AD 2009

15 wrzś­nia 2013 r.

Zuboże­nie społeczeństwa, niewielka pro­fi­lak­tyka prozdrowotna i chęć niek­tórych przy­chodni aby dać coś Tczewianom jest przy­czyną pomysłu pow­sta­nia takiego fes­tynu. Wszys­tkim mieszkań­com Tczewa, Prze­o­rat Pomorski zor­ga­ni­zował po raz trzeci — na tere­nie parku i w budynku Cen­trum Kul­tury i Sztuki — Wielki Fes­tyn pod nazwą „Zad­baj o zdrowie”. Patronat objął prezy­dent miasta Tczewa — p. Mirosław Pobłocki.

Na zor­ga­ni­zowanym fes­tynie były bezpłatne bada­nia medy­czne oraz porady, czyli bad­nia poziomu ciśnienia tęt­niczego krwi, poziomu cukru, pomi­aru wagi i obliczanie wskaźnika masy ciała BMI, EKG i spirometrii wraz z poradą lekarza. Porad udzielał lekarz internista i pedi­atra. Były także gry i zabawy dla dzieci oraz konkursy plas­ty­czne — wszys­tko z nagro­dami. Ośrodek Wczes­nej Inter­wencji udostęp­niał pokazy i ćwiczenia w udziela­niu pier­wszej pomocy. Można było uzyskać kon­sul­tacje dyplo­mowanej położnej środowiskowej oraz infor­ma­cje doty­czące szczepień prze­ci­wko rakowi szyjki macicy. Cen­trum Pro­mocji Zdrowia — reha­bil­i­tacja medy­czna MAR-​MED — udzieliło wiele porad i zabiegów. Z dużym zaan­gażowaniem udział wzięły firmy: Przy­chod­nia „Medyk”, Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie, Szpi­tale Tczewskie oraz Przy­chod­nia „Med­ical”. Mieszkań­com Tczewa porad udzielały także: sklep medy­czny „Urica”, firma Col­way, „Zdrowe Stopy”, „Avon Cos­met­ics Pol­ska”, „Euromedic diag­nos­tcs”, „Lab­o­ra­to­rium Medy­czne Bruss” i Fun­dacja Wielo­pro­filowego Uspraw­ni­a­nia „Od Nowa”.

Jak zawsze były sekcje prewencji policji, straży miejskiej i straży pożarnej, gro­madząc zain­tere­sowane wśród grup dzieci i młodzieży. Za najsz­er­szą ofertę dar­mowych usług i porad medy­cznych firma „Medyk” otrzy­mała spec­jalny dyplom wręc­zony przez pomysło­dawcę Fes­tynu — Ste­fana Kukowskiego, a nagrodę wręczał funda­tor nasz pos­tu­lant — Zenon Żynda. W cza­sie Wielkiego Fes­tynu przez trzy godziny trwał kon­cert dla licznie przy­byłej pub­liczności w wyko­na­niu zespołów i chórów. Całość pro­fesjon­al­nie prowadzili kawaler Włodz­imierz Mroczkowski. Każdy zespół, prowadzący stoisko medy­czne, otrzy­mał od orga­ni­za­torów: ciasto od kawalera Leszka Mel­era, kawę od Pio­tra Rezmera oraz 1000 lodów fun­dowanych przez kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka, roz­dawanych było przez wolon­tar­iuszy z OHP Tczew. Przy­go­towanie i obsługa stoisk to zasługa damy Haliny Cybul­skiej, a pomoc w orga­ni­za­cji to kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Kaz­imierz Smoliński i pos­tu­lant Zyg­munt Żynda. Wspar­cie mate­ri­alne, należało do kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Całość logisty­czna jak zawsze była zasługą kawalera Włodz­imierza Mroczkowskiego. Ducha radości wniósł nasz kapelan Ks. Piotr Wysga. Sza­cować należy, iż także w tym roku ponad 2800 osób brało udział w pikniku zdrowot­nym i wielu z nich sko­rzys­tało z dar­mowych porad i usług.