marzec

6 sty­cz­nia 2022 r.

Orszak Trzech Króli ze względu na reżim pan­demiczny Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława wraz z parafią NMP Matką Koś­cioła i wspar­ciem Tczewskiego Starostwa Powia­towego zor­ga­ni­zowała w przeogrom­nym koś­ciele NMP. Przed wejś­ciem do świą­tyni stali hal­abard­nicy i chorążowie z chorąg­wiami Trzech Króli, zaprasza­jąc na uroczys­tości. Każdy z wiernych otrzy­mał tczewski śpiewnik z kolę­dami (takich śpiewników Prze­o­rat Pomorski w lat­ach poprzed­nich roz­dał ponad 48.000). Roz­dano też setki koron, ludzie zabier­ali też gazetę orsza­kową. Pro­cesyjne wejś­cie do ołtarza prowadzili trzej królowie, którzy podążyli do żłóbka, gdzie pokłonili się Dzieciątku, kła­niali się i złożyli dary: mirrę, kadzidło i złoto. W cza­sie mszy w żłobku Nowonar­o­d­zonego adorowali hal­abard­nicy, chorążowie i dzieci w niebies­kich stro­jach. Po pokłonie rozpoczęła się uroczysta msza święta kon­cele­browana przez ks. dziekana Jacka Spy­chal­skiego. Czy­tanie miał w stroju ryc­er­skim Eligiusz Micha­lak i kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski, zaś dary ołtarza składali: ułan Adam Zając, dama Alek­san­dra Mazur­czak, Kawaler w Orderze Andrzej Zblewski. Po mszy ksiądz dziekan zaprosił wiernych do żłóbka, gdzie grupa „aniołków” — dzieci i młodzież ze Sto­warzyszenia Win­cen­tyńskiej Młodzieży Maryjnej zaśpiewali pas­torałkę wraz z wiernymi i odtańczyli taniec ado­racji. Prowadz­iła ich, gra­jąc na gitarze bardzo zaan­gażowana sios­tra Justyna. Po tań­cach ado­racji był czas na wspólne zdję­cia z trzema królami, ułanami i ryc­erzami. Po wyjś­ciu z koś­cioła Prze­o­rat Pomorski pod egidą koman­dor Anny Bubki roz­dał kilka­set cer­ty­fikatów udzi­ału w Orszaku z trzema pieczę­ci­ami królów, które wydrukował kawaler Grze­gorz Płaza. Podz­iękowa­nia należą się królom: Lechowi Trz­cińskiemu — z bractwa kurkowego, przed­staw­icielowi II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego — Oskarowi Lew­czukowi i Sła­womirowi Zyganowskiemu. Akty­wnie wsparł nas też Ośrodek Szkole­nia i Wychowa­nia OHP w Tczewie pod wodzą Woj­ciecha Różanowskiego i Młodzież Wszech­pol­ska z Woj­ciechem Weł­ni­akiem na czele. Całość przy­go­tował trady­cyjnie Ste­fan Kukowski, zaś orga­ni­za­cyjnie kawaler Orderu Jarosław Bar­toszewski. Mamy nadzieję, iż w roku następ­nym powrócimy do orga­ni­za­cji Orszaku Trzech Króli na mieś­cie z wielo­tysięcznym tłumem tczews­kich mieszkańców (vide 6. sty­cz­nia na www​.sw​-stanis​law​.pl).

1 marca 2022 r.

We wtorek 1 marca, w Nar­o­dowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych, ofic­jal­nie otwarto Muzeum Żołnierzy Wyk­lę­tych w Ostrołęce. Na uroczys­tość przy­był Piotr Gliński — wicepremier i min­is­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego. W wydarze­niu wzięli udział także lokalni poli­tycy, rodziny Niezłom­nych i liczne del­e­gacje. Wśród zapros­zonych hon­orowych gości był także Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Ś.S. Zaprosze­nie wys­tosowano za wielkie od lat dzi­ała­nia pro­mu­jące żołnierzy niezłom­nych, za pom­niki, za dziesiątki tablic i orga­ni­za­cję wielu uroczys­tości patri­o­ty­cznych. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi na miejscu nie pojawił się prezy­dent RP Andrzej Duda. Jego nieobec­ność była spowodowana dra­maty­cznymi wydarzeni­ami, które roz­gry­wają się na Ukrainie. Na uroczys­tości pojawił się za to Piotr Gliński — min­is­ter kul­tury i dziedz­ictwa nar­o­dowego, oraz Karol Nawrocki — Prezes IPN. Uroczys­tość rozpoczęto od odśpiewa­nia hymnu państ­wowego. Odczy­tano także list prezy­denta Andrzeja Dudy i pre­miera Mateusza Moraw­ieck­iego skierowany do uczest­ników wydarzenia. Jako pier­wszy głos zabrał Janusz Kotowski, dyrek­tor Muzeum Żołnierzy Wyk­lę­tych, który podz­iękował wszys­tkim osobom zaan­gażowanym w budowę placówki. Po uroczys­toś­ci­ach otwar­cia był kon­cert artysty Smoły — Smolińskiego. zwiedzil­iśmy też świetne, bardzo nowoczesne Muzeum.

6 marca 2022 r.

Za nami Sztum­ski Bieg Tropem Wilczym. Serdecznie dzięku­jemy za obec­ność i niezwykle piękne emocje. Na mecie Biegu zamel­dowało się blisko 70 osób. Wszys­tkim należą się wielkie grat­u­lacje. Bieg, oprócz pamięci o Żołnierzach Wyk­lę­tych, dedykowany był także wal­czącej Ukrainie. Środki zebrane w cza­sie kwesty przekazane zostały do Car­i­tasu — orga­ni­za­cji niosącej pomoc ofi­arom wojny. Złożono kwiaty pod pom­nikiem — w hołdzie tym, dla których Wolna Pol­ska znaczy więcej niż życie: sybi­rakom, żołnier­zom wyk­lę­tym, bohaterom walki z reżimem komu­nisty­cznym. Główny orga­ni­za­tor Piotr Stec — Przeor Pomorski i Wielki Radca w Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława — podz­iękował tym którzy pomogli w orga­ni­za­cji tegorocznego Biegu. Byli to: Antoni Fila (funda­tor całego posiłku dla wszys­t­kich uczest­ników biegu) i Zdzisław Frątczak z Prze­o­ratu Pomorskiego, Odd­ział Muzeum zamkowego w Mal­borku– zamek w Sztu­mie, Fun­dacja PiJar z sercem.

Poseł Kaz­imierz Smoliński, Marzena Chrześ­ci­jańska, Woj­ciech Cebula, Dawid Szwedko.

6 marca 2022 r.

Uroczys­tości patri­o­ty­czne poświę­cone Żołnier­zom Niezłom­nym w Tczewie rozpoczęto o godz. 10.00 Mszą świętą za Ojczyznę w koś­ciele NMP Matki Koś­cioła kon­cele­browaną przez ks. dziekana Jaka Spy­chal­skiego. Czy­ta­nia w cza­sie mszy miał kawaler Orderu Piotr Cymanowski, także dary ofi­arne wraz z damą w Orderze Anną Bubką. Pokłon sztan­darów: Szwadronu Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich oraz II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Jana III Sobieskiego. Po uroczys­tej mszy świętej, przy Pan­teonie Katyńskim na tere­nie II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Tczewie odbył się apel pamięci. Przy­byłe del­e­gacje złożyły kwiaty oraz zapalili znicze pod tablicą pomor­dowanych za Ojczyznę w Tczewskim Pan­teonie Katyńskim. W spotka­niu patri­o­ty­cznym poprowad­zonym przez nauczy­ciela Karola Apos­tołow­icza, udział wzięli – Poseł RP Kaz­imierz Smoliński, Starosta Tczewski, p. Mirosław Augustyn oraz Prze­wod­nicząca Rady Powiatu, p. Bar­bara Kamińska, Dyrekcja II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego, a także del­e­gacje wojska i sto­warzyszeń. Słowa wspom­nień o ofi­arach Żołnierzy Wyk­lę­tych przy­go­towali uczniowie II LO były też słowa mod­l­itwy za poległych. Po złoże­niu wiązanek kwiatów i zniczy uczest­nicy uroczys­tości przes­zli na metę startu Biegu Tropem Wilczym. Bieg na dys­tan­sie 1963 metrów oraz bieg towarzyszący dla najmłod­szych na dys­tan­sie 196 metrów. Bieg nie miał charak­teru rywal­iza­cji. Celem biegu było upamięt­nie­nie Nar­o­dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyk­lę­tych oraz edukacja i pro­mocja święta.

Przed biegiem głównym uczest­nicy biegu odśpiewali hymn państ­wowy. Punk­tu­al­nie o godz. 153 uczest­ników biegu w patri­o­ty­cznych w stro­jach wybiegło na trasę. W koń­cowej rywal­iza­cji zajęły trzy pier­wsze miejsca (kat­e­go­ria kobiet i mężczyzn) zostały uhonorowane pucharami, które wręczali: Poseł RP Kaz­imierz Smoliński, Starosta Tczewski Mirosław Augustyn oraz Prze­wod­nicząca Rady Powiat Bar­bara Kamińska. Za udział w biegu każdy uczest­nik otrzy­mał pamiątkowy medal, koszulkę, mate­ri­ały promocyjno-​informacyjne o Żołnierzach Wyk­lę­tych, po biegu na każdego czekały drożdżówki, dar piekarni Meler — kawalera Orderu, OHP — Janusz Więcek– pos­tu­lant do Orderu oraz kawa i herbata, restau­racji Piaskowa — kawaler Orderu. Komenda Powia­towa Policji w Tczewie zabez­pieczyła trasę. Był również patri­o­ty­czny kon­cert chóru „Fisolki” pod dyrekcją pana Mar­iusza Dworakowskiego, który zdopin­gował wszys­t­kich do wspól­nego śpiewu. Prze­o­rat Pomorski wydrukował i roz­dał wszys­tkim chęt­nym spec­jalne śpiewniki patri­o­ty­czne. Przy­go­towaniem i koor­dy­nacją poczęs­tunku i śpiewnikami zajął się Andrzej Zblewski — kawaler w Orderze ŚS.

W imie­niu Kapituły Medalu „Inka-​zachowałam się jak trzeba” wręczyli przed­staw­iciele Orderu Świętego Stanisława Anna Bubka i Piotr Cymanowski. Medal otrzy­mała 8-​letnia dziew­czynka za empatię i przekazanie dla dzieci z Ukrainy to co miała naj­cen­niejszego oraz panu staroś­cie Mirosła­wowi Augustynowi „za godne uzna­nia wielo­let­nie dzi­ała­nia na rzecz upamięt­ni­a­nia i propagowa­nia pol­skości, wpływ na współczesne pokole­nie i postawy młodzieży”. Wręc­zono również spec­jalne podz­iękowa­nia, m.in. II Liceum Ogól­nok­sz­tałcącemu im. Jana III Sobieskiego w Tczewie, Szwadronowi Kawa­lerii im. Pułku 4 Ułanów Zaniemeńs­kich, Ośrod­kowi Szkole­nia i Wychowa­nia w Tczewie, Powia­towemu Cen­trum Sportu i Rekreacji, chórowi Fisolki. Wspar­cia w orga­ni­za­cję uroczys­tości udzielił Bank Spółdziel­czy w Tczewie. Dzięku­jemy. Aranżacja i przy­go­towanie całości Ste­fana Kukowskiego. Orga­ni­za­torzy uroczys­tości: Prze­o­rat Pomorski Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, Starostwo Powia­towe w Tczewie, bieg orga­ni­zował– Tomasz Tobi­ański — dyrek­tor PCS i R. Patronat nad uroczys­toś­ci­ami objęli: J.E. Ks. Ryszard Kasyna– biskup Pelpliński, Ste­fan Kukowski – Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Św. Stanisława, Jarosław Sellin – Wicem­i­nis­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego, Karol Nawrocki – Prezes IPN, Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu ds. Kom­bat­an­tów i Osób Represjonowanych, Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski.

6 marca 2022 r.

W okre­sie między­wo­jen­nym na tery­to­rium ówczes­nych Niemiec mieszkało pół­tora mil­iona Polaków. Rodło to sym­bol Związku Polaków w Niem­czech. Pow­stał w 1933 r., a jego nazwa to zbitka pier­wszych dwóch liter wyrazu „rodz­ina” i ostat­nich trzech wyrazu „godło”. Znak na czer­wonym tle przed­stawia białe rodło, które sym­bol­izuje bieg Wisły z zaz­nac­zonym na nim Krakowem. 6 marca 2022 roku na wrocławskim Ostrowie Tum­skim odbyły się obchody 84. rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła. W tym roku przy­padła również 100. rocznica pow­sta­nia Związku Polaków w Niem­czech, dla którego Prawdy Polaków spod Znaku Rodła były ide­ową pod­stawą. Po apelu pod tablicą z Praw­dami Polaków spod Znaku Rodła, która jest przytwierd­zona do ściany koś­cioła pw. św. Marcina, odśpiewano hymn nar­o­dowy, odczy­tano Apel Pamięci, odd­ano salwę hon­orową i złożono kwiaty. W uroczys­tości wzięli udział przed­staw­iciele władz samorzą­dowych i rzą­dowych, par­la­men­tarzyści, wojsko oraz wiele pocztów młodzieżowych. Tadeusz Szczyr­bak, prezes Rodziny Rodła — Wrocław, pod­kreślił, że obchody rocznicy ogłoszenia Prawd Polaków spod Znaku Rodła odby­wają się we Wrocławiu po raz 18. „Uroczys­tości te mają wymiar his­to­ryczny, ale też współczesny, w kon­tekś­cie aktu­al­nego patri­o­tyzmu i tego co dzieje się dziś w Ukrainie” — powiedział Szczyr­bak. Hon­orowym goś­ciem był przed­staw­iciel Orderu — Ste­fan Kukowski, Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława. Autor pro­jek­tów, m.in. Medalu „100 lat Związku Polaków w Niem­czech. Polo­nia sem­per fidelis”. W przemówie­niu pod tablicą Rodła Kukowski zawarł myśl patri­o­ty­czną wywodząc od św. Stanisława do pięć prawd — kat­e­chizmu Związku Polaków, jakże aktu­al­nego w dzisiejszych cza­sach. Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła to: „Jesteśmy Polakami! Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci! Polak Polakowi bratem! Co dzień Polak Nar­o­dowi służy! Pol­ska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle!”. Mówca na poczesne miejsce dał: ”Wiara Ojców naszych…” Potem złożył wie­niec od całej Kon­fed­er­acji. Mszy św. w Archikat­e­drze wrocławskiej pw. św. Jana Chrz­ci­ciela, prze­wod­niczył J.E. ks. prof. dr hab. Ignacy Dec — Biskup Senior Świd­nicki. Po przepięknej, mocno patri­o­ty­cznej homilii w imie­niu Kapituły Jego Eksce­lencji Biskupowi I. Decowi Ste­fan Kukowski w asyś­cie T. Szczyr­baka wręczył pier­wszy medal „Polo­nia sem­per fidelis”. Medal został przyjęty z miłym zaskocze­niem i oklaskami wiernych. Takowy medal otrzy­mał też pro­boszcz kat­edry ks. kan. Paweł Cem­brow­icz i pan Tadeusz Szczyr­bak. W auli Papieskiego Wydzi­ału Teo­logicznego obyły się dwa wykłady online: „Spod Znaku Rodła pt. Wielki Jubileusz 100 lat Związku Polaków w Niem­czech 19222022″ — prele­gent Tadeusz Szczyr­bak– Prezesa Rodziny Rodła — Wrocław. Drugi „Przesłanie świętego Stanisława, patrona Pol­ski w czy­nach dzi­ałaczy Rodła” Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczen­nika. Oba wykłady były trans­mi­towane na żywo i nagry­wane przez lokalne stacje TV oraz Radio Maryja i Telewizję Trwam. Potem był czas na reflek­sje i naw­iązanie współpracy z wieloma dos­to­jnymi gośćmi.