sty­czeń

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016. Orszak Trzech Króli przeszedł uli­cami Tczewa po raz trzeci z inic­jatywy kawalerów i dam Orderu Świętego Stanisława z prze­o­rem Ste­fanem Kukowskim — orga­ni­za­torem całości na czele. Tczewian ponad cztery tysiące /​mimo wielkiego mrozu/​wyruszyło za Gwiazdą Betle­jem­ską i Trzema Królami z bar­wnymi orsza­kami, by pokłonić się Dzieciątku Jezus pod hasłem: „Nade wszys­tko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Prze­bacze­nie. Na miejscu spotka­nia kon­cer­tował już chór „Pasion­ata” i śpiewał Mar­iusz Dworakowski, tworząc świąteczny nas­trój oczeki­wa­nia. Orszak pier­wszy orga­ni­zowany przez Zespół Szkół Katolic­kich ruszył na czele z Pier­wszym Królem Mel­chiorem (ks. Piotr Pruski) za nim konno jechała Święta Jad­wiga — patronka miasta Tczew w asyś­cie pięknie ubranych trzech dam i kawalera jadą­cych na staran­nie przy­go­towanych rumakach. Dalej ks. biskup Wiesław Śmigel,ks.(przywitany przez ks.prałata Pio­tra Wysgę), dziekan Krzysztof Stolt­mann i Ste­fan Kukowski — przeor pomorski OŚS. Za nimi tłum ludzi rados­nych, śpiewa­ją­cych ze śpiewnikami orsza­kowmi i cer­ty­fikatami prze­by­cia trasy królewskiej. Drugie ramię orszaku przy­go­towane przez Fab­rykę Sztuk wyruszyło z cesarzem Kacprem Wielkim (Zdzisław Bergiel) za którym konno podążały trzy dwórki, ozdoby całego tego orszaku. W orszaku uczest­niczył prezy­dent miasta Mirosław Pobłocki, wicem­i­nis­ter Kaz­imierz Smoliński (nasz kawaler OŚS) i Alicja Gajew­ska, dyrek­tor Fab­ryki Sztuk. Najradośniejszy orszak dzięki orkiestrze Tor­nado i chórowi Nie­boskłonni. Trzeci orszak wyruszył z cesarzem Bal­tazarem Pier­wszym — Andrze­jem Zblewskim, naszym kawalerem z Prze­o­ratu Pomorskiego. Ryc­erz prawdziwy z chorąg­wią bojową (Eligiusz Micha­lak) oraz trzy dwórki, wszyscy na koni­ach, stanow­ili główny dwór cesarski. Dalej Szwadron Reprezen­ta­cyjny 18 Pułku Ułanów Pomors­kich z chorąg­wiami orsza­kowymi. Przed nimi kroczył starosta Tadeusz Dzwonkowski. Trzeci orszak orga­ni­zowany przez klub Gazety Pol­skiej rozśpiewany dzięki Towarzys­twu Kul­tur­al­nemu „Brama” dotarł do Nowonar­o­d­zonego. Ani­ma­tor ks. Krys­t­ian Fed­dek odczy­tał słowa Ewan­gelii, po czym orędzie wygłosił ks. Biskup Wiesław Śmigiel, naw­iązu­jąc do roku miłosierdzia, do pol­s­kich trady­cji. Podz­iękował orga­ni­za­torom za trud i zapał z jakim zor­ga­ni­zowano ten orszak, doce­ni­a­jąc przyjś­cie tylu wiernych w tak zimową aurę. Pomysło­dawca, Wielki Kan­clerz OŚS podz­iękował współor­ga­ni­za­torom, dar­czyń­com, księżom za zaan­gażowanie w orga­ni­za­cję tego dzieła. Glo­ria in excel­sis Deo.

Na wszys­t­kich gości czekało już 360 litrów gorącej kawy i herbaty, ponad dwa tysiące por­cji ciast, wiele kilo­gramów cukierków. Więc uczest­nicy orszaku mogli roz­grzać się w ten mroźny czas. Kole­jki także ustaw­iły się po pieczę­cie królewskie na cer­ty­fikat­ach potwierdza­ją­cych prze­by­cie tras orsza­kowych. Także wydano sto dużych cer­ty­fikatów imi­en­nych (pod­pisanych oso­biś­cie przez czterech patronów) dla rodzin, które prze­brane prze­byli trasę orszaku. Wspólne kolędy, zdję­cia z trzema królami, zdję­cia z rumakami i bajecznie kolorowymi jeźdź­cami zakończyły uroczys­tości. Do roku przyszłego !

Dzięku­jemy zaan­gażowanym damom Annie Bubka i Halinie Cybul­skiej, kawalerom Piotrowi Rezmerowi, Leszkowi Melerowi za przy­go­towanie poczęs­tunku „świętej rodziny”. Pomógł w orga­ni­za­cji i dostar­cza­niu pro­duk­tów kawaler Witold Sosnowski.

Zenon Żynda był przy­datny w cza­sie trwa­nia orszaku. Wspar­cia finan­sowego udzielił kawaler Zbig­niew Ciecholewski.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 w uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego już po raz drugi przeszedł uli­cami Pelplina Orszak Trzech Króli. Trzy grupy, zielona, niebieska i czer­wona, które gwiaźdz­iś­cie ruszyły z terenu miasta spotkały się przy Urzędzie Miasta i Gminy. Stąd po przy­wi­ta­niu gości Orszak podążył do bazy­liki kat­e­dral­nej. Wśród obec­nych w świątecznym pochodzie byli: biskup pelpliński Ryszard Kasyna (patron Orszaku), woje­w­oda pomorski Dar­iusz Drelich, wicem­i­nistrowie: Kaz­imierz Smoliński i Jarosław Sellin i orga­ni­za­tor Bur­mistrz Patryk Dem­ski. Wśród gości dostrzec było można Prze­ora Pomorskiego Orderu Świętego Stanisława, patrona tego orszaku. Każdy uczest­nik otrzy­mał cer­ty­fikat udzi­ału z trzema pieczę­ci­ami królewskimi. Współor­ga­ni­za­torem i nar­ra­torem całego orszaku był Koman­dor Pelpliński OŚS Bog­dan Wiśniewski, jed­nym z trzech króli był kawaler Leszk Meler (jako król Jan Sobieski), naczel­nym skrybą był kawaler Ryszard Rogaczewski w stroju J.Guttenberga. W kat­e­drze królowie złożyli Bożemu Dziecię­ciu swoje dary, po czym brali udział we mszy Świętej dla uczest­ników, po której można było otrzy­mać imi­enne cer­ty­fikaty prze­jś­cia Trasy Królewskiej oraz posilić się ciastem, kawą, herbatą.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 roku Orszak Trzech Króli w Starog­a­rdzie Gdańskim pow­stał z inic­jatywy i przy wielkim zaan­gażowa­niu ks. dr.prałata Józefa Picka, kapelana Prze­o­ratu Pomorskiego po raz drugi. Około 5000 uczest­ników, mimo dużego mrozu, prze­masze­rowało w bar­wnym i rados­nym orszaku. Orszak wyruszył od koś­cioła Miłosierdzia z parkingu Moto Jack na Zblewskiej i od poczty przy ul Hallera. Na starog­a­rdzkim rynku Królów zatrzymy­wał Herod, ale oni i tak wytr­wale pos­zli za gwiazdą do sta­jenki przy koś­ciele św. Woj­ciecha. Udział wziął ks. Biskup Diecez­jalny Ryszard Kasyna, Wło­darze Miasta, Gminy i Powiatu oraz rzesze wiernych. Zain­tere­sowanie wzbudzali królowie na wspani­ałych bryczkach, grupa rekon­struk­cyjna Ułanów Pomors­kich na koni­ach, orkies­tra gra­jąca kolędy. Z Koman­dorii Starog­a­rdzkiej do orga­ni­za­cji włączyła się też dama Jan­ina Lubawska. Po udziale w orszaku można było posłuchać w koś­ciele kon­certu kolęd.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 roku Orszak Trzech Króli przeszedł uli­cami Sztumu z koś­cioła św. Andrzeja Boboli ‚aż na plac Wol­ności. Wśród uczest­ników można było spotkać zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych. Tak jak w ubiegłym roku, nie zabrakło też zwierząt. Kawalerowie naszego Prze­o­ratu Pomorskiego Antoni Fila i Piotr Stec włączyli się w orga­ni­za­cję przy­go­towu­jąc pierogi (od kawalera Tadeusza Wło­dar­czyka) i barszcz na gorąco, grze­jąc na trzech tabore­tach gazowych. Przy mroźnej pogodzie byli wręcz oble­gani przez uczest­ników orszaku. W drodze do żłóbka dołączył także Andrzej Dem­biński. Brawo dla kawalerów!

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016. W uroczys­tość Objaw­ienia Pańskiego, 6 sty­cz­nia 2016 r., w Parafii Matki Bożej Nieusta­jącej Pomocy w Turzu zor­ga­ni­zowano po raz pier­wszy w his­torii parafii Orszak Trzech Króli. Był to pier­wszy i jedyny Orszak odby­wa­jący się w tym roku na tere­nie Gminy Tczew. Akcja ma charak­ter religi­jny i daje możli­wość rozwi­ja­nia chrześ­ci­jańskiej trady­cji rados­nego świę­towa­nia oraz jed­noczenia lokalnej społeczności. W Turzu Orszak Trzech Króli poprzedz­iła Msza Św. odpraw­iona w przez ks. Mirosława Prze­chowskiego. Po Mszy Św. bar­wny korowód, około 400 osób, wyruszył w drogę ze śpiewem kolęd przy dźwiękach bęb­nów. Śpiew był przepla­tany rados­nymi okrzykami na cześć wędru­ją­cych monar­chów, naw­iązu­ją­cymi do ogólnopol­skiego hasła Orszaku: „Nade wszys­tko miłosierdzie. Miłość. Pokój. Prze­bacze­nie”. Orszak poprowadził Ksiądz Pro­boszcz w otocze­niu kolęd­ników z gwiazdą i flagami orsza­kowymi. W postaci ewan­gelicznych Mędr­ców wcielili się zacni parafi­anie: Grze­gorz Płaza (zasłużony kawaler Orderu ŚS), Michał Dey oraz Tomasz Resmerowski. Królom towarzyszyły świty złożone z członków OSP, z myśli­wych, z dzieci i młodzieży Koła Misyjnego, z rodzin naszych parafian oraz gości. Atry­butem wszys­t­kich były korony roz­dawane po Mszy Św. i spec­jalne śpiewniki z kolę­dami. Orszak dotarł do Sta­jenki przy­go­towanej w amfiteatrze nad jeziorem, gdzie odbyły się insc­eniza­cje. Wszyscy śpiewali kolędy, częs­towali się kawą i ciastem. Do orga­ni­za­cji wielce przy­czynili się pomysło­dawcy, kawalerowie naszego Prze­o­ratu Grze­gorz Płaza i Arka­diusz Kiem­czyński. Patronatem objął i wszelkiej pomocy udzielał przeor Ste­fan Kukowski.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 2016 w Orszaku Trzech Króli uli­cami Łeby, od koś­cioła św. Jakuba do sta­jenki betle­jem­skiej przy koś­ciele Wniebowz­ię­cia NMP uczest­niczyło kilka­set osób. Byli trzej królowie na rączych rumakach, poczty sztan­darowe i weseli uczest­nicy orszaku. Dzięku­jemy inic­ja­torowi ks. dziekanowi Zenonowi Myszk za bar­wną inic­jatywę religi­jną inte­gra­cyjną. Damy Halina Klińska i Krystyna Puszcz włączyły się w orga­ni­za­cję, ale i też uczest­niczyły w płaszczach orderowych w orszaku. Przeszły całą trasę i pokłoniły się Dzieciątku.

6 sty­cz­nia 2016 r.

6 sty­cz­nia 20016 r. Mszą świętą cele­browaną przez ks. Infułata Stanisława Grunta z inic­jatywy kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego w parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczen­nika w Sub­kowach odbył się orszak Trzech Króli. Królami byli kawaler OŚS Tomasz Jesche, sza­farz Marek Par­tyka oraz pan Robert Nowakowski, który uświet­ni­a­jąc ten pier­wszy orszak wyposażył młodzież z KSM Sub­kowy w stroje ryc­erstwa z różnych epok his­to­rycznych. Młodzież KSM Sub­kowy czyn­nie wspier­ała przy­go­towywa­nia jak i sam orszak. Sub­kowski Car­i­tas przy­go­tował poczęs­tunek: ciasta, gorącą kawę i herbatę.Przez cały czas pod­grze­wał atmos­ferę zespół Cantabile. Mimo 15 stop­niowego mrozu uczest­niczyło w orszaku około 600 parafian biorąc także udział w grach i zabawach. Zaszczy­cił swą obec­noś­cią ks. Biskup Wiesław Śmigel, który przy­jechał wraz z Wielkim Kan­clerzem OŚS Ste­fanem Kukowskim — inic­ja­torem i dobrodziejem tego orszaku. Wielkiego wspar­cia udzielił wójt Gminy Sub­kowy pan Mirosław Murzy­dło i pro­boszcz ks. kan. Feliks Kamecki (po oper­acji więc nieobecny fizy­cznie) . Po prze­jś­ciu całej trasy uczest­nicy otrzymy­wali cer­ty­fikaty uczest­nictwa z pieczę­ci­ami królewskimi, cer­ty­fikaty imi­enne dla rodzin oraz orsza­kowe śpiewniki. Wielce zaan­gażowani również byli kawalerowie Prze­o­ratu Pomorskiego Łukasz Par­tyka oraz Piotr Cymanowski wspier­a­jąc orga­ni­za­cyjnie ten wspani­ały korowód.

8 sty­cz­nia 2016 r.

8 sty­cz­nia 2016 r. uroczysta pro­mocja pub­likacji „Ksiądz Janusz Stanisław Pasierb człowiek dia­logu” odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Bib­lioteki Diecez­jal­nej w Pelplinie. Przy­byli na nią m.in. bp Wiesław Śmigiel, wło­darze biskupiego miasta, przed­staw­iciele środowisk aka­demic­kich, duchowieństwo, dyrek­torzy i nauczy­ciele szkół, dyrek­torzy i prezesi insty­tucji kul­tur­al­nych i społecznych. Relację z uroczys­tości przy­go­towali licznie przy­byli dzi­en­nikarze (m.in. TVP Gdańsk, TV Pelplin, Radio Głos, „Dzi­en­nik Bał­ty­cki”, „Ekspres Kociewski”, „Infor­ma­tor Pelpliński”). Byli oczy­wiś­cie obecni uczniowie Liceum Pasierba, którzy uświet­nili uroczys­tość recy­tac­jami i śpiewem. Wszyscy uczest­nicy uroczys­tości otrzy­mali egzem­plarz książki, a po jej zakończe­niu uczest­niczyli w roz­mowach w kulu­arach, przy kawie i cias­tach. Mogli również obe­jrzeć wys­tawę „Galile­jska uroda Kociewia i Kaszub”, ukazu­jącą związki ks. Pasierba z małą pomorską ojczyzną. Wys­tawę tę ponad dwa lata temu przy­go­towali: przeor pomorski Orderu Św. Stanisława Ste­fan Kukowski (pro­jekt graficzny) oraz kawaler Bog­dan Wiśniewski (autor pro­jektu). Pelplińska pro­mocja miała wiele akcen­tów związanych z Orderem Św. Stanisława. Jak już wspom­ni­ano redak­torem książki jest koman­dor Pelplińskiej Koman­dorii Bog­dan Wiśniewski. On też jest autorem sce­nar­iusza uroczys­tej pro­mocji. Pro­jekt graficzny książki przy­go­tował kawaler Ryszard Rogaczewski. Zaproszenia zapro­jek­tował Ste­fan Kukowski. Słodki poczęs­tunek był dzięki kawalerowi Leszkowi Melerowi.

13 sty­cz­nia 2016 r.

13 sty­cz­nia 2016 rok. Medal 250 lecia Orderu Świętego Stanisława został przyz­nany za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną i wspiera­nia dzi­ałań naszego Prze­o­ratu Pomorskiego pani Eleonorze Lewandowskiej. Pomoc w orga­ni­zowa­niu akcji społecznych na tere­nie Tczewa docenił również nasz przeor Ste­fan Kukowski i wręczył na spotka­niu Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej ten medal, co spotkało się z apro­batą i gorą­cymi oklaskami wszys­t­kich zgro­mad­zonych osób.

17 sty­cz­nia 2016 r.

W dniu 17 sty­cz­nia 2016r. w restau­racji Pała­cowa w Bar­lewicach k. Sztumu miało miejsce uroczyste spotkanie noworoczne, którego współor­ga­ni­za­torami byli kawalerowie Antoni Fila i Piotr Stec, a także Zdzisław Frątczak. Wśród gości było wielu lokalnych samorzą­dow­ców, poli­tyków, w tym poseł Tadeusz Cymański, osób związanych z kul­turą, edukacją oraz dzi­ałal­noś­cią społeczną. Oprócz okolicznoś­ciowych życzeń, nie zabrakło wspól­nego kolę­dowa­nia oraz rozmów i dyskusji nt. wydarzeń kul­tur­al­nych i społecznych, które będą miały miejsce w bieżą­cym roku w powiecie sztum­skim. Choćby 800-​lecie pow­sta­nia parafii w Pos­tolinie i Starym Targu, II edy­cja Konkursu Kul­tury i Trady­cji Szlacheck­iej, czy 70 Rocznica śmierci Zdzisława Badochy „Żelaznego”.

W cza­sie spotka­nia kawalerowie Antoni Fila i Piotr Stec otrzy­mali z rąk Wielkiego Kan­clerza Orderu Świętego Stanisława Ste­fana Kukowskiego medale 250-​lecia Orderu ŚS za akty­wność i pode­j­mowane inic­jatywy na ziemi sztumskiej.

26 sty­cz­nia 2016 r.

326 sty­cz­nia 2016 rok. Wspani­ałą inic­jatywę pod­jął nasz Wielki Mis­trz Jan Zbig­niew Potocki przy współudziale kawalera Prze­o­ratu Pomorskiego Kaz­imierza Smolińskiego (posła na Sejm RP i wicem­i­nis­tra), aby pod­nieść diag­no­zowanie dzieci i określić stan ich zdrowot­ności. Przy pomocy spec­jal­isty­cznego sprzętu prze­badano za darmo łącznie około 1200 dzieci z Warszawy oraz ze szkół na tere­nie biało­s­tockim i suwal­skim. Z rozmów wynikało, iż takich kom­plek­sowych badań nie robiono od wielu, wielu lat, a stan zdrowia najmłod­szych oby­wa­teli jest fatalny. Jest to zapewne pier­wsza tak wielka inic­jatywa w ramach chary­taty­wnej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława. Brawo dla inicjatora !

28 sty­cz­nia 2016 r.

28 sty­cz­nia 2016 r. Spotkanie orga­ni­za­torów, współt­worzą­cych i dar­czyńców Orszak Trzech Króli AD 2016 odbył się w restau­racji „Piaskowa” dzięki Starostwu Powia­towemu i Prze­o­ra­towi Pomorskiemu. Wśród kolęd „Trzej królowie monar­chowie..” w wyko­na­niu Mar­iusza Dworakowskiego i zgro­mad­zonych dobroczyńców biskup sufra­gan Wiesław Śmigiel i wielki kan­clerz OŚS Ste­fan Kukowski wręczyli spec­jalne podz­iękowa­nia inic­ja­torom Orsza­ków w sąsied­nich miejs­cowoś­ci­ach: Starog­a­rdzie, Pelplinie, Łebie, Sub­kowach, Turzu, gdzie nasi kawalerowie współt­worzyli swoje orszaki a Prze­o­rat Pomorski miał patronat hon­orowy. Biskup pod­kreślił piękny zwyczaj inte­gracji rodzin w cza­sie orszaku i dynam­iczne zaan­gażowanie naszego Prze­o­ratu. Wśród prawie 80 osób którym dziękował biskup Wiesław Śmigiel, starosta Tadeusz Dzwonkowski i przeor Ste­fan Kukowski byli kawalerowie: Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Grze­gorz Płaza, Piotr Rezmer, Witold Sos­nowski, Tadeusz Wło­dar­czyk, Andrzrzej Zblewski (za swe zaan­gażowanie i pracę w Prze­o­ra­cie dostąpił zaszczytu bycie królem) Zenon Żynda, damy Anna Bubka, Halina Cybul­ska oraz pos­tu­lant Jarosław Bar­toszewski. To oni zaan­gażowaniem lub wkła­dem przy­czynili się do sukcesu tczewskiego orszaku. Po wręcze­niu wszys­tkim podz­iękowań, w cza­sie poczęs­tunku fun­dowanego przez Starostwo, był czas na pamiątkowe zdję­cia i reflek­sje nad orga­ni­za­cją naszych przyszłych orsza­ków. Do następ­nego roku.

30 sty­cz­nia 2016 r.

30 sty­cz­nia 2016 nagrody i wyróżnienia wręc­zone zostały pod­czas uroczys­tej sesji Rady Miejskiej – w Dniu Tczewa, 30 sty­cz­nia. Kociewski Kan­tor Edy­torski w tym roku roz­dał tylko jeden Pierś­cień Mechtyldy, własne odz­nacze­nie dla osób zasłużonych dla regionu. Otrzy­mała je pop­u­laryza­torka Kociewia i dyrek­tor Hotelu „Nad Wierzycą”, nasza dama w Orderze Świętego Stanisława Alicja Słyszewska.

31 sty­cz­nia 2016 r.

31 sty­cz­nia 2016. Do konkursu na szopkę betle­jem­ską Świętej Rodziny w ramach Orszaku Trzech Króli włączył się dziekan tczewski ks. Krzysztof Stolt­mann dając ogłosze­nie w parafi­ach. Przy­wieziono ok. 30 szopek, które oce­ni­ała komisja z prze­wod­niczą­cym Ste­fanem Kukowskim (mgr Sztuk Pięknych). Na Mszę Świętą 31 sty­cz­nia 2016 roku na godz. 11.30 do koś­cioła św. Maksy­mil­iana Marii Kol­bego w Tczewie zaprosił pro­boszcz wszys­t­kich nagrod­zonych i wyróżnionych. Pod koniec mszy Ksiądz Dziekan i Wielki Kan­clerz Orderu ŚS wręczali spec­jalne dyplomy oraz nagrody rzec­zowe wszys­tkim nagrod­zonym i wyróżnionym. W podz­iękowa­niu kapłan pod­kreślił rolę rodziny w przy­go­towa­niu do orszaku i budowanie wspól­noty rodzin­nej i społecznej przy wykony­wa­niu szopek. Zebrani wierni nagradzali każdego odbier­a­jącego gorą­cymi oklaskami, a po mszy zatrzymy­wali się podzi­wia­jąc kun­szt i pra­cochłon­ność wielu szopek wys­taw­ionych w kościele.