o europe­jskiej renomie. Każdy z mów­ców pod­kreślał konieczność takiej wys­tawy, jej wysoki poziom, różnorod­ność inter­pre­tacji bib­li­jnego przesła­nia — szczegól­nie w roku JPII. Główny orga­ni­za­tor pod­kreślił, iż inic­ja­torami byli malarze Marcin Koł­panow­icz i Jarek Kukowski, zaś real­iza­torem wszys­t­kich ekspozy­cji jest Prze­o­rat Pomorski Świętego Stanisława. Ste­fan Kukowski Kan­clerz Kapituły „Medalu Roku Świętego Jana Pawła” wręczył te wyróżnienia Fab­ryce Sztuk w Tczewie (za orga­ni­za­cję tczewskiej edy­cji) oraz panu Andrze­jowi Poniewskiemu (za chary­taty­wne, sprawne szerze­nie kultu i idei Św. Jana Pawła II poprzez TV). Pięknie wydane albumy, kalen­darze i płyty z utworem „O cud” (w cza­sie wys­tawy w tle eksponowany był ten utwór) zostały wręc­zone wszys­tkim, którzy mieli możli­wość otwierać tę wys­tawę. Mece­nasem wys­tawy jest firma Orlen, part­nerem firma Tau­ron. Więcej kamer niż ludzi, za to tysiące odt­worzeń. Pod­sumowanie otwar­cia, jak i omówie­nie dal­szej współpracy dokon­al­iśmy w kam­er­al­nym, wąskim gronie też mając na uwadze warunki.

5 lipca 2020 r.

Ks. Kanon­ikowi dr. Bartłomiejowi Starkowi, sekre­tar­zowi Kance­larii arcy­biskupa Met­ro­pol­ity Gdańskiego, medal „100. Lecia Odzyska­nia Niepodległości” w imie­niu Kapituły Medalu wręczył kan­clerz Ste­fan Kukowski w towarzys­t­wie panów Krzysztofa Kurta i Huberta Grze­gor­czyka. Obaj panowie wygłosili wspani­ałą lau­dację, a zgro­madzeni wierni na sumie w koś­ciele Chrys­tusa Króla nagrodzili swego pro­boszcza gorą­cymi oklaskami. Dodatkową radoś­cią był chrzest nowego członka Koś­cioła Powszech­nego z imie­niem Stanisław, któremu przekaza­l­iśmy bło­gosław­ieństwo w imię św. Stanisława — bądź prawy, dzielny i wierny. Po mszy, na ple­bani, była okazja do przed­staw­ienia dzi­ałań Prze­o­ratu Pomorskiego: Wys­tawy Odblask Tajem­nicy, ogólnopol­skiego konkursu plas­ty­cznego dla dzieci i młodzieży oraz planowanej na rok przyszły wielkiej ogólnopol­skiej akcji chrześcijańsko-​patriotycznej „Święty Gaj”. Order Świętego Stanisława ma nowych przy­jaciół do dal­szych dzi­ałań społecznych.

12 lipca 2020 r.

Tygod­niowa wiz­yta w Paryżu zaowocow­ała naw­iązaniem kon­tak­tów oso­bistych w celu orga­ni­za­cji wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” z okazji Roku Św. Jana Pawła II, zobaczenia stanu zaawan­sowa­nia otwar­cia dwóch galerii „Quan­tum” w której będzie wys­tawa papieska. Duże zain­tere­sowanie jest także tworze­niem prze­o­ratu Orderu Świętego Stanisława w Paryżu. Kon­takt do rozmów wstęp­nych to: Parafia Pol­ska p.w. Wniebowz­ię­cia NMP, 263 bis, rue Saint Hon­ore, 75001 Paris, tel. 01 55 35 32 25 (ks. Bro­nisław), ks. pro­boszcz Jarosław Koch, 46 Avenue du Gros Peu­plier, 93600 Aulnay sous Bois, tel.0609112929. Omówiono wstępne warunki pow­sta­nia paryskiego prze­o­ratu, zakresu dzi­ała­nia, pomocy i współpracy.

Z osób świec­kich wielkie nadzieje pokładamy w pos­tu­lan­cie, panu Radosławie Romanku — znaczącej postać na paryskiej ziemi. Wielki Kan­clerz Ste­fan Kukowski przekazał już dane o dzi­ałal­ności orderowej i warunków wys­tawy papieskiej. Szczęść nam Boże.

17 lipca 2020 r.

Kar­dy­nał Zenon Gro­c­holewski nie żyje. Był bliskim współpra­cownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Fran­ciszka. W sobotę 25 lipca o godz. Po wielu lat­ach pełnej poświęce­nia służby Bogu i ludziom w Polsce i na świecie odszedł do Domu Ojca. Módlmy się, by Pan przyjął go do grona zbaw­ionych i obdarzył poko­jem. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Damy i kawalerowie Orderu Świętego Stanisława składają hołd Wielkiemu Kapłanowi i kon­do­lencje na ręce met­ro­pol­ity poznańskiego.