AD 2016

11 luty 2012 r.

Nasz Prze­o­rat pod­jął się orga­ni­za­cji loterii fan­towej w cza­sie balu kar­nawałowego chóru Męskiego „Echo”. Kon­cepcją, pro­jek­tami plas­ty­cznymi i przy­go­towaniem losów zajął się Ste­fan Kukowski, zbiorem fan­tów kawaler Woj­ciech Antoniewicz. Fanty lub wkład finan­sowy dali kawalerowie: W.Mroczkowski, S.Lubawski, Z.Ciecholewski, A.Fila, T.Wło­dar­czyk, K.Smoliński, L.Meler, P.Rezmer, post. S.Mielnik oraz dama Halina Cybul­ska. Wiele, cza­sami o znacznej wartości, fan­tów spowodowało, iż „Ogród Nadziei” zebrał na tczewskie hos­picjum 2500 zł.