AD 2018

17 grud­nia 2012 r.

Spotkanie opłatkowe na zaprosze­nie Biskupa Ryszarda Kasyny w gmachu Wyższego Sem­i­nar­ium Duchownego w Pelplinie zgro­madz­iło prawie trzystu uczest­ników. Prowadził jak zawsze dyrek­tor ks. infułat Stanisław Grunt. Słowo do zebranych skierował biskup Ryszard Kasyna, który przy­pom­niał, że zebrani stanowią grupę „osób bardzo zaan­gażowanych w życie społeczne i życie swoich środowisk lokalnych”, dlat­ego „(…) takie wspólne spotkanie jest potrzebne, aby tworzyć wspól­notę w diecezji”. Bp Kasyna zauważył, że budowanie wspól­noty lokalnej jest konieczne, aby nie wchodzić w styl „(…) rywal­iza­cji pomiędzy sobą w aspekcie różnych pomysłów czy kole­jnych wyborów, ale aby real­i­zować prag­nie­nie szuka­ni­awspól­nego dobra”. Hier­ar­cha wyraził przeko­nanie, że spotkanie w atmos­ferze świątecznej nie odd­ali codzi­en­nych bólów i trosk, z którymi muszą się borykać osoby odpowiedzialne za życie społeczne, ale „(…) spotkanie to pomaga w złoże­niu trosk u żłóbka Dzieciątka Jezus i zaw­ierze­niu ich Dobremu Bogu”. Długi czas trwało łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. Pod­czas spotka­nia, po raz pier­wszy, została wręc­zona nagroda, „Vox Pelplini”, którą przyz­nało diecez­jalne Radio Głos za „rzetelną współpracę infor­ma­cyjną” pomiędzy przed­staw­icielami samorządów tery­to­ri­al­nych a tą rozgłośnią. W tym roku bp Kasyna wręczył nagrodę główną Starostwu Tczewskiemu.

Na spotkanie z J.E. Ryszar­dem Kasyną przy­była dama Halina Cybul­ska i Jan­ina Lubawska oraz kawalerowie kawalerowie: Woj­ciech Antoniewicz, Tadeusz Bąk, Antoni Fila, Andrzej Grzyb, Leszek Meler, Włodz­imierz Mroczkowski, Tadeusz Serocki, Kaz­imierz Smoliński, Ryszard Szwoch,Tomasz Winiecki. Ale także pos­tu­lanci Leszek Boguszewski i Sła­womir Flis­sikowski. Ste­fan Kukowski wręczył Biskupowi dar od całego Prze­o­ratu — kom­plet stuł wg spec­jal­nego pro­jektu z herbem i zawołaniem Biskupa. Dar został przyjęty z dużym zaciekaw­ie­niem i radoś­cią. Po spotka­niu przys­tąpil­iśmy do poczęs­tunku wigilijnego.

W cza­sie rozmów przy stole wig­ili­jnym infor­mowal­iśmy zain­tere­sowane osoby o dzi­ałal­ności chary­taty­wnej w Orderze Świętego Stanisława. Uzgod­nil­iśmy też audi­encję u J.E. Biskupa Pelplińskiego w cza­sie której przed­staw­imy dzi­ałal­ność i plany naszego Prze­o­ratu Pomorskiego. Żywe zain­tere­sowanie wzbudz­iły też śpiewniki z kolę­dami fun­dacji kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego, które roz­dal­iśmy zgro­mad­zonym na spotka­niu samorządowcom.