AD 2013

1 czer­wca 2014 r.

1 czer­wca to dla naszych miluśińs­kich jeden z najważniejszych dni w roku. Sto­warzysze­nie Samorządne Pow­iśle ze Sztumu, którego preze­sem jest kawaler Orderu Świętego Stanisława — Piotr Stec, przy­go­towało z tej okazji dla najmłod­szych miłą niespodziankę. Dzieci zapros­zone zostały do Koś­ciółka w Rynku na spec­jalne czy­tanie bajek, a zaprosze­nie do przed­staw­ienia włas­nych inter­pre­tacji wier­szy i bajek Brzechwy, Jachow­icza, Konop­nick­iej, Kra­sick­iego i Tuwima przyjęło wiele znanych i ciekawych osób różnych zawodów, zain­tere­sowań, a cza­sami przekonań, ale z wspólną pasją do dzieci. Wszyscy, zanim rozpoczęli czy­tanie, składali naszym pociechom serdeczne i szczere życzenia, a byli to: Leszek Czrnobaj - sen­a­tor RP, Mar­iusz Żół­towski - radny powiatu sztum­skiego, ordy­na­tor chirurgii sztum­skiego szpi­tala, Andrzelina Kastelli-​Smolińska — ped­a­gog i przed­siębiorca, mjr Kaz­imierz Rymer - z-​ca dyrek­tora Zakładu Karnego w Sztu­mie, Irena Szmiłyk - radna powiatu sztum­skiego, st. asp. Piotr Skonieczny - Komenda Policji w Sztu­mie, Jan Kikut - dzi­ałacz społeczny, Adam Kaszub­ski — radny miejski, Mar­iusz Krause — nauczy­ciel i ped­a­gog, Piotr Stec - kawaler Orderu Świętego Stanisława, Arka­diusz Dzikowski — Wielki Mis­trz Bractwa Ryc­erzy Ziemi Sztum­skiej, Elż­bi­eta Domańska — dyrek­tor Szkoły Podstawowej.

Dla wszys­t­kich czy­ta­ją­cych wys­tęp przed tak liczną bardzo wyma­ga­jącą pub­licznoś­cią był dużym wyzwaniem. Na każde dziecko, oprócz bajek i wier­szy, czekały pyszne lody z Firmy „Iglo­tex” (Tadeusza Wło­dar­czyka) podarowane przez Pomorski Prze­o­rat. Milusińscy otrzy­mali również okolicznoś­ciowe zakładki do książek oraz balony. To kole­jna już impreza orga­ni­zowana przez naszego kawalera, adresowana do dzieci i młodzieży powiatu sztumskiego.