AD 2015

25 czer­wca 2015 r.

25 czer­wca 2015 roku, Biskup Pelpliński poświę­cił nowy budynek Zespołu Szkół Katolic­kich w Tczewie. Uroczys­tości kończące rok szkolny 20142015 w ZSK rozpoczęła Msza Święta, której w tczewskiej farze prze­wod­niczył ks. biskup diecez­jalny Ryszard Kasyna. Po mszy Wielki Kan­clerz Orderu Ste­fan Kukowki w asyś­cie kawalera Zbig­niewa Ciec­holewskiego w obec­ności Wielkiego Prałata ks. Pio­tra Wysgi wręczył Eksce­lencji Złoty Medal 250 lecia ustanowienia Orderu Świętego Stanisława. Wśród zapros­zonych na uroczys­tości dobroczyńców był również Koman­dor Starog­a­rdzki Sła­womir Flis­sikowski. Po cel­e­bracji w koś­ciele wspól­nota szkoły i zaproszeni goś­cie przes­zli przed nowy budynek szkoły poświę­cony przez ks. biskupa. W budynku szkoły utr­walono akt poświęce­nia na mar­murowej tabl­icy, którą pro­jek­tował Ste­fan Kukowski i fun­dował wraz z kawalerem Zbig­niewem Ciec­holewskim. Na rozpoczę­cie roku szkol­nego zadeklarowal­iśmy wyko­nanie dużego loga i napisu na nowym budynku Zespołu Szkół Katolickich.