AD 2011

2 października 2011 r.

Wielki Fes­tyn „Zad­baj o zdrowie” z naszej inic­jatywy a pod patronatem Prezy­denta Miasta Tczewa Mirosława Pobłock­iego zgro­madził ok 2.000 osób. Logistyką i pro­fesjon­al­nym prowadze­niem zajął się kawaler Włodz­imierz Mroczkowski, nagrodę główną — lap­top fun­dował Kaz­imierz Smoliński. Pomoc w orga­ni­za­cji to dama Halina Cybul­ska i Woj­ciech Antoniewicz. Pro­jekty i orga­ni­za­cją całości zajął się przeor. Wspar­cie otrzy­mal­iśmy od dam Haliny Klińskiej i Krystyny Puszcz oraz kawalerów: Ste­fana Lubawskiego, Witolda Sos­nowskiego, Jarosława Struczyńskiego, Tadeusza Bąka, Artura Rzewuskiego,Tadeusza Wło­dar­czyka i pos­tu­lanta Zbig­niewa Ciec­holewskiego. Leszek Meler i Piotr Rezmer dostar­czyli wszys­tkim orga­ni­za­torom i wys­taw­com cater­ing kawowy.

Jest to pier­wszy, w powszech­nej opinii bardzo potrzebny i udany Fes­tyn, który wpisal­iśmy na stałe w kalen­darz naszego Prze­o­ratu. Setki osób, często takich których nie stać na bada­nia lekarskie, mogło je uzyskać. Prze­badać mogły się całe rodziny w miłej atmos­ferze kon­certu wielu zespołów, chórów, przed­szkoli „8” i „Jarzębinka”.

Wspólne zdję­cie real­iza­torów z Orderu, pomysło­dawca — Prowadząca Karolina Jank wraz z Włodzimierzem
S.Kukowski, W.Antoniewicz, H.Cybulska, K.Smoliński Mroczkowskim - ani­ma­torem wszel­kich poczy­nań na scenie

W trak­cie 3. godzin­nego kon­certu wielu ustaw­iało się w kole­jce — Nie mniejsze zain­tere­sowanie było w przygotowanych
na lewo — do bezpłat­nych badań i porad medy­cznych stoiskach przez Przy­chod­nie „Rogowscy”
Z wielu atrakcji, a nie tylko badań, korzys­tały całe rodziny Pol­skie Towarzystwo Pielęg­niarskie z zaangażowaniem
przy­go­towało się do tego Wielkiego Festynu.

Kon­cert orkiestry harcer­skiej rozpoczął uświet­ni­anie fes­tynu Radosna atmos­fera współor­ga­ni­za­torów udzielała się także
tłu­mom korzys­ta­ją­cym z darowanej akcji prozdrowotnej

Wspani­ałe pomysły, aby przekonać najmłod­szych w cza­sie Przez kilka godzin kole­jka nie malała. Dobrze iż w tym czasie
zabawy do zdrowej żywności i higieny były kon­certy tczews­kich zespołów i chórów

W tym namio­cie wszys­tko dla dzieci: konkursy rysunkowe Lab­o­ra­to­rium BRUSS przy­go­towało loterię, w której każdy
gry i zabawy, mnóstwo ciekawych nagród ale także edukacja los wygry­wał w tym wiele cen­nych bezpłat­nych badań

Wychowu­jące, pięknie aranżowane bajki w wyko­na­niu W stoisku kos­me­ty­cznym cieszyły się zain­tere­sowaniem
tczewskiego przed­szkola — dzieci były zach­wycone fachowe porady zasad pielę­gnacji skóry

Pro­fi­lak­tyka doty­cząca mam­mo­grafii i cytologii przy­go­towana Chór młodzieżowy „Juven­tus” wielce ceniony w Polsce
przez gdańskie sto­warzysze­nie znalazł czas, aby dać kon­cert tczewianom

Prestiżowy Męski Chór „Echo” jak zawsze społecznie Widać iż wiele osób przyszło przede wszys­tkim wysłuchać
kon­cer­tuje dla swo­jego miasta kon­certów muzy­cznych, otrzy­mu­jąc dar­mowe prezenty

Prewencja Policji i Straży Miejskiej tym razem w innej roli I tu również kole­jka. Chcą się bawić i uczyć bez­pieczeństwa, a
nagrody były zachętą

Za najlepiej przy­go­towany zespół komisja uznała Pol­skie Posumowa­nia i podz­iękowa­nia za udział i zaan­gażowanie
Towarzystwo Pielęg­niarskie w Tczewie, wszys­tkim współt­worzą­cym to wielkie dzieło charytatywne
Kaz­imierz Smoliński, jako funda­tor wręcza lap­top. składa przeor Prze­o­ratu Pomorskiego. Do następ­nego roku!
STOISKAMEDY­CZNE:
  1. dla dzieci: konkursy wiedzy medy­cznej, konkurs plas­ty­czny, ćwiczenia reha­bil­i­ta­cyjne, tem­aty uza­leżnienia od kom­put­era, narko­tyków, alko­holu, nauczanie tolerancji
  2. nauczanie udziela­nia pier­wszej pomocy przedlekarskiej
  3. pomi­ary: poziomu cukru, ciśnienia, cholesterolu
  4. elek­tron­iczny pomiar wagi ciała, obliczanie BMI
  5. porady: diete­tyka, kos­me­ty­czki, logopedy
  6. ośrodek wczes­nej inter­wencji (wad roz­wo­jowych u dzieci)
  7. testy pamięci
  8. badanie: wad postawy, pojem­ności płuc
  9. bada­nia lab­o­ra­to­ryjne — mnóstwo dar­mowych bonów
  10. infor­ma­cje o pro­fi­lak­tyce mam­mo­graficznej i citologicznej
NAGRODY: za przy­go­towanie stoiska nagrodą był lap­top –spon­sor Kaz­imierz Smoliński. Nagrody dla dzieci.Dla wszys­tkim roz­dawal­iśmy będziemy napoje o różnych smakach, dla starszych szk­lanki z różnorodną grafiką.