grudzień

5 grud­nia 2019 r.

Jak co roku damy i kawalerowie naszego Prze­o­ratu spo­tykają się by pod­sumować rok dzi­ałań. Nie wszyscy mogli być na inwest­y­turze w Sub­kowach i dlat­ego kapelan ks. prałat Józef Pick i przeor Ste­fan Kukowski dokon­ali pod­niesienia do klasy III kawalera Grze­gorza Płazę, do klasy II Jarosława Bar­toszewskiego wręcza­jąc mu także brą­zowy Krzyż Zasługi OŚS, Sre­brny Krzyż Zasługi OŚS otrzy­mali Witold Sos­nowski i Tomasz Winiecki. Podz­iękowa­nia za zaan­gażowanie i pracę na rzecz Orderu otrzy­mał pan Niko­dem Micha­lak (tworzący stronę inter­ne­tową Prze­o­ratu) i dama Anna Bubka. Odczy­ta­nia Ewan­gelii i słowo boże było udzi­ałem Wielkiego Prałata OŚS. Potem bło­gosław­ionym opłatkiem łamali się i życzenia składali wszyscy zgro­madzeni. W cza­sie spoży­wa­nia posiłku przy­go­towanego przez kawalera Pio­tra Rezmera (pierogi, ryby, barszcz z pasztecikami) i Leszka Mel­era (ciasta) był czas na prośbę o wpłaty na konto szkoły zawodowej im. Św. Stanisława w Afryce Środ­kowej, przy­go­towanie zbiórki żywności wraz ze Sto­warzysze­niem „Miłosierni”, orga­ni­zowa­nia i wspiera­nia Orszaku Trzech Króli w swoich miejs­cowoś­ci­ach. Była też Infor­ma­cja o wys­tawie malarskiej papieskiej „Odblask tajem­nicy”, która będzie eksponowa­nia w Polsce i za granicą. W Sto­warzysze­niu naszego Prze­o­ratu powołano zespół który opracuje roczny plan pracy i lata następne pod prze­wod­nictwem kawalera Jarosława Bar­toszewskiego. W spotka­niu udział wzięli też księża: ks. prałat Piotr Wysga — kapelan naszego Prze­o­ratu i ks. Adam Gadom­ski — pro­boszcz parafii Świętego Krzyża, pani Grażyna Winiecka, prezes Fun­dacji „Szarża pod Kro­jan­tami” oraz prezes Sto­warzyszenia Miłosierni pan Jiri Stu­deny. Najbliższe spotkanie nasze będzie na zaprosze­nie ks. Biskupa. Goś­ciom współpracu­ją­cym z nami bardzo serdecznie dziękujemy.

9 grud­nia 2019 r.

Na zaprosze­nie biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny przy­byli do Pelplina przed­staw­iciele władz par­la­mentu, woje­w­oda pomorski, przed­staw­iciele samorządów z terenu diecezji pelplińskiej a także służb mundurowych, leśników, orga­ni­za­cji społecznych, ośrod­ków kul­tury, lokalnego biz­nesu. Doroczne spotkanie przedświąteczne rozpoczął w kat­e­drze kon­cert zespołu ewan­ge­liza­cyjnego „Na cały głos”. Wita­jąc zebranych ks. kanonik Andrzej Szopiński pod­kreślił, że zwyczaj tych spotkań liczy sobie prawie trzy­dzieści lat i że są one potrzebne. W życzeni­ach świątecznych i noworocznych biskup Ryszard Kasyna pod­kreślił, że w przeży­wa­niu Bożego Nar­o­dzenia ważne jest „rodze­nie miłości w relac­jach do drugiego człowieka”. Powinno dokony­wać się to w zarez­er­wowanym dla Boga i dla innych cza­sie, w konkret­nym miejscu i z potrzeby włas­nego serca. Spotkanie dopełniło dzie­le­nie się opłatkiem i poczęs­tunek. Na spotkanie to przy­byli nasza dama Anna Par­tyka z mężem Łukaszem i kawalerowie: Piotr Cymanowski, Leszek Meler, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch, Bog­dan Wiśniewski i przeor Ste­fan Kukowski, który w imie­niu Prze­o­ratu składał życzenia biskupowi Ryszardowi Kasynie (wręcza­jąc stosowny dar), biskupowi Arka­dius­zowi Okro­jowi i wielu dos­to­jnym goś­ciom. Była też okazja do krótkie omaw­ianie orga­ni­za­cji Orsza­ków Trzech Króli orga­ni­zowanych przez Przeorat.

13 grud­nia 2019 r.

Sto­warzysze­nie Miłosierdzia wspier­ane przez Prze­o­rat Pomorski zor­ga­ni­zowało na tere­nie miasta Tczew świąteczną zbiórkę żywności. Żywność zbier­ano w czterech sklepach: Netto, Dino , Stokrotka i Fart. Wspier­ali nas uczniowie tczews­kich szkół LO1, LO2, LE, ZSKat., Dzieci Maryi z rodzi­cami. Zebrano ok. 750 kg żywności, głównie trwałej jak cukier, makaron, ryż, mąka,która została rozdys­ponowana do najbardziej potrze­bu­ją­cych rodzin z naszego miasta i powiatu. Z naszego Prze­o­ratu najak­ty­wniejsza była dama Katarzyna Stu­dena, która zajęła się całą orga­ni­za­cją zbiórki żywności i jej rozdys­ponowaniem. Kilka tysiące ulotek drukował kaw. Grze­gorz Płaza, pro­jekty i współor­ga­ni­za­cja Ste­fana Kukowskiego.

18 grud­nia 2019 r.

Dyrekcja wraz z kadrą ped­a­gog­iczną oraz podopiecznymi Niepub­licznego Przed­szkola Blue Kids oraz Przed­szkola Akademia Przed­szko­laka zaprosili wiele osób, w tym prezy­denta Tczewa, księdza Wielkiego prałata Pio­tra Wysgę. prze­ora Ste­fana Kukowskiego. Przed­szkola naszych członków Prze­o­ratu Pomorskiego damy Anny i kawalera Łukasza Par­tyków pełnej wielkiej sali Zajazdu Roma zgro­mad­zonej pub­liczności pokazali jasełka bożonar­o­dzeniowe oraz zimowego przed­staw­ienia „W Bałwankowie”. Gromkie brawa świad­czyły, iż pociechy przed­szkolne zdały aktorski egza­min. Po podz­iękowa­ni­ach gości był czas na słodki poczęs­tunek dla wszys­t­kich i omówie­nie z częś­cią rodz­iców udzi­ału w Orszaku Trzech Króli. Brawo !

22 grud­nia 2019 r.

Ks. dr Piotr Mali­nowski z Parafii św. Andrzeja Boboli w Swarożynie oraz p. Woj­ciech Głow­iński zaprosili 22 grud­nia 2019 r. na Mszę Świętą. Wielki Kan­clerz Orderu Świętego Stanisława Ste­fan Kukowski w asyś­cie księdza pro­boszcza wręczył posłowi RP Kacprowi Płażyńskiemu Medal 250. Lecia Orderu Świętego Stanisława za wielo­let­nia dzi­ałal­ność społeczną i chary­taty­wną, szczegól­nie na rzecz poszkodowanych i ubogich. O trafności decyzji kapituły medalu świad­czyły długie oklaski zgro­mad­zonych wiernych w koś­ciele. Po mszy było spotkanie wig­ili­jne przy stole w sali parafi­al­nej im Św. Jana Pawła II. Był opłatek, kolędy, składanie życzeń bożonar­o­dzeniowych i noworocznych. Był czas na krótkie omówie­nie serii wys­taw malarstwa w roku Św. Jana Pawła II i prośba o wspar­cie budowy szkoły zawodowej w Afryce Środ­kowej orga­ni­zowanych przez nasz Prze­o­rat Pomorski. Padła też propozy­cja cyk­licznego spo­tyka­nia się, szerzenia dzi­ałań chary­taty­wnych i społecznych przez wielu dos­to­jnych gości.