maj

3 maja 2021 r.

Hilary Paweł Januszewski urodził się 11 czer­wca 1907 r. w miejs­cowości Kra­jenki, niedaleko Tucholi. Dzieciństwo spędził i szkołę pod­sta­wową ukończył w Gręblinie. Dlat­ego nasz kawaler Łukasz Par­tyka (pochodzący z Gręblina) zainicjował wraz żoną, damą Anną utworze­nie miejs­cowego kultu tego bło­gosław­ionego zakon­nika. 3 maja 2016 roku była wielka uroczys­tość dla całej parafii. Już wów­czas z Krakowa przy­jechał prow­inc­jał Zakonu Karmelitów Bosych wraz innymi braćmi zakon­nymi. Ufun­dowanie wielkiej tabl­icy poświę­conej bło­gosław­ionemu Hilaremu zapoc­zątkowało coroczne uroczys­tości w Gręblinie z udzi­ałem naszego Prze­o­ratu i setek wiernych. W tym roku (w reżimie pan­demicznym) obyła się tylko w koś­ciele msza święta kon­cele­browana przez prow­incjon­ała Zakonu Karmelitów Bosych Ojca Bog­dana Megera. Msza była też w intencji 30. lecia obję­cia funkcji pro­boszcza przez ks. Woj­ciecha Grubę. W cza­sie mszy czy­tał kawaler Łukasz, dary ofi­arne składali: dama Anna. pos­tu­lan­tka Urszula i kawaler Łukasz. Po mszy Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji w imie­niu Kapituły Medalu wręczył w asyś­cie państwa Par­tyków oby­dwu zac­nym kapłanom Medale Roku Świętego Jana Pawła II za szerze­nie kulty zarówno bło­gosław­ionego Hilarego, jak i Św. JP II, co spotkało się z gorą­cymi oklaskami wiernych. Na zakończe­nie wręczyliśmy albumy z wys­tawy „Odblask Tajem­nicy”, która miała swoje otwar­cia w roku ubiegłym i dziesiątki tysięcy w wer­sji wirtu­al­nej. Mimo obostrzeń pan­demicznych zachowal­iśmy ciągłość trady­cji i odd­al­iśmy hołd bło­gosław­ionemu Karmeli­cie do którego są modły — od roku w parafii nikt nie umarł na cowid 19. Bóg z nami.

8 maja 2021 r.

Uroczys­tość św. Stanisława biskupa i męczen­nika. Reżim pan­demiczny już drugi rok nie poz­wolił na walne spotkanie w Bazylice św. Michała Archan­ioła i św. Stanisława Biskupa w Krakowie na Skałce. Dlat­e­goż spotkaliśmy się w koś­ciele św. Stanisława BiM w Sub­kowach. To tam 28 wrześ­nia 2010 r. ten piękny goty­cki koś­ciół został sym­bol­icznie przekazany przez Biskupa Pelplińskiego Jana Bernarda Szlagę Prze­o­ra­towi Pomorskiemu w opiekę. W tym dniu przekaza­l­iśmy parafii ory­gi­nalny sre­brny relik­wiarz zapro­jek­towany na wzór nat­u­ral­nej wielkości tiary romańskiej, z reliefem św. Stanisława i romańskimi łukami na otoku. Wyko­nany jest w całości z wysok­iej próby sre­bra ze zło­conymi ele­men­tami. Relik­wiarz umieszc­zony jest na miniaturze podestu ołtar­zowego. Całość pro­jek­tował Ste­fan Kukowski, funda­torami było kilku kawalerów Prze­o­ratu Pomorskiego. W tym roku i w tym koś­ciółku mogło prze­by­wać określona ilość wiernych. Order reprezen­towali kawalerowie: Bog­dan Cymanowski (który w imie­niu zgro­mad­zonych wiernych dziękował biskupowi Arka­dius­zowi Okro­jowi z kon­cele­brę i bło­gosław­ieństwo), Tomasz Jeschke — obaj byli sza­farzami i asys­towali przy ołtarzu. W gali orderowej byli Jarosław Bar­toszewski (I czy­tanie i dary ofi­arne) ora Ste­fan Kukowski. W pro­ce­sowym wejś­ciu, niosąc relik­wie św. Stanisława, dos­zliśmy o ołtarza, by uczest­niczyć w uroczys­tej, odpus­towej Mszy Świętej. Wielce poucza­jącą homilię głosił biskup A.Okroj. W uroczys­toś­ci­ach brało udział jeszcze pię­ciu księży.W ten sym­bol­iczny sposób, wymus­zony sytu­acją, ucz­cil­iśmy naszego patrona Świętego Stanisława BiM.

9 maja 2021 r.

9 maja parafia Najświęt­szego Serca Pana Jezusa w Starog­a­rdzie Gd. dziękowała za 40 lat posługi kapłańskiej miejs­cowego pro­boszcza ks. prałata dr. Józefa Picka. Mszy św. dziękczyn­nej w dniu 65. urodzin Jubi­lata prze­wod­niczył biskup pomoc­niczy Arka­diusz Okroj. Dos­to­jny Jubi­lat posi­ada tytuł dok­tora teologii, mod­er­a­torem diecez­jal­nego Dzieła Bib­li­jnego im. Jana Pawła II, dusz­pasterzem Służby Zdrowia, Osób Chorych I Niepełnosprawnych także cen­zorem ksiąg religi­jnych, wykład­owcą w WSD w Pelplinie. J. Pick poza prowadze­niem parafii i Dekanatu Starog­a­rdzkiego jest zaan­gażowany w sze­roko zakro­joną dzi­ałal­ność chary­taty­wną, W Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława pełni funkcję Wielkiego Prałata — członka Wielkiej kapituły. Na jubileuszowych uroczys­toś­ci­ach byli reprezen­tanci Orderu: Ste­fan Kukowski — Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji i Bog­dan Wiśniewski — Wielki Radca, którzy wręczyli przyz­nany przez Kapitułę „Medal Roku Świętego Jana Pawła II”. Od kawalerów i dam otrzy­mał wielki tort fun­dowany i wyko­nany przez mis­trza — naszego kawalera Leszka Mel­era. Po mszy wysłuchal­iśmy krótkiego kon­certu na wysokim poziomie w wyko­na­niu zespołu ”Sicut avis” oraz solistki Ewy Dubielli. Potem były luźne, kam­er­alne roz­mowy, roz­dal­iśmy albumy z wys­tawy „Odblask Tajem­nicy” i plakaty-​zaproszenia zachę­ca­jąc o udzi­ału w konkur­sie plastyczno-​multimedialno–lit­er­ackim w Roku Kard. Ste­fan Wyszyńskiego.

1618 maja 2021 r.

Kon­fed­er­acja Orderu Świętego Stanisława została zapros­zona na audi­encję do biskupa gli­wick­iego prof. dr. hab. Jana Kopca. Dzięki pomocy pana Rajn­era Smolorza w orga­ni­za­cję spotka­nia (trudny czas pan­demii) spotkanie odbyło się w Kurii Diecez­jal­nej w którym uczest­niczył Wielki Kan­clerz Kon­fed­er­acji Stanisław Hendryk, który wraz z Wielkim Mis­trzem Kon­fed­er­acji Ste­fanem Kukowskim wręczyli Jego Eksce­lencji medal „Roku Świętego Jana Pawła II”. Do medalu dodal­iśmy również albumy o wys­tawie „Odblask Tajem­nicy”, omaw­ia­jąc prze­bieg odsłon wys­tawy w formie wernisaży i tysięcy wejść w wer­sji inter­ne­towej na całym świecie. Wręczyliśmy również Eksce­lencji prośbę o patronat i zaprosze­nie na Kon­fer­encję naukową „Wkład Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego w ksz­tał­towanie postaw patri­o­ty­cznych Polaków” do Sali Wykład­owej Zespołu Zamkowego „Wrochem” w Tarnows­kich Górach. Kon­fer­encja jest ako­r­dem wieńczą­cym Rok Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego, którego obchody zostały już rozpropagowane w całej Polsce poprzez wielki konkurs plas­ty­czny, lit­er­acki i mul­ti­me­di­alny skierowany do dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. Inic­jatywy nasza spotkała sie z gorą­cym odzewem Księdza Biskupa. W celu potwierdzenia sze­rok­iej dzi­ałal­ności Orderu Świętego Stanisława na przykładzie Prze­o­ratu Pomorskiego wręczyliśmy 3-​tomowe udoku­men­towane zapiski na 550 stronach. Ksiądz biskup z zain­tere­sowaniem zaczął przeglą­dać otrzy­mane kro­niki. Już na spotka­niu otrzy­mal­iśmy deklarację uczest­nictwa księdza Biskupa we mszy świętej w kat­e­drze Pio­tra i Pawła, w inwest­y­turze i kon­fer­encji naukowej. Po spotka­niu w kurii pojechal­iśmy do wspaniale i pietyzmem odrestau­rowanych sal zamku Wrochem, gdzie oprowadził nas pan na zamku — Rajner Smolorz. W tych salach odbędzie się kon­fer­encja naukowa i raut dla dam i kawalerów. Dołączył do spotka­nia pan Krzysztof Witkowski (najwięk­sza na świecie kolekcja monet i medali Jana Pawła II, w tym kilka pro­jektu Ste­fana Kukowskiego) u którego w Muzeum będzie ogólnopol­skie pod­sumowanie konkursu plas­ty­cznego i mul­ti­me­di­al­nego dla dzieci i młodzieży „ Życie, wiara, dzi­ałal­ność, postawa i świadectwo Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego”. Kon­fed­er­acja Orderu jest inic­ja­torem różnych form dzi­ałań w Roku Kar­dy­nała Ste­fana Wyszyńskiego — „Pry­mas Tysią­cle­cia — darem dla Koś­cioła i Ojczyzny”.Z tej okazji jest już wybity medal, który Kapituła bezie przyz­nawać za wybitne zasługi.

23 maja 2021 r.

Zostal­iśmy zaproszeni na uroczysty kon­cert z okazji 90. rocznicy nada­nia praw miejs­kich miastu Pelplin. Kon­cert „Te Deum” w Bazylice Kat­e­dral­nej w Pelplinie, wybit­nego kom­pozy­tora Karola Kurpińskiego oraz arcy­dzieła klasyków wiedeńs­kich, Josepha Haydna i Wolf­ganga Amadeusa Mozarta w wyko­na­niu: Orkiestry Fil­har­monii Poz­nańskiej i Pol­skiego Chóru Kam­er­al­nego Schola Can­to­rum Gedanensis.

Na ręce bur­mistrza pana Mirosława Chyły złożyliśmy odpowied­nie życzenia. w kon­cer­cie brali udział kawalerowie Ryszard Rogaczewski i Ste­fan Kukowski z żoną.Po kon­cer­cie omówiliśmy współpracę z Koman­dorią Pelplińską, szczegól­nie w Roku Kard . Ste­fana Wyszyńskiego.

23 maja 2021 r.

Bło­gosław­ieństwo abpa Marka Jędraszewskiego, Met­ro­pol­ity Krakowskiego dla całej Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława.

29 maja 2021 r.

Pol­ski Sto­warzysze­nie Morsko-​Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego zaprosiło na coroczne uroczys­tości roczni­cowe Zaślu­bin Pol­ski z morzem Ste­fana Kukowskiego — Wielkiego Mis­trza Kon­fed­er­acji Orderu Świętego Stanisława wraz z małżonką. Uroczys­tości rozpoczęły się w Wejherowie kon­cele­browaną Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w koś­ciele Trójcy Świętej. Kon­fer­encja odbyła się w Sali im. Św. Jana Pawła II. Redak­tor Piotr Szubar­czyk podał krótki rys o bohaterze tam­tych cza­sów Witoldzie Kukowskim. To w pałacu w Kolibkach hra­bia Kukowski po uroczys­tości zaślu­bin Pol­ski z Bał­tykiem goś­cił reprezen­tację błęk­it­nej armii z gen. Józe­fem Hallerem na czele. W 1922 roku Kukowski został jed­nym z ośmiu udzi­ałow­ców firmy „Stocz­nia w Gdyni –Towarzystwo z Ogranic­zoną Poręką. Był też kon­sulem hon­orowym Estonii, hojnym dar­czyńcą, m.in. daru­jąc place pod stację kole­jową i pocztę. Dzięki wykupowi ziemi od Niem­ców przez Kukowskiego państwo pol­skie miało ok.500 hek­tarów więk­szą powierzch­nię. Był założy­cielem drugiego pol­skiego banku w Polsce z potężnym wkła­dem finan­sowym, właś­ci­cielem kilku drukarni wyku­pi­onych z rąk niemiec­kich, wielu pos­esji w Gdańsku i Sopocie,Jako groźny dla Rzeszy Polak został jako jeden z pier­wszych rozstrze­lany w 1939 roku, jego całą bliską i dal­szą rodz­inę zesłano do obozów koncentracyjnych.

Prezes Forum Okrę­towego Ireneusz Karaśkiewicz zrefer­ował Marzenia roku 1920 o Polsce morskiej i rzeczy­wis­tość roku 2021.

Stat­uetki „Ani­mus et Sem­per Fidelis” otrzy­mało trzech lau­re­atów w tym prof. Andrzej Nowak, który przestawił erudy­cyjne reflek­sje his­to­ryczne wokół 10 lutego 1920 i 1940 roku.

Po prz­er­wie Wielki Mis­trz Kon­fed­er­acji OŚS przed­stawił zebranym o Orderze Świętego Stanisława, o dzi­ała­ni­ach Kon­fed­er­acji, o ucze­niu Roku Kard Ste­fana Wyszyńskiego poprzez ogólnopol­ski konkursu dla dzieci i młodzieży plastyczno-​literacko–mul­ti­meialni i Kon­fer­encję Naukową. Po czym w asyś­cie kawalera Hen­ryka Jarosza, przestaw­ia­jąc indy­wid­u­alne lau­dacje, wręczył Medale Roku Św. Jana Pawła II ks. pro­boszc­zowi prała­towi Tadeuszowi Reszce oraz prof. Andrze­jowi Nowakowi za dzi­ałal­ność społeczną służącą roz­wo­jowi państwa Pol­skiego w opar­ciu o naukę społeczną Koś­cioła i idee św. Jana Pawła II.

Prowadzący spotkanie przed­stawił zebranym wiele inic­jatyw naszej Kon­fed­er­acji OŚS na ziemi pomorskiej wraz z ogólnopol­skim konkursem dla dzieci i młodzieży przed­staw­ia­ją­cym Żołnierzy Niezłom­nych w 75 rocznicę śmierci Inki.

Medal „250 lecia Orderu Św. Stanisława” za wielo­let­nią dzi­ałal­ność społeczną kul­ty­wu­jącą wartości chrześ­ci­jańskie i patri­o­ty­czne naszego nar­odu otrzy­mał pan Piotr Szubar­czyk (od wielu lat współpracu­jący z Prze­o­ratem Pomorskim) oraz Pol­skie Sto­warzysze­nie Morsko-​Gospodarcze za orga­ni­za­cje wielu uroczys­tości na Pomorzu. Dobrą inter­akcją były wspólne śpiewy pieśni patri­o­ty­cznych w akom­pa­ni­a­men­cie pana Michała Ole­jnika. Po uroczys­toś­ci­ach była możli­wość naw­iąza­nia bilat­er­al­nych relacji z innymi organizacjami.

Przed rozpoczę­ciem spotka­nia zor­ga­ni­zowanego przez Forum Stoczniowe, goś­cie zwiedzili wys­tawę poświę­coną 81 rocznicy Marszu Katyńskiego – Katyń 1940. Wys­tawę przy­go­tował Hen­ryk Jarosz — Prezes Wejherowskiej Wspól­noty Pokoleń a zarazem Kawaler Orderu Św. Stanisława wraz z kolegami ze Wspól­noty Edwar­dem Formelą i Mieczysławem Selinem.Henrykowi Jarosz podz­iękowa­nia za przy­go­towanie wys­tawy oraz naw­iązaną współpracę z Odd­zi­ałem IPN w Gdańsku, złożyli Piotr Szubar­czyk, prof. Andrzej Nowak oraz Ste­fan Kukowski.