AD 2019

20 kwiet­nia 2011 r.

Kawaler Kaz­imierz Smoliński przekazał dwóm rodzi­nom Kurków z Jaźwisk k. Gniewu ponad 50 kg różnego rodzaju darów żywności. Zaś Leszek Meler zaopa­trzył obie rodziny Kurków w dużą ilość ciast świątecznych. Dzieci otrzy­mały także zabawki. Rodziny te ucier­pi­ały wiele w cza­sie ostat­niej powodzi.