AD 2015

7 czer­wca 2015 r

7 czer­wca 2015. Pro­cesyjne prze­jś­cie z koś­cioła św. Stanisława Kostki do fary na czele z bisku­pem diecez­jal­nym Ryszar­dem Kasyną i dziesiątkami księży którzy przy­byli, aby ucz­cić złoty jubileusz ks. Prałata Jego Świą­to­bli­wości i kanon­ika Kapituły Pelplińskiej Pio­tra Wysgę. Mszę świętą kon­cele­browaną odprawił J.E. Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna. Koś­ciół wypełniony był przy­jaciółmi Księdza Jubi­lata. W homilii Eksce­lencja ks. biskup pod­kreślał wszys­tkie wielkie zasługi ks. Pro­boszcza, kapłańskie, dusz­paster­skie, orga­ni­za­tora wielu kon­certów, wys­taw, wielokrot­nie Tygod­nia Kul­tury Chrześ­ci­jańskiej. Utworze­nie chórów, zespołów i orkiestry kam­er­al­nej. Także wielu dzi­ałań chary­taty­wnych i stąd pełnie­nie funkcji kapelana Świa­towego Orderu Świętego Stanisława. Orga­ni­za­tora i uczest­nika wielu piel­grzymek. Do podz­iękowań zostali zaproszeni: posłowie Kaz­imierz Smoliński i Jan Kulas, prezy­dent Mirosław Pobłocki i prze­wod­niczący Rady Miasta Mirosław Augustyn, starosta tczewski Tadeusz Dzwonkowski i Prze­wod­nicząca Rady Powiatu Bar­bara Kamińska. Także przełożona gen­er­alna Sióstr Pasterek sios­tra Grac­jana. W imie­niu wszys­t­kich kapłanów dziękował ks. dziekan Dekanatu Tczewskiego Krzysztof Stolt­mann oraz przed­staw­iciele wspól­not katolic­kich Parafii Św. Krzyża. Szczegól­nego hon­oru dostąpił Złoty Jubi­lat odz­nac­zony najwyższym odz­nacze­niem Zło­tym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Stanisława, które to wręczył Wielki Kan­clerz Świa­towego Orderu Ste­fan Kukowski. Wraz z nim nasz Prze­o­rat reprezen­towali dama Halina Cybul­ska, kawalerowie Tadeusz Wło­dar­czyk, Witold Sos­nowski, Woj­ciech Antoniewicz, Zbig­niew Ciec­holewski, Andrzej Zblewski, Zenon Żynda. Kawaler Piotr Rezmer był przy­go­towu­ją­cym raut dla setek zapros­zonych gości, a Leszek Meler także dar­czyńcą potężnego tortu i innych ciast.

W darze nasza del­e­gacja wręczyła Złotemu Jubi­la­towi wyszy­wany oso­bisty herb rodowy „Jas­trzę­biec”, z którego urad­owała się też rodz­ina księdza Pio­tra. Raut był okazją do rozmów na temat dzi­ałal­ności Orderu, a w szczegól­ności naszego Przeoratu.