AD 2009

30 wrześ­nia 2013 r.

Wiceprezy­dent Miasta Tczew - Zenon Drewa i prze­wod­niczący Rady Miasta — Mirosław Augustyn oraz inic­ja­tor fes­tynu — Ste­fan Kukowski zaprosili tych, którzy przy­czynili się do sukcesu tego wielkiego dzieła. Ciepłe słowa wło­darze miasta skierowali do wszys­t­kich dar­czyńców, którzy dla­całej tczewskiej społeczności sprawnie zor­ga­ni­zowali fes­tyn, ofi­arowali porady i bada­nia medy­czne. Także ci, którzy przez trzy godziny umi­lali czas swoimi kon­cer­tami i wys­tę­pami uhonorowani zostali spec­jal­nymi podz­iękowa­ni­ami. Wśród wyróżnionych była dama Halina Cybul­ska, kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Zbig­niew Ciec­holewski, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Piotr Rezmer, Kaz­imierz Smoliński, Tadeusz Wło­dar­czyk oraz pos­tu­lanci Grze­gorz Płaza i Zenon Żynda. Przeor naszego Prze­o­ratu podz­iękował wszys­tkim współt­worzą­cym za udział i wykazanie się empatią.

W imie­niu mieszkańców Tczewa – Serdecznie Dziękujemy!