lip­iec

15 lipca 2021 r.

W obec­ności Sekre­tarza Stanu w Min­is­terst­wie Roz­woju, Pracy i Tech­nologii Pani Iwony Michałek i starosty tczewskiego Pana Mirosława Augustyna został wręc­zony Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie przez Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława Pana Ste­fana Kukowskiego na ręce Kierown­ika Ośrodka Pana Janusza Więcka, medal im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Medal został przyz­nany za wielo­let­nie dzi­ała­nia Ośrodka Szkole­nia i Wychowa­nia na rzecz upamięt­nienia Żołnierzy Niezłom­nych, a także za czyny dla chwały, pożytku i roz­woju patri­o­tyzmu naw­iązu­jąc do trady­cji pol­s­kich i chrześ­ci­jańs­kich, dążąc do doskon­ałości, aby zachować się jak trzeba, wielokroć współpracu­jąc z Kon­fed­er­acją Orderu Ś.S. na ziemi pomorskiej. Naw­iązano też o wielkiej pon­ad­nar­o­dowej wys­tawy czołowych pol­s­kich malarzy „Odblask Tajem­nicy” w Roku Jana Pawła II. Wielki Mis­trz wspom­niał o wielo­let­niej wzor­cowej współpracy, także na polu chary­taty­wności, wyróż­ni­a­jąc Kierown­ictwo OHP i Pana Woj­ciecha Różanowskiego. Zgod­nie z zawołaniem Orderu „praemiando inci­tat” (nagradza­jąc zachę­caj), nagroda ta ma być zachętą do dal­szej służby publicznej.

25 lipca 2021 r.

W „Fak­torii” w Pruszczu Gdańskim przy­była del­e­gacja Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Zaprosił nas Szwadron Kawa­lerii im. 4 Pułku Ułanów Zaniemeńs­kich z okazji ich Święta Pułkowego. Odbyła się msza święta polowa na której nasz kawaler Łukasz Par­tyka czy­tał lekcję. Po mszy było szereg wręczeń medali, wyróżnień, podz­iękowań. W tym także dla Prze­o­ratu Pomorskiego OŚS. Wieńczą­cym akcen­tem tej części uroczys­tości — finis coro­nat opus — była deko­racja sztan­daru Medalem im. Danuty Siedzikówny „INKI” za wiele lat współpracy, co pod­kreślił wręcza­jąc to zaszczytne wyróżnie­nie, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Ste­fan Kukowski. Członkami Kapituły Medalu są też bp Jacek Jezier­ski, wicem­i­nis­ter Jarosław Sellin i Prezes IPN Karol Nawrocki. Lau­dację odczy­tała Dama Anna Par­tyka. Potem był czas na kon­takty bilat­er­alne i poczęs­tunek. Mieliśmy okazję zobaczyć prawdziwy, konny odd­ział, pełny ekwipunek ułana, umundurowanie oraz broń.

Omówiliśmy też udział grup rekon­struk­cyjnych w orga­ni­zowanych przez Kon­fed­er­ację Orderu uroczys­toś­ci­ach patri­o­ty­cznych w Miłobądzu i Kol­niku 15 sierp­nia, w Tczewie „Bieg Tropem Wilczym” oraz w Waplewie i Tuli­cach 21 sierp­nia — główne uroczys­tości na Pomorzu z okazji rocznicy śmierci INKI.