AD 2011

18 października 2011 r.

Prezy­dent miasta Tczew i Prze­wod­niczący Rady miasta zaprosili wszys­t­kich współt­worzą­cych Wielki Fes­tynw miejskim amfiteatrze. Wice prezy­dent miasta p. Zenon Drewa pod­kreślał pod­kreślał zaan­gażowanie wielu osób zaan­gażowanych w tworze­nie tego fes­tynu. Bardzo duża frek­wencja spowodowała, iż wielu tczewian od malucha po osoby starsze mogły się bezpłat­nie prze­badać i uzyskać poradę spec­jal­istów. W tym cza­sie były również przeprowadzane akcje prozdrowotne w trak­cie zabaw i konkursów dla dzieci. Pro­fi­lak­tyka jest słabą strona sys­temu zdrowot­nego i dlat­ego jest to cenna inic­jatywa społeczna. Podz­iękowali również wszys­tkim zespołom i chórom, które w trak­cie 3 godzin­nego fes­tynu umi­lali pobyt zgro­mad­zonym rodzi­nom. Wolon­tar­iuszez „Car­i­tas” poma­gali Prze­o­ra­towi Pomorskiemu wydawać dar­mowe napoje i szk­lanki z grafiką.

Na spotka­niu wszys­tkie zaan­gażowane osoby otrzy­mały z rąk wiceprezy­denta i prze­wod­niczącego dyplomy. Wymieniono wraże­nia z fes­tynu w trak­cie przy­go­towanego poczęs­tunku. Prze­o­rat Pomorski, pomysło­dawca i główny orga­ni­za­tor po raz pier­wszy wys­tąpił ofic­jal­nie. Do tej pory kawalerowie wielokroć dzi­ałali pro pub­lico bono bez „szyldu” Prze­o­ratu. Wszyscy doty­chcza­sowi uczest­nicy zadeklarowali dal­szą prace w roku przyszłym.

Podz­iękowanie odbier­ają właś­ci­cielka firmy dr Ewa Rogowska-​Nowaczyk i zaan­gażowany w Fes­tyn kaw. Włodz­imierz Mroczkowski. Dyplomy otrzy­mali wszyscy którzy przy­czynili się do tej akcji. Oprócz naszego Prze­o­ratu ode­brali podz­iękowa­nia wszys­tkie damy i prawie wszyscy kawalerowie naszego Przeoratu.

Zwielkim powodze­niem wys­tawił swoje stoisko Wojew­ódzki Ośrodek Koor­dynu­jacy Pop­u­la­cyjne Pro­gramy Wczes­nego Wykry­wa­nia Raka Piersi oraz Pro­fi­lak­tyki i Wczes­nego Raka Szyjki Maci­cyz Gdańska. Z radoś­cią przyjęliśmy ich deklarację dal­szej współpracy z naszym Prze­o­ratem. Dziękujemy!

Atmos­ferę rados­nego fes­tynu zapewniła Harcer­ska Orkies­tra Dęta, Przed­szkole nr 8, Chór „Juven­tus”, Przed­szkole „Jarzębinka”, Chór Męski „Echo”, Sekcje Śpiewamy i Tańczymy oraz soliści z Cen­trum Kul­tury i Sztuki. Zespoły w cza­sie 3-​godzinnego Wielkiego Fes­tynu kon­cer­towały, umi­la­jąc cza­s­także tym którzy wkole­jkach oczeki­wali na bada­nia. Wysoki poziom kon­certów nagradzany był rzę­sistymi brawami.

Chwała wam za to!