sier­pień

5 sierp­nia 2021 r.

Imi­enne zaprosze­nie na audi­encję do abpa Marka Jędraszewskiego dostali Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji i Michał Daszczyszak — Przeor Prze­o­ratu Krakowskiego. Roz­mowy z 20 minut prze­ciągnęły się do 40 minut. Kon­fed­er­acja nasza otrzy­mała już, pisemne bło­gosław­ieństwo oso­biś­cie pod­pisane prze Met­ro­pol­itę Krakowskiego. Na początku wręczyliśmy Eksce­lencji Medal Roku Ste­fana kar­dy­nała Wyszyńskiego za ”w uzna­niu zasług dla pol­skiego Koś­cioła i naszej Ojczyzny, a w szczegól­ności za nieustę­pliwą wier­ność zasadom Deka­logu, bezkom­pro­misowe głosze­nie prawd wiary, nieustanną troskę o ład moralny w życiu każdego Polaka, czyli za wielką miłość do Boga i Ojczyzny”. Jest to medal przyz­nany przez Kapitułę Medalu z wdz­ięcznoś­cią i zain­tere­sowaniem ode­brany przez Arcy­biskupa. Przekaza­l­iśmy krótko o dzi­ała­ni­ach orderowych (wręcza­jąc 570 stron­i­cowe udoku­men­towane zapiski), spra­woz­danie z dzi­ałań w roku JP II (wręcza­jąc album z wys­taw „Odblask Tajem­nicy i płytę z nagraniem do słów Karola Woj­tyły „O, cud”. Potem wspom­nieliśmy o inic­jatywach w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego — ogólnopol­ski Konkurs plas­ty­czny, lit­er­acki, mul­ti­me­di­alny dla dzieci i młodzieży (inic­ja­tor Ste­fan Kukowski), kon­cert muzy­czny w kat­e­drze w Pelplinie (inic­ja­tor Bog­dan Wiśniewski), wielka kon­fer­encja naukowa „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków” na zamku Wrochem (inic­ja­tor Stanisław Hendryk, Krzysztof Zbro­jkiewicz), wernisaż dzieł malars­kich czołowych pol­s­kich artys­tów „Pry­ma­sowi Tysią­cle­cia” (inic­ja­tor Ste­fan Kukowski, Rajner Smolorz), wydanie pub­likacji z artykułami wielu naukow­ców (inic­ja­tor Leszek Stad­niczenko). Przeor Krakowski przekazał Eksce­lencji ideę utworzenia i wręcza­nia Medal Roku Ste­fana kar­dy­nała Wyszyńskiego, prosząc o wskazy­wanie osób czy orga­ni­za­cji przy­czy­ni­a­ją­cych się do rozsz­erza­nia idei Pry­masa Tysią­cle­cia. Wspom­nieliśmy też o chary­taty­wnych dzi­ała­ni­ach Prze­o­ratu Krakowskiego. Ksiądz Arcy­biskup żywo zain­tere­sował się Kon­fed­er­acją, ideą jej pow­sta­nia, sil­nym pow­iązaniem z Koś­ciołem Katolickim, zadawał wiele pytań z wielką życ­zli­woś­cią pod­chodził do naszych zamierzeń i sil­nych real­nych pow­iązań ze stanem kapłańskim i zakon­nym. Życzył dal­szych dzi­ałań chary­taty­wnych, społecznych, religi­jnych. Poprosił o wspólne zdję­cie. My podz­iękowal­iśmy za zaprosze­nie i za wspólne wielce życ­zliwe przyjęcie.

9 sierp­nia 2021 r.

9 sierp­nia 2021 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częs­to­chowie odbyło się uroczyste otwar­cie wys­tawy z okazji Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego.Na wys­tawie przed­staw­iono Kard. S.Wyszyński na mon­e­tach i medalach świata oraz wiele plansz z kalen­dar­ium Jego życia. Pod­czas uroczys­tości wręc­zono medale przyz­nane przez Kapitułę Medalu. Medale wręczali Krzysztof Witkowski (członek Kapituły Medalu, właś­ci­ciel kolekcji Muzeum wraz z Krzysztofem Zbro­jkiewiczem — Wielkim Sekre­tarzem Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława) J.E.Ksiądzu Arcy­biskupowi Metropoli­cie Częs­to­chowskiemu Wacławi Depo, byłemu Gen­er­ałowi i Prze­orowi Zakonu Paulinów Ojcu Jerzemu Tomz­ińskiemu, (który w listopadzie skończy 104 lata), Gen­er­al­nej Insty­tutu Pry­masa Wyszyńskiego Agnieszce Kołodyńskiej. Ksiądz Biskup po otrzy­ma­niu medalu z sza­cunkiem ucałował wiz­erunek Pry­masa Tysią­cle­cia. Medal nasz był eksponowany na wys­tawie: jego awers i rew­ers flankował ryn­graf z Matką Boską Częs­to­chowską. Jest to kole­jny medal pro­jektu Ste­fana Kukowskiego w kolekcji Muzeum. Po uroczystym wręcze­niu był czas na zapoz­nanie się z wys­tawą i dzi­ałal­noś­cią Wielkiego Prymasa.

15 sierp­nia 2021 r.

15 sierp­nia z inic­jatywy Prze­o­ratu, jak co roku, odbyły się uroczys­tości patri­o­ty­czne poświę­cone Żołnier­zom Niezłom­nym w Tczewie. Jak powiedział nasz święty Papież Polak „Człowiek nie może poz­wolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nie ogranic­zonej wol­ności, nie może zagu­bić w sobie krzyku sum­ienia, jako głosu prawdy, która go przerasta,ale równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeńst­wie”. Rozpoczęliśmy Mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła. I czy­tanie miał Piotr Cymanowsi — kawaler Orderu Świętego Stanisława oraz pan Eligiusz Micha­lak. Po mszy przy Pan­teonie Katyńskim uczniowie II LO przy­go­towało krótki apel pamięci, a przy­byłe del­e­gacje złożyli kwiaty pod tablicą pomor­dowanych za Ojczyznę. IX edy­cja imprezy pn. „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych” zgłosil­iśmy się po raz czwarty. Odbył się trady­cyjny bieg na dys­tan­sie 1963 metrów oraz bieg towarzyszący dla najmłod­szych na dys­tan­sie 196 metrów. Orga­ni­za­torem biegu było Powia­towe Cen­trum Sportu w Tczewie. Bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji i udział w nim mógł wziąć każdy. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta. Bieg w Tczewie miał charak­ter wyjątkowy, nie tylko patri­o­ty­czny czy sportowy, ale również chary­taty­wny. Połowa zebranej kwoty została przekazana na lecze­nie dla małej, 10 let­niej Ewki Ziółkowskiej . Punk­tu­al­nie o godz. 12.00 kawaler Ste­fan Kukowski podał syg­nał do startu, po którym ponad prawie 100 uczest­ników biegu w patri­o­ty­cznych stro­jach wybiegło na trasę biegu. Puchary wręczali: Pani Dorota Koś­ci­jańczuk, Ste­fan Kukowski i Piotr Cymanowski . Za udział w biegu każdy uczest­nik otrzy­mał pamiątkowy medal, koszulkę, mate­ri­ały promocyjno-​informacyjne o Żołnierzach Wyk­lę­tych, po biegu na każdego czekały drożdżówki (dar piekarni Sam­bor i kawalera Leszka Mel­era) oraz kawa i herbata (kawalera Pio­tra Rezmera). Orga­ni­za­cją wydawa­nia poczęs­tunku zajęli się uczniowie z Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie Orga­ni­za­torzy biegu: Powia­towe Cen­trum Sportu w Tczewie i II Liceum Ogól­nok­sz­tałcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie decyzją Kapituły otrzy­mali „Medal Inki” który wręczył Wielki Mis­trz Kon­fe­dracji — Ste­fan Kukowski . Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objęli: J.E. Ks. Ryszard Kasyna, Jarosław Sellin – Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Odd­ział IPN w Gdańsku, Karol Nawrocki – Dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towe, Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, Mirosław Augustyn – Starosta Powiatu Tczewskiego.

15 sierp­nia 2021 r.

Msza święta dziękczynna za 33 lata posługi kapłańskiej w parafii św. Stanisława BiM w Sub­kowach została odpraw­iona przez ks. kanon­ika Feliksa Kameck­iego. W tym koś­ciele, odd­anym pod pieczę Prze­o­ra­towi Pomorskiemu przez biskupa pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę, oby­wały się uroczyste msze św. 9 maja i dwie wielkie inwest­y­tury Orderu z udzi­ałem biskupów pelplińs­kich. Spec­jalna Msza zgro­madz­iła tłum wiernych, księży i del­e­gację Prze­o­ratu. Podz­iękowa­nia złożyli kawalerowie Tomasz Jeschke (wielo­letni sza­farz), Piotr Cymanowski (sza­farz i prezes chóru parafi­al­nego) oraz Ste­fan Kukowski, od 60 lat przy­ja­ciel księdza F. Kameck­iego. Wspom­niał o darze przed laty wykonał rekon­strukcję polichromii w koś­ciele, a z inic­jatywy kawalera ks. prał. Pio­tra Wysgi sre­brny relik­wiarz do relik­wii św. Stanisława — ofi­arowany parafii przez kawalerów naszego Prze­o­ratu. Kapituła Medalu przyz­nała księdzu pro­boszc­zowi „ Medalu Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego” za wielo­let­nią posługę kapłańską, za wier­ność Bogu i Ojczyźnie. Deko­racji dokonał Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski w asyś­cie Ąnny i Łukasza Par­tyków. Po mszy św. był czas na dal­sze podz­iękowa­nia i życzenia ulu­bionemu pro­boszc­zowi. Potem poczęs­tunek w gronie gości, którzy podzi­wiali spec­jalny tort wyko­nany przez kawalera Orderu Leszka Mel­era. Część tej pyszności została zaw­ieziona prze Ste­fana Kukowskiego i jego żonę naszemu przy­ja­cielowi ks. infuła­towi Stanisła­wowi Grun­towi do Pelplina.

15 sierp­nia 2021 r.

Kon­cert, pod tytułem: „Musi­cie być jak orły”, odbył się w bazylice kat­e­dral­nej. W pro­gramie aktor Maciej Gąsiorek czy­tał tek­sty kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego. Myśli Sługi Bożego skon­cen­trowano na tem­at­ach: wol­ność, Ojczyzna – jej przeszłość, naród – jego ter­aźniejs­zość, rodzina-​kobieta-​życie, Maryja – Matka nasza, epi­log – ku przyszłości. Motyw prze­wodni kon­certu zacz­erp­nięto z homilii Pry­masa Tysią­cle­cia, która zaw­ier­ała między innymi słowa: „Musi­cie mieć w sobie coś z orłów. Serce orle i wzrok orli. Musi­cie ducha har­tować i wznosić wysoko (…) Pamię­ta­j­cie! Orły to wolne ptaki, bo szy­bują wysoko”.

Wydarze­nie zor­ga­ni­zował kawaler Orderu Świętego Stanisława Bog­dan Wiśniewski przy współpracy z wieloma insty­tuc­jami i dar­czyń­cami. Wśród nich bardzo hojni dama i kawaler Anna i Łukasz Par­tyka. Wszys­tkie opra­cow­a­nia graficzne Ste­fana Kukowskiego.

15 sierp­nia 2021 r.

Jestem s. Marta Litawa mis­jonarka Pal­lo­tynka od 29 lat pracuję w Afryce w Rwandzie, Kongo RD, Ugandzie.

Nasze Zgro­madze­nie Sióstr Mis­jonarek Apos­tolstwa Katolick­iego Siostry Pal­lo­tynki już od ponad 41 lat pracują na tere­nie Rwandy, Conga RD, Ugandy, Kamerunie i Tan­zanii w Afryce. Dla naj­bied­niejszej lud­ności udało nam się zbu­dować 6 ośrod­ków zdrowia. Jeden ośrodek zdrowia na Gikondo w Rwandzie obe­j­muje lecznictwem ponad 60 tys lud­ności, inne sś nieco mniejsze do 30 tys lud­ności. W sumie na tere­nie tych wymienionych kra­jów mamy ponad 200 tys naj­bied­niejszej lud­ności obję­tych lecznictwem i doży­wian­iem dzieci zagłod­zonych, dzi­en­nie przyj­mu­jemy setki chorych, do kon­sul­tacji, badań, poda­jemy leki, przyj­mu­jemy porody i bada­nia przed­porodowe, szczepimy tysiące dzieci które przy­chodzą z dale­kich wiosek. Siostry odwiedzają ciężko chorych w ich sza­łasach na dale­kich wioskach. W tych ośrod­kach doży­wia­nia udało nam się przez 40 lat ura­tować setki tysięcy dzieci od śmierci głodowej i związane z gło­dem trwale kalectwa dzieci. Do wszys­t­kich tych ośrod­ków doży­wia­nia kupu­jemy worki z fasola, mąka z kukury­dzy z sorgo i soi, sus­zone maleńkie rybki, mleko w proszku, olej, mydło oraz leki. Ośrodki te mają za zadanie wesprzeć dzieci, które na skutek złego lub niewystar­cza­jącego odży­wia­nia braku białka , wit­a­min przez cale lata cier­pią na prz­eróżne choroby i po prostu umier­ają. Tutaj wszyscy jedzą jeden posiłek dzi­en­nie: man­iok ugo­towany na wodzie z dodatkiem garści zielonych liści czy fasoli i tak codzi­en­nie ten sam posiłek. Zdarza się jed­nak, że i tego posiłku brakuje kilka dni. Skrawek ziemi który posi­adają upraw­iają jedynie motyką, często na skalistych kamienistych zboczach gór, słońce niemiłosiernie wysusza rośliny, brak wody jest ogrom­nym nieszczęś­ciem tej lud­ności. Zbu­dowałyśmy przed­szkola, szkoły pod­sta­wowe i szkołę śred­nia w których mamy ponad 3550 uczniów. W budowie są następne szkoły na tere­nie Rwandy, Konga Ugandy i Tanzanii.

Z wyrazami sza­cunku i wdzięczności

za pomoc mate­ri­alna i modlitwę.

Sios­tra Anna Litawa

18 sierp­nia 2021 r.

W Wejherowie otwarto nową siedz­ibę Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń. Uroczys­tość rozpoczęła się Mszą świętą w koś­ciele pw. Trójcy Świętej. W Domu Jana Pawła II nastąpiło otwar­cie nowej siedz­iby sto­warzyszenia Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń – Muzeum Sol­i­darności. Inic­ja­torem był kawaler Orderu Świętego Stanisława Hen­ryk Jarosz — prezes Na otwar­ciu byli ks.prałat Tadeusz Reszka, ‚prze­wod­niczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Sol­i­darność” Krzysztof Dośla. Gabriela Lisius — Starosta Wejherowski)oraz Arka­diusz Kraszkiewicz i Beatą Rutkiewicz — zastępcy prezy­denta miasta Wejherowo. W zbio­rach są eksponaty związane z region­alną his­torią „Sol­i­darności”. Arka­diusz Kraszkiewicz pod­kreślił: ”Łączy­cie przeszłość z ter­aźniejs­zoś­cią, budu­jąc w ten sposób przyszłość. Prowad­zone przez Was żywe lekcje his­torii, ale także pokazy­wana poprzez wys­tawy, doku­menty czy pamiątki his­to­ria miasta Wejherowa, są nieoce­nione”. Wśród gości wydarzenia był Tadeusz Myt­nik, kolarz szosowy i torowy, mis­trz olimpi­jski (1976), medal­ista szosowych mis­tr­zostw świata, który otrzy­mał z rąk pro­boszcza parafii Trójcy Świętej okolicznoś­ciowe pamiątkowa odz­nacze­nie. Odd­ział IPN w Gdańsku reprezen­tował Marcin Węgliński.

21 sierp­nia 2021 r.

Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława zainicjowała uroczys­tości upamięt­ni­a­jące 75 rocznicę śmierci Danuty Siedzikówny „Inki”. Patron­ami hon­orowymi byli: Insty­tut Pamięci Nar­o­dowej Odd­ział w Gdańsku, J.E. Jacek Jezier­ski — Biskup Elbląski, Jan Józef Kasprzyk — Szef Urzędu do Spraw Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych,

Jarosław Sellin — Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Karol Nawrocki — dyrek­tor Muzeum II Wojny Świa­towej w Gdańsku (obec­nie prezes IPN), Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Niezłom­nych w Waplewie Wlk. była kon­cele­browana przez Biskupa Elbląskiego Woj­ciecha Skibick­iego, który pod­kreślił „Dzisiaj odd­a­jemy chwałę tym, którzy właśnie dla tej wartości jaką jest Ojczyzna ponieśli najwyższą cenę – ofi­arowali swoje życie.” Posługi­wał do mszy kawaler Orderu Ś.S. Antoni Fila. Przy wejś­ciu do koś­cioła kawaler Bog­dan Wiśniewski z przed­staw­icielem Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich przyp­inali biało-​czerwone kotyliony. Po mszy członek Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski wraz z kawalerem Piotrem Ste­cem wręczyli bp. Woj­ciechowi Skibick­iemu i ks. pro­boszc­zowi Arka­dius­zowi Borzyszkowskiemu Medale Danuty Siedzikówny INKI „Zachowałam się jak trzeba” „Za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba.” Z okazji 80. lecia śmierci św. Maksy­mil­iana Kolbe Prze­o­rat Pomorski przekazał kilka­dziesiąt śpiewników koś­ciel­nych, spec­jal­nie na te uroczys­tości stwor­zonych. Ulotki z prośbą o wspar­cie sióstr Pal­lo­tynek pracu­jące na mis­jach w Rwandzie wyłożyliśmy na sto­liku w koś­ciele. Wśród pocztów sztan­darowych był też stale współpracu­jący z Orderem poczet Szwadronu Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich. Po mszy było uroczyste posadze­nie Dębu Pamięci przez przed­staw­icieli Koś­cioła, Orderu Ś.S., IPN-​u oraz Samorządu. W świ­etl­icy była Kon­fer­encja Naukowa pod patronatem IPN poświę­cona Danu­cie Siedzikównie i Żołnier­zom Wyk­lę­tym prze­by­wa­ją­cym na Pow­iślu. Kon­fer­encja wzbo­ga­cona była wielką wys­tawą IPN.

Mobilny Punkt Szczepień prze­ci­wko COVID-​19 dla wszys­t­kich chęt­nych został usy­tuowany w osob­nym pomieszcze­niu przy świetlicy.

Kon­fer­encję naukową rozpoczął prof. dr hab. Piotr Niwiński z Insty­tutu His­torii Uni­w­er­sytetu Gdańskiego w bardzo niesz­ablonowy sposób przy­pom­niał postać niespełna osiem­nas­to­let­niej Inki, która „zachowała się jak trzeba” sta­jąc, jako san­i­tar­iuszka, ramię w ramię z żołnierzami AK, aby wal­czyć z narzu­coną Polsce władzą komunistyczną.

Prof. dr hab. Mirosław Golon zaprezen­tował wys­tawę poświę­coną Ince przy­go­towaną przez IPN w Gdańsku. Poseł Kaz­imierz Smoliński wręczył wielce zasłużonemu kawalerowi Orderu Świętego Stanisława Piotrowi Ste­cowi okolicznoś­ciową fil­iżankę. Po wykładzie odbyło się wręcze­nie nagród w ogólnopol­skim Konkur­sie „Dziedz­ictwo Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży”. I Miejsce i Grand Prix Konkursu zdobył Karol Mulik – Ośrodek Szkole­nia i Wychowanie OHP w Tczewie, opiekun – Woj­ciech Różanowski. Nagrody i dyplomy wręczali: prof. Mirosław Golon i kaw. Bog­dan Wiśniewski — prze­wod­niczący komisji konkur­sowej — Wielki Radca Kon­fed­er­acji Orderu Ś.S. Na konkurs napłynęło około stu prac reprezen­tu­jąc wysoki poziom artysty­czny. Członek Kapituły Medalu Ste­fan Kukowski w asyś­cie jał­mużnika Orderu Ś.S. Witolda Sos­nowskiego wręczył Medale im. Inki osobom zasłużonym „za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia Żołnierzy Wyk­lę­tych, ich wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży”. Medale otrzy­mali: Mirosław Golon — Dyrek­tor Odd­zi­ału IPN w Gdańsku ‚ Piotr Stec — Wielki Radca Kon­fed­er­acji Ordrru Ś.S., Wiesław Kaźmier­ski — Wójt Gminy Stary Targ, Adam Poćwiar­dowski — zastępca dyrek­tora okrę­gowego Służby Więzi­en­nej w Gdańsku, Antoni Filii — kawaler Orderu Ś.S. i nadleśniczy Zbig­niew Lubiński. W cza­sie ser­wowa­nia ser­wisu kawowego była możli­wość dokład­nego zapoz­na­nia się z bogatą wys­tawą o żołnierzach Niezłom­nych i Danu­cie Siedzikównie — Ince. Następ­nie wszys­tkie del­e­gacje, goś­cie, mieszkańcy udali się do Tulic pod pom­nik Inki, który pow­stał z inic­jatywy Pio­tra Steca według pro­jektu Ste­fana Kukowskiego w kwiet­niu roku 2019. Przy pom­niku Inki ks. Arka­diusz Borzyszkowski naw­iązał do bohaterstwa Żołnierzy Niezłom­nych i zainicjował mod­l­itwy za poległych. Prof. Mirosław Golon podał wiele fak­tów związanych z żołnierzami podziemia na tym tere­nie i prag­ną­cymi wol­nej Pol­ski. Oklaskami przy­wital­iśmy uczest­ników biegu z Sekcji Lekkoatle­ty­cznej DKS Pow­iśle Dzierz­goń. W imie­niu dam i kawalerów kwiaty złożyli Ste­fan Kukowski, Witold Sos­nowski, Antoni Fila, Bog­dan Wiśniewski. Kawaler Zdzisław Frątczak doku­men­tował całość uroczys­tości. Kawaler Piotr Stec złożył wiązankę w imie­niu wicem­i­nis­tra Jarosława Sel­l­ina. Po ofic­jal­nych i dos­to­jnych uroczys­toś­ci­ach był patri­o­ty­czny piknik. Poczęs­tunek gorący dla wszys­t­kich uczest­ników przy­go­tował i fun­dował kawaler Antoni Fila. Spec­jal­nie na tę okazję przy­go­towal­iśmy i roz­dal­iśmy śpiewniki patri­o­ty­czne, które poz­woliły na wspólne śpiewy. Mały kon­cert pieśni patri­o­ty­cznych przy­go­tował kawaler OŚS Bogusław Tadrowski. Roz­dal­iśmy też ulotki z prośbą o wspar­cie Sióstr Pal­lo­tynek pracu­ją­cych na mis­jach w Rwandzie. Była też możli­wość udzi­ału w strze­la­niu przy­go­towanym przez Grupę Rekon­struk­cyjną „Szwadron Pow­iśle”. Licznie staw­ili się uczest­nicy Moto­cyk­lowego Rajdu Pamięci Zdzisława Badochy „Żelaznego”. Przy­jechali też indy­wid­u­al­nie motocykliści.

Po śpiewach i kon­sumpcji był czas na inte­growanie się i podz­iękowa­nia tym, którzy przy­czynili się do tej wielkiej uroczys­tości. Doku­men­towała filmem Agencja Pijar z sercem. Nasze uroczys­tości były nagry­wane przez TVP 3. Szczęść Boże. Cześć i chwała Bohaterom.

Pole­camy linki:

https://​gdansk​.tvp​.pl/55471887/​w-​waplewie-​wielkim–oddano-​hold-​zolnierzom–wyk­le­tym

https://fb.watch/7AMLzUYqAq

28 sierp­nia 2021 r.

Pod­czas uroczys­tości nada­nia dworcu w Białym­stoku imienia Danuty Siedzikówny „Inki” z upoważnienia Kapituły Medalu Walde­mar Wilk, X Wielki Mis­trz Orderu Świętego Stanisława przekazał na ręce Krzysztofa Mamińskiego, prezesa zarządu PKP S.A. medal Danuty Siedzikówny „Inki” dla Pol­s­kich Kolei Państ­wowych S.A. Cer­ty­fikat, z upoważnie­nie Kapituły pod­pisał Ste­fan Kukowski (GCC­StS). Uroczys­tość na biało­s­tockim dworcu uświet­niły także wys­tęp wokalny dziecięcego zespołu muzy­cznego i obec­ność pocztów sztan­darowych. Pon­adto w dniu wydarzenia pasażerowie oraz mieszkańcy miasta, dzięki uprze­j­mości Odd­zi­ału Insty­tutu Pamięci Nar­o­dowej w Gdańsku, mogli też obe­jrzeć wys­tawę poświę­coną patronce dworca (wys­tawa była na uroczys­toś­ci­ach w Tuli­cach). Uroczys­tości w Białym­stoku i całe wydarze­nie zostały objęte Patronatem Hon­orowym Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Polskiej.Uroczystość nada­nia imienia dwor­cowi Białys­tok odbyła się w 75. rocznicę śmierci bohaterki. W wydarze­niu, pod­czas którego odsłonięta została pamiątkowa tablica z płasko­rzeźbą przed­staw­ia­jącą wiz­erunek Danuty Siedzikówny „Inki”, wzięli udział kole­jarze, leśnicy oraz przed­staw­iciele środowisk społecznych, patri­o­ty­cznych, naukowych, kul­tur­al­nych i poli­ty­cznych. Pre­mier Mateusz Moraw­iecki skierował do uczest­ników uroczys­tości list, który został odczy­tany przez Min­is­tra Andruszkiewicza, inic­ja­tora nada­nia imienia Danuty Siedzikówny dwor­cowi w Białymstoku.

28 sierp­nia 2021 r.

Mara­ton odbył się w ostatni week­end wakacji na trasie z Jas­tarni do Władysła­wowa i z powrotem. Był wyjątkowy i niepow­tarzalny, bo brzegiem morza. Wyjątkowy bieg, od 11 lat orga­ni­zowany jest przez Ligę Morska i Rzeczną, Urząd Morski w Gdyni, Miasto Jas­tarnię, Miasto Władysła­wowo oraz Związek Miast i Gmin Mors­kich, W mara­tonie wziął udział nasz kawaler w Orderze Antoni Fila (lat 71) wziął udział w mara­tonie i zdobył nawet puchar (sic). Bieg ten dedykował Żołnier­zom Niezłom­nym i Ince — naw­iązu­jąc do uroczys­tości w Waplewie i Tuli­cach. Gratulujemy !

28 sierp­nia 2021 r.

31 Rocznicę Pow­sta­nia Kapl­icy Pol­i­cyjnej Gar­ni­zonu Pomorskiego uczc­zono w niedzielę 29 sierp­nia 2021 r. mszą św. na tere­nie Odd­zi­ału Prewencji w Gdańsku przy ul. Har­fowej, którą kon­cele­brował Ksiądz Biskup Wiesław Szla­chetka — Biskup Pomoc­niczy Archi­diecezji Gdańskiej. Uczest­niczyli polic­janci gar­ni­zonu pomorskiego i zaproszeni goś­cie. Rocznicy towarzyszyły obchody 100-​lecia dusz­pasterstwa w Policji oraz 81. rocznicy zbrodni Katyńskiej. Odczy­tano listy okolicznoś­ciowe odnoszące się do cer­e­monii skierowane przez Pre­miera RP Pana Mateusza Moraw­ieck­iego, Biskupa Polowego Jego Eksce­lencję Arcy­biskupa Józefa Guzdka, Komen­danta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szym­czyka, gen. insp. w st. spocz. Krzysztofa Gajew­skiego reprezen­tu­jącego Sto­warzysze­nie Gen­er­ałów Policji Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej oraz Woje­w­odę Pomorskiego Pana Dar­iusza Drelicha. 100-​lecie dusz­pasterstwa w Policji było doskon­ałą okazją do pod­kreśle­nia roli kapelana pol­i­cyjnego w środowisku mundurowych ks. prałata dr. Bogusława Głodowskiego. Kapituła Medalu Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego postanow­iła przyz­nać Księdzu Kapelanowi taki medal w uzna­niu zasług dla pol­skiego Koś­cioła i naszej Ojczyzny, a w szczegól­ności za wier­ność zasadom Deka­logu, bezkom­pro­misowe głosze­nie prawd wiary, nieustanną troskę o ład moralny w służ­bie pol­i­cyjnej. Do wręczenia medalu Kapituła upoważniła godne osoby: Komen­danta Wojew­ódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzeja Łapińskiego w asyś­cie Komen­danta Powia­towego Policji w Tczewie insp. Marcina Mali­nowskiego, który wręczył cer­ty­fikat medalu. Otwarta dla chęt­nych została także Sala His­torii i Trady­cji Policji oraz wys­tawa zdjęć z pow­sta­nia kapl­icy i dzi­ała­nia dusz­pasterstwa. Od tego czasu funkcjonuje posługa kapłańska dla około 6 tys. polic­jan­tów gar­ni­zonu pomorskiego.