AD 2011

1 października 2011 r.

Po 60. let­nim poby­cie jed­nos­tki saperów w Tczewie w uroczyś­cie pożeg­nal­iśmy te jed­nos­tkę. Z inic­jatywy naszego kapelana Ks. Prałata Pio­tra Wysgi, wg. pro­jektu Ste­fana Kukowskiego tablicę ze zło­conymi znakami wykonał Woj­ciech Antoniewicz. Również nasz kawaler, płk. rez. Włodz­imierz Mroczkowski, jako funda­tor odsłonił tę tablicę umieszc­zoną w Kapl­icy Pamięci tczewskiej Fary. Poświę­cił zaś ks. Infułat Stanisław Grunt. Udział w uroczys­toś­ci­ach wzięli prezy­dent, starosta, szarże wojskowe oraz zaproszeni goście.

Za kilku­nas­to­let­nią pracę społeczną na rzecz 16 Jed­nos­tki Wojskowej nasz kawaler Ste­fan Kukowski otrzy­mał wyróżnie­nie odz­naką pamiątkową.